Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Mangala Ashtakam Lyrics in English

Mangala Ashtakam Lyrics in English

170 Views

maṅgalāṣṭakam Lyrics in English:

brahmavisnurgirisah surapatiranalah pretaradyatunatha-
stoyadhisasca vayurdhanadaguhaganesarkacandrasca rudrah ।
visvadityasvisadhya vasupitrmarutassiddhavidyasca yaksa
gandharvah kinnaradyakhilagaganacara mangalam me disantu ॥ 1॥

vani laksmi dharitri himagiritanaya candika bhadrakali
brahmadya matrsangha aditiditisatityadayo daksaputryah ।
savitri jahnukanya dinakaratanayarundhati devapatnyah
paulomadyastathanyah khacarayuvatayo mangalam me disantu ॥ 2॥

matsyah kurmo varaho nrhariratha vaturbhargavo ramacandra-
ssiri krsnasca khadgi sakapilanaranarayanatreyavaidyah ।
anye nanavatarah narakavijayinascakramukhyayudhani
tatpatnyastatsutascapyakhilaharikula mangalam me disantu ॥ 3॥

visvamitro vasisthah kalasabhava utathyo’ngirah kasyapasca
vyasah kanvo marici kratubhrgupulaha saunako’trih pulastyah ।
anye sarve munindrah kujabudhagurusukrarkajadya graha ye
naksatrani prajesah phaniganamanavo mangalam me disantu ॥ 4॥

tarksyo’nanto hanuman balirapi sanakadyah suko naradasca
prahladah panduputra nrganalanahusah visnurato’mbarisah ।
bhismakruroddhavosinarabharatahariscandrarukmangadadyah
anye sarve narendra ravisasikulaja mangalam me disantu ॥ 5॥

akutyadyasca tisrah sakalamunikalatrani dara manunam
tara kunti ca pancalyatha naladayita rukmini satyabhama ।
devakyadyasca sarva yadukulavanita rajabharyastathanyah
gopyascaritrayuktah sakalayuvatayo mangalam me disantu ॥ 6॥

vipra gavasca vedah smrtirapi tulasi sarvatirthani vidyah
nanasastretihasa api sakalapuranani varnasramasca ।
sankhyam jnanam ca yogavapi yamaniyamau sarvakarmani kalah
sarve dharmasca satyadyavayavasahita mangalam me disantu ॥ 7॥

loka dvipah samudrah ksitidharapatayo merukailasamukhyah
kaverinarmadadyah subhajalasaritah svardruma diggajendrah ।
megha jyotimsinananaramrgapaksyadayah pranino’nye
sarvausadhyasca vrksah sakalatrnalata mangalam me disantu ॥ 8॥

bhaktya samyuktacittah pratidivasamiman managalastotramukhyan
astau slokan prabhate divasaparinatau ye ca martyah pathanti ।
te nityam purnakama iha bhuvi sukhinascarthavanto’pi bhutva
nirmukta sarvapapairvayasi ca carame visnulokam prayanti ॥ 9॥

iti mangalastakastotram samaptam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *