Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Maha Ganapati Mantra Vigraha Kavacham Lyrics in Kannada

Sri Maha Ganapati Mantra Vigraha Kavacham Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹ ಕವಚಂ
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹ ಕವಚಸ್ಯ | ಶ್ರೀಶಿವ ಋಷಿಃ | ದೇವೀಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಬೀಜಾನಿ | ಗಣಪತಯೇ ವರವರದೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ | ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಮ್ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ – ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ – ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವರವರದ – ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ – ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವಶಮಾನಯ – ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸ್ವಾಹಾ – ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ – ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ – ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ವರವರದ – ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ – ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ವಶಮಾನಯ – ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಸ್ವಾಹಾ – ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಬೀಜಾಪೂರಗದೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕ ಋಜಾ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಪಾಶೋತ್ಪಲ
ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರಸ್ವವಿಷಾಣರತ್ನಕಲಶಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕರಾಂಭೋರುಹಃ |
ಧ್ಯೇಯೋ ವಲ್ಲಭಯಾ ಸಪದ್ಮಕರಯಾ ಶ್ಲಿಷ್ಟೋಜ್ವಲದ್ಭೂಷಯಾ
ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿವಿಪತ್ತಿಸಂಸ್ಥಿತಿಕರೋ ವಿಘ್ನೇಶ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದಃ |

ಇತಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ | ಲಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾನಸೋಪಚಾರೈಃ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಕವಚಂ ಪಠೇತ್ |

ಓಂಕಾರೋ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಶ್ರೀಂಕಾರಃ ಪಾತು ಫಾಲಕಮ್ |
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಮೇ ಲಲಾಟೇಽವ್ಯಾತ್ ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಂ ಭ್ರೂಯುಗಂ ಮಮ || ೧ ||

ಗ್ಲೌಂ ಬೀಜಂ ನೇತ್ರಯೋಃ ಪಾತು ಗಂ ಬೀಜಂ ಪಾತು ನಾಸಿಕಾಮ್ |
ಗಂ ಬೀಜಂ ಮುಖಪದ್ಮೇಽವ್ಯಾದ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಫಲಪ್ರದಮ್ || ೨ ||

ಣಕಾರೋ ದಂತಯೋಃ ಪಾತು ಪಕಾರೋ ಲಂಬಿಕಾಂ ಮಮ |
ತಕಾರಃ ಪಾತು ಮೇ ತಾಲ್ವೋರ್ಯೇಕಾರ ಓಷ್ಠಯೋರ್ಮಮ || ೩ ||

ವಕಾರಃ ಕಂಠದೇಶೇಽವ್ಯಾದ್ರಕಾರಶ್ಚೋಪಕಂಠಕೇ |
ದ್ವಿತೀಯಸ್ತು ವಕಾರೋ ಮೇ ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೪ ||

ರಕಾರಸ್ತು ದ್ವಿತೀಯೋ ವೈ ಉಭೌ ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಸದಾ ಮಮ |
ದಕಾರ ಉದರೇ ಪಾತು ಸಕಾರೋ ನಾಭಿಮಂಡಲೇ || ೫ ||

ರ್ವಕಾರಃ ಪಾತು ಮೇ ಲಿಂಗಂ ಜಕಾರಃ ಪಾತು ಗುಹ್ಯಕೇ |
ನಕಾರಃ ಪಾತು ಮೇ ಜಂಘೇ ಮೇಕಾರೋ ಜಾನುನೋರ್ದ್ವಯೋಃ || ೬ ||

ವಕಾರಃ ಪಾತು ಮೇ ಗುಲ್ಫೌ ಶಕಾರಃ ಪಾದಯೋರ್ದ್ವಯೋಃ |
ಮಾಕಾರಸ್ತು ಸದಾ ಪಾತು ದಕ್ಷಪಾದಾಂಗುಲೀಷು ಚ || ೭ ||

ನಕಾರಸ್ತು ಸದಾ ಪಾತು ವಾಮಪಾದಾಂಗುಲೀಷು ಚ |
ಯಕಾರೋ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ದಕ್ಷಪಾದತಲೇ ತಥಾ || ೮ ||

ಸ್ವಾಕಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಖ್ಯೋ ವಾಮಪಾದತಲೇ ತಥಾ |
ಹಾಕಾರಃ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗೇ ಗಣಪಃ ಪ್ರಭುಃ || ೯ ||

ಪೂರ್ವೇ ಮಾಂ ಪಾತು ಶ್ರೀರುದ್ರಃ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಫಟ್ ಕಲಾಧರಃ |
ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಲೋಕಮೋಹನಃ || ೧೦ ||

ದಕ್ಷಿಣೇ ಶ್ರೀಯಮಃ ಪಾತು ಕ್ರೀಂ ಹ್ರಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ಸ್ರೌಂ ನಮಃ |
ನೈರೃತ್ಯೇ ನಿರೃತಿಃ ಪಾತು ಆಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಕ್ರೋಂ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೧ ||

ಪಶ್ಚಿಮೇ ವರುಣಃ ಪಾತು ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಫಟ್ ಹ್ಸ್ರೌಂ ನಮಃ |
ವಾಯುರ್ಮೇ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯೇ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ಸ್ಫ್ರೇಂ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಉತ್ತರೇ ಧನದಃ ಪಾತು ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಧನೇಶ್ವರಃ |
ಈಶಾನ್ಯೇ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೋ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ಜೂಂ ಸಃ ಸದಾಶಿವಃ || ೧೩ ||

ಪ್ರಪನ್ನಪಾರಿಜಾತಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಈಶ್ವರಃ |
ಊರ್ಧ್ವಂ ಮೇ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಗಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ಸ್ರೌಂ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೪ ||

ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ಅಧಸ್ತಾದ್ದಿಶಿ ರಕ್ಷತು |
ಪೂರ್ವೇ ಮಾಂ ಗಣಪಃ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಃ || ೧೫ ||

ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾತು ಮಾಂ ದುರ್ಗಾ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಂಡಿಕಾ ಶಿವಾ |
ಉತ್ತರೇ ವಟುಕಃ ಪಾತು ಹ್ರೀಂ ವಂ ವಂ ವಟುಕಃ ಶಿವಃ || ೧೬ ||

ಸ್ವಾಹಾ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧೇಶ್ಚ ದಾಯಕೋ ವಿಶ್ವನಾಯಕಃ |
ಪುನಃ ಪೂರ್ವೇ ಚ ಮಾಂ ಪಾತು ಶ್ರೀಮಾನಸಿತಭೈರವಃ || ೧೭ ||

ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಪಾತು ನೋ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರುಂ ಕ್ರೋಂ ಕ್ರೋಂ ರುರುಭೈರವಃ |
ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಕ್ರೌಂ ಕ್ರೋಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೈಂ ಮೇ ಚಂಡಭೈರವಃ || ೧೮ ||

ನೈರೃತ್ಯೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ಸ್ರೈಂ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸ್ವಾಹಾ ಮೇ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ಪಾತು ಮಾಂ ಕ್ರೋಧಭೈರವಃ || ೧೯ ||

ಪಶ್ಚಿಮೇ ಈಶ್ವರಃ ಪಾತು ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಉನ್ಮತ್ತಭೈರವಃ |
ವಾಯವ್ಯೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಪಾಲೀ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ || ೨೦ ||

ಉತ್ತರೇ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವೋ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಭೀಷಣಭೈರವಃ |
ಈಶಾನ್ಯೇ ಪಾತು ಮಾಂ ದೇವಃ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಸಂಹಾರಭೈರವಃ || ೨೧ ||

ಊರ್ಧ್ವಂ ಮೇ ಪಾತು ದೇವೇಶಃ ಶ್ರೀಸಮ್ಮೋಹನಭೈರವಃ |
ಅಧಸ್ತಾದ್ವಟುಕಃ ಪಾತು ಸರ್ವತಃ ಕಾಲಭೈರವಃ || ೨೨ ||

ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಕಲೇವರಮ್ |
ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಯದೀಚ್ಛೇದಾತ್ಮನಃ ಸುಖಮ್ || ೨೩ ||

ಜನನೀಜಾರವದ್ಗೋಪ್ಯಾ ವಿದ್ಯೈಷೇತ್ಯಾಗಮಾ ಜಗುಃ |
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಸಂಕ್ರಾಂತೌ ಗ್ರಹಣೇಷ್ವಪಿ || ೨೪ ||

ಭೌಮೇಽವಶ್ಯಂ ಪಠೇದ್ಧೀರೋ ಮೋಹಯತ್ಯಖಿಲಂ ಜಗತ್ |
ಏಕಾವೃತ್ಯಾ ಭವೇದ್ವಿದ್ಯಾ ದ್ವಿರಾವೃತ್ಯಾ ಧನಂ ಲಭೇತ್ || ೨೫ ||

ತ್ರಿರಾವೃತ್ಯಾ ರಾಜವಶ್ಯಂ ತುರ್ಯಾವೃತ್ಯಾಽಖಿಲಾಃ ಪ್ರಜಾಃ |
ಪಂಚಾವೃತ್ಯಾ ಗ್ರಾಮವಶ್ಯಂ ಷಡಾವೃತ್ಯಾ ಚ ಮಂತ್ರಿಣಃ || ೨೬ ||

ಸಪ್ತಾವೃತ್ಯಾ ಸಭಾವಶ್ಯಾ ಅಷ್ಟಾವೃತ್ಯಾ ಭುವಃ ಶ್ರಿಯಮ್ |
ನವಾವೃತ್ಯಾ ಚ ನಾರೀಣಾಂ ಸರ್ವಾಕರ್ಷಣಕಾರಕಮ್ || ೨೭ ||

ದಶಾವೃತ್ತೀಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಷಣ್ಮಾಸಾಭ್ಯಾಸಯೋಗತಃ |
ದೇವತಾ ವಶಮಾಯಾತಿ ಕಿಂ ಪುನರ್ಮಾನವಾ ಭುವಿ || ೨೮ ||

ಕವಚಸ್ಯ ಚ ದಿವ್ಯಸ್ಯ ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾನ್ನರಃ |
ದೇವತಾದರ್ಶನಂ ಸದ್ಯೋ ನಾತ್ರಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೨೯ ||

ಅರ್ಧರಾತ್ರೇ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ಭೃಗುವಾಸರೇ |
ರಕ್ತಮಾಲಾಂಬರಧರೋ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಃ || ೩೦ ||

ಸಾವಧಾನೇನ ಮನಸಾ ಪಠೇದೇಕೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ |
ಸ್ವಪ್ನೇ ಮೂರ್ತಿಮಯಂ ದೇವಂ ಪಶ್ಯತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ || ೩೧ ||

ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಗಣೇಶಂ ಭಜತೇ ನರಃ |
ಕೋಟಿಲಕ್ಷಂ ಪ್ರಜಪ್ತ್ವಾಪಿ ನ ಮಂತ್ರಂ ಸಿದ್ಧಿದೋ ಭವೇತ್ || ೩೨ ||

ಪುಷ್ಪಾಂಜಲ್ಯಷ್ಟಕಂ ದತ್ವಾ ಮೂಲೇನೈವ ಸಕೃತ್ ಪಠೇತ್ |
ಅಪಿವರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಪೂಜಾಯಾಃ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೩೩ ||

ಭೂರ್ಜೇ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಸ್ವರ್ಣಸ್ತಾಂ ಗುಟಿಕಾಂ ಧಾರಯೇದ್ಯದಿ |
ಕಂಠೇ ವಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ಸಕುರ್ಯಾದ್ದಾಸವಜ್ಜಗತ್ || ೩೪ ||

ನ ದೇಯಂ ಪರಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ದೇಯಂ ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯ ಏವ ಚ |
ಅಭಕ್ತೇಭ್ಯೋಪಿ ಪುತ್ರೇಭ್ಯೋ ದತ್ವಾ ನರಕಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೩೫ ||

ಗಣೇಶಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ ಸಾಧವೇ ಚ ಪ್ರಯತ್ನತಃ |
ದಾತವ್ಯಂ ತೇನ ವಿಘ್ನೇಶಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೩೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀರಹಸ್ಯೇ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

Also Read:

Sri Maha Ganapati Mantra Vigraha Kavacham lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Maha Ganapati Mantra Vigraha Kavacham Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top