Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Maheshwara Pancharatna Stotram lyrics in Sanskrit

Maheshwara Pancharatna in Sanskrit:

॥ महेश्वर पञ्चरत्न स्तोत्रम् ॥
प्रातस्स्मरामि परमेश्वर वक्त्रपद्मं
फालाक्षि कील परिशोषित पञ्चबाणम्
भस्म त्रिपुण्ड्र रचितं फणिकुण्डलाढ्यं
कुन्देन्दु चन्दन सुधारस मन्दहासम् ॥ १ ॥

प्रातर्भजामि परमेश्वर बाहुदण्डान्
खट्वाङ्ग शूल हरिणाः पिनाकयुक्तान्
गौरी कपोल कुचरञ्जित पत्ररेखान्
सौवर्ण कङ्कण मणिद्युति भासमानाम् ॥ २ ॥

प्रातर्नमामि परमेश्वर पादपद्मं
पद्मोद्भवामर मुनीन्द्र मनोनिवासम्
पद्माक्षनेत्र सरसीरुह पूजनीयं
पद्माङ्कुश ध्वज सरोरुह लाञ्छनाढ्यम् ॥ ३ ॥

प्रातस्स्मरामि परमेश्वर पुण्यमूर्तिं
कर्पूर कुन्द धवलं गजचर्म चेलम्
गङ्गाधरं घनकपर्दि विभासमानं
कात्यायनी तनु विभूषित वामभागम् ॥ ४ ॥

प्रातस्स्मरामि परमेश्वर पुण्यनाम
श्रेयःप्रदं सकलदुःखविनाशहेतुम्
संसारतापशमनं कलिकल्मषघ्नं
गो कोटिदान फलदं स्मरणेन पुंसाम् ॥ ५ ॥

Also Read:

Maheshwara Pancharatna in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Maheshwara Pancharatna Stotram lyrics in Sanskrit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top