Ashtaka

Madana Mohana Ashtakam Lyrics in Oriya | ମଦନମୋହନାଷ୍ଟକମ୍

ମଦନମୋହନାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ଜୟ ଶଙ୍ଖଗଦାଧର ନୀଲକଲେଵର ପୀତପଟାମ୍ବର ଦେହି ପଦମ୍ ।
ଜୟ ଚନ୍ଦନଚର୍ଚିତ କୁଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତ କୌସ୍ତୁଭଶୋଭିତ ଦେହି ପଦମ୍ ॥ ୧ ॥

ଜୟ ପଙ୍କଜଲୋଚନ ମାରଵିମୋହନ ପାପଵିଖଣ୍ଡନ ଦେହି ପଦମ୍ ।
ଜୟ ଵେଣୁନିନାଦକ ରାସଵିହାରକ ଵଙ୍କିମ ସୁନ୍ଦର ଦେହି ପଦମ୍ ॥ ୨ ॥

ଜୟ ଧୀରଧୁରନ୍ଧର ଅଦ୍ଭୁତସୁନ୍ଦର ଦୈଵତସେଵିତ ଦେହି ପଦମ୍ ।
ଜୟ ଵିଶ୍ଵଵିମୋହନ ମାନସମୋହନ ସଂସ୍ଥିତିକାରଣ ଦେହି ପଦମ୍ ॥ ୩ ॥

ଜୟ ଭକ୍ତଜନାଶ୍ରୟ ନିତ୍ୟସୁଖାଲୟ ଅନ୍ତିମବାନ୍ଧଵ ଦେହି ପଦମ୍ ।
ଜୟ ଦୁର୍ଜନଶାସନ କେଲିପରାୟଣ କାଲିୟମର୍ଦନ ଦେହି ପଦମ୍ ॥ ୪ ॥

ଜୟ ନିତ୍ୟନିରାମୟ ଦୀନଦୟାମୟ ଚିନ୍ମୟ ମାଧଵ ଦେହି ପଦମ୍ ।
ଜୟ ପାମରପାଵନ ଧର୍ମପରାୟଣ ଦାନଵସୂଦନ ଦେହି ପଦମ୍ ॥ ୫ ॥

ଜୟ ଵେଦଵିଦାଂଵର ଗୋପଵଧୂପ୍ରିୟ ଵୃନ୍ଦାଵନଧନ ଦେହି ପଦମ୍ ।
ଜୟ ସତ୍ୟସନାତନ ଦୁର୍ଗତିଭଞ୍ଜନ ସଜ୍ଜନରଞ୍ଜନ ଦେହି ପଦମ୍ ॥ ୬ ॥

ଜୟ ସେଵକଵତ୍ସଲ କରୁଣାସାଗର ଵାଞ୍ଛିତପୂରକ ଦେହି ପଦମ୍ ।
ଜୟ ପୂତଧରାତଲ ଦେଵପରାତ୍ପର ସତ୍ତ୍ଵଗୁଣାକର ଦେହି ପଦମ୍ ॥ ୭ ॥

ଜୟ ଗୋକୁଲଭୂଷଣ କଂସନିଷୂଦନ ସାତ୍ଵତଜୀଵନ ଦେହି ପଦମ୍ ।
ଜୟ ୟୋଗପରାୟଣ ସଂସୃତିଵାରଣ ବ୍ରହ୍ମନିରଞ୍ଜନ ଦେହି ପଦମ୍ ॥ ୮ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦନମୋହନାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥