Shiva Stotram

Kalkikrutam Shivastotram Lyrics in English

kalki kRutaM shiva stotram Lyrics in English :

gaurInaathaM vishvanaathaM sharaNyaM bhootaavaasaM vaasukIkaNThabhooSham |
tryakShaM pa~jchaasyaadidevaM puraaNaM vande saandraanandasandohadakSham ||1||

yogaadhIshaM kaamanaashaM karaaLaM ga~ggaasa~ggaklinnamoordhaanamIsham|
jaTaajooTaaToparikShiptabhaavaM mahaakaalaM chandrabhaalaM namaami ||2||

shmashaanasthaM bhootavetaaLasa~ggaM naanaashastraiH KaDgashoolaadibhishca |
vyagraatyugraa baahavo lokanaashe yasya krodhodbhootaloko&stameti ||3||

yo bhootaadiH pa~jchabhootaiH sisRukShustanmaatraatmaa kaalakarmasvabhaavaiH |
prahRutyedaM praapya jIvatvamIsho brahmaanande krIDate taM namaami ||4||

sthito viShNuH sarvajiShNuH suraatmaa lokaansaadhoondharmasetoonbibharti |
brahmaadyaMshe yo&bhimaanI guNaatmaa shabdaadya~ggaistaM pareshaM namaami ||5||

yasyaaj~jayaa vaayavo vaanti loke jvalatyagniH savitaa yaati tapyan |
shItaaMshuH Ke taarakaasa~ggrahashca pravartante taM pareshaM prapadye ||6||

yasya shvaasaatsarvadhaatrI dharitrI devo varShatyaMbu kaalaH pramaataa |
merurmadhye bhuvanaanaaM cha bhartaa tamIshaanaM vishvaroopaM namaami ||7||

iti shrIkalkipuraaNe kalkikRutaM shivastotraM saMpoorNam ||