Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Nama Yugala Ashtakam Lyrics in English

Namayugalashtakam Lyrics in English:

atha sriradhamadhavayornamayugalastakam ।
srisriradhakrsnabhyam namah ।
radhamadhavayoretad vaksye namayugastkam ।
radhadamodarau purvam radhikamadhavau tatah ॥ 1॥

vrsabhanukumari ca tatha gopendranandanah ।
govindasya priyasakhi gandharvabandhavastatha ॥ 2॥

nikunjanagarau gosthakisorajanasekharau ।
vrndavanadhipau krsnavallabharadhikapriyau ॥ 3॥

iti srirupagosvamiviracitastavamalayam
sriradhamadhavayornamayugastakam sampurnam ।

Nama Yugala Ashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top