Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Lord Shiva Chalisa Lyrics in Tamil with Meaning

Lord Shiv Chalisa in Tamil:

॥ ஶிவ சாலீஸா ॥
ௐ நம꞉ ஶிவாய

தோ³ஹா
ஜய க³ணேஶ கி³ரிஜாஸுவன மங்க³ல மூல ஸுஜான .
கஹத அயோத்⁴யாதா³ஸ தும தே³உ அப⁴ய வரதா³ன ..

Salutation to Girijaa’s son, Ganesha, who is the source of all well being as well as of wisdom. Ayodhyaadaasa entreats you to bless him with fearlessness.

ஜய கி³ரிஜாபதி தீ³னத³யாலா . ஸதா³ கரத ஸந்தன ப்ரதிபாலா ..

பா⁴ல சந்த்³ரமா ஸோஹத நீகே . கானன குண்ட³ல நாக³ ப²னீ கே ..

Glory to Girijaa’s consort Shiva, who is compassionate to the destitute who always provides protection to the saintly, the moon on whose forehead sheds its beautiful lustre and in whose ears are the pendants of the cobra hood.

அங்க³ கௌ³ர ஶிர க³ங்க³ ப³ஹாயே . முண்ட³மால தன க்ஷார லகா³யே ..

வஸ்த்ர கா²ல பா³க⁴ம்ப³ர ஸோஹே . ச²வி கோ தே³கி² நாக³ மன மோஹே ..

Of your complexion, O Lord, you are fair and wear a garland of skulls. From your locks streams the Ganga; your body, elegantly attired in tiger skin, is all smeared with ashes. Your loveliness enchanting to beholders charms even serpents and ascetics.

மைனா மாது கி ஹவே து³லாரீ . வாம அங்க³ ஸோஹத ச²வி ந்யாரீ ..

கர த்ரிஶூல ஸோஹத ச²வி பா⁴ரீ . கரத ஸதா³ ஶத்ருன க்ஷயகாரீ ..

The beloved daughter of Maina, Parvati, seated on your left, presents a sight of incomparable loveliness. The trident in your hand, which has always slaughtered its adversaries, looks exceedingly beautiful.

நந்தீ³ க³ணேஶ ஸோஹைம்ʼ தஹம்ʼ கைஸே . ஸாக³ர மத்⁴ய கமல ஹைம்ʼ ஜைஸே ..

கார்திக ஶ்யாம ஔர க³ணராஊ . யா ச²வி கௌ கஹி ஜாத ந காஊ ..

Nandii, your bull and vehicle, looks glorious like the lotus amid a lake. So winsome are Kaarttikeya, Shyaamaa (Parvati) and Ganesha (the chief of Shiva’s henchmen) that their beauty beggars description.

தே³வன ஜப³ஹீம்ʼ ஜாய புகாரா . தப³ஹிம்ʼ து³க² ப்ரபு⁴ ஆப நிவாரா ..

கியா உபத்³ரவ தாரக பா⁴ரீ . தே³வன ஸப³ மிலி துமஹிம்ʼ ஜுஹாரீ ..

Whenever, O Lord, the gods appealed to you came to their rescue and delivered them from trouble. When the demon Taaraka began to cause havoc, the celestials invoked you to challenge the fiend.

துரத ஷடா³னன ஆப படா²யௌ . லவ நிமேஷ மஹம்ʼ மாரி கி³ராயௌ ..

ஆப ஜலந்த⁴ர அஸுர ஸம்ʼஹாரா . ஸுயஶ தும்ஹார விதி³த ஸம்ʼஸாரா ..

Shadaanana (Kaarttikeya), whom you dispatched at once, felled the foe in the twinkling of an eye. The whole world resounds with your unsullied fame and knows you as the slaughter of the demon Jalandhara.

த்ரிபுராஸுர ஸன யுத்³த⁴ மசாஈ . தப³ஹிம்ʼ க்ருʼபா கர லீன ப³சாஈ ..

கியா தபஹிம்ʼ பா⁴கீ³ரத² பா⁴ரீ . புரப³ ப்ரதிஜ்ஞா தாஸு புராரீ ..

By waging a war against the demon, Tripura you had the kindness to save all, and when, O Puraari, Bhagiratha underwent a severe penance, you rewarded him with the fruit of it.

தா³னின மஹம்ʼ தும ஸம கோஉ நாஹீம்ʼ . ஸேவக ஸ்துதி கரத ஸதா³ஹீம்ʼ ..

வேத³ மாஹி மஹிமா தும கா³ஈ . அகத² அநாதி³ பே⁴த³ நஹீம்ʼ பாஈ ..

Your devotees, who never tire of hymning your glories, declare that none among the beneficent equals you in generosity. Although the Vedas glorify your name, you are nonetheless inexpressible and eternal, so that none can fathom your mystery.

ப்ரகடே உத³தி⁴ மந்த²ன மேம்ʼ ஜ்வாலா . ஜரத ஸுராஸுர ப⁴ஏ விஹாலா ..

கீன்ஹ த³யா தஹம்ʼ கரீ ஸஹாஈ . நீலகண்ட² தப³ நாம கஹாஈ ..

Great flames of poisonous fire leapt from the ocean when it was churned the panic-stricken gods and demons that were engulfed in flames began to be burnt alive. Then, showing your gracious compassion, you came to their rescue (by gulping down the venom) and assumed the name of Nilkantha thereafter.

பூஜன ராமசந்த்³ர ஜப³ கீன்ஹாம்ʼ . ஜீத கே லங்க விபீ⁴ஷண தீ³ன்ஹா ..

ஸஹஸ கமல மேம்ʼ ஹோ ரஹே தா⁴ரீ . கீன்ஹ பரீக்ஷா தப³ஹிம்ʼ த்ரிபுராரீ ..

Pleased with Raama’s deep devotion you enabled him to conquer Lanka and crown Vibhishana its king. When Vishnu desirous of propitiating you, offered an oblation of a thousand lotuses, then, O Purari, you subjected him to a grueling test.

ஏக கமல ப்ரபு⁴ ராகே²உ ஜோஈ . கமல நயன பூஜன சஹம்ʼ ஸோஈ ..

கடி²ன ப⁴க்தி தே³கீ² ப்ரபு⁴ ஶங்கர . ப⁴யே ப்ரஸன்ன தி³ஏ இச்சி²த வர ..

You had, O Lord, concealed one of the oblatory lotuses, but, undeterred, Vishnu offered his own lotus-eye in place of the missing flower. Observing his unflinching devotion, you were exceedingly pleased and granted him the boon he desired most.

ஜய ஜய ஜய அனந்த அவிநாஶீ . கரத க்ருʼபா ஸப³கே க⁴ட வாஸீ ..

து³ஷ்ட ஸகல நித மோஹி ஸதாவைம்ʼ . ப்⁴ரமத ரஹௌம்ʼ மோஹே சைன ந ஆவைம்ʼ ..

Glory, glory, all glory to you, O infinite and eternal Lord! Compassionate to every creature, you dwell in the inmost hearts of all (Show me also your customary kindness) Throngs of the wicked torment me every day, deluding me so utterly that I never have any peace of mind.

த்ராஹி த்ராஹி மைம்ʼ நாத² புகாரோ . யஹ அவஸர மோஹி ஆன உபா³ரோ ..

லே த்ரிஶூல ஶத்ருன கோ மாரோ . ஸங்கட ஸே மோஹிம்ʼ ஆன உபா³ரோ ..

Hearken, my Lord, I call you for help save me! Make haste and be my protector. Bring your trident, slaughter my enemies and rescue me from my burning woe.

மாத பிதா ப்⁴ராதா ஸப³ கோஈ . ஸங்கட மேம்ʼ பூச²த நஹிம்ʼ கோஈ ..

ஸ்வாமீ ஏக ஹை ஆஸ தும்ஹாரீ . ஆய ஹரஹு மம ஸங்கட பா⁴ரீ ..

My parents, brother, and other kinsfolk have turned a blind eye to me in my distress. You are O Lord my only hope now, come at once and set me free from this crisis.

த⁴ன நிர்த⁴ன கோ தே³த ஸதா³ ஹீ . ஜோ கோஈ ஜாஞ்சே ஸோ ப²ல பாஹீம்ʼ ..

அஸ்துதி கேஹி விதி⁴ கரோம்ʼ தும்ஹாரீ . க்ஷமஹு நாத² அப³ சூக ஹமாரீ ..

You always bestow wealth on the impecunious and let him have whatever he fentreats you for. I wonder how one should sing your praises and glorify you. Please, O Lord, forgive me my sins and transgressions.

ஶங்கர ஹோ ஸங்கட கே நாஶன . மங்க³ல காரண விக்⁴ன விநாஶன ..

யோகீ³ யதி முனி த்⁴யான லகா³வைம்ʼ . ஶாரத³ நாரத³ ஶீஶ நவாவைம்ʼ ..

You are the dispeller of all crisis, O Shankara, destroyer of all obstacles and source and cause of all well being. All yogins, ascetics and hermits meditate on you and even Saraswati and Naarada do you obeisance.

நமோ நமோ ஜய நம꞉ ஶிவாய . ஸுர ப்³ரஹ்மாதி³க பார ந பாய ..

ஜோ யஹ பாட² கரே மன லாஈ . தா பர ஹோத ஹைம்ʼ ஶம்பு⁴ ஸஹாஈ ..

Homage, homage, all homage and glory to you, O Shiva, you are beyond the comprehension of Brahma, gods, and the like. O Shambhu, you are gracious to him who recites this text with full concentration of mind.

ரனியாம்ʼ ஜோ கோஈ ஹோ அதி⁴காரீ . பாட² கரே ஸோ பாவன ஹாரீ ..

புத்ர ஹோன கீ இச்சா² ஜோஈ . நிஶ்சய ஶிவ ப்ரஸாத³ தேஹி ஹோஈ ..

Even he who is weighted with debt sheds his sin if he chants this hymn (those under heavy debt are transgressors of a sacred law which forbids one to be a borrower or a debtor.) When blessed by Shiva, even a sonless person, who desires an issue, begets a son.

பண்டி³த த்ரயோத³ஶீ கோ லாவே . த்⁴யான பூர்வக ஹோம கராவே ..

த்ரயோத³ஶீ வ்ரத கரை ஹமேஶா . தன நஹிம்ʼ தாகே ரஹை கலேஶா ..

He who invites a learned priest and with full concentration offers fire oblation, regularly observing the vow of trayodashi (The thirteenth day of a lunar fortnight) is completely rid of all afflictions.

தூ⁴ப தீ³ப நைவேத்³ய சஃடா³வே . ஶங்கர ஸம்முக² பாட² ஸுனாவே ..

ஜன்ம ஜன்ம கே பாப நஸாவே . அந்த தா⁴ம ஶிவபுர மேம்ʼ பாவே ..

He who offers incense, light and naivedya (eatables presented to a deity) and chants this text in the presence of Shiva’s image is rid of all sins, however grievous they may be, committed in his present and past lives and ultimately he has his abode in Shiva’s own (celestial) realm.

கஹைம்ʼ அயோத்⁴யாதா³ஸ ஆஸ தும்ஹாரீ . ஜானி ஸகல து³க² ஹரஹு ஹமாரீ ..

Says Ayodhyaadaasa: ᳚ You are now my only hope, O Lord; being omniscient, you know all our troubles; as one full of loving kindness, may you ever relieve me of my distress!

தோ³ஹா
நித நேம உடி² ப்ராத꞉ஹீ பாட² கரோ சாலீஸ .
தும மேரீ மனகாமனா பூர்ண கரோ ஜக³தீ³ஶ ..

அத² த்ரிகு³ண ஆரதீ ஶிவஜீ கீ

ஜய ஶிவ ஓங்காரா ஹர ஜய ஶிவ ஓங்காரா
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணு ஸதா³ஶிவ அர்தா⁴ங்கீ³ தா⁴ரா .. டேக..

ஏகானன சதுரானன பஞ்சானன ராஜே
ஹம்ʼஸானன க³ருடா³ஸன வ்ருʼஷவாஹன ஸாஜே .. ஜய..

தோ³ பு⁴ஜ சார சதுர்பு⁴ஜ த³ஸ பு⁴ஜ அதி ஸோஹே
தீனோம்ʼ ரூப நிரக²தா த்ரிபு⁴வன ஜன மோஹே .. ஜய..

அக்ஷமாலா ப³னமாலா ருண்ட³மாலா தா⁴ரீ
சந்த³ன ம்ருʼக³மத³ ஸோஹை பா⁴லே ஶஶிதா⁴ரீ .. ஜய..

ஶ்வேதாம்ப³ர பீதாம்ப³ர பா³க⁴ம்ப³ர அங்கே³
ஸனகாதி³க க³ருடா³தி³க பூ⁴தாதி³க ஸங்கே³ .. ஜய..

கர மத்⁴யே ஸுகமண்ட³ல சக்ர த்ரிஶூல த⁴ர்தா
ஜக³கர்தா ஜக³ப⁴ர்தா ஜக³ஸம்ʼஹாரகர்தா .. ஜய..

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணு ஸதா³ஶிவ ஜானத அவிவேகா
ப்ரணவாக்ஷர ௐ மத்⁴யே யே தீனோம்ʼ ஏகா .. ஜய..

காஶீ மேம்ʼ விஶ்வநாத² விராஜத நந்தோ³ ப்³ரஹ்மசாரீ
நித உடி² போ⁴க³ லகா³வத மஹிமா அதி பா⁴ரீ .. ஜய..

த்ரிகு³ண ஸ்வாமீ கீ ஆரதீ ஜோ கோஈ நர கா³வே
கஹத ஶிவானந்த³ ஸ்வாமீ மனவாஞ்சி²த ப²ல பாவே .. ஜய..

.. இதி..

Also Read:

Lord Shiva Chalisa in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Lord Shiva Chalisa Lyrics in Tamil with Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top