Home / Ashtaka / Mrityva Ashtakam Lyrics in English Lord Shiva Slokas

Mrityva Ashtakam Lyrics in English Lord Shiva Slokas

Mrutyu Lyrics in English:

garudapuranantargatam

suta uvaca ।
stotram tatsam pravaksyami markandeyana bhasitam । stotram sarvam
damodaram prapanno'smi kinno mrtyuh karisyati ॥ 1॥

sankhacakradharam devam vyaktarupinamavyayam ।
adhoaksajam prapanno'smi kinno mrtyuh karisyati ॥ 2॥

varaham vamanam visnum narasimham janardanam ।
madhavanca prapanno'smi kinno mrtyuh karisyati ॥ 3॥

purusam puskaraksetrabijam punyam jagatpatim ।
lokanatham prapanno'smi kinno mrtyuh karisyati ॥ 4॥

sahasrasirasam devam vyaktavyaktam sanatanam ।
mahayogam prapanno'smi kinno mrtyuh karisyati ॥ 5॥

bhutatmanam mahatmanam yajnayonimayonijam ।
visvarupam prapanno'smi kinno mutyuh karisyati ॥ 6॥

ityudiritamakarnya stotram tasya mahatmanah । stavam tasya
apayatastato mrtyurvisnudutaih prapiditah ॥ 7॥

iti tena jito mrtyurmarkandeyena dhimata ।
prasanne pundarikakse nrsimhe nasti durlabham ॥ 8॥

mrtyvasṭakamidam punyam mrtyuprasamanam subham ।
markandeyahitarthaya svayam visnuruvaca ha ॥ 9॥

idam yah paṭhate bhaktya trikalam niyatam sucih ।
nakale tasya mrtyuh syannarasyacyutacetasah ॥ 10॥

hrtpadmamadhye purusam puranam
narayanam sasvatamaprameyam ।
vicintya suryadatirajamanam
mrtyum sa yogi jitavamstathaiva ॥ 11॥

iti srigarude mahapurane markandeyakrtam
mrtyvasṭakastotrakatahnam nama
trayastrimsaduttaradvisatatamo'dhyayah

Add Comment

Click here to post a comment