Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Maha Kala Bhairava Ashtakam Lyrics in Bengali

মহাকালভৈরবাষ্টকম্ অথবা তীক্ষ্ণদংষ্ট্রকালভৈরবাষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

ওঁ
য়ং য়ং য়ং য়ক্ষরূপং দশদিশিবিদিতং ভূমিকম্পায়মানং
সং সং সংহারমূর্তিং শিরমুকুটজটা শেখরংচন্দ্রবিম্বম্ ।
দং দং দং দীর্ঘকায়ং বিক্রিতনখ মুখং চোর্ধ্বরোমং করালং
পং পং পং পাপনাশং প্রণমত সততং ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ॥ ১॥

রং রং রং রক্তবর্ণং, কটিকটিততনুং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাকরালং
ঘং ঘং ঘং ঘোষ ঘোষং ঘ ঘ ঘ ঘ ঘটিতং ঘর্ঝরং ঘোরনাদম্ ।
কং কং কং কালপাশং দ্রুক্ দ্রুক্ দৃঢিতং জ্বালিতং কামদাহং
তং তং তং দিব্যদেহং, প্রণামত সততং, ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ॥ ২॥

লং লং লং লং বদন্তং ল ল ল ল ললিতং দীর্ঘ জিহ্বা করালং
ধূং ধূং ধূং ধূম্রবর্ণং স্ফুট বিকটমুখং ভাস্করং ভীমরূপম্ ।
রুং রুং রুং রূণ্ডমালং, রবিতমনিয়তং তাম্রনেত্রং করালম্
নং নং নং নগ্নভূষং , প্রণমত সততং, ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ॥ ৩॥

বং বং বায়ুবেগং নতজনসদয়ং ব্রহ্মসারং পরন্তং
খং খং খড্গহস্তং ত্রিভুবনবিলয়ং ভাস্করং ভীমরূপম্ ।
চং চং চলিত্বাঽচল চল চলিতা চালিতং ভূমিচক্রং
মং মং মায়ি রূপং প্রণমত সততং ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ॥ ৪॥

শং শং শং শঙ্খহস্তং, শশিকরধবলং, মোক্ষ সম্পূর্ণ তেজং
মং মং মং মং মহান্তং, কুলমকুলকুলং মন্ত্রগুপ্তং সুনিত্যম্ ।
য়ং য়ং য়ং ভূতনাথং, কিলিকিলিকিলিতং বালকেলিপ্রদহানং
আং আং আং আন্তরিক্ষং , প্রণমত সততং, ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ॥ ৫॥

খং খং খং খড্গভেদং, বিষমমৃতময়ং কালকালং করালং
ক্ষং ক্ষং ক্ষং ক্ষিপ্রবেগং, দহদহদহনং, তপ্তসন্দীপ্যমানম্ ।
হৌং হৌং হৌংকারনাদং, প্রকটিতগহনং গর্জিতৈর্ভূমিকম্পং
বং বং বং বাললীলং, প্রণমত সততং, ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ॥ ৬॥

var বং বং বং বাললীলং
সং সং সং সিদ্ধিয়োগং, সকলগুণমখং, দেবদেবং প্রসন্নং
পং পং পং পদ্মনাভং, হরিহরময়নং চন্দ্রসূর্যাগ্নি নেত্রম্ ।
ঐং ঐং ঐং ঐশ্বর্যনাথং, সততভয়হরং, পূর্বদেবস্বরূপং
রৌং রৌং রৌং রৌদ্ররূপং, প্রণমত সততং, ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ॥ ৭॥

হং হং হং হংসয়ানং, হসিতকলহকং, মুক্তয়োগাট্টহাসং, ?
ধং ধং ধং নেত্ররূপং, শিরমুকুটজটাবন্ধ বন্ধাগ্রহস্তম্ ।
তং তং তংকানাদং, ত্রিদশলটলটং, কামগর্বাপহারং, ??
ভ্রুং ভ্রুং ভ্রুং ভূতনাথং, প্রণমত সততং, ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ॥ ৮॥
ইতি মহাকালভৈরবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

নমো ভূতনাথং নমো প্রেতনাথং
নমঃ কালকালং নমঃ রুদ্রমালম্ ।
নমঃ কালিকাপ্রেমলোলং করালং
নমো ভৈরবং কাশিকাক্ষেত্রপালম্ ॥

Maha Kala Bhairava Ashtakam Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top