Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Matripanchakam Lyrics in English | mātṛpañcakam

mātṛpañcakam Lyrics :

Om
sriramajayam ।
Om sadgurusrityagarajasvamine namo namah ।

matrgayatri
Om matrdevyai ca vidmahe । varadayai ca dhimahi ।
tanno laksmih pracodayat ॥

laksmim varadapatnim ca ksantam supriyasevitam ।
vinasangitalolam ca manmataram namamyaham ॥ 1॥

annapūrnam bubhuksaham svastivacaspadam varam ।
satkarunyagunamambam manmataram namamyaham ॥ 2॥

rogapiḍapahaslokam rogasokopasamanim ।
slokapriyam stutam stutyam manmataram namamyaham ॥ 3॥

ramakrsnapriyam bhaktam ramayanakathapriyam ।
srimadbhagavatapritam manmataram namamyaham ॥ 4॥

tyagarajakrtipritam putripuspapriyastutam ।
satayurmangalasidam manmataram namamyaham ॥ 5॥

mangalam mama matre ca laksminamnyai sumangalam ।
mangalam priyadatryai ca manogayai sumangalam ॥ 6॥

iti matrpancakam putrya puspaya pritya
matari laksmyam samarpitam ।
Om subhamastu ।

Matripanchakam Lyrics in English | mātṛpañcakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top