Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mantrasiddhiprada Mahadurga Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Durga Devi Slokam

Mantra Siddhiprada Maha Durga Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಮಹಾದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಓಂ ದುರ್ಗಾ ಭವಾನೀ ದೇವೇಶೀ ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ರಿಯಾ ಶಿವಾ ।
ಘೋರದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಮುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 1 ॥

ರುದ್ರಾಣೀ ತಾರಿಣೀ ತಾರಾ ಮಾಹೇಶೀ ಭವವಲ್ಲಭಾ ।
ನಾರಾಯಣೀ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾ ಜಯಾ ॥ 2 ॥

ವಿಜಯಾ ಚ ಜಯಾರಾಧ್ಯಾ ಶರ್ವಾಣೀ ಹರವಲ್ಲಭಾ ।
ಅಸಿತಾ ಚಾಣಿಮಾದೇವೀ ಲಘಿಮಾ ಗರಿಮಾ ತಥಾ ॥ 3 ॥

ಮಹೇಶಶಕ್ತಿವಿಶ್ವೇಶೀ ಗೌರೀ ಪರ್ವತನನ್ದಿನೀ ।
ನಿತ್ಯಾ ಚ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾ ಚ ನಿರೀಹಾ ನಿತ್ಯನೂತನಾ ॥ 4 ॥

ರಕ್ತಾ ರಕ್ತಮುಖೀ ವಾಣೀ ವಸ್ತುಯುಕ್ತಾಸಮಪ್ರಭಾ ।
ಯಶೋದಾ ರಾಧಿಕಾ ಚಂಡೀ ದ್ರೌಪದೀ ರುಕ್ಮಿಣೀ ತಥಾ ॥ 5 ॥

ಗುಹಪ್ರಿಯಾ ಗುಹರತಾ ಗುಹವಂಶವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಗಣೇಶಜನನೀ ಮಾತಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಚ ಜಾಹ್ನವೀ ॥ 6 ॥

ಗಂಗಾ ಕಾಲೀ ಚ ಕಾಶೀ ಚ ಭೈರವೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ನಿರ್ಮಲಾ ಚ ಸುಗನ್ಧಾ ಚ ದೇವಕೀ ದೇವಪೂಜಿತಾ ॥ 7 ॥

ದಕ್ಷಜಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ದಕ್ಷಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸುಶೀಲಾ ಸುನ್ದರೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಮಾತಂಗೀ ಕಮಲಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 8 ॥

ನಿಶುಮ್ಭನಾಶಿನೀ ಶುಮ್ಭನಾಶಿನೀ ಚಂಡನಾಶಿನೀ ।
ಧೂಮ್ರಲೋಚನಸಂಹಾರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ॥ 9 ॥

ಉಮಾ ಗೌರೀ ಕರಾಲಾ ಚ ಕಾಮಿನೀ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ ।
ಜಗದೀಶಪ್ರಿಯಾ ಜನ್ಮನಾಶಿನೀ ಭವನಾಶಿನೀ ॥ 10 ॥

ಘೋರವಕ್ತ್ರಾ ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಅಟ್ಟಹಾಸಾ ದಿಗಮ್ಬರಾ ।
ಭಾರತೀ ಸ್ವರಗತಾ ದೇವೀ ಭೋಗದಾ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೀ ॥ 11 ॥

ಇತ್ಯೇವಂ ಶತನಾಮಾನಿ ಕಥಿತಾನಿ ವರಾನನೇ ।
ನಾಮಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಪಠಿತ್ವಾ ಶತನಾಮಾನಿ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭೇತ್ ಧೃವಮ್ ॥ 12 ॥

ಇತಿ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಮಹಾದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Mantrasiddhiprada Mahadurga Ashtottarashatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Mantrasiddhiprada Mahadurga Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Durga Devi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top