Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Nama Yugala Ashtakam Lyrics in Kannada

Namayugalashtakam Lyrics in Kannada:

ನಾಮಯುಗಲಾಷ್ಟಕಮ್
ಅಥ ಶ್ರೀರಾಧಾಮಾಧವಯೋರ್ನಾಮಯುಗಲಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ಶ್ರೀಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ರಾಧಾಮಾಧವಯೋರೇತದ್ ವಕ್ಷ್ಯೇ ನಾಮಯುಗಾಷ್ಟ್ಕಮ್ ।
ರಾಧಾದಾಮೋದರೌ ಪೂರ್ವಂ ರಾಧಿಕಾಮಾಧವೌ ತತಃ ॥ 1॥

ವೃಷಭಾನುಕುಮಾರೀ ಚ ತಥಾ ಗೋಪೇನ್ದ್ರನನ್ದನಃ ।
ಗೋವಿನ್ದಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಸಖೀ ಗಾನ್ಧರ್ವಾಬಾನ್ಧವಸ್ತಥಾ ॥ 2॥

ನಿಕುಂಜನಾಗರೌ ಗೋಷ್ಠಕಿಶೋರಜನಶೇಖರೌ ।
ವೃನ್ದಾವನಾಧಿಪೌ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾರಾಧಿಕಾಪ್ರಿಯೌ ॥ 3॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಸ್ತವಮಾಲಾಯಾಂ
ಶ್ರೀರಾಧಾಮಾಧವಯೋರ್ನಾಮಯುಗಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Nama Yugala Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top