Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Lord Ganesha Stotra Lyrics in English

Shree Vinayaka Swamy Slokam in English:

shuklAMbaradharaM viShNuM shashivarNaM caturbhujaM
prasannavadanaM dhyAyEt sarva vighnOpashAMtayE ||

vakratuMDa mahAkAya kOTisUrya samaprabha
nirvighnaM kuru mE dEva sarvakAryEShu sarvadA ||

EkdaMtaM mahAkAyaM laMbOdaraM gajAnanaM
vighnanAshakaraM dEvaM hEraMba praNmAmyahaM ||

gajAnanaM bhUtagaNAdisEvitaM kapittha jaMbUphalasArabhakShitaM
umAsutaM shOkavinAshakAraNaM namAmi vighnEshvara pAdapaMkajaM ||

mUShakavAhana mOdakahasta chAmarakarNa vilaMbitasUtra
vAmanarUpa mahEshvaraputra vighnavinAyaka pAda namastE ||

Shree Vinayaka Devaru Sloka translated into English::

Shuklaambara Dharam Vishnum Shashi Varnam Chatur Bhujam
Prasanna Vadanam Dhyaayet Sarva Vighna Upashaanthaye

Vakratunda mahakaya, koti surya samaprabham
Nirvighnam kurumedava sarva karyeshu sarvadaa

Ekadantam mahakayam
lambodara Gajananam
Vighnanasha karmam devam
Herambha praNamamyaham

Om Gajananm bhootha ganadi sevitam
kapittha jambu phalasara bhakshitam
Uma sutham shoaka vinaashakaraNam
namami Vighneshwara paada pankajam

Mooshaka vahana modaka hastha
chamara karna vilambita sootra
Vamana roopa Maheshwara putra
vighna vinayaka paada namaste

Also Read:

Lord Ganesha Stotra in English | Hindi | Kannada

Lord Ganesha Stotra Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top