Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mandhatrishaileshvari Stotra Lyrics in Kannada | ಮಾನ್ಧಾತೃಶೈಲೇಶ್ವರೀಸ್ತೋತ್ರ

ಮಾನ್ಧಾತೃಶೈಲೇಶ್ವರೀಸ್ತೋತ್ರ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ವನ್ದೇ ನೀಲಕಲೇವರಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಾನನಾಂ,
ಘಂಟಾ ಮರ್ಮಶರಾವಮುಂಡ ಭುಜಗೈಃ ಖಟ್ವಾಂಗಶೂಲಾಸಿಭಿಃ ।
ಆರೂಢಾಷ್ಟಭುಜಾಂ ಕಿರೀಟರಶನಾಘೋಷಾದಿಭಿರ್ಭೂಷಣೈ –
ರಾಶೀರ್ಷಾಂಘ್ರಿವಿಟಂಕಿತಾಂ ಭಗವತೀಮ್ ಮಾನ್ಧಾತೃಶೈಲೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 1॥

ಮಂಜೀರೈರ್ಮುಖರೀಕೃತಾಂಘ್ರಿಯುಗಲಾಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಭ್ರಶೋಣಾಂಬರಾಂ
ಚಂಚದ್ಘೋರಕೃಪಾಣಪಾಣಿಕಮಲಾ ಮುಜ್ಜೃಮ್ಭಿತಭ್ರೂಲತಾಂ ।
ಸಾರಂಭಪ್ರಸರತ್ಸ್ಫುಲಿಂಗ ನಯನಾಮುಚ್ಚಾಟ್ಟಹಾಸಸ್ವನೈರ್
ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲಸದ್ಭಯಾಮನುಭಜೇ ಮಾನ್ಧಾತೃಶೈಲೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 2॥

ವನ್ದೇ ವಕ್ಷಸಿವೃಕ್ಣದಾನವಶಿರೋ ಮಾಲಾಮಯಂ ಕಂಚುಕಂ,
ಕರ್ಣೇ ಕುಂಜರಕುಂಡಲಂ ಕಟಿತಟೇ ಭೋಗೀನ್ದ್ರಕಾಂಚೀಗುಣಮ್ ।
ಹಸ್ತೇದಾರಿಕರಕ್ತಪಂಕಿಲಮುಖಂ ಧೃತ್ವಾ ಖಲಾನಾಂ ಭಯಂ,
ಶಿಷ್ಟಾನಾಮಭಯಂ ಚ ಯಾ ದಿಶತಿ ತಾಂ ಮಾನ್ಧಾತೃಶೈಲೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 3॥

ಸ್ಮೇರಾಪಾಂಗವಿಲೋಕವಿಭ್ರಮರಸೈಃ ಶೂಲಾದಿಭಿಶ್ಚಾಯುಧೈಃ –
ಸಾಧೂನಾಂ ಚ ದುರಾತ್ಮನಾಂ ಚ ಹೃದಯಗ್ರನ್ಥಿಂಸಕೌತೂಹಲಮ್ ।
ಕೃನ್ತನ್ತೀಮ್ ಭುವನತ್ರಯೈಕಜನನೀಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧಿಂ
ವನ್ದೇಽಸ್ಮತ್ ಕುಲದೇವತಾಂ ಶರಣದಾಂ ಮಾನ್ಧಾತೃಶೈಲೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 4॥

ಶುದ್ಧಾನ್ತಃಕರಣಸ್ಯ ಶಮ್ಭುಚರಣಾಂ ಭೋಜೇಪ್ರಪನ್ನಾತ್ಮನೋ,
ನಿಷ್ಕಾಮಸ್ಯ ತಪೋಧನಸ್ಯ, ಜಗತಾಂ ಶ್ರೇಯೋವಿಧಾನಾರ್ಥಿನಃ ।
ಮಾನ್ಧಾತುರ್ಹಿತಕಾರಿಣೀಂ ಗಿರಿಸುತಾ ಪುತ್ರೀಂ ಕೃಪಾವರ್ಷಿಣೀಂ
ವನ್ದೇ ಭಕ್ತಪರಾಯಣಾಂ ಭಗವತೀಮ್ ಮಾನ್ಧಾತೃಶೈಲೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 5॥

ಕೈಲಾಸಾದವತೀರ್ಯಭಾರ್ಗವವರಕ್ಷೋಣೀಗತೇ ಪಾವನ –
ಕ್ಷೇತ್ರೇಸನ್ನಿಹಿತಾಂಸದಾ ಹರಿಹರಬ್ರಹ್ಮ್ಯಾದಿಭಿಃ ಪೂಜಿತಾಂ ।
ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾತರಾಂ, ಸ್ಥಿರಚರಪ್ರಾಣಿವ್ರಜಸ್ಯಾಮ್ಬಿಕಾಂ
ಮಾನ್ಧಾತುರ್ವಶವರ್ತಿನೀಮನುಭಜೇ ಮಾನ್ಧಾತೃಶೈಲೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 6॥

ಸಂಖ್ಯಾತೀತಭಟೈರ್ವೃತೇನರಿಪುಣಾ ಸಾಮೂತಿರಿಕ್ಷೋಣಿಪೇ
ನಾಕ್ರಾನ್ತಸ್ಯನಿಜಾಂಘ್ರಿಮಾತ್ರಶರಣಸ್ಯಾತ್ಯಲ್ಪಸೇನಾಭೃತಃ
ಪ್ರಾಣಂವಲ್ಲುವಭೂಮಿಪಸ್ಯತಿಲಶಸ್ತೇಷಾಂಶಿರಚ್ಛೇದನೈ –
ರಕ್ಷನ್ತೀಮನುಕಮ್ಪಯಾನುಕಲಯೇ ಮಾನ್ಧಾತೃಶೈಲೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 7॥

ತುರ್ಯಸ್ಥಾನವಿಹಾರಿಣೀಮಶರಣಾನುದ್ಧರ್ತುಮಾಕಾಂಕ್ಷಿಣೀ –
ಮಾರ್ಷೋರ್ವ್ಯಾಮವತಾರಿಣೀಂ ಭೃಗುವರಕ್ಷೇತ್ರೇಸ್ಥಿರಾವಾಸಿನೀಮ್ ।
ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಂಕರೀಮವಿರಲೋತ್ಸರ್ಪತ್ ಕೃಪಾನಿರ್ಝರೀಂ
ವಾತಾಧೀಶ ಸಹೋದರೀಂ ಪರಿಭಜೇ ಮಾನ್ಧಾತೃಶೈಲೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 8॥

Mandhatrishaileshvari Stotra Lyrics in Kannada | ಮಾನ್ಧಾತೃಶೈಲೇಶ್ವರೀಸ್ತೋತ್ರ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top