Home / Shiva Stotram / Kashi Panchakam Lyrics in English

Kashi Panchakam Lyrics in English

kaashiipaJNchakam.h Lyrics in English:

manonivR^ittiH paramopashaantiH
saa tiirthavaryaa maNikarNikaa cha .
GYaanapravaahaa vimalaadigaN^gaa
saa kaashikaaha.n nijabodharuupaa || 1 ||

yasyaamida.n kalpitamindrajaalaM
charaacharaM bhaati manovilaasam.h .
sachchitsukhaikaa paramaatmaruupaa
saa kaashikaaha.n nijabodharuupaa || 2 ||

kosheshhu paJNchasvadhiraajamaanaa
buddhirbhavaanii pratidehageham.h .
saakshii shivaH sarvagato.antaraatmaa
saa kaashikaaha.n nijabodharuupaa || 3 ||

kaashyaa.n hi kaashyate kaashii kaashii sarvaprakaashikaa .
saa kaashii viditaa yena tena praaptaa hi kaashikaa || 4 ||

kaashiikshetra.n shariira.n tribhuvana\-jananii vyaapinii GYaanagaN^gaa .
bhaktiH shraddhaa gayeya.n nijaguru\-charaNadhyaanayogaH prayaagaH .
vishvesho.aya.n turiiyaH sakalajana\-manaHsaakshibhuuto.antaraatmaa
dehe sarvaM madiiye yadi vasati punastiirthamanyatkimasti || 5 ||

Add Comment

Click here to post a comment