Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

lalitApanchakam 5 Lyrics in English ॥ lalitāpañcakam ॥

lalitāpañcakam Lyrics in English:

pratah smarami lalitavadanaravindam bimbadharam prthulamauktikasobhinasam ।
akarnadirghanayanam manikundaladhyam mandasmitam mrgamadojjvalabhaladesam ॥ 1॥

pratarbhajami lalitabhujakalpavallim ratnanguḷiyalasadangulipallavadhyam ।
manikyahemavalayangadasobhamanam pundrekṣucapakusumeṣusrnihdadhanam ॥ 2॥

pratarnamami lalitacaranaravindam bhakteṣtadananiratam bhavasindhupotam ।
padmasanadisuranayakapūjaniyam padmankusadhvajasudarsanalanchanadhyam ॥ 3॥

pratah stuve parasivam lalitam bhavanim trayyantavedyavibhavam karunanavadyam ।
visvasya srṣtavilayasthitihetubhūtam visvesvarim nigamavangamanasatidūram ॥ 4॥

pratarvadami lalite tava punyanama kamesvariti kamaleti mahesvariti ।
srisambhaviti jagatam janani pareti vagdevateti vacasa tripuresvariti ॥ 5॥

yah slokapancakamidam lalitambikayah saubhagyadam sulalitam pathati prabhate ।
tasmai dadati lalita jhatiti prasanna vidyam sriyam vimalasaukhyamanantakirtim ॥ 6॥

॥ iti srimacchankarabhagavatah krtau lalita pancakam sampūrnam ॥

lalitApanchakam 5 Lyrics in English ॥ lalitāpañcakam ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top