Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Kiratha Ashtakam Lyrics in Tamil | கிராதாஷ்டகம்

கிராதாஷ்டகம் Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீ: ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: । கிராதஶாஸ்த்ரே நம: ॥

அத² கிராதாஷ்டகம் ॥

ப்ரத்யர்தி²-வ்ராத-வக்ஷ:ஸ்த²ல-ருதி⁴ரஸுராபாநமத்தா ப்ருʼஷத்கம்
சாபே ஸந்தா⁴ய திஷ்ட²ந் ஹ்ருʼத³யஸரஸிஜே மாமகே தாபஹம் தம் ।
பிம்போ⁴த்தம்ஸ: ஶரண்ய: பஶுபதிதநயோ நீரதா³ப:⁴ ப்ரஸந்நோ
தே³வ: பாயாத³பாயாத் ஶப³ரவபுரஸௌ ஸாவதா⁴ந: ஸதா³ ந: ॥ 1॥

ஆகே²டாய வநேசரஸ்ய கி³ரிஜாஸக்தஸ்ய ஶம்போ:⁴ ஸுத:
த்ராதும் யோ பு⁴வநம் புரா ஸமஜநி க்²யாத: கிராதாக்ருʼதி: ।
கோத³ண்ட³க்ஷுரிகாத⁴ரோ க⁴நரவ: பிஞ்சா²வதம்ஸோஜ்ஜ்வல:
ஸ த்வம் மாமவ ஸர்வதா³ ரிபுக³ணத்ரஸ்தம் த³யாவாரிதே⁴ ॥ 2॥

யோ மாம் பீட³யதி ப்ரஸஹ்ய ஸததம் தே³ஹீத்யநந்யாஶ்ரயம்
பி⁴த்வா தஸ்ய ரிபோருர: க்ஷுரிகயா ஶாதாக்³ரயா து³ர்மதே: ।
தே³வ த்வத்கரபங்கஜோல்லஸிதயா ஶ்ரீமத்கிராதாக்ருʼதே:
தத்ப்ராணாந் விதராந்தகாய ப⁴க³வந் காலாரிபுத்ராஞ்ஜஸா ॥ 3॥

வித்³தோ⁴ மர்மஸு து³ர்வசோபி⁴ரஸதாம் ஸந்தப்தஶல்யோபமை:
த்³ருʼப்தாநாம் த்³விஷதாமஶாந்தமநஸாம் கி²ந்நோঽஸ்மி யாவத்³ப்⁴ருʼஶம் ।
தாவத்த்வம் க்ஷுரிகாஶராஸநத⁴ரஶ்சித்தே மமாவிர்ப⁴வந்
ஸ்வாமிந் தே³வ கிராதரூப ஶமய ப்ரத்யர்தி²க³ர்வம் க்ஷணாத் ॥ 4॥

ஹர்தும் வித்தமத⁴ர்மதோ மம ரதாஶ்சோராஶ்ச யே து³ர்ஜநா:
தேஷாம் மர்மஸு தாட³யாஶு விஶிகை²ஸ்த்வத்கார்முகாந்நி:ஸ்ருʼதை: ॥

ஶாஸ்தாரம் த்³விஷதாம் கிராதவபுஷம் ஸர்வார்த²த³ம் த்வாம்ருʼதே
பஶ்யாம்யத்ர புராரிபுத்ர ஶரணம் நாந்யம் ப்ரபந்நோঽம்யஹம் ॥ 5॥

யக்ஷப்ரேதபிஶாசபூ⁴தநிவஹா து:³க²ப்ரதா³ பீ⁴ஷணா:
பா³த⁴ந்தே நரஶோணிதோத்ஸுகதி⁴யோ யே மாம் ரிபுப்ரேரிதா: ।
சாப-ஜ்யா-நிநதை³ஸ்த்வமீஶ ஸகலாந் ஸம்ஹ்ருʼத்ய து³ஷ்டக்³ரஹாந்
கௌ³ரீஶாத்மஜ தை³வதேஶ்வர கிராதாகார ஸம்ரக்ஷ மாம் ॥ 6॥

த்³ரோக்³து⁴ம் யே நிரதா: த்வமத்³ய பத³பத்³மைகாந்தப⁴க்தாய மே
மாயாச²ந்நகளேப³ராஶ்ருவிஷதா³நாத்³யை: ஸதா³ கர்மபி:⁴ ।
வஶ்யஸ்தம்ப⁴நமாரணாதி³குஶலப்ராரம்ப⁴த³க்ஷாநரீந்
து³ஷ்டாந் ஸம்ஹர தே³வதே³வ ஶப³ராகார த்ரிலோகேஶ்வர ॥ 7॥

தந்வா வா மநஸா கி³ராபி ஸததம் தோ³ஷம் சிகீர்ஷத்யலம்
த்வத்பாத³ப்ரணதஸ்ய நிரபராத⁴ஸ்யாபி யே மாநவா: ।
ஸர்வாந் ஸம்ஹர தாந் கி³ரீஶஸுத மே தாபத்ரயௌகா⁴நபி
த்வாமேகம் ஶப³ராக்ருʼதே ப⁴யஹரம் நாத²ம் ப்ரபந்நோঽஸ்ம்யஹம் ॥ 8॥

க்லிஷ்டோ ராஜப⁴டைஸ்ததா³பி பரிபூ⁴தோঽஹம் க²லைர்வ்யரிபி:⁴
சாந்யைர்கோ⁴ரதரைர்விபஜ்ஜலநிதௌ⁴ மக்³நோঽஸ்மி து:³கா²துரம் ।
ஹா ஹா கிங்கரவை விபோ⁴ ஶப³ரவேஷம் த்வாமபீ⁴ஷ்டார்த²த³ம்
வந்தே³ঽஹம் பரதை³வதம் குரு க்ருʼபாநாதா²ர்தப³ந்தோ⁴ மயி ॥ 9॥

ஸ்தோத்ரம் ய: ப்ரஜபேத் ப்ரஶாந்தகரணைர்நித்யம் கிராதாஷ்டகம்
ஸ க்ஷிப்ரம் வஶகா³ந் கரோதி ந்ருʼபதீநாப³த்³த⁴வைராநபி ।
ஸம்ஹ்ருʼத்யாத்மவிரோதி⁴ந: க²லஜநாந் து³ஷ்டக்³ரஹாநப்யஸௌ
யாத்யந்தே யமதூ³தபீ⁴திரஹிதோ தி³வ்யாம் க³திம் ஶாஶ்வதீம் ॥ 10।

இதி கிராதாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Kiratha Ashtakam Lyrics in Tamil | கிராதாஷ்டகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top