Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Marga Sahaya Linga Stuti of Appayya Deekshitar Lyrics in Kannada

Margasahaya Linga Stuti in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮಾರ್ಗಸಹಾಯಲಿಂಗಸ್ತುತೀ ॥
॥ ಶ್ರೀಮದ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತೇಂದ್ರೈಃ ವಿರಚಿತಾ ॥

ಪಯೋ-ನದೀತೀರ ನಿವಾಸಲಿಂಗಂ ಬಾಲಾರ್ಕ-ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿಮಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ।
ಪದ್ಮಾಸನೇನಾರ್ಚಿತ ದಿವ್ಯಲಿಂಗಂ ವಂದಾಮಹೇ ಮಾರ್ಗಸಹಾಯಲಿಂಗಂ ॥ 1 ॥

ಗಂಗಾತರಂಗೋಲ್ಲಸದುತ್ತಮಾಂಗಂ ಗಜೇಂದ್ರ-ಚರ್ಮಾಂಬರ ಭೂಷಿತಾಂಗಂ ।
ಗೌರೀ-ಮುಖಾಂಭೋಜ-ವಿಲೋಲ-ಭೃಂಗಂ ವಂದಾಮಹೇ ಮಾರ್ಗಸಹಾಯಲಿಂಗಂ ॥ 2 ॥

ಸುಕಂಕಣೀಭೂತ ಮಹಾಭುಜಂಗಂ ಸಂಜ್ಞಾನ-ಸಂಪೂರ್ಣ-ನಿಜಾಂತರಂಗಂ ।
ಸೂರ್ಯೇಂದು-ಬಿಂಬಾನಲ-ಭೂಷಿತಾಂಗಂ ವಂದಾಮಹೇ ಮಾರ್ಗಸಹಾಯಲಿಂಗಂ ॥ 3 ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂ ಭಾವವಿಲೋಲಭೃಂಗಂ ಭಕ್ತಾನುಕೂಲಾಮಲ ಭೂಷಿತಾಂಗಂ ।
ಭಾವೈಕ-ಲೋಕ್ಯಾಂತರಮಾದಿಲಿಂಗಂ ವಂದಾಮಹೇ ಮಾರ್ಗಸಹಾಯಲಿಂಗಂ ॥ 4 ॥

ಸಾಮಪ್ರಿಯಂ ಸೌಮ್ಯ ಮಹೇಶಲಿಂಗಂ ಸಾಮಪ್ರದಂ ಸೌಮ್ಯ-ಕಟಾಕ್ಷಲಿಂಗಂ ।
ವಾಮಾಂಗ-ಸೌಂದರ್ಯ-ವಿಲೋಲಿತಾಂಗಂ ವಂದಾಮಹೇ ಮಾರ್ಗಸಹಾಯಲಿಂಗಂ ॥ 5 ॥

ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ-ಭೂತ-ಸಹಸ್ರಲಿಂಗಂ ಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನ-ಪರಾಯಣಾಂಗಂ ।
ಪಂಚಾಮೃತಾಂಭೋಜ-ವಿಲೋಲ-ಭೃಂಗಂ ವಂದಾಮಹೇ ಮಾರ್ಗಸಹಾಯಲಿಂಗಂ ॥ 6 ॥

ವಂದೇ ಸುರಾರಾಧಿತ-ಪಾದಪದ್ಮಂ ಶ್ರೀಶ್ಯಾಮವಲ್ಲೀ-ರಮಣಂ ಮಹೇಶಂ ।
ವಂದೇ ಮಹಾಮೇರು-ಶರಾಸನಂ ಶಿವಂ ವಂದಾ ಸದಾ ಮಾರ್ಗಸಹಾಯಲಿಂಗಂ ॥ 7 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗಸಹಾಯಲಿಂಗ ಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ॥

॥ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ॥

Also Read:

Marga Sahaya Linga Stuti of Appayya Deekshitar Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Marga Sahaya Linga Stuti of Appayya Deekshitar Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top