Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mangala Ashtakam Lyrics in English

maṅgalāṣṭakam Lyrics in English:

brahmavisnurgirisah surapatiranalah pretaradyatunatha-
stoyadhisasca vayurdhanadaguhaganesarkacandrasca rudrah ।
visvadityasvisadhya vasupitrmarutassiddhavidyasca yaksa
gandharvah kinnaradyakhilagaganacara mangalam me disantu ॥ 1॥

vani laksmi dharitri himagiritanaya candika bhadrakali
brahmadya matrsangha aditiditisatityadayo daksaputryah ।
savitri jahnukanya dinakaratanayarundhati devapatnyah
paulomadyastathanyah khacarayuvatayo mangalam me disantu ॥ 2॥

matsyah kurmo varaho nrhariratha vaturbhargavo ramacandra-
ssiri krsnasca khadgi sakapilanaranarayanatreyavaidyah ।
anye nanavatarah narakavijayinascakramukhyayudhani
tatpatnyastatsutascapyakhilaharikula mangalam me disantu ॥ 3॥

visvamitro vasisthah kalasabhava utathyo’ngirah kasyapasca
vyasah kanvo marici kratubhrgupulaha saunako’trih pulastyah ।
anye sarve munindrah kujabudhagurusukrarkajadya graha ye
naksatrani prajesah phaniganamanavo mangalam me disantu ॥ 4॥

tarksyo’nanto hanuman balirapi sanakadyah suko naradasca
prahladah panduputra nrganalanahusah visnurato’mbarisah ।
bhismakruroddhavosinarabharatahariscandrarukmangadadyah
anye sarve narendra ravisasikulaja mangalam me disantu ॥ 5॥

akutyadyasca tisrah sakalamunikalatrani dara manunam
tara kunti ca pancalyatha naladayita rukmini satyabhama ।
devakyadyasca sarva yadukulavanita rajabharyastathanyah
gopyascaritrayuktah sakalayuvatayo mangalam me disantu ॥ 6॥

vipra gavasca vedah smrtirapi tulasi sarvatirthani vidyah
nanasastretihasa api sakalapuranani varnasramasca ।
sankhyam jnanam ca yogavapi yamaniyamau sarvakarmani kalah
sarve dharmasca satyadyavayavasahita mangalam me disantu ॥ 7॥

loka dvipah samudrah ksitidharapatayo merukailasamukhyah
kaverinarmadadyah subhajalasaritah svardruma diggajendrah ।
megha jyotimsinananaramrgapaksyadayah pranino’nye
sarvausadhyasca vrksah sakalatrnalata mangalam me disantu ॥ 8॥

bhaktya samyuktacittah pratidivasamiman managalastotramukhyan
astau slokan prabhate divasaparinatau ye ca martyah pathanti ।
te nityam purnakama iha bhuvi sukhinascarthavanto’pi bhutva
nirmukta sarvapapairvayasi ca carame visnulokam prayanti ॥ 9॥

iti mangalastakastotram samaptam ॥

Mangala Ashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top