Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Mahamaya Ashtakam Lyrics in Kannada | ಮಹಾಮಾಯಾಷ್ಟಕಮ್

ಮಹಾಮಾಯಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

॥ (ಪೈಂಗನಾಡು) ಗಣಪತಿಶಾಸ್ತ್ರಿಕೃತಮ್ ॥

ಸತ್ಸ್ವನ್ಯೇಷ್ವಪಿ ದೈವತೇಷು ಬಹುಷು ಪ್ರಾಯೋ ಜನಾ ಭೂತಲೇ
ಯಾಮೇಕಾಂ ಜನನೀತಿ ಸನ್ತತಮಮೀ ಜಲ್ಪನ್ತಿ ತಾದೃಗ್ವಿಧಾ ।
ಭಕ್ತಸ್ತೋಮಭಯಪ್ರಣಾಶನಚಣಾ ಭವ್ಯಾಯ ದೀವ್ಯತ್ವಸೌ
ದೇವೀ ಸ್ಫೋಟವಿಪಾಟನೈಕಚತುರಾ ಮಾತಾ ಮಹಾಮಾಯಿಕಾ ॥ 1॥

ಮಾತೇತ್ಯಾಹ್ವಯ ಏವ ಜಲ್ಪತಿ ಮಹದ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಸ್ಮಾಸು ತೇ
ಕಾರುಣ್ಯೇ ತವ ಶೀತಲೇತಿ ಯದಿದಂ ನಾಮೈವ ಸಾಕ್ಷೀಯತೇ ।
ಇತ್ಥಂ ವತ್ಸಲತಾದಯಾನಿಧಿರಿತಿ ಖ್ಯಾತಾ ತ್ವಮಸ್ಮಾನಿಮಾನ್
ಮಾತಃ ಕಾತರತಾಂ ನಿರ್ವಾಯ ನಿತರಾಮಾನನ್ದಿತಾನಾತನು ॥ 2॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇತರವೈಭವೈಃ ಕಿಮಿತರೈರ್ದೇವವ್ರಜೈಸ್ತಾದೃಶೈಃ
ನಿನ್ದಾಯಾಮಪಿ ಚ ಸ್ತುತಾವಪಿ ಫಲಂ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಯೇ ತನ್ವತೇ ।
ಯಾ ನಿನ್ದಾಸ್ತವಯೋಃ ಫಲಂ ಭಗವತೀ ದತ್ಸೇಽನುರೂಪಂ ಕ್ಷಣಾನ್
ನೂನಂ ತಾದೃಶವೈಭವಾ ವಿಜಯಸೇ ದೇವಿ ತ್ವಮೇಕಾ ಭುವಿ ॥ 3॥

ವೃತ್ತಾನ್ತಂ ವಿವಿಧಪ್ರಕಾರಮಯಿ ತೇ ಜಲ್ಪನ್ತಿ ಲೋಕೇ ಜನಾಃ
ತತ್ತ್ವಂ ನೋಪಲಭೇ ತಥೈವ ನ ವಿಧಿಂ ಜಾನೇ ತ್ವದಾರಾಧನೇ ।
ತಸ್ಮಾದಮ್ಬ ಕಥಂ ಪುನಃ ಕಲಯಿತುಂ ಶಕ್ತಾಸ್ಮಿ ತೇ ಪೂಜನಂ
ನೂನಂ ವಚ್ಮಿ ದಯಾನಿಧೇಽವತು ಜಡಾನಸ್ಮಾನ್ ಭವತ್ಯಾದರಾತ್ ॥ 4॥

ರೋದಂರೋದಮುದೀರ್ಣಬಾಷ್ಪಲಹರೀಕ್ಲಿನ್ನಾನನೇ ತೇ ಶಿಶಾ-
ವಸ್ಮಿನ್ ತಪ್ಯತಿ ಕಿಂಚಿದತ್ರ ಕರುಣಾದೃಷ್ಟಿಂ ವಿಧತ್ಸೇ ನ ಚೇತ್ ।
ಪಾತುಂ ಸ್ಫೋಟಗದಾತ್ ಪಟುತ್ವಮಿವ ತೇ ಕಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಮಾತರ್ವದ
ಕ್ಕಾಯಂ ಗಚ್ಛತು ಕಸ್ಯ ಪಶ್ಯತು ಮುಖಂ ಕಾ ವಾ ಗತಿರ್ಲಭ್ಯತಾಮ್ ॥ 5॥

ಧರ್ಮ್ಯಾನುಚ್ಚರತಾಂ ಪಥಃ ಕಲಯತಾಂ ದೋಷಾಂಸ್ತಥಾ ಚಾತ್ಮನಃ
ಸ್ವೈರಂ ನಿನ್ದನಮಾತನೋತು ಸತತಂ ದ್ವೇಷ್ಯೇಽಪಥೇ ತಿಷ್ಠತು ।
ಏತಾವತ್ಯಪಿ ವತ್ಸಕೇ ಕಿಲ ಶುಚಂ ಯಾತೇ ಮನಾಕ್ ತತ್ಕ್ಷಣಂ
ತತ್ತ್ರಾಣೇ ಜನನೀ ಪ್ರಯಾಸ್ಯತಿ ಹಿ ತನ್ಮಾತಸ್ತ್ವಮಸ್ಮಾನವ ॥ 6॥

ಆಬಾಲಸ್ಥವಿರಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಯಿ ತೇ ಮಾತೇತಿ ಯನ್ನಾಮ ತದ್
ಗೋಪ್ತುಂ ನೈವ ಹಿ ಶಕ್ಯಮಮ್ಬ ತದಸೌ ತಾದೃಗ್ವಿಧಾ ತ್ವಂ ಯದಿ ।
ಅಸ್ಮಿನ್ ಖಿದ್ಯತಿ ವತ್ಸಕೇ ನ ತನುಷೇ ಮಾತುರ್ಗುಣಂ ಚೇತ್ತದಾ
ನೂನಂ ಸ್ಯಾದಪವಾದಪಾತ್ರಮಯಿ ತನ್ಮಾತಸ್ತ್ವಮಸ್ಮಾನವ ॥ 7॥

ಮುಕ್ತಾಹಾರಮನೋಹರದ್ಯುತಿಯುತಾಂ ಮೂರ್ತಿಂ ನರಾಸ್ತಾವಕೀಂ
ಯೇ ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ಮೃಣಾಲತನ್ತುಸದೃಶೀಂ ನಾಭೀಹೃದೋರನ್ತರೇ ।
ತೇ ಘೋರಜ್ವರಭಾರಜಾತವಿಷಮಸ್ಫೋಟಸ್ಫುಟದ್ದುಃಸಹ-
ಕ್ಲೇದೋದ್ಯತ್ಕಟುಪೂತಿಗನ್ಧಮಯಿ ನೋ ಜಾನನ್ತ್ಯಮೀ ಜಾತ್ವಪಿ ॥ 8॥

ಕಾರುಣ್ಯಾಮ್ಬುಧಿಶೀತಲಾಪದಪಯೋಜಾತದ್ವಯೀಭಾವನಾ-
ಜಾತಸ್ಫೀತಹೃದಮ್ಬುಜಾಮಿತಸುಧಾನಿರ್ಯಾಸರೂಪಾಮಿಮಾಮ್ ।
ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಾ ಸ್ತುತಿಮಾದರಾದ್ ಗಣಪತೇರ್ವಕ್ತ್ರಾಮ್ಬುಜಾನ್ನಿಃಸೃತಾಂ
ವಿಶ್ವಾಸೇನ ಪಠನ್ತಿ ತೇ ನ ದಧತೇ ಸ್ಫೋಟವ್ಯಥಾಂ ಜಾತುಚಿತ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಮಾಯಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್

Mahamaya Ashtakam Lyrics in Kannada | ಮಹಾಮಾಯಾಷ್ಟಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top