Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mangala Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਮਙ੍ਗਲਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਮਙ੍ਗਲਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਗਿਰੀਸ਼ਃ ਸੁਰਪਤਿਰਨਲਃ ਪ੍ਰੇਤਰਾਡ੍ਯਾਤੁਨਾਥ-
ਸ੍ਤੋਯਾਧੀਸ਼ਸ਼੍ਚ ਵਾਯੁਰ੍ਧਨਦਗੁਹਗਣੇਸ਼ਾਰ੍ਕਚਨ੍ਦ੍ਰਾਸ਼੍ਚ ਰੁਦ੍ਰਾਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਦਿਤ੍ਯਾਸ਼੍ਵਿਸਧ੍ਯਾ ਵਸੁਪਿਤਮਰੁਤਸ੍ਸਿਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਯਕ੍ਸ਼ਾ
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾਃ ਕਿਨ੍ਨਰਾਦ੍ਯਾਖਿਲਗਗਨਚਰਾ ਮਙ੍ਗਲਂ ਮੇ ਦਿਸ਼ਨ੍ਤੁ ॥ ੧॥

ਵਾਣੀ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਧਰਿਤ੍ਰੀ ਹਿਮਗਿਰਿਤਨਯਾ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦ੍ਯਾ ਮਾਤਸਙ੍ਘਾ ਅਦਿਤਿਦਿਤਿਸਤੀਤ੍ਯਾਦਯੋ ਦਕ੍ਸ਼ਪੁਤ੍ਰ੍ਯਃ ।
ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਜਹ੍ਨੁਕਨ੍ਯਾ ਦਿਨਕਰਤਨਯਾਰੁਨ੍ਧਤੀ ਦੇਵਪਤ੍ਨ੍ਯਃ
ਪੌਲੋਮਾਦ੍ਯਾਸ੍ਤਥਾਨ੍ਯਾਃ ਖਚਰਯੁਵਤਯੋ ਮਙ੍ਗਲਂ ਮੇ ਦਿਸ਼ਨ੍ਤੁ ॥ ੨॥

ਮਤ੍ਸ੍ਯਃ ਕੂਰ੍ਮੋ ਵਰਾਹੋ ਨਹਰਿਰਥ ਵਟੁਰ੍ਭਾਰ੍ਗਵੋ ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰ-
ਸ੍ਸੀਰੀ ਕਸ਼੍ਣਸ਼੍ਚ ਖਡ੍ਗੀ ਸਕਪਿਲਨਰਨਾਰਾਯਣਾਤ੍ਰੇਯਵੈਦ੍ਯਾਃ ।
ਅਨ੍ਯੇ ਨਾਨਾਵਤਾਰਾਃ ਨਰਕਵਿਜਯਿਨਸ਼੍ਚਕ੍ਰਮੁਖ੍ਯਾਯੁਧਾਨਿ
ਤਤ੍ਪਤ੍ਨ੍ਯਸ੍ਤਤ੍ਸੁਤਾਸ਼੍ਚਾਪ੍ਯਖਿਲਹਰਿਕੁਲਾ ਮਙ੍ਗਲਂ ਮੇ ਦਿਸ਼ਨ੍ਤੁ ॥ ੩॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰੋ ਵਸਿਸ਼੍ਠਃ ਕਲਸ਼ਭਵ ਉਤਥ੍ਯੋऽਙ੍ਗਿਰਾਃ ਕਾਸ਼੍ਯਪਸ਼੍ਚ
ਵ੍ਯਾਸਃ ਕਣ੍ਵੋ ਮਰੀਚੀ ਕ੍ਰਤੁਭਗੁਪੁਲਹਾ ਸ਼ੌਨਕੋऽਤ੍ਰਿਃ ਪੁਲਸ੍ਤ੍ਯਃ ।
ਅਨ੍ਯੇ ਸਰ੍ਵੇ ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਾਃ ਕੁਜਬੁਧਗੁਰੁਸ਼ੁਕ੍ਰਾਰ੍ਕਜਾਦ੍ਯਾ ਗ੍ਰਹਾ ਯੇ
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਣਿ ਪ੍ਰਜੇਸ਼ਾਃ ਫਣਿਗਣਮਨਵੋ ਮਙ੍ਗਲਂ ਮੇ ਦਿਸ਼ਨ੍ਤੁ ॥ ੪॥

ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯੋऽਨਨ੍ਤੋ ਹਨੂਮਾਨ੍ ਬਲਿਰਪਿ ਸਨਕਾਦ੍ਯਾਃ ਸ਼ੁਕੋ ਨਾਰਦਸ਼੍ਚ
ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਃ ਪਾਣ੍ਡੁਪੁਤ੍ਰਾ ਨਗਨਲਨਹੁਸ਼ਾਃ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰਾਤੋऽਮ੍ਬਰੀਸ਼ਃ ।
ਭੀਸ਼੍ਮਾਕ੍ਰੂਰੋਦ੍ਧਵੋਸ਼ੀਨਰਭਰਤਹਰਿਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਰੁਕ੍ਮਾਙ੍ਗਦਾਦ੍ਯਾਃ
ਅਨ੍ਯੇ ਸਰ੍ਵੇ ਨਰੇਨ੍ਦ੍ਰਾ ਰਵਿਸ਼ਸ਼ਿਕੁਲਜਾ ਮਙ੍ਗਲਂ ਮੇ ਦਿਸ਼ਨ੍ਤੁ ॥ ੫॥

ਆਕੂਤ੍ਯਾਦ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਤਿਸ੍ਰਃ ਸਕਲਮੁਨਿਕਲਤ੍ਰਾਣਿ ਦਾਰਾ ਮਨੂਨਾਂ
ਤਾਰਾ ਕੁਨ੍ਤੀ ਚ ਪਾਞ੍ਚਾਲ੍ਯਥ ਨਲਦਯਿਤਾ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀ ਸਤ੍ਯਭਾਮਾ ।
ਦੇਵਕ੍ਯਾਦ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਾ ਯਦੁਕੁਲਵਨਿਤਾ ਰਾਜਭਾਰ੍ਯਾਸ੍ਤਥਾਨ੍ਯਾਃ
ਗੋਪ੍ਯਸ਼੍ਚਾਰਿਤ੍ਰਯੁਕ੍ਤਾਃ ਸਕਲਯੁਵਤਯੋ ਮਙ੍ਗਲਂ ਮੇ ਦਿਸ਼ਨ੍ਤੁ ॥ ੬॥

ਵਿਪ੍ਰਾ ਗਾਵਸ਼੍ਚ ਵੇਦਾਃ ਸ੍ਮਤਿਰਪਿ ਤੁਲਸੀ ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥਾਨਿ ਵਿਦ੍ਯਾਃ
ਨਾਨਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇਤਿਹਾਸਾ ਅਪਿ ਸਕਲਪੁਰਾਣਾਨਿ ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਾਸ਼੍ਚ ।
ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਂ ਜ੍ਞਾਨਂ ਚ ਯੋਗਾਵਪਿ ਯਮਨਿਯਮੌ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਾਣਿ ਕਾਲਾਃ
ਸਰ੍ਵੇ ਧਰ੍ਮਾਸ਼੍ਚ ਸਤ੍ਯਾਦ੍ਯਵਯਵਸਹਿਤਾ ਮਙ੍ਗਲਂ ਮੇ ਦਿਸ਼ਨ੍ਤੁ ॥ ੭॥

ਲੋਕਾ ਦ੍ਵੀਪਾਃ ਸਮੁਦ੍ਰਾਃ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਧਰਪਤਯੋ ਮੇਰੁਕੈਲਾਸਮੁਖ੍ਯਾਃ
ਕਾਵੇਰੀਨਰ੍ਮਦਾਦ੍ਯਾਃ ਸ਼ੁਭਜਲਸਰਿਤਃ ਸ੍ਵਰ੍ਦ੍ਰੁਮਾ ਦਿਗ੍ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਾਃ ।
ਮੇਘਾ ਜ੍ਯੋਤੀਂਸ਼ਿਨਾਨਾਨਰਮਗਪਕ੍ਸ਼੍ਯਾਦਯਃ ਪ੍ਰਾਣਿਨੋऽਨ੍ਯੇ
ਸਰ੍ਵੌਸ਼ਧ੍ਯਸ਼੍ਚ ਵਕ੍ਸ਼ਾਃ ਸਕਲਤਣਲਤਾ ਮਙ੍ਗਲਂ ਮੇ ਦਿਸ਼ਨ੍ਤੁ ॥ ੮॥

ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਂਯੁਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤਾਃ ਪ੍ਰਤਿਦਿਵਸਮਿਮਾਨ੍ ਮਙਗਲਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੁਖ੍ਯਾਨ੍
ਅਸ਼੍ਟੌ ਸ਼੍ਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਦਿਵਸਪਰਿਣਤੌ ਯੇ ਚ ਮਰ੍ਤ੍ਯਾਃ ਪਠਨ੍ਤਿ ।
ਤੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪੂਰ੍ਣਕਾਮਾ ਇਹ ਭੁਵਿ ਸੁਖਿਨਸ਼੍ਚਾਰ੍ਥਵਨ੍ਤੋऽਪਿ ਭੂਤ੍ਵਾ
ਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਪਾਪੈਰ੍ਵਯਸਿ ਚ ਚਰਮੇ ਵਿਸ਼੍ਣੁਲੋਕਂ ਪ੍ਰਯਾਨ੍ਤਿ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਮਙ੍ਗਲਾਸ਼੍ਟਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ॥

Mangala Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਮਙ੍ਗਲਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top