Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Vishnu Stotram / Narasimha Satakam Lyrics in Kannada And English | Narasimha Swamy Satakam Slokam

Narasimha Satakam Lyrics in Kannada And English | Narasimha Swamy Satakam Slokam

671 Views

Narasimha Satakam was Written by Sesappa Kavi

Narasimha Satakam Lyrics in Kannada:

001
ಸೀ. ಶ್ರೀಮನೋಹರ | ಸುರಾ – ರ್ಚಿತ ಸಿಂಧುಗಂಭೀರ |
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ | ಕೋಟಿ – ಭಾನುತೇಜ |
ಕಂಜನೇತ್ರ | ಹಿರಣ್ಯ – ಕಶ್ಯಪಾಂತಕ | ಶೂರ |
ಸಾಧುರಕ್ಷಣ | ಶಂಖ – ಚಕ್ರಹಸ್ತ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ | ಪಾ – ಪಧ್ವಂಸ | ಸರ್ವೇಶ |
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಶಾಯಿ | – ಕೃಷ್ಣವರ್ಣ |
ಪಕ್ಷಿವಾಹನ | ನೀಲ – ಭ್ರಮರಕುಂತಲಜಾಲ |
ಪಲ್ಲವಾರುಣಪಾದ – ಪದ್ಮಯುಗಳ |

ತೇ. ಚಾರುಶ್ರೀಚಂದನಾಗರು – ಚರ್ಚಿತಾಂಗ |
ಕುಂದಕುಟ್ಮಲದಂತ | ವೈ – ಕುಂಠಧಾಮ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

Narasimha Satakam

002
ಸೀ. ಪದ್ಮಲೋಚನ | ಸೀಸ – ಪದ್ಯಮುಲ್ ನೀ ಮೀದ
ಜೆಪ್ಪಬೂನಿತಿನಯ್ಯ | – ಚಿತ್ತಗಿಂಪು
ಗಣ ಯತಿ ಪ್ರಾಸ ಲ – ಕ್ಷಣಮು ಜೂಡಗಲೇದು
ಪಂಚಕಾವ್ಯ ಶ್ಲೋಕ – ಪಠನ ಲೇದು
ಅಮರಕಾಂಡತ್ರಯಂ – ಬರಸಿ ಚೂಡಗಲೇದು
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗ್ರಂಧಮುಲ್ – ಚದುವಲೇದು
ನೀ ಕಟಾಕ್ಷಂಬುನ – ನೇ ರಚಿಂಚೆದ ಗಾನಿ
ಪ್ರಙ್ಞ ನಾಯದಿ ಗಾದು – ಪ್ರಸ್ತುತಿಂಪ

ತೇ. ದಪ್ಪುಗಲಿಗಿನ ಸದ್ಭಕ್ತಿ – ತಕ್ಕುವೌನೆ
ಚೆಱಕುನಕು ವಂಕಪೋಯಿನ – ಚೆಡುನೆ ತೀಪು?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

003
ಸೀ. ನರಸಿಂಹ | ನೀ ದಿವ್ಯ – ನಾಮಮಂತ್ರಮುಚೇತ
ದುರಿತಜಾಲಮು ಲನ್ನಿ – ದೋಲವಚ್ಚು
ನರಸಿಂಹ | ನೀ ದಿವ್ಯ – ನಾಮಮಂತ್ರಮುಚೇತ
ಬಲುವೈನ ರೋಗಮುಲ್ – ಪಾಪವಚ್ಚು
ನರಸಿಂಹ | ನೀ ದಿವ್ಯ – ನಾಮಮಂತ್ರಮುಚೇತ
ರಿಪುಸಂಘಮುಲ ಸಂಹ – ರಿಂಪವಚ್ಚು
ನರಸಿಂಹ | ನೀ ದಿವ್ಯ – ನಾಮಮಂತ್ರಮುಚೇತ
ದಂಡಹಸ್ತುನಿ ಬಂಟ್ಲ – ದರಮವಚ್ಚು

ತೇ. ಭಳಿರ | ನೇ ನೀ ಮಹಾಮಂತ್ರ – ಬಲಮುಚೇತ
ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠ ಪದವಿ ಸಾ – ಧಿಂಪವಚ್ಚು
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

004
ಸೀ. ಆದಿನಾರಾಯಣಾ | – ಯನುಚು ನಾಲುಕತೋಡ
ಬಲುಕ ನೇರ್ಚಿನವಾರಿ – ಪಾದಮುಲಕು
ಸಾಷ್ಟಾಂಗಮುಗ ನಮ – ಸ್ಕಾರ ಮರ್ಪಣ ಜೇಸಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಿಂಚೆದನಯ್ಯ – ಬಹುವಿಧಮುಲ
ಧರಣಿಲೋ ನರುಲೆಂತ – ದಂಡಿವಾರೈನನು
ನಿನ್ನು ಗಾನನಿವಾರಿ – ನೇ ಸ್ಮರಿಂಪ
ಮೇಮು ಶ್ರೇಷ್ಠುಲ ಮಂಚು – ಮಿದುಕುಚುಂಚೆಡಿವಾರಿ
ಚೆಂತ ಜೇರಗನೋನು – ಶೇಷಶಯನ

ತೇ. ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕುಲೈನ ನೀ – ಭಕ್ತವರುಲ
ದಾಸುಲಕು ದಾಸುಡನು ಜುಮೀ – ಧಾತ್ರಿಲೋನ
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

005
ಸೀ. ಐಶ್ವರ್ಯಮುಲಕು ನಿ – ನ್ನನುಸರಿಂಪಗಲೇದು
ದ್ರವ್ಯ ಮಿಮ್ಮನಿ ವೆಂಟ – ದಗುಲಲೇದು
ಕನಕ ಮಿಮ್ಮನಿ ಚಾಲ – ಗಷ್ಟಪೆಟ್ಟಗಲೇದು
ಪಲ್ಲ ಕಿಮ್ಮನಿ ನೋಟ – ಬಲಕಲೇದು
ಸೊಮ್ಮು ಲಿಮ್ಮನಿ ನಿನ್ನು – ನಮ್ಮಿ ಕೊಲ್ವಗಲೇದು
ಭೂಮು ಲಿಮ್ಮನಿ ಪೇರು – ಪೊಗಡಲೇದು
ಬಲಮು ಲಿಮ್ಮನಿ ನಿನ್ನು – ಬ್ರತಿಮಾಲಗಾಲೇದು
ಪಸುಲ ನಿಮ್ಮನಿ ಪಟ್ಟು – ಪಟ್ಟಲೇದು

ತೇ. ನೇನು ಗೋರಿನ ದೊಕ್ಕಟೇ – ನೀಲವರ್ಣ
ಚಯ್ಯನನು ಮೋಕ್ಷಮಿಚ್ಚಿನ – ಜಾಲು ನಾಕು
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

006
ಸೀ. ಮಂದುಂಡನನಿ ನನ್ನು – ನಿಂದ ಚೇಸಿನನೇಮಿ?
ನಾ ದೀನತನು ಜೂಚಿ – ನವ್ವ ನೇಮಿ?
ದೂರಭಾವಮುಲೇಕ – ತೂಲನಾಡಿನ ನೇಮಿ?
ಪ್ರೀತಿಸೇಯಕ ವಂಕ – ಬೆಟ್ಟ ನೇಮಿ?
ಕಕ್ಕಸಂಬುಲು ಪಲ್ಕಿ – ವೆಕ್ಕಿರಿಂಚಿನ ನೇಮಿ?
ತೀವ್ರಕೋಪಮುಚೇತ – ದಿಟ್ಟ ನೇಮಿ?
ಹೆಚ್ಚುಮಾಟಲಚೇತ – ನೆಮ್ಮೆ ಲಾಡಿನ ನೇಮಿ?
ಚೇರಿ ದಾಪಟ ಗೇಲಿ – ಚೇಯನೇಮಿ?

ತೇ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಂಬುವಲೆ ನೀವು – ಗಲ್ಗ ನಿಂಕ
ಬ್ರಜಲ ಲಕ್ಷ್ಯಂಬು ನಾಕೇಲ? – ಪದ್ಮನಾಭ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

007
ಸೀ. ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗ ನೀಕು – ಸೇವಜೇಸೆದಗಾನಿ
ಪುಡಮಿಲೋ ಜನುಲ ಮೆ – ಪ್ಪುಲಕು ಗಾದು
ಜನ್ಮಪಾವನತಕೈ – ಸ್ಮರಣಜೇಸೆದ ಗಾನಿ
ಸರಿವಾರಿಲೋ ಬ್ರತಿ – ಷ್ಥಲಕು ಗಾದು
ಮುಕ್ತಿಕೋಸಮು ನೇನು – ಮ್ರೊಕ್ಕಿ ವೇಡೆದಗಾನಿ
ದಂಡಿಭಾಗ್ಯಮು ನಿಮಿ – ತ್ತಂಬು ಗಾದು
ನಿನ್ನು ಬೊಗಡಗ ವಿದ್ಯ – ನೇರ್ಚಿತಿನೇಕಾನಿ
ಕುಕ್ಷಿನಿಂಡೆಡು ಕೂಟಿ – ಕೊಱಕು ಗಾದು

ತೇ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಮುನಕು ನೇ ಬಾಟುಪಡಿತಿ
ಗೀರ್ತಿಕಿ ನಪೇಕ್ಷಪಡಲೇದು – ಕೃಷ್ಣವರ್ಣ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

008
ಸೀ. ಶ್ರವಣ ರಂಧ್ರಮುಲ ನೀ – ಸತ್ಕಥಲ್ ಪೊಗಡಂಗ
ಲೇಶ ಮಾನಂದಂಬು – ಲೇನಿವಾಡು
ಪುಣ್ಯವಂತುಲು ನಿನ್ನು – ಬೂಜಸೇಯಗ ಜೂಚಿ
ಭಾವಮಂದುತ್ಸಾಹ – ಪಡನಿವಾಡು
ಭಕ್ತವರ್ಯುಲು ನೀ ಪ್ರ – ಭಾವಮುಲ್ ಪೊಗಡಂಗ
ದತ್ಪರತ್ವಮುಲೇಕ – ತಲಗುವಾಡು
ತನಚಿತ್ತಮಂದು ನೀ – ಧ್ಯಾನ ಮೆನ್ನಡು ಲೇಕ
ಕಾಲಮಂತಯು ವೃಧಾ – ಗಡಪುವಾಡು

ತೇ. ವಸುಧಲೋನೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಧುಂಡು – ವಾಡೆ ಯಗುನು
ಮಱಿಯು ಜೆಡುಗಾಕ ಯೆಪ್ಪುಡು – ಮಮತನೊಂದಿ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

009
ಸೀ. ಗೌತಮೀಸ್ನಾನಾನ – ಗಡತೇಱುದ ಮಟನ್ನ
ಮೊನಸಿ ಚನ್ನೀಳ್ಲಲೋ – ಮುನುಗಲೇನು
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಲಚೇ ಗೃ – ತಾರ್ಥು ಡೌದಮಟನ್ನ
ಬಡಲಿ ನೇಮಂಬು ಲೇ – ನಡಪಲೇನು
ದಾನಧರ್ಮಮುಲ ಸ – ದ್ಗತಿನಿ ಜೆಂದುದಮನ್ನ
ಘನಮುಗಾ ನಾಯೊದ್ದ – ಧನಮುಲೇದು
ತಪಮಾಚರಿಂಚಿ ಸಾ – ರ್ಧಕಮು ನೊಂದುದಮನ್ನ
ನಿಮಿಷಮೈನ ಮನಸ್ಸು – ನಿಲುಪಲೇನು

ತೇ. ಕಷ್ಟಮುಲಕೋರ್ವ ನಾಚೇತ – ಗಾದು ನಿನ್ನು
ಸ್ಮರಣಚೇಸೆದ ನಾ ಯಧಾ – ಶಕ್ತಿ ಕೊಲದಿ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

010
ಸೀ. ಅರ್ಥಿವಾಂಡ್ರಕು ನೀಕ – ಹಾನಿ ಜೇಯುಟ ಕಂಟೆ
ದೆಂಪುತೋ ವಸನಾಭಿ – ದಿನುಟ ಮೇಲು
ಆಡುಬಿಡ್ಡಲಸೊಮ್ಮು – ಲಪಹರಿಂಚುಟ ಕಂಟೆ
ಬಂಡ ಗಟ್ಟುಕ ನೂತ – ಬಡುಟ ಮೇಲು
ಪರುಲಕಾಂತಲ ಬಟ್ಟಿ – ಬಲ್ಮಿ ಗೂಡುಟ ಕಂಟೆ
ಬಡಬಾಗ್ನಿ ಕೀಲಲ – ಬಡುಟ ಮೇಲು
ಬ್ರತುಕಜಾಲಕ ದೊಂಗ – ಪನುಲು ಚೇಯುಟ ಕಂಟೆ
ಗೊಂಗುತೋ ಮುಷ್ಟೆತ್ತು – ಕೊನುಟ ಮೇಲು

ತೇ. ಜಲಜದಳನೇತ್ರ ನೀ ಭಕ್ತ – ಜನುಲತೋಡಿ
ಜಗಡಮಾಡೆಡು ಪನಿಕಂಟೆ – ಜಾವು ಮೇಲು
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

011
ಸೀ. ಗಾರ್ದಭಂಬುನ ಕೇಲ – ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕಂಬು?
ಮರ್ಕಟಂಬುನ ಕೇಲ – ಮಲಯಜಂಬು?
ಶಾರ್ಧೂಲಮುನಕ ಕೇಲ – ಶರ್ಕರಾಪೂಪಂಬು?
ಸೂಕರಂಬುನ ಕೇಲ – ಚೂತಫಲಮು?
ಮಾರ್ಜಾಲಮುನ ಕೇಲ – ಮಲ್ಲೆಪುವ್ವುಲಬಂತಿ?
ಗುಡ್ಲಗೂಬಲ ಕೇಲ – ಕುಂಡಲಮುಲು?
ಮಹಿಷಾನಿ ಕೇಲ ನಿ – ರ್ಮಲಮೈನ ವಸ್ತ್ರಮುಲ್?
ಬಕಸಂತತಿಕಿ ನೇಲ – ಪಂಜರಂಬು?

ತೇ. ದ್ರೋಹಚಿಂತನ ಜೇಸೆಡಿ – ದುರ್ಜನುಲಕು
ಮಧುರಮೈನಟ್ಟಿ ನೀನಾಮ – ಮಂತ್ರಮೇಲ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

012
ಸೀ. ಪಸರಂಬು ವಂಜೈನ – ಬಸುಲಕಾಪರಿ ತಪ್ಪು
ಪ್ರಜಲು ದುರ್ಜನುಲೈನ – ಪ್ರಭುನಿ ತಪ್ಪು
ಭಾರ್ಯ ಗಯ್ಯಾಳೈನ – ಬ್ರಾಣನಾಧುನಿ ತಪ್ಪು
ತನಯುಡು ದುಷ್ಟಯಿನ – ತಂಡ್ರಿ ತಪ್ಪು
ಸೈನ್ಯಂಬು ಚೆದಿರಿನ – ಸೈನ್ಯನಾಧುನಿ ತಪ್ಪು
ಕೂತುರು ಚೆಡುಗೈನ – ಮಾತ ತಪ್ಪು
ಅಶ್ವಂಬು ಚೆಡುಗೈನ – ನಾರೋಹಕುನಿ ತಪ್ಪು
ದಂತಿ ದುಷ್ಟಯಿನ ಮಾ – ವಂತು ತಪ್ಪು

ತೇ. ಇಟ್ಟಿ ತಪ್ಪುಲೆಱುಂಗಕ – ಯಿಚ್ಚವಚ್ಚಿ
ನಟುಲ ಮೆಲಗುದು ರಿಪ್ಪು ಡೀ – ಯವನಿ ಜನುಲು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

013
ಸೀ. ಕೋತಿಕಿ ಜಲತಾರು – ಕುಳ್ಲಾಯಿ ಯೇಟಿಕಿ?
ವಿರಜಾಜಿ ಪೂದಂಡ – ವಿಧವ ಕೇಲ?
ಮುಕ್ಕಿಡಿತೊತ್ತುಕು – ಮುತ್ತೆಂಪು ನತ್ತೇಲ?
ನದ್ದ ಮೇಮಿಟಿಕಿ ಜಾ – ತ್ಯಂಧುನಕುನು?
ಮಾಚಕಮ್ಮಕು ನೇಲ – ಮೌಕ್ತಿಕಹಾರಮುಲ್?
ಕ್ರೂರಚಿತ್ತುನಕು ಸ – ದ್ಗೋಷ್ಠು ಲೇಲ?
ಱಂಕುಬೋತುಕು ನೇಲ – ಬಿಂಕಂಪು ನಿಷ್ಠಲು?
ವಾವಿ ಯೇಟಿಕಿ ದುಷ್ಟ – ವರ್ತನುನಕು?

ತೇ. ಮಾಟ ನಿಲುಕಡ ಕುಂಕರಿ – ಮೋಟು ಕೇಲ?
ಚೆವಿಟಿವಾನಿಕಿ ಸತ್ಕಥ – ಶ್ರವಣ ಮೇಲ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

014
ಸೀ. ಮಾನ್ಯಂಬುಲೀಯ ಸ – ಮರ್ಧುಡೊಕ್ಕಡು ಲೇಡು
ಮಾನ್ಯಮುಲ್ ಚೆಱುಪ ಸ – ಮರ್ಧು ಲಂತ
ಯೆಂಡಿನ ಯೂಳ್ಲಗೋ – ಡೆಱಿಗಿಂಪ ಡೆವ್ವಡು
ಬಂಡಿನ ಯೂಳ್ಲಮು – ಬ್ರಭುವು ಲಂತ
ಯಿತಡು ಪೇದ ಯಟಂಚು – ನೆಱಿಗಿಂಪ ಡೆವ್ವಂಡು
ಕಲವಾರಿ ಸಿರು ಲೆನ್ನ – ಗಲರು ಚಾಲ
ದನಯಾಲಿ ಚೇಷ್ಟಲ – ತಪ್ಪೆನ್ನ ಡೆವ್ವಡು
ಬೆಱಕಾಂತ ಱಂಕೆನ್ನ – ಬೆದ್ದ ಲಂತ

ತೇ. ಯಿಟ್ಟಿ ದುಷ್ಟುಲ ಕಧಿಕಾರ – ಮಿಚ್ಚಿನಟ್ಟಿ
ಪ್ರಭುವು ತಪ್ಪು ಲಟಂಚುನು – ಬಲುಕವಲೆನು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

015
ಸೀ. ತಲ್ಲಿಗರ್ಭಮುನುಂಡಿ – ಧನಮು ತೇ ಡೆವ್ವಡು
ವೆಳ್ಲಿಪೋಯೆಡಿನಾಡು – ವೆಂಟರಾದು
ಲಕ್ಷಾಧಿಕಾರೈನ – ಲವಣ ಮನ್ನಮೆ ಕಾನಿ
ಮೆಱುಗು ಬಂಗಾರಂಬು – ಮ್ರಿಂಗಬೋಡು
ವಿತ್ತ ಮಾರ್ಜನಜೇಸಿ – ವಿಱ್ಱವೀಗುಟೆ ಕಾನಿ
ಕೂಡಬೆಟ್ಟಿನ ಸೊಮ್ಮು – ತೋಡರಾದು
ಪೊಂದುಗಾ ಮಱುಗೈನ – ಭೂಮಿಲೋಪಲ ಬೆಟ್ಟಿ
ದಾನಧರ್ಮಮು ಲೇಕ – ದಾಚಿ ದಾಚಿ

ತೇ. ತುದಕು ದೊಂಗಲ ಕಿತ್ತುರೋ – ದೊರಲ ಕವುನೊ
ತೇನೆ ಜುಂಟೀಗ ಲಿಯ್ಯವಾ – ತೆರುವರುಲಕು?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

016
ಸೀ. ಲೋಕಮಂ ದೆವಡೈನ – ಲೋಭಿಮಾನವು ಡುನ್ನ
ಭಿಕ್ಷ ಮರ್ಥಿಮಿ ಜೇತ – ಬೆಟ್ಟಲೇಡು
ತಾನು ಬೆಟ್ಟಕಯುನ್ನ – ತಗವು ಪುಟ್ಟದುಗಾನಿ
ಯೊರುಲು ಪೆಟ್ಟಗ ಜೂಚಿ – ಯೋರ್ವಲೇಡು
ದಾತದಗ್ಗಱ ಜೇರಿ – ತನ ಮುಲ್ಲೆ ಚೆಡಿನಟ್ಲು
ಜಿಹ್ವತೋ ಜಾಡೀಲು – ಚೆಪ್ಪುಚುಂಡು
ಫಲಮು ವಿಘ್ನಂಬೈನ – ಬಲು ಸಂತಸಮುನಂದು
ಮೇಲು ಕಲ್ಗಿನ ಜಾಲ – ಮಿಣುಕುಚುಂಡು

ತೇ. ಶ್ರೀರಮಾನಾಥ | ಯಿಟುವಂಟಿ – ಕ್ರೂರುನಕುನು
ಭಿಕ್ಷುಕುಲ ಶತ್ರುವನಿ – ಪೇರು ಪೆಟ್ಟವಚ್ಚು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

017
ಸೀ. ತನುವುಲೋ ಬ್ರಾಣಮುಲ್ = ತರಳಿಪೊಯ್ಯೆಡಿವೇಳ
ನೀ ಸ್ವರೂಪಮುನು ಧ್ಯಾ – ನಿಂಚುನತಡು
ನಿಮಿಷಮಾತ್ರಮುಲೋನ – ನಿನ್ನು ಜೇರುನು ಗಾನಿ
ಯಮುನಿ ಚೇತಿಕಿ ಜಿಕ್ಕಿ – ಶ್ರಮಲಬಡಡು
ಪರಮಸಂತೋಷಾನ – ಭಜನ ಜೇಸೆಡಿವಾರಿ
ಪುಣ್ಯ ಮೇಮನವಚ್ಚು – ಭೋಗಿಶಯನ
ಮೋಕ್ಷಮು ನೀ ದಾಸ – ಮುಖ್ಯುಲ ಕಗು ಗಾನಿ
ನರಕ ಮೆಕ್ಕಡಿದಯ್ಯ – ನಳಿನನೇತ್ರ

ತೇ. ಕಮಲನಾಭ ನೀ ಮಹಿಮಲು – ಗಾನಲೇನಿ
ತುಚ್ಛುಲಕು ಮುಕ್ತಿದೊರಕುಟ – ದುರ್ಲಭಂಬು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

018
ಸೀ. ನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮ | – ನೀವೆ ತಂಡ್ರಿವಿ ಮಾಕು
ಕಮಲವಾಸಿನಿ ಮಮ್ಮು – ಗನ್ನತಲ್ಲಿ
ನೀ ಭಕ್ತವರುಲಂತ – ನಿಜಮೈನ ಬಾಂಧವುಲ್
ನೀ ಕಟಾಕ್ಷಮು ಮಾ ಕ – ನೇಕಧನಮು
ನೀ ಕೀರ್ತನಲು ಮಾಕು – ಲೋಕ ಪ್ರಪಂಚಂಬು
ನೀ ಸಹಾಯಮು ಮಾಕು – ನಿತ್ಯಸುಖಮು
ನೀ ಮಂತ್ರಮೇ ಮಾಕು – ನಿಷ್ಕಳಂಕಪು ವಿದ್ಯ
ನೀ ಪದ ಧ್ಯಾನಂಬು – ನಿತ್ಯಜಪಮು

ತೇ. ತೋಯಜಾತಾಕ್ಷ ನೀ ಪಾದ – ತುಲಸಿದಳಮು
ರೋಗಮುಲ ಕೌಷಧಮು ಬ್ರಹ್ಮ – ರುದ್ರವಿನುತ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

019
ಸೀ. ಬ್ರತಿಕಿನನ್ನಾಳ್ಲು ನೀ – ಭಜನ ತಪ್ಪನು ಗಾನಿ
ಮರಣಕಾಲಮುನಂದು – ಮಱತುನೇಮೊ
ಯಾವೇಳ ಯಮದೂತ – ಲಾಗ್ರಹಂಬುನ ವಚ್ಚಿ
ಪ್ರಾಣಮುಲ್ ಪೆಕಲಿಂಚಿ – ಪಟ್ಟುನಪುಡು
ಕಫ ವಾತ ಪೈತ್ಯಮುಲ್ – ಗಪ್ಪಗಾ ಭ್ರಮಚೇತ
ಗಂಪ ಮುದ್ಭವಮಂದಿ – ಕಷ್ಟಪಡುಚು
ನಾ ಜಿಹ್ವತೋ ನಿನ್ನು – ನಾರಾಯಣಾ ಯಂಚು
ಬಿಲುತುನೋ ಶ್ರಮಚೇತ – ಬಿಲುವನೊ

ತೇ. ನಾಟಿ ಕಿಪ್ಪುಡೆ ಚೇತು ನೀ – ನಾಮಭಜನ
ತಲಚೆದನು, ಜೆವಿ ನಿಡವಯ್ಯ | – ಧೈರ್ಯಮುಗನು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

020
ಸೀ. ಪಾಂಚಭೌತಿಕಮು ದು – ರ್ಬಲಮೈನ ಕಾಯಂ ಬಿ
ದೆಪ್ಪುಡೋ ವಿಡುಚುಟ – ಯೆಱುಕಲೇದು
ಶತವರ್ಷಮುಲದಾಕ – ಮಿತಮು ಜೆಪ್ಪಿರಿ ಗಾನಿ
ನಮ್ಮರಾ ದಾಮಾಟ – ನೆಮ್ಮನಮುನ
ಬಾಲ್ಯಮಂದೋ ಮಂಚಿ – ಪ್ರಾಯಮಂದೋ ಲೇಕ
ಮುದಿಮಿಯಂದೋ ಲೇಕ – ಮುಸಲಿಯಂದೊ
ಯೂರನೋ ಯಡವಿನೋ – ಯುದಕಮಧ್ಯಮುನನೋ
ಯೆಪ್ಪುಡೋ ವಿಡುಚುಟ – ಯೇಕ್ಷಣಂಬೊ

ತೇ. ಮರಣಮೇ ನಿಶ್ಚಯಮು ಬುದ್ಧಿ – ಮಂತುಡೈನ
ದೇಹಮುನ್ನಂತಲೋ ಮಿಮ್ಮು – ದೆಲಿಯವಲಯು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

021
ಸೀ. ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲು ಭಾರ್ಯ – ತನಯು ಲಾಪ್ತುಲು ಬಾವ
ಮಱದು ಲನ್ನಲು ಮೇನ – ಮಾಮಗಾರು
ಘನಮುಗಾ ಬಂಧುವುಲ್ – ಗಲ್ಗಿನಪ್ಪಟಿಕೈನ
ದಾನು ದರ್ಲಗ ವೆಂಟ – ದಗಿಲಿ ರಾರು
ಯಮುನಿ ದೂತಲು ಪ್ರಾಣ – ಮಪಗರಿಂಚುಕ ಪೋಗ
ಮಮತತೋ ಬೋರಾಡಿ – ಮಾನ್ಪಲೇರು
ಬಲಗ ಮಂದಱು ದುಃಖ – ಪಡುಟ ಮಾತ್ರಮೆ ಕಾನಿ
ಯಿಂಚುಕ ಯಾಯುಷ್ಯ – ಮಿಯ್ಯಲೇರು

ತೇ. ಚುಟ್ಟಮುಲಮೀದಿ ಭ್ರಮದೀಸಿ – ಚೂರ ಜೆಕ್ಕಿ
ಸಂತತಮು ಮಿಮ್ಮು ನಮ್ಮುಟ – ಸಾರ್ಥಕಂಬು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

022
ಸೀ. ಇಭರಾಜವರದ | ನಿ – ನ್ನೆಂತ ಬಿಲ್ಚಿನಗಾನಿ
ಮಾಱು ಪಲ್ಕ ವದೇಮಿ – ಮೌನಿತನಮೊ?
ಮುನಿಜನಾರ್ಚಿತ | ನಿನ್ನು – ಮ್ರೊಕ್ಕಿ ವೇಡಿನಗಾನಿ
ಕನುಲ ಜೂಡ ವದೇಮಿ – ಗಡುಸುದನಮೊ?
ಚಾಲ ದೈನ್ಯಮುನೊಂದಿ – ಚಾಟು ಚೊಚ್ಚಿನಗಾನಿ
ಭಾಗ್ಯ ಮಿಯ್ಯ ವದೇಮಿ – ಪ್ರೌಢತನಮೊ?
ಸ್ಥಿರಮುಗಾ ನೀಪಾದ – ಸೇವ ಜೇಸೆದ ನನ್ನ
ದೊರಕಜಾಲ ವದೇಮಿ – ಧೂರ್ತತನಮೊ?

ತೇ. ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ | ಯಿಟುವಂಟಿ – ಮೂರ್ಖಜನುನಿ
ಕಷ್ಟಪೆಟ್ಟಿನ ನೀಕೇಮಿ – ಕಡುಪುನಿಂಡು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

023
ಸೀ. ನೀಮೀದ ಕೀರ್ತನಲ್ – ನಿತ್ಯಗಾನಮು ಜೇಸಿ
ರಮ್ಯಮೊಂದಿಂಪ ನಾ – ರದುಡಗಾನು
ಸಾವಧಾನಮುಗ ನೀ – ಚರಣ ಪಂಕಜ ಸೇವ
ಸಲಿಪಿ ಮೆಪ್ಪಂಪಂಗ – ಶಬರಿಗಾನು
ಬಾಲ್ಯಮಪ್ಪಟಿನುಂಡಿ – ಭಕ್ತಿ ನೀಯಂದುನ
ಗಲುಗನು ಬ್ರಹ್ಲಾದ – ಘನುಡಗಾನು
ಘನಮುಗಾ ನೀಮೀದಿ – ಗ್ರಂಥಮುಲ್ ಗಲ್ಪಿಂಚಿ
ವಿನುತಿಸೇಯನು ವ್ಯಾಸ – ಮುನಿನಿಗಾನು

ತೇ. ಸಾಧುಡನು ಮೂರ್ಖಮತಿ ಮನು – ಷ್ಯಾಧಮುಡನು
ಹೀನುಡನು ಜುಮ್ಮಿ ನೀವು – ನ ನ್ನೇಲುಕೊನುಮು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

024
ಸೀ. ಅತಿಶಯಂಬುಗ ಗಲ್ಲ – ಲಾಡನೇರ್ಚಿತಿಗಾನಿ
ಪಾಟಿಗಾ ಸತ್ಯಮುಲ್ – ಪಲುಕನೇರ
ಸತ್ಕಾರ್ಯ ವಿಘ್ನಮುಲ್ – ಸಲುಪ ನೇರ್ಚಿತಿಗಾನಿ
ಯಿಷ್ಟ ಮೊಂದಗ ನಿರ್ವ – ಹಿಂಪನೇರ
ನೊಕರಿ ಸೊಮ್ಮುಕು ದೋಸಿ – ಲೊಗ್ಗ ನೇರ್ಚಿತಿಗಾನಿ
ಚೆಲುವುಗಾ ಧರ್ಮಂಬು – ಸೇಯನೇರ
ಧನಮು ಲಿಯ್ಯಂಗ ವ – ದ್ದನಗ ನೇರ್ಚಿತಿಗಾನಿ
ಶೀಘ್ರ ಮಿಚ್ಚೆಡುನಟ್ಲು – ಚೆಪ್ಪನೇರ

ತೇ. ಬಂಕಜಾತಾಕ್ಷ | ನೇ ನತಿ – ಪಾತಕುಡನು
ದಪ್ಪುಲನ್ನಿಯು ಕ್ಷಮಿಯಿಂಪ – ದಂಡ್ರಿ ವೀವೆ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

025
ಸೀ. ಉರ್ವಿಲೋ ನಾಯುಷ್ಯ – ಮುನ್ನ ಪರ್ಯಂತಂಬು
ಮಾಯ ಸಂಸಾರಂಬು – ಮರಗಿ ನರುಡು
ಸಕಲ ಪಾಪಮುಲೈನ – ಸಂಗ್ರಹಿಂಚುನು ಗಾನಿ
ನಿನ್ನು ಜೇರೆಡಿ ಯುಕ್ತಿ – ನೇರ್ವಲೇಡು
ತುದಕು ಗಾಲುನಿಯೊದ್ದಿ – ದೂತ ಲಿದ್ದಱು ವಚ್ಚಿ
ಗುಂಜುಕ ಚನಿ ವಾರು – ಗ್ರುದ್ದುಚುಂಡ
ಹಿಂಸ ಕೋರ್ವಗ ಲೇಕ – ಯೇಡ್ಚಿ ಗಂತುಲುವೇಸಿ
ದಿಕ್ಕು ಲೇದನಿ ನಾಲ್ಗು – ದಿಶಲು ಚೂಡ

ತೇ. ದನ್ನು ವಿಡಿಪಿಂಪ ವಚ್ಚೆಡಿ – ಧನ್ಯು ಡೇಡಿ
ಮುಂದು ನೀದಾಸುಡೈ ಯುನ್ನ – ಮುಕ್ತಿ ಗಲುಗು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

026
ಸೀ. ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾವಂತು – ಲಪ್ರಯೋಜಕುಲೈರಿ
ಪೂರ್ಣಶುಂಠಲು ಸಭಾ – ಪೂಜ್ಯುಲೈರಿ
ಸತ್ಯವಂತುಲಮಾಟ – ಜನ ವಿರೋಧಂಬಾಯೆ
ವದರುಬೋತುಲಮಾಟ – ವಾಸಿಕೆಕ್ಕೆ
ಧರ್ಮವಾದನಪರುಲ್ – ದಾರಿದ್ರ್ಯಮೊಂದಿರಿ
ಪರಮಲೋಭುಲು ಧನ – ಪ್ರಾಪ್ತುಲೈರಿ
ಪುಣ್ಯವಂತುಲು ರೋಗ – ಭೂತ ಪೀಡಿತುಲೈರಿ
ದುಷ್ಟಮಾನವುಲು ವ – ರ್ಧಿಷ್ಣುಲೈರಿ

ತೇ. ಪಕ್ಷಿವಾಹನ | ಮಾವಂಟಿ – ಭಿಕ್ಷುಕುಲಕು
ಶಕ್ತಿಲೇದಾಯೆ ನಿಕ ನೀವೆ – ಚಾಟು ಮಾಕು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

027
ಸೀ. ಭುಜಬಲಂಬುನ ಬೆದ್ದ – ಪುಲುಲ ಜಂಪಗವಚ್ಚು
ಪಾಮುಕಂಠಮು ಜೇತ – ಬಟ್ಟವಚ್ಚು
ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸಕೋಟ್ಲ – ಬಾಱದ್ರೋಲಗವಚ್ಚು
ಮನುಜುಲ ರೋಗಮುಲ್ – ಮಾನ್ಪವಚ್ಚು
ಜಿಹ್ವ ಕಿಷ್ಟಮುಗಾನಿ – ಚೇದು ಮ್ರಿಂಗಗವಚ್ಚು
ಬದನು ಖಡ್ಗಮು ಚೇತ – ನದಮವಚ್ಚು
ಗಷ್ಟಮೊಂದುಚು ಮುಂಡ್ಲ – ಕಂಪಲೋ ಜೊರವಚ್ಚು
ದಿಟ್ಟುಬೋತುಲ ನೋಳ್ಲು – ಕಟ್ಟವಚ್ಚು

ತೇ. ಬುಡಮಿಲೋ ದುಷ್ಟುಲಕು ಙ್ಞಾನ – ಬೋಧ ತೆಲಿಪಿ
ಸಜ್ಜನುಲ ಜೇಯಲೇ ಡೆಂತ – ಚತುರುದೈನ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

028
ಸೀ. ಅವನಿಲೋಗಲ ಯಾತ್ರ – ಲನ್ನಿ ಚೇಯಗವಚ್ಚು
ಮುಖ್ಯುಡೈ ನದುಲಂದು – ಮುನುಗವಚ್ಚು
ಮುಕ್ಕುಪಟ್ಟುಕ ಸಂಧ್ಯ – ಮೊನಸಿ ವಾರ್ವಗವಚ್ಚು
ದಿನ್ನಗಾ ಜಪಮಾಲ – ದ್ರಿಪ್ಪವಚ್ಚು
ವೇದಾಲ ಕರ್ಥಂಬು – ವಿಱಿಚಿ ಚೆಪ್ಪಗವಚ್ಚು
ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕ್ರತುವು ಲೆಲ್ಲ – ಜೇಯವಚ್ಚು
ಧನಮು ಲಕ್ಷಲು ಕೋಟ್ಲು – ದಾನಮಿಯ್ಯಗವಚ್ಚು
ನೈಷ್ಠಿಕಾಚಾರಮುಲ್ – ನಡುಪವಚ್ಚು

ತೇ. ಜಿತ್ತ ಮನ್ಯಸ್ಥಲಂಬುನ – ಜೇರಕುಂಡ
ನೀ ಪದಾಂಭೋಜಮುಲಯಂದು – ನಿಲಪರಾದು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

029
ಸೀ. ಕರ್ಣಯುಗ್ಮಮುನ ನೀ – ಕಥಲು ಸೋಕಿನಜಾಲು
ಪೆದ್ದ ಪೋಗುಲ ಜೋಳ್ಲು – ಪೆಟ್ಟಿನಟ್ಲು
ಚೇತು ಲೆತ್ತುಚು ಬೂಜ – ಸೇಯಗಲ್ಗಿನಜಾಲು
ತೋರಂಪು ಕಡಿಯಾಲು – ದೊಡಿಗಿನಟ್ಲು
ಮೊನಸಿ ಮಸ್ತಕಮುತೋ – ಮ್ರೊಕ್ಕ ಗಲ್ಗಿನಜಾಲು
ಚೆಲುವಮೈನ ತುರಾಯಿ – ಚೆಕ್ಕಿನಟ್ಲು
ಗಳಮು ನೊವ್ವಗ ನಿನ್ನು – ಬಲುಕ ಗಲ್ಗಿನಜಾಲು
ವಿಂತಗಾ ಗಂಠೀಲು – ವೇಸಿನಟ್ಲು

ತೇ. ಪೂನಿ ನಿನು ಗೊಲ್ಚುಟೇ ಸರ್ವ – ಭೂಷಣಂಬು
ಲಿತರ ಭೂಷಣಮುಲ ನಿಚ್ಚ – ಗಿಂಪನೇಲ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

030
ಸೀ. ಭುವನರಕ್ಷಕ | ನಿನ್ನು – ಬೊಗಡನೇರನಿ ನೋರು
ವ್ರಜ ಕಗೋಚರಮೈನ – ಪಾಡುಬೊಂದ
ಸುರವರಾರ್ಚಿತ | ನಿನ್ನು – ಜೂಡಗೋರನಿ ಕನುಲ್
ಜಲಮುಲೋಪಲ ನೆಲ್ಲಿ – ಸರಪುಗುಂಡ್ಲು
ಶ್ರೀರಮಾಧಿಮ | ನೀಕು – ಸೇವಜೇಯನಿ ಮೇನು
ಕೂಲಿ ಕಮ್ಮುಡುವೋನಿ – ಕೊಲಿಮಿತಿತ್ತಿ
ವೇಡ್ಕತೋ ನೀಕಥಲ್ – ವಿನನಿ ಕರ್ಣಮುಲೈನ
ಗಠಿನಶಿಲಾದುಲ – ಗಲುಗು ತೊಲಲು

ತೇ. ಪದ್ಮಲೋಚನ ನೀಮೀದ – ಭಕ್ತಿಲೇನಿ
ಮಾನವುಡು ರೆಂಡುಪಾದಾಲ – ಮಹಿಷಮಯ್ಯ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

031
ಸೀ. ಅತಿವಿದ್ಯನೇರ್ಚುಟ – ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಮುಲಕೇ
ಪಸುಲ ನಾರ್ಜಿಂಚುಟ – ಪಾಲಕೊಱಕೆ
ಸತಿನಿ ಬೆಂಡ್ಲಾಡುಟ – ಸಂಸಾರ ಸುಖಮುಕೇ
ಸುತುಲ ಬೋಷಿಂಚುಟ – ಗತುಲಕೊಱಕೆ
ಸೈನ್ಯಮುಲ್ ಗೂರ್ಚುಟ – ಶತ್ರುಜಯಮುನಕೇ
ಸಾಮು ನೇರ್ಚುಟಲೆಲ್ಲ – ಚಾವುಕೊಱಕೆ
ದಾನಮಿಚ್ಚುಟಯು ಮುಂ – ದಟಿ ಸಂಚಿತಮುನಕೇ
ಘನಮುಗಾ ಜದುವುಟ – ಕಡುಪು ಕೊಱಕೆ

ತೇ. ಯಿತರ ಕಾಮಂಬು ಗೋರಕ – ಸತತಮುಗನು
ಭಕ್ತಿ ನೀಯಂದು ನಿಲುಪುಟ – ಮುಕ್ತಿ ಕೊಱಕೆ
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

032
ಸೀ. ಧರಣಿಲೋ ವೇಯೇಂಡ್ಲು – ತನುವು ನಿಲ್ವಗಬೋದು
ಧನ ಮೆಪ್ಪಟಿಕಿ ಶಾಶ್ವ – ತಂಬು ಗಾದು
ದಾರಸುತಾದುಲು – ತನವೆಂಟ ರಾಲೇರು
ಭ್ರುತ್ಯುಲು ಮೃತಿನಿ ದ – ಪ್ಪಿಂಪಲೇರು
ಬಂಧುಜಾಲಮು ತನ್ನು – ಬ್ರತಿಕಿಂಚುಕೋಲೇರು
ಬಲಪರಾಕ್ರಮ ಮೇಮಿ – ಪನಿಕಿ ರಾದು
ಘನಮೈನ ಸಕಲ ಭಾ – ಗ್ಯಂ ಬೆಂತ ಗಲ್ಗಿನ
ಗೋಚಿಮಾತ್ರಂಬೈನ – ಗೊನುಚುಬೋಡು

ತೇ. ವೆಱ್ಱಿ ಕುಕ್ಕಲ ಭ್ರಮಲನ್ನಿ – ವಿಡಿಚಿ ನಿನ್ನು
ಭಜನ ಜೇಸೆಡಿವಾರಿಕಿ – ಬರಮಸುಖಮು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

033
ಸೀ. ನರಸಿಂಹ | ನಾಕು ದು – ರ್ಣಯಮುಲೇ ಮೆಂಡಾಯೆ
ಸುಗುಣ ಮೊಕ್ಕಟಿಲೇದು – ಚೂಡ ಜನಿನ
ನನ್ಯಕಾಂತಲ ಮೀದ – ನಾಶ ಮಾನಗಲೇನು
ನೊರುಲ ಕ್ಷೇಮಮು ಚೂಚಿ – ಯೋರ್ವಲೇನು
ಇಟುವಂಟಿ ದುರ್ಬುದ್ಧು – ಲಿನ್ನಿ ನಾ ಕುನ್ನವಿ
ನೇನು ಜೇಸೆಡಿವನ್ನಿ – ನೀಚಕೃತುಲು
ನಾವಂಟಿ ಪಾಪಿಷ್ಠಿ – ನರುನಿ ಭೂಲೋಕಾನ
ಬುಟ್ಟಜೇಸಿತಿ ವೇಲ – ಭೋಗಿಶಯನ |

ತೇ. ಅಬ್ಜದಳನೇತ್ರ | ನಾತಂಡ್ರಿ – ವೈನ ಫಲಮು
ನೇರಮುಲು ಗಾಚಿ ರಕ್ಷಿಂಪು – ನೀವೆ ದಿಕ್ಕು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

034
ಸೀ. ಧೀರತ ಬರುಲ ನಿಂ – ದಿಂಪ ನೇರ್ಚಿತಿ ಗಾನಿ
ತಿನ್ನಗಾ ನಿನು ಬ್ರಸ್ತು – ತಿಂಪನೈತಿ
ಬೊರುಗು ಕಾಮಿನುಲಂದು – ಬುದ್ಧಿ ನಿಲ್ಪಿತಿ ಗಾನಿ
ನಿನ್ನು ಸಂತತಮು ಧ್ಯಾ – ನಿಂಪನೈತಿ
ಬೆರಿಕಿಮುಚ್ಚಟ ಲೈನ – ಮುರಿಸಿ ವಿಂಟಿನಿಗಾನಿ
ಯೆಂಚಿ ನೀಕಥ ಲಾಲ – ಕಿಂಚನೈತಿ
ಗೌತುಕಂಬುನ ಬಾತ – ಕಮು ಗಡಿಂಚಿತಿಗಾನಿ
ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯಮು ಸಂಗ್ರ – ಹಿಂಪನೈತಿ

ತೇ. ನವನಿಲೋ ನೇನು ಜನ್ಮಿಂಚಿ – ನಂದು ಕೇಮಿ
ಸಾರ್ಥಕಮು ಗಾನರಾದಾಯೆ – ಸ್ವಲ್ಪಮೈನ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

035
ಸೀ. ಅಂತ್ಯಕಾಲಮುನಂದು – ನಾಯಾಸಮುನ ನಿನ್ನು
ದಲತುನೋ ತಲಪನೋ – ತಲತು ನಿಪುಡೆ
ನರಸಿಂಹ | ನರಸಿಂಹ | – ನರಸಿಂಹ | ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ |
ದಾನವಾಂತಕ | ಕೋಟಿ – ಭಾನುತೇಜ |
ಗೋವಿಂದ | ಗೋವಿಂದ | – ಗೋವಿಂದ | ಸರ್ವೇಶ |
ಪನ್ನಗಾಧಿಪಶಾಯಿ | – ಪದ್ಮನಾಭ |
ಮಧುವೈರಿ | ಮಧುವೈರಿ | – ಮಧುವೈರಿ | ಲೋಕೇಶ |
ನೀಲಮೇಘಶರೀರ | ನಿಗಮವಿನುತ |

ತೇ. ಈ ವಿಧಂಬುನ ನೀನಾಮ – ಮಿಷ್ಟಮುಗನು
ಭಜನಸೇಯುಚು ನುಂದು ನಾ – ಭಾವಮಂದು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

036
ಸೀ. ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಪು – ತ್ರಾರ್ಥ ಸಂಪದಲನ್ನಿ
ಕಲುಗಜೇಸೆಡಿ ಭಾರ – ಕರ್ತ ವೀವೆ
ಚದುವು ಲೆಸ್ಸಗ ನೇರ್ಪಿ – ಸಭಲೋ ಗರಿಷ್ಠಾಧಿ
ಕಾರ ಮೊಂದಿಂಚೆಡಿ – ಘನುಡ ವೀವೆ
ನಡಕ ಮಂಚಿದಿ ಪೆಟ್ಟಿ – ನರುಲು ಮೆಚ್ಚೇಡುನಟ್ಟಿ
ಪೇರು ರಪ್ಪಿಂಚೆಡಿ – ಪೆದ್ದ ವೀವೆ
ಬಲುವೈನ ವೈರಾಗ್ಯ – ಭಕ್ತಿಙ್ಞಾನಮುಲಿಚ್ಚಿ
ಮುಕ್ತಿ ಬೊಂದಿಂಚೆಡು – ಮೂರ್ತಿ ವೀವೆ

ತೇ. ಅವನಿಲೋ ಮಾನವುಲ ಕನ್ನಿ – ಯಾಸಲಿಚ್ಚಿ
ವ್ಯರ್ಥುಲನು ಜೇಸಿ ತೆಲಿಪೆಡಿ – ವಾಡ ವೀವೆ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

037
ಸೀ. ಕಾಯ ಮೆಂತ ಭಯಾನ – ಗಾಪಾಡಿನನುಗಾನಿ
ಧಾತ್ರಿಲೋ ನದಿ ಚೂಡ – ದಕ್ಕ ಬೋದು
ಏವೇಳ ನೇರೋಗ – ಮೇಮರಿಂಚುನೊ? ಸತ್ತ್ವ
ಮೊಂದಂಗ ಜೇಯು ನೇ – ಚಂದಮುನನು
ಔಷಧಂಬುಲು ಮಂಚಿ – ವನುಭವಿಂಚಿನ ಗಾನಿ
ಕರ್ಮ ಕ್ಷೀಣಂಬೈನ ಗಾನಿ – ವಿಡದು;
ಕೋಟಿವೈದ್ಯುಲು ಗುಂಪು – ಗೂಡಿವಚ್ಚಿನ ಗಾನಿ
ಮರಣ ಮಯ್ಯೆಡು ವ್ಯಾಧಿ – ಮಾನ್ಪಲೇರು

ತೇ. ಜೀವುನಿ ಪ್ರಯಾಣಕಾಲಂಬು – ಸಿದ್ಧಮೈನ
ನಿಲುಚುನಾ ದೇಹ ಮಿಂದೊಕ್ಕ – ನಿಮಿಷಮೈನ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

038
ಸೀ. ಜಂದೆ ಮಿಂಪುಗ ವೇಸಿ – ಸಂಧ್ಯ ವಾರ್ಚಿನ ನೇಮಿ
ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂದಕ ಕಾಡು – ಬ್ರಾಹ್ಮಣುಂಡು
ತಿರುಮಣಿ ಶ್ರೀಚೂರ್ಣ – ಗುರುರೇಖ ಲಿಡಿನನು
ವಿಷ್ಣು ನೊಂದಕ ಕಾಡು – ವೈಷ್ಣವುಂಡು
ಬೂದಿನಿ ನುದುಟನು – ಬೂಸಿಕೊನಿನ ನೇಮಿ
ಶಂಭು ನೊಂದಕ ಕಾಡು – ಶೈವಜನುಡು
ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರಾಲು – ಗಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪಿನ ನೇಮಿ
ಯಾಶ ಪೋವಕ ಕಾಡು – ಯತಿವರುಂಡು

ತೇ. ಎನ್ನಿ ಲೌಕಿಕವೇಷಾಲು – ಗಟ್ಟುಕೊನಿನ
ಗುರುನಿ ಜೆಂದಕ ಸನ್ಮುಕ್ತಿ – ದೊರಕಬೋದು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

039
ಸೀ. ನರಸಿಂಹ | ನೇ ನಿನ್ನು – ನಮ್ಮಿನಂದುಕು ಜಾಲ
ನೆನರು ನಾಯಂದುಂಚು – ನೆಮ್ಮನಮುನ
ನನ್ನಿ ವಸ್ತುವುಲು ನಿ – ನ್ನಡಿಗಿ ವೇಸಟಪುಟ್ಟೆ
ನಿಂಕನೈನ ಗಟಾಕ್ಷ – ಮಿಯ್ಯವಯ್ಯ
ಸಂತಸಂಬುನ ನನ್ನು – ಸ್ವರ್ಗಮಂದೇ ಯುಂಚು
ಭೂಮಿಯಂದೇ ಯುಂಚು – ಭೋಗಶಯನ |
ನಯಮುಗಾ ವೈಕುಂಠ – ನಗರಮಂದೇ ಯುಂಚು
ನರಕಮಂದೇ ಯುಂಚು – ನಳಿನನಾಭ |

ತೇ. ಎಚಟ ನನ್ನುಂಚಿನನುಗಾನಿ – ಯೆಪುಡು ನಿನ್ನು
ಮಱಚಿ ಪೋಕುಂಡ ನೀನಾಮ – ಸ್ಮರಣನೊಸಗು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

040
ಸೀ. ದೇಹ ಮುನ್ನವಱಕು – ಮೋಹಸಾಗರಮಂದು
ಮುನುಗುಚುಂದುರು ಶುದ್ಧ – ಮೂಢಜನುಲು
ಸಲಲಿತೈಶ್ವರ್ಯಮುಲ್ – ಶಾಶ್ವತಂ ಬನುಕೊನಿ
ಷಡ್ಭ್ರಮಲನು ಮಾನ – ಜಾಲ ರೆವರು
ಸರ್ವಕಾಲಮು ಮಾಯ – ಸಂಸಾರ ಬದ್ಧುಲೈ
ಗುರುನಿ ಕಾರುಣ್ಯಂಬು ಗೋರುಕೊನರು
ಙ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತು – ಲೈನ ಪೆದ್ದಲ ಜೂಚಿ
ನಿಂದ ಜೇಯಕ – ತಾಮು ನಿಲುವಲೇರು

ತೇ. ಮತ್ತುಲೈನಟ್ಟಿ ದುರ್ಜಾತಿ – ಮನುಜುಲೆಲ್ಲ
ನಿನ್ನು ಗನಲೇರು ಮೊದಟಿಕೇ – ನೀರಜಾಕ್ಷ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

041
ಸೀ. ಇಲಲೋನ ನೇ ಜನ್ಮ – ಮೆತ್ತಿನಪ್ಪಟಿನುಂಡಿ
ಬಹು ಗಡಿಂಚಿತಿನಯ್ಯ – ಪಾತಕಮುಲು
ತೆಲಿಸಿ ಚೇಸಿತಿ ಗೊನ್ನಿ – ತೆಲಿಯಜಾಲಕ ಚೇಸಿ
ಬಾಧ ನೊಂದಿತಿ ನಯ್ಯ – ಪದ್ಮನಾಭ
ಅನುಭವಿಂಚೆಡು ನಪ್ಪು – ದತಿ ಪ್ರಯಾಸಂಬಂಚು
ಬ್ರಜಲು ಚೆಪ್ಪಗ ಜಾಲ – ಭಯಮು ಗಲಿಗೆ
ನೆಗಿರಿ ಪೋವುಟಕುನೈ – ಯೇ ಯುಪಾಯಂಬೈನ
ಜೇಸಿ ಚೂತಮಟನ್ನ – ಜೇತಗಾದು

ತೇ. ಸೂರ್ಯಶಶಿನೇತ್ರ | ನೀಚಾಟು – ಜೊಚ್ಚಿ ನಾನು
ಕಲುಷಮುಲು ದ್ರುಂಚಿ ನನ್ನೇಲು – ಕಷ್ಟಮನಕ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

042
ಸೀ. ತಾಪಸಾರ್ಚಿತ | ನೇನು – ಪಾಪಕರ್ಮುಡನಂಚು
ನಾಕು ವಂಕಲಬೆಟ್ಟ – ಬೋಕುಚುಮ್ಮಿ
ನಾಟಿಕಿ ಶಿಕ್ಷಲು – ನನ್ನು ಚೇಯುಟಕಂಟೆ
ನೇಡು ಸೇಯುಮು ನೀವು – ನೇಸ್ತಮನಕ
ಅತಿಭಯಂಕರುಲೈನ – ಯಮದೂತಲಕು ನನ್ನು
ನೊಪ್ಪಗಿಂಪಕು ಮಯ್ಯ – ಯುರಗಶಯನ |
ನೀ ದಾಸುಲನು ಬಟ್ಟಿ – ನೀವು ದಂಡಿಂಪಂಗ
ವದ್ದು ವದ್ದನ ರೆಂತ – ಪೆದ್ದಲೈನ

ತೇ. ದಂಡ್ರಿವೈ ನೀವು ಪರಪೀಡ – ದಗುಲಜೇಯ
ವಾಸಿಗಲ ಪೇರು ಕಪಕೀರ್ತಿ – ವಚ್ಚುನಯ್ಯ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

043
ಸೀ. ಧರಣಿಲೋಪಲ ನೇನು – ತಲ್ಲಿಗರ್ಭಮುನಂದು
ಬುಟ್ಟಿನಪ್ಪಟಿನುಂಡಿ – ಪುಣ್ಯಮೆಱುಗ
ನೇಕಾದಶೀವ್ರತಂ – ಬೆನ್ನ ಡುಂಡುಗ ಲೇದು
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಲಕೈನ – ದಿರುಗಲೇದು
ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಮೈನ – ಪನುಲು ಚೇಯಗಲೇದು
ಭಿಕ್ಷ ಮೊಕ್ಕನಿಕೈನ – ಬೆಟ್ಟಲೇದು
ಙ್ಞಾನವಂತುಲಕೈನ – ಬೂನಿ ಮ್ರೊಕ್ಕಗಲೇದು
ಇತರ ದಾನಮುಲೈನ – ನಿಯ್ಯಲೇದು

ತೇ. ನಳಿನದಳನೇತ್ರ | ನಿನ್ನು ನೇ – ನಮ್ಮಿನಾನು
ಜೇರಿ ರಕ್ಷಿಂಪವೇ ನನ್ನು – ಶೀಘ್ರಮುಗನು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

044
ಸೀ. ಅಡವಿಪಕ್ಷುಲ ಕೆವ್ವ – ಡಾಹಾರ ಮಿಚ್ಚೆನು
ಮೃಗಜಾತಿ ಕೆವ್ವಡು – ಮೇತಬೆಟ್ಟೆ
ವನಚರಾದುಲಕು ಭೋ – ಜನ ಮೆವ್ವ ಡಿಪ್ಪಿಂಚೆ
ಜೆಟ್ಲ ಕೆವ್ವಡು ನೀಳ್ಳು – ಚೇದಿಪೋಸೆ
ಸ್ತ್ರೀಲಗರ್ಭಂಬುನ – ಶಿಶುವು ನೆವ್ವಡು ಪೆಂಚೆ
ಫಣುಲ ಕೆವ್ವಡು ಪೋಸೆ – ಬರಗ ಬಾಲು
ಮಧುಪಾಳಿ ಕೆವ್ವಡು – ಮಕರಂದ ಮೊನರಿಂಚೆ
ಬಸುಲ ಮೆವ್ವ ಡೊಸಂಗೆ – ಬಚ್ಚಿಪೂರಿ

ತೇ. ಜೀವಕೋಟ್ಲನು ಬೋಷಿಂಪ – ನೀವೆಕಾನಿ
ವೇಱೆ ಯೊಕ ದಾತ ಲೇಡಯ್ಯ – ವೆದಕಿಚೂಡ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

045
ಸೀ. ದನುಜಾರಿ | ನಾವಂಟಿ – ದಾಸಜಾಲಮು ನೀಕು
ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯ ಗಲಾರು – ಕೊದುವ ಲೇದು
ಬಂಟ್ಲಸಂದಡಿವಲ್ಲ – ಬಹುಪರಾಕೈ ನನ್ನು
ಮಱಚಿ ಪೋಕುಮು ಭಾಗ್ಯ – ಮಹಿಮಚೇತ
ದಂಡಿಗಾ ಭ್ರುತ್ಯುಲು – ದಗಿಲಿ ನೀಕುಂಡಂಗ
ಬಕ್ಕಬಂ ಟೇಪಾಟಿ – ಪನಿಕಿ ನಗುನು?
ನೀವು ಮೆಚ್ಚೆಡಿ ಪನುಲ್ – ನೇನು ಜೇಯಗಲೇಕ
ಯಿಂತ ವೃಥಾಜನ್ಮ – ಮೆತ್ತಿನಾನು

ತೇ. ಭೂಜನುಲಲೋನ ನೇ ನಪ್ರ – ಯೋಜಕುಡನು
ಗನುಕ ನೀ ಸತ್ಕಟಾಕ್ಷಂಬು – ಗಲುಗಜೇಯು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

046
ಸೀ. ಕಮಲಲೋಚನ | ನನ್ನು – ಗನ್ನತಂಡ್ರಿವಿಗಾನ
ನಿನ್ನು ನೇಮಱಕುಂಟಿ – ನೇನು ವಿಡಕ
ಯುದರಪೋಷಣಕುನೈ – ಯೊಕರಿ ನೇ ನಾಶಿಂಪ
ನೇರ ನಾ ಕನ್ನಂಬು – ನೀವು ನಡಪು
ಪೆಟ್ಟಲೇ ನಂಟಿವಾ – ಪಿನ್ನ ಪೆದ್ದಲಲೋನ
ದಗವು ಕಿಪ್ಪುಡು ದೀಯ – ದಲಚಿನಾನು
ಧನಮು ಭಾರಂಬೈನ – ದಲಕಿರೀಟಮು ನಮ್ಮು
ಕುಂಡಲಂಬುಲು ಪೈಡಿ – ಗೊಲುಸು ಲಮ್ಮು

ತೇ. ಕೊಸಕು ನೀ ಶಂಖ ಚಕ್ರಮುಲ್ – ಕುದುವಬೆಟ್ಟಿ
ಗ್ರಾಸಮು ನೊಸಂಗಿ ಪೋಷಿಂಚು – ಕಪಟಮುಡಿಗಿ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

047
ಸೀ. ಕುವಲಯಶ್ಯಾಮ | ನೀ – ಕೊಲುವು ಚೇಸಿನ ನಾಕು
ಜೀತ ಮೆಂದುಕು ಮುಟ್ಟ – ಜೆಪ್ಪವೈತಿ
ಮಂಚಿಮಾಟಲಚೇತ – ಗೊಂಚೆಮಿಯ್ಯಗಲೇವು
ಕಲಹಮೌ ನಿಕ ಜುಮ್ಮಿ – ಖಂಡಿತಮುಗ
ನೀವು ಸಾಧುವು ಗಾನ – ನಿಂತ ಪರ್ಯಂತಂಬು
ಚನವುಚೇ ನಿನ್ನಾಳ್ಲು – ಜರುಪವಲಸೆ
ನಿಕ ನೇ ಸಹಿಂಪ ನೀ – ವಿಪುಡು ನನ್ನೇಮೈನ
ಶಿಕ್ಷ ಚೇಸಿನ ಜೇಯು – ಸಿದ್ಧಮಯಿತಿ

ತೇ. ನೇಡು ಕರುಣಿಂಪಕುಂಟಿವಾ – ನಿಶ್ಚಯಮುಗ
ದೆಗಬಡಿತಿ ಚೂಡು ನೀತೋಡ – ಜಗಡಮುನಕು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

048
ಸೀ. ಹರಿ | ನೀಕು ಬರ್ಯಂಕ – ಮೈನ ಶೇಷುಡು ಚಾಲ
ಬವನಮು ಭಕ್ಷಿಂಚಿ – ಬ್ರತುಕುಚುಂಡು
ನನುವುಗಾ ನೀಕು ವಾ – ಹನಮೈನ ಖಗರಾಜು
ಗೊಪ್ಪಪಾಮುನು ನೋಟ – ಗೊಱುಕುಚುಂಡು
ಅದಿಗಾಕ ನೀ ಭಾರ್ಯ – ಯೈನ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ
ದಿನಮು ಪೇರಂಟಂಬು – ದಿರುಗುಚುಂಡು
ನಿನ್ನು ಭಕ್ತುಲು ಪಿಲ್ಚಿ – ನಿತ್ಯಪೂಜಲು ಚೇಸಿ
ಪ್ರೇಮ ಬಕ್ವಾನ್ನಮುಲ್ – ಪೆಟ್ಟುಚುಂಡ್ರು

ತೇ. ಸ್ವಸ್ಥಮುಗ ನೀಕು ಗ್ರಾಸಮು – ಜರುಗುಚುಂಡು
ಗಾಸು ನೀ ಚೇತಿ ದೊಕಟೈನ – ಗಾದು ವ್ಯಯಮು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

049
ಸೀ. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ | ನಾ – ರೆಂಡು ಕನ್ನುಲ ನಿಂಡ
ನಿನ್ನು ಜೂಚೆಡಿ ಭಾಗ್ಯ – ಮೆನ್ನಡಯ್ಯ
ವಾಸಿಗಾ ನಾ ಮನೋ – ವಾಂಛ ದೀರೆಡುನಟ್ಲು
ಸೊಗಸುಗಾ ನೀರೂಪು – ಚೂಪವಯ್ಯ
ಪಾಪಕರ್ಮುನಿ ಕಂಟ – ಬಡಕಪೋವುದಮಂಚು
ಬರುಷಮೈನ ಪ್ರತಿಙ್ಞ – ಬಟ್ಟಿನಾವೆ?
ವಸುಧಲೋ ಬತಿತ ಪಾ – ವನುಡ ವೀ ವಂಚು ನೇ
ಬುಣ್ಯವಂತುಲನೋಟ – ಬೊಗಡ ವಿಂಟಿ

ತೇ. ನೇಮಿಟಿಕಿ ವಿಸ್ತರಿಂಚೆ ನೀ – ಕಿಂತ ಕೀರ್ತಿ
ದ್ರೋಹಿನೈನನು ನಾ ಕೀವು – ದೊರಕರಾದೆ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

050
ಸೀ. ಪಚ್ಚಿ ಚರ್ಮಪು ದಿತ್ತಿ – ಪಸಲೇದು ದೇಹಂಬು
ಲೋಪಲ ನಂತಟ – ರೋಯ ರೋತ
ನರಮುಲು ಶಲ್ಯಮುಲ್ – ನವರಂಧ್ರಮುಲು ರಕ್ತ
ಮಾಂಸಂಬು ಕಂಡಲು – ಮೈಲ ತಿತ್ತಿ
ಬಲುವೈನ ಯೆಂಡ ವಾ – ನಲ ಕೋರ್ವ ದಿಂತೈನ
ದಾಳಲೇ ದಾಕಲಿ – ದಾಹಮುಲಕು
ಸಕಲ ರೋಗಮುಲಕು – ಸಂಸ್ಥಾನಮೆ ಯುಂಡು
ನಿಲುವ ದಸ್ಥಿರಮೈನ – ನೀಟಿಬುಗ್ಗ

ತೇ. ಬೊಂದಿಲೋ ನುಂಡು ಪ್ರಾಣಮುಲ್ – ಪೋಯಿನಂತ
ಗಾಟಿಕೇ ಗಾನಿ ಕೊಱಗಾದು – ಗವ್ವಕೈನ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

051
ಸೀ. ಪಲುರೋಗಮುಲಕು ನೀ – ಪಾದತೀರಮೆ ಕಾನಿ
ವಲಪು ಮಂದುಲು ನಾಕು – ವಲದು ವಲದು
ಚೆಲಿಮಿ ಸೇಯುಚು ನೀಕು – ಸೇವ ಜೇಸೆದ ಗಾನ
ನೀ ದಾಸಕೋಟಿಲೋ – ನಿಲುಪವಯ್ಯ
ಗ್ರಹಭಯಂಬುನಕು ಜ – ಕ್ರಮು ದಲಚೆದಗಾನಿ
ಘೋರರಕ್ಷಲು ಗಟ್ಟ – ಗೋರನಯ್ಯ
ಪಾಮುಕಾಟುಕು ನಿನ್ನು – ಭಜನ ಜೇಸೆದಗಾನಿ
ದಾನಿ ಮಂತ್ರಮು ನೇನು – ತಲಪನಯ್ಯ

ತೇ. ದೊರಿಕಿತಿವಿ ನಾಕು ದಂಡಿ ವೈ – ದ್ಯುಡವು ನೀವು
ವೇಯಿಕಷ್ಟಾಲು ವಚ್ಚಿನನ್ – ವೆಱವನಯ್ಯ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

052
ಸೀ. ಕೂಟಿಕೋಸರಮು ನೇ – ಗೊಱಗಾನಿ ಜನುಲಚೇ
ಬಲುಗದ್ದರಿಂಪುಲು – ಪಡಗವಲಸೆ?
ದಾರ ಸುತ ಭ್ರಮ – ದಗಿಲಿಯುಂಡಗಗದಾ
ದೇಶದೇಶಮುಲೆಲ್ಲ – ದಿರುಗವಲಸೆ?
ಬೆನು ದರಿದ್ರತ ಪೈನಿ – ಬೆನಗಿಯುಂಡಗಗದಾ
ಚೇರಿ ನೀಚುಲಸೇವ – ಚೇಯವಲಸೆ?
ನಭಿಮಾನಮುಲು ಮದಿ – ನಂಟಿಯುಂಡಗಗದಾ
ಪರುಲ ಜೂಚಿನ ಭೀತಿ – ಪಡಗವಲಸೆ?

ತೇ. ನಿಟುಲ ಸಂಸಾರವಾರಿಧಿ – ನೀದಲೇಕ
ವೇಯಿವಿಧಮುಲ ನಿನ್ನು ನೇ – ವೇಡುಕೊಂಟಿ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

053
ಸೀ. ಸಾಧು ಸಜ್ಜನುಲತೋ – ಜಗಡಮಾಡಿನ ಗೀಡು
ಕವುಲತೋ ವೈರಂಬು – ಗಾಂಚ ಗೀಡು
ಪರಮ ದೀನುಲ ಜಿಕ್ಕ – ಬಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಗೀಡು
ಭಿಕ್ಷಗಾಂಡ್ರನು ದುಃಖ – ಪೆಟ್ಟ ಗೀಡು
ನಿರುಪೇದಲನು ಜೂಚಿ – ನಿಂದಜೇಸಿನ ಗೀಡು
ಪುಣ್ಯವಂತುಲ ದಿಟ್ಟ – ಬೊಸಗು ಗೀಡು
ಸದ್ಭಕ್ತುಲನು ದಿರ – ಸ್ಕಾರಮಾಡಿನ ಗೀಡು
ಗುರುನಿ ದ್ರವ್ಯಮು ದೋಚು – ಕೊನಿನ ಗೀಡು

ತೇ. ದುಷ್ಟಕಾರ್ಯಮು ಲೊನರಿಂಚು – ದುರ್ಜನುಲಕು
ಘನತರಂಬೈನ ನರಕಂಬು – ಗಟ್ಟಿಮುಲ್ಲೆ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

054
ಸೀ. ಪರುಲದ್ರವ್ಯಮುಮೀದ – ಭ್ರಾಂತಿ ನೊಂದಿನವಾಡು
ಪರಕಾಂತಲ ನಪೇಕ್ಷ – ಪಡೆಡುವಾಡು
ಅರ್ಥುಲ ವಿತ್ತಂಬು – ಲಪಹರಿಂಚೆಡುವಾಡು
ದಾನಮಿಯ್ಯಂಗ ವ – ದ್ದನೆಡಿವಾಡು
ಸಭಲಲೋಪಲ ನಿಲ್ಚಿ – ಚಾಡಿಚೆಪ್ಪೆಡಿವಾಡು
ಪಕ್ಷಪು ಸಾಕ್ಷ್ಯಂಬು – ಪಲುಕುವಾಡು
ವಿಷ್ಣುದಾಸುಲ ಜೂಚಿ – ವೆಕ್ಕಿರಿಂಚೆಡಿವಾಡು
ಧರ್ಮಸಾಧುಲ ದಿಟ್ಟ – ದಲಚುವಾಡು

ತೇ. ಪ್ರಜಲ ಜಂತುಲ ಹಿಂಸಿಂಚು – ಪಾತಕುಂಡು
ಕಾಲಕಿಂಕರ ಗದಲಚೇ – ಗಷ್ಟಮೊಂದು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

055
ಸೀ. ನರಸಿಂಹ | ನಾ ತಂಡ್ರಿ – ನನ್ನೇಲು ನನ್ನೇಲು
ಕಾಮಿತಾರ್ಥಮು ಲಿಚ್ಚಿ – ಕಾವು ಕಾವು
ದೈತ್ಯಸಂಹಾರ | ಚಾಲ – ದಯಯುಂಚು ದಯಯುಂಚು
ದೀನಪೋಷಕ | ನೀವೆ – ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು
ರತ್ನಭೂಷಿತವಕ್ಷ | – ರಕ್ಷಿಂಚು ರಕ್ಷಿಂಚು
ಭುವನರಕ್ಷಕ | ನನ್ನು – ಬ್ರೋವು ಬ್ರೋವು
ಮಾರಕೋಟಿಸುರೂಪ | – ಮನ್ನಿಂಚು ಮನ್ನಿಂಚು
ಪದ್ಮಲೋಚನ | ಚೇಯಿ – ಪಟ್ಟು ಪಟ್ಟು

ತೇ. ಸುರವಿನುತ | ನೇನು ನೀಚಾಟು – ಜೊಚ್ಚಿನಾನು
ನಾ ಮೊಱಾಲಿಂಚಿ ಕಡತೇರ್ಚು – ನಾಗಶಯನ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

056
ಸೀ. ನೀ ಭಕ್ತುಲನು ಗನುಲ್ – ನಿಂಡ ಜೂಚಿಯು ರೆಂಡು
ಚೇತುಲ ಜೋಹಾರು – ಸೇಯುವಾಡು
ನೇರ್ಪುತೋ ನೆವರೈನ – ನೀ ಕಥಲ್ ಚೆಪ್ಪಂಗ
ವಿನಯಮಂದುಚು ಜಾಲ – ವಿನೆಡುವಾಡು
ತನ ಗೃಹಂಬುನಕು ನೀ – ದಾಸುಲು ರಾ ಜೂಚಿ
ಪೀಟಪೈ ಗೂರ್ಚುಂಡ – ಬೆಟ್ಟುವಾಡು
ನೀಸೇವಕುಲ ಜಾತಿ – ನೀತು ಲೆನ್ನಕ ಚಾಲ
ದಾಸೋಹ ಮನಿ ಚೇರ – ದಲಚುವಾಡು

ತೇ. ಪರಮಭಕ್ತುಂಡು ಧನ್ಯುಂಡು – ಭಾನುತೇಜ |
ವಾನಿ ಗನುಗೊನ್ನ ಬುಣ್ಯಂಬು – ವಸುಧಲೋನ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

057
ಸೀ. ಪಕ್ಷಿವಾಹನ | ನೇನು – ಬ್ರತಿಕಿನನ್ನಿದಿನಾಲು
ಕೊಂಡೆಗಾಂಡ್ರನು ಗೂಡಿ – ಕುಮತಿನೈತಿ
ನನ್ನವಸ್ತ್ರಮು ಲಿಚ್ಚಿ – ಯಾದರಿಂಪುಮು ನನ್ನು
ಗನ್ನತಂಡ್ರಿವಿ ನೀವೆ – ಕಮಲನಾಭ |
ಮರಣ ಮಯ್ಯೆಡಿನಾಡು – ಮಮತತೋ ನೀಯೊದ್ದಿ
ಬಂಟ್ಲ ದೋಲುಮು ಮುಂದು – ಬ್ರಹ್ಮಜನಕ |
ಇನಜಭಟಾವಳಿ – ಯೀಡಿಚಿಕೊನಿಪೋಕ
ಕರುಣತೋ ನಾಯೊದ್ದ – ಗಾವ ಲುಂಚು

ತೇ. ಕೊಸಕು ನೀ ಸನ್ನಿಧಿಕಿ ಬಿಲ್ಚು – ಕೊನಿಯು ನೀಕು
ಸೇವಕುನಿ ಜೇಸಿಕೊನವಯ್ಯ – ಶೇಷಶಯನ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

058
ಸೀ. ನಿಗಮಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಮುಲ್ – ನೇರ್ಚಿನ ದ್ವಿಜುಡೈನ
ಯಙ್ಞಕರ್ತಗು ಸೋಮ – ಯಾಜಿಯೈನ
ಧರಣಿಲೋಪಲ ಬ್ರಭಾ – ತ ಸ್ನಾನಪರುಡೈನ
ನಿತ್ಯಸತ್ಕರ್ಮಾದಿ – ನಿರತುಡೈನ
ನುಪವಾಸ ನಿಯಮಂಬು – ಲೊಂದು ಸಜ್ಜನುಡೈನ
ಗಾವಿವಸ್ತ್ರಮುಗಟ್ಟು – ಘನುಡುನೈನ
ದಂಡಿಷೋಡಶಮಹಾ – ದಾನಪರುಂಡೈನ
ಸಕಲ ಯಾತ್ರಲು ಸಲ್ಪು – ಸರಸುಡೈನ

ತೇ. ಗರ್ವಮುನ ಗಷ್ಟಪಡಿ ನಿನ್ನು – ಗಾನಕುನ್ನ
ಮೋಕ್ಷಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೊಂದಡು – ಮೋಹನಾಂಗ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

059
ಸೀ. ಪಂಜರಂಬುನ ಗಾಕಿ – ಬಟ್ಟಿ ಯುಂಚಿನ ಲೆಸ್ಸ
ಪಲುಕುನೇ ವಿಂತೈನ – ಚಿಲುಕವಲೆನು?
ಗಾರ್ದಭಂಬುನು ದೆಚ್ಚಿ – ಕಳ್ಲೆಮಿಂಪುಗವೇಯ
ದಿರುಗುನೇ ಗುಱ್ಱಂಬು – ತೀರುಗಾನು?
ಎನುಪಪೋತುನು ಮಾವ – ಟೀ ಡು ಶಿಕ್ಷಿಂಚಿನ
ನಡಚುನೇ ಮದವಾರ – ಣಂಬುವಲೆನು?
ಪೆದ್ದಪಿಟ್ಟನು ಮೇತ – ಬೆಟ್ಟಿ ಪೆಂಚಿನ ಗ್ರೊವ್ವಿ
ಸಾಗುನೇ ವೇಟಾಡು – ಡೇಗವಲೆನು?

ತೇ. ಕುಜನುಲನು ದೆಚ್ಚಿ ನೀ ಸೇವ – ಕೊಱಕು ಬೆಟ್ಟ
ವಾಂಛತೋ ಜೇತುರೇ ಭಕ್ತ – ವರುಲವಲೆನು?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

060
ಸೀ. ನೀಕು ದಾಸುಡ ನಂಟಿ – ನಿನ್ನು ನಮ್ಮುಕಯುಂಟಿ
ಗಾನ ನಾಪೈ ನೇಡು – ಕರುಣಜೂಡು
ದೋಸಿಲೊಗ್ಗಿತಿ ನೀಕು – ದ್ರೋಹ ಮೆನ್ನಗಬೋಕು
ಪದ್ಮಲೋಚನ | ನೇನು – ಪರುಡಗಾನು
ಭಕ್ತಿ ನೀಪೈ ನುಂಚಿ – ಭಜನ ಜೇಸೆದ ಗಾನಿ
ಪರುಲ ವೇಡನು ಜುಮ್ಮಿ – ವರಮು ಲಿಮ್ಮು
ದಂಡಿದಾತವು ನೀವು – ತಡವುಸೇಯಕ ಕಾವು
ಘೋರಪಾತಕರಾಶಿ – ಗೊಟ್ಟಿವೈಚಿ

ತೇ. ಶೀಘ್ರಮುಗ ಗೋರ್ಕು ಲೀಡೇರ್ಚು – ಚಿಂತ ದೀರ್ಚು
ನಿರತಮುಗ ನನ್ನು ಬೋಷಿಂಚು – ನೆನರು ನುಂಚು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

061
ಸೀ. ವಿದ್ಯ ನೇರ್ಚಿತಿ ನಂಚು – ವಿಱ್ಱವೀಗಗಲೇದು
ಭಾಗ್ಯವಂತುಡ ನಂಚು – ಬಲುಕಲೇದು
ದ್ರವ್ಯವಂತುಡ ನಂಚು – ದಱಚು ನಿಕ್ಕಗಲೇದು
ನಿರತದಾನಮುಲೈನ – ನೆಱಪಲೇದು
ಪುತ್ರವಂತುಡ ನಂಚು – ಬೊಗಡುಚುಂಡಗಲೇದು
ಭ್ರುತ್ಯವಂತುಡ ನಂಚು – ಬೊಗಡಲೇದು
ಶೌರ್ಯವಂತುಡ ನಂಚು – ಸಂತಸಿಂಪಗಲೇದು
ಕಾರ್ಯವಂತುಡ ನಂಚು – ಗಡಪಲೇದು

ತೇ. ನಲುಗುರಿಕಿ ಮೆಪ್ಪುಗಾನೈನ – ನಡುವಲೇದು
ನಳಿನದಳನೇತ್ರ | ನಿನ್ನು ನೇ – ನಮ್ಮಿನಾನು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

062
ಸೀ. ಅತಿಲೋಭುಲನು ಭಿಕ್ಷ – ಮಡುಗಬೋವುಟ ರೋತ
ತನದ್ರವ್ಯ ಮೊಕರಿಂಟ – ದಾಚ ರೋತ
ಗುಣಹೀನು ಡಗುವಾನಿ – ಕೊಲುವು ಗೊಲ್ಚುಟ ರೋತ
ಯೊರುಲ ಪಂಚಲಕ್ರಿಂದ – ನುಂಡ ರೋತ
ಭಾಗ್ಯವಂತುನಿತೋಡ – ಬಂತಮಾಡುಟ ರೋತ
ಗುಱಿಲೇನಿ ಬಂಧುಲ – ಗೂಡ ರೋತ
ಆದಾಯಮುಲು ಲೇಕ – ಯಪ್ಪುದೀಯುಟ ರೋತ
ಜಾರ ಚೋರುಲ ಗೂಡಿ – ಚನುಟ ರೋತ

ತೇ. ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಮೀಶ | ನೀಬಂಟ – ನೈತಿನಯ್ಯ |
ಯಿಂಕ ನೆಡಬಾಸಿ ಜನ್ಮಂಬು – ಲೆತ್ತ ರೋತ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

063
ಸೀ. ವೆಱ್ಱಿವಾನಿಕಿ ನೇಲ – ವೇದಾಕ್ಷರಂಬುಲು?
ಮೋಟುವಾನಿಕಿ ಮಂಚಿ – ಪಾಟ ಲೇಲ?
ಪಸುಲಕಾಪರಿ ಕೇಲ – ಪರತತ್ತ್ವಬೋಧಲು?
ವಿಟಕಾನಿ ಕೇಟಿಕೋ – ವಿಷ್ಣುಕಥಲು?
ವದರು ಶುಂಠಲ ಕೇಲ – ವ್ರಾತ ಪುಸ್ತಕಮುಲು?
ತಿರುಗು ದ್ರಿಮ್ಮರಿ ಕೇಲ – ದೇವಪೂಜ?
ದ್ರವ್ಯಲೋಭಿಕಿ ನೇಲ – ಧಾತೃತ್ವ ಗುಣಮುಲು?
ದೊಂಗಬಂಟುಕು ಮಂಚಿ – ಸಂಗ ತೇಲ?

ತೇ. ಕ್ರೂರಜನುಲಕು ನೀಮೀದ – ಗೋರಿ ಕೇಲ?
ದ್ರೋಹಿ ಪಾಪಾತ್ಮುನಕು ದಯಾ – ದುಃಖ ಮೇಲ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

064
ಸೀ. ನಾ ತಂಡ್ರಿ ನಾದಾತ – ನಾಯಿಷ್ಟದೈವಮಾ
ನನ್ನು ಮನ್ನನಸೇಯು – ನಾರಸಿಂಹ |
ದಯಯುಂಚು ನಾಮೀದ – ದಪ್ಪುಲನ್ನಿ ಕ್ಷಮಿಂಚು
ನಿಗಮಗೋಚರ | ನಾಕು – ನೀವೆ ದಿಕ್ಕು
ನೇ ದುರಾತ್ಮುಡ ನಂಚು – ನೀಮನಂಬುನ ಗೋಪ
ಗಿಂಪಬೋಕುಮು ಸ್ವಾಮಿ | – ಕೇವಲಮುಗ
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ನೀಕು – ಮ್ರೊಕ್ಕಿನಂದುಕು ನನ್ನು
ಗರುಣಿಂಚಿ ರಕ್ಷಿಂಚು – ಕಮಲನಾಭ |

ತೇ. ದಂಡಿದೊರ ವಂಚು ನೀವೆಂಟ – ದಗಿಲಿನಾನು
ನೇಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೈ ನನ್ನು – ನಿರ್ವಹಿಂಪು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

065
ಸೀ. ವೇಮಾಱು ನೀಕಥಲ್ – ವಿನುಚು ನುಂಡೆಡಿವಾಡು
ಪರುಲ ಮುಚ್ಚಟಮೀದ – ಭ್ರಾಂತಿ ಪಡಡು
ಅಗಣಿತಂಬುಗ ನಿನ್ನು – ಬೊಗಡ ನೇರ್ಚಿನವಾಡು
ಚೆಡ್ಡಮಾಟಲು ನೋಟ – ಜೆಪ್ಪಬೋಡು
ಆಸಕ್ತಿಚೇತ ನಿ – ನ್ನನುಸರಿಂಚೆಡಿವಾಡು
ಧನಮದಾಂಧುಲವೆಂಟ – ದಗುಲ ಬೋಡು
ಸಂತಸಂಬುನ ನಿನ್ನು – ಸ್ಮರಣಜೇಸೆಡಿವಾಡು
ಚೆಲಗಿ ನೀಚುಲಪೇರು – ದಲಪಬೋಡು

ತೇ. ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿನ ಭಕ್ತುಂಡು – ನಿಶ್ಚಯಮುಗ
ಗೋರಿ ಚಿಲ್ಲರ ವೇಲ್ಪುಲ – ಗೊಲ್ವಬೋಡು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

066
ಸೀ. ನೇ ನೆಂತ ವೇಡಿನ – ನೀ ಕೇಲ ದಯರಾದು?
ಪಲುಮಾಱು ಪಿಲಿಚಿನ – ಬಲುಕ ವೇಮಿ?
ಪಲಿಕಿನ ನೀ ಕುನ್ನ – ಪದ ವೇಮಿಬೋವು? ನೀ
ಮೋಮೈನ ಬೊಡಚೂಪ – ವೇಮಿ ನಾಕು?
ಶರಣು ಜೊಚ್ಚಿನವಾನಿ – ಸವರಿಂಪವಲೆ ಗಾಕ
ಪರಿಹರಿಂಚುಟ ನೀಕು – ಬಿರುದು ಗಾದು
ನೀದಾಸುಲನು ನೀವು – ನಿರ್ವಹಿಂಪಕ ಯುನ್ನ
ಬರು ಲೆವ್ವ ರಗುದುರು – ಪಂಕಜಾಕ್ಷ |

ತೇ. ದಾತ ದೈವಂಬು ತಲ್ಲಿಯು – ದಂಡ್ರಿ ವೀವೆ
ನಮ್ಮಿಯುನ್ನಾನು ನೀಪಾದ – ನಳಿನಮುಲನು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

067
ಸೀ. ವೇದಮುಲ್ ಚದಿವೆಡು – ವಿಪ್ರವರ್ಯುಂಡೈನ
ರಣಮು ಸಾಧಿಂಚೆಡು – ರಾಜೆಯೈನ
ವರ್ತಕಕೃಷಿಕುಡೌ – ವೈಶ್ಯಮುಖ್ಯುಂಡೈನ
ಬರಿಚಗಿಂಚೆಡು ಶೂದ್ರ – ವರ್ಯುಡಯಿನ
ಮೆಚ್ಚುಖಡ್ಗಮು ಬಟ್ಟಿ – ಮೆಱಯು ಮ್ಲೇಚ್ಛುಂಡೈನ
ಬ್ರಜಲ ಕಕ್ಕಱಪಡು – ರಜಕುಡೈನ
ಚರ್ಮ ಮಮ್ಮೆಡಿ ಹೀನ – ಚಂಡಾಲನರುಡೈನ
ನೀ ಮಹೀತಲಮಂದು – ನೆವ್ವಡೈನ

ತೇ. ನಿನ್ನು ಗೊನಿಯಾಡುಚುಂಡೆನಾ – ನಿಶ್ಚಯಮುಗ
ವಾಡು ಮೋಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ ಯೀ – ವಸುಧಲೋನ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

068
ಸೀ. ಸಕಲವಿದ್ಯಲು ನೇರ್ಚಿ – ಸಭ ಜಯಿಂಪಗವಚ್ಚು
ಶೂರುಡೈ ರಣಮಂದು – ಬೋರವಚ್ಚು
ರಾಜರಾಜೈ ಪುಟ್ಟಿ – ರಾಜ್ಯ ಮೇಲಗವಚ್ಚು
ಹೇಮ ಗೋದಾನಂಬು – ಲಿಯ್ಯವಚ್ಚು
ಗಗನಮಂ ದುನ್ನ ಚು – ಕ್ಕಲ ನೆಂಚಗಾವಚ್ಚು
ಜೀವರಾಸುಲ ಪೇಳ್ಲು – ಚೆಪ್ಪವಚ್ಚು
ನಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಮು – ಲಭ್ಯಸಿಂಪಗವಚ್ಚು
ಮೇಕ ರೀತಿಗ ನಾಕು – ಮೆಸವವಚ್ಚು

ತೇ. ತಾಮರಸಗರ್ಭ ಹರ ಪುರಂ – ದರುಲಕೈನ
ನಿನ್ನು ವರ್ಣಿಂಪ ದರಮೌನೆ – ನೀರಜಾಕ್ಷ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

069
ಸೀ. ನರಸಿಂಹ | ನೀವಂಟಿ – ದೊರನು ಸಂಪಾದಿಂಚಿ
ಕುಮತಿ ಮಾನವುಲ ನೇ – ಗೊಲ್ವಜಾಲ
ನೆಕ್ಕು ವೈಶ್ವರ್ಯಂಬು – ಲಿಯ್ಯಲೇಕುನ್ನನು
ಬೊಟ್ಟಕುಮಾತ್ರಮು – ಪೋಯರಾದೆ?
ಘನಮುಗಾ ದಿದಿ ನೀಕು – ಕರವುನ ಬೋಷಿಂಪ
ಗಷ್ಟ ಮೆಂತಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ – ಕಾರ್ಯಮಯ್ಯ?
ಪೆಟ್ಟಜಾಲಕ ಯೇಲ – ಭಿಕ್ಷಮೆತ್ತಿಂಚೆದು
ನನ್ನು ಬೀದನು ಜೇಸಿ – ನಾ ವದೇಮಿ?

ತೇ. ಅಮಲ | ಕಮಲಾಕ್ಷ | ನೇ ನಿಟ್ಲು – ಶ್ರಮಪಡಂಗ
ಗನ್ನುಲಕು ಬಂಡುವೈ ನೀಕು – ಗಾನಬಡುನೆ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

070
ಸೀ. ವನರುಹನಾಭ | ನೀ – ವಂಕ ಜೇರಿತಿ ನೇನು
ಗಟ್ಟಿಗಾ ನನು ಗಾವು – ಕಾವು ಮನುಚು
ವಚ್ಚಿನಂದುಕು ವೇಗ – ವರಮು ಲಿಯ್ಯಕಕಾನಿ
ಲೇವಬೋಯಿನ ನಿನ್ನು – ಲೇವನಿಯ್ಯ
ಗೂರ್ಚುಂಡಬೆಟ್ಟಿ ನೀ – ಕೊಂಗು ಗಟ್ಟಿಗ ಬಟ್ಟಿ
ಪುಚ್ಚುಕೊಂದುನು ಜೂಡು – ಭೋಗಿಶಯನ |
ಯೀವೇಳ ನೀ ಕಡ್ಡ – ಮೆವರು ವಚ್ಚಿನಗಾನಿ
ವಾರಿಕೈನನು ಲೊಂಗಿ – ವಡಕಬೋನು

ತೇ. ಗೋಪಗಾಡನು ನೀವು ನಾ – ಗುಣಮು ತೆಲಿಸಿ
ಯಿಪ್ಪುಡೇ ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಂಚಿ – ಯೇಲುಕೊಮ್ಮು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

071
ಸೀ. ಪ್ರಹ್ಲಾದು ಡೇಪಾಟಿ – ಪೈಡಿ ಕಾನುಕ ಲಿಚ್ಚೆ?
ಮದಗಜಂ ಬೆನ್ನಿಚ್ಚೆ – ಮೌಕ್ತಿಕಮುಲು?
ನಾರದುಂ ಡೆನ್ನಿಚ್ಚೆ – ನಗಲು ರತ್ನಂಬು? ಲ
ಹಲ್ಯ ನೀ ಕೇ ಯಗ್ರ – ಹಾರ ಮಿಚ್ಚೆ?
ಉಡುತ ನೀ ಕೇಪಾಟಿ – ಯೂಡಿಗಂಬುಲು ಚೇಸೆ?
ಘನವಿಭೀಷಣು ಡೇಮಿ – ಕಟ್ನ ಮಿಚ್ಚೆ?
ಪಂಚಪಾಂಡವು ಲೇಮಿ – ಲಂಚ ಮಿಚ್ಚಿರಿ ನೀಕು?
ದ್ರೌಪದಿ ನೀ ಕೆಂತ – ದ್ರವ್ಯ ಮಿಚ್ಚೆ?

ತೇ. ನೀಕು ವೀರಂದ ಱಯಿನಟ್ಲು – ನೇನು ಗಾನ?
ಯೆಂದು ಕನಿ ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಂಪ – ವಿಂದುವದನ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

072
ಸೀ. ವಾಂಛತೋ ಬಲಿಚಕ್ರ – ವರ್ತಿದಗ್ಗರ ಜೇರಿ
ಭಿಕ್ಷಮೆತ್ತಿತಿ ವೇಲ – ಬಿಡಿಯಪಡಕ?
ಯಡವಿಲೋ ಶಬರಿ ದಿ – ಯ್ಯನಿ ಫಲಾ ಲಂದಿಯ್ಯ
ಜೇತುಲೊಗ್ಗಿತಿ ವೇಲ – ಸಿಗ್ಗುಪಡಕ?
ವೇಡ್ಕತೋ ವೇವೇಗ – ವಿದುರುನಿಂಟಿಕಿ ನೇಗಿ
ವಿಂದುಗೊಂಟಿ ವದೇಮಿ – ವೆಲಿತಿಪಡಕ?
ಅಡುಕು ಲಲ್ಪಮು ಕುಚೇ – ಲುಡು ಗಡಿಂಚುಕ ತೇರ
ಬೊಕ್ಕಸಾಗಿತಿ ವೇಲ – ಲೆಕ್ಕಗೊನಕ?

ತೇ. ಭಕ್ತುಲಕು ನೀವು ಪೆಟ್ಟುಟ – ಭಾಗ್ಯಮೌನು
ವಾರಿ ಕಾಶಿಂಚಿತಿವಿ ತಿಂಡಿ – ವಾಡ ವಗುಚು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

073
ಸೀ. ಸ್ತಂಭಮಂ ದುದಯಿಂಚಿ – ದಾನವೇಂದ್ರುನಿ ದ್ರುಂಚಿ
ಕರುಣತೋ ಬ್ರಹ್ಲಾದು – ಗಾಚಿನಾವು
ಮಕರಿಚೇ ಜಿಕ್ಕಿ ಸಾ – ಮಜಮು ದುಃಖಿಂಚಂಗ
ಗೃಪಯುಂಚಿ ವೇಗ ರ – ಕ್ಷಿಂಚಿನಾವು
ಶರಣಂಚು ನಾ ವಿಭೀ – ಷಣುಡು ನೀ ಚಾಟುನ
ವಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡೆ ಲಂಕ – ನಿಚ್ಚಿನಾವು
ಆ ಕುಚೇಲುಡು ಚೇರೆ – ಡಟುಕು ಲರ್ಪಿಂಚಿನ
ಬಹುಸಂಪದಲ ನಿಚ್ಚಿ – ಪಂಪಿನಾವು

ತೇ. ವಾರಿವಲೆ ನನ್ನು ಬೋಷಿಂಪ – ವಶಮುಗಾದೆ?
ಯಂತ ವಲಪಕ್ಷ ಮೇಲ ಶ್ರೀ – ಕಾಂತ | ನೀಕು?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

074
ಸೀ. ವ್ಯಾಸು ಡೇ ಕುಲಮಂದು – ವಾಸಿಗಾ ಜನ್ಮಿಂಚೆ?
ವಿದುರು ಡೇ ಕುಲಮಂದು – ವೃದ್ಧಿ ಬೊಂದೆ?
ಗರ್ಣು ಡೇಕುಲಮಂದು – ಘನಮುಗಾ ವರ್ಧಿಲ್ಲೆ?
ನಾ ವಸಿಷ್ಠುಂ ಡೆಂದು – ನವತರಿಂಚೆ?
ನಿಂಪುಗಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ – ಯೇ ಕುಲಂಬುನ ಬುಟ್ಟೆ?
ಗುಹು ಡನು ಪುಣ್ಯು ಡೇ – ಕುಲಮುವಾಡು?
ಶ್ರೀಶುಕು ಡೆಕ್ಕಟ – ಜೆಲಗಿ ಜನ್ಮಿಂಚೆನು?
ಶಬರಿ ಯೇಕುಲಮಂದು – ಜನ್ಮಮೊಂದೆ?

ತೇ. ನೇ ಕುಲಂಬುನ ವೀ ರಿಂದ – ಱೆಚ್ಚಿನಾರು?
ನೀಕೃಪಾಪಾತ್ರುಲಕು ಜಾತಿ – ನೀತು ಲೇಲ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

075
ಸೀ. ವಸುಧಾಸ್ಥಲಂಬುನ – ವರ್ಣಹೀನುಡು ಗಾನಿ
ಬಹುಳ ದುರಾಚಾರ – ಪರುಡು ಗಾನಿ
ತಡಸಿ ಕಾಸಿಯ್ಯನಿ – ಧರ್ಮಶೂನ್ಯುಡು ಗಾನಿ
ಚದುವನೇರನಿ ಮೂಢ – ಜನುಡು ಗಾನಿ
ಸಕಲಮಾನವುಲು ಮೆ – ಚ್ಚನಿ ಕೃತಘ್ನುಡು ಗಾನಿ
ಚೂಡ ಸೊಂಪುನು ಲೇನಿ – ಶುಂಠ ಗಾನಿ
ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಲಕು ಲೋ – ನೈನ ದೀನುಡು ಗಾನಿ
ಮೊದಟಿ ಕೇ ಮೆಱುಗನಿ – ಮೋಟು ಗಾನಿ

ತೇ. ಪ್ರತಿದಿನಮು ನೀದು ಭಜನಚೇ – ಬರಗುನಟ್ಟಿ
ವಾನಿ ಕೇ ವಂಕ ಲೇದಯ್ಯ – ವಚ್ಚು ಮುಕ್ತಿ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

076
ಸೀ. ಇಭಕುಂಭಮುಲಮೀದಿ – ಕೆಗಿರೆಡಿ ಸಿಂಗಂಬು
ಮುಟ್ಟುನೇ ಕುಱುಚೈನ – ಮೂಷಕಮುನು?
ನವಚೂತಪತ್ರಮುಲ್ – ನಮಲುಚುನ್ನ ಪಿಕಂಬು
ಗೊಱುಕುನೇ ಜಿಲ್ಲೇಡು – ಕೊನಲು ನೋಟ?
ಅರವಿಂದಮಕರಂದ – ಮನುಭವಿಂಚೆಡಿ ತೇಟಿ
ಪೋವುನೇ ಪಲ್ಲೇರು – ಪೂಲಕಡಕು?
ಲಲಿತ ಮೈನ ರಸಾಲ – ಫಲಮು ಗೋರೆಡಿ ಚಿಲ್ಕ
ಮೆಸವುನೇ ಭಮತ ನು – ಮ್ಮೆತ್ತಕಾಯ?

ತೇ. ನಿಲನು ನೀಕೀರ್ತನಲು ಪಾಡ – ನೇರ್ಚಿನತಡು
ಪರುಲಕೀರ್ತನ ಬಾಡುನೇ – ಯರಸಿ ಚೂಡ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

077
ಸೀ. ಸರ್ವೇಶ | ನೀಪಾದ – ಸರಸಿಜದ್ವಯಮಂದು
ಜಿತ್ತ ಮುಂಪಗಲೇನು – ಜೆದರಕುಂಡ
ನೀವೈನ ದಯಯುಂಚಿ – ನಿಲಿಚಿ ಯುಂಡೆಡುನಟ್ಲು
ಚೇರಿ ನನ್ನಿಪು ಡೇಲು – ಸೇವಕುಡನು
ವನಜಲೋಚನ | ನೇನು – ವಟ್ಟಿ ಮೂರ್ಖುಡ ಜುಮ್ಮಿ
ನೀಸ್ವರೂಪಮು ಜೂಡ – ನೇರ್ಪು ವೇಗ
ತನ ಕುಮಾರುನ ಕುಗ್ಗು – ತಲ್ಲಿ ವೋಸಿನಯಟ್ಲು
ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಂ ಬನು – ಪಾಲು ಪೋಸಿ

ತೇ. ಪ್ರೇಮತೋ ನನ್ನು ಬೋಷಿಂಚಿ – ಪೆಂಚುಕೊನುಮು
ಘನತ ಕೆಕ್ಕಿಂಚು ನೀದಾಸ – ಗಣಮುಲೋನ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

078
ಸೀ. ಜೀಮೂತವರ್ಣ | ನೀ – ಮೋಮುತೋ ಸರಿರಾಕ
ಕಮಲಾರಿ ಯತಿಕಳಂ – ಕಮುನು ಬಡಸೆ
ಸೊಗಸೈನ ನೀ ನೇತ್ರ – ಯುಗಮುತೋ ಸರಿರಾಕ
ನಳಿನಬೃಂದಮು ನೀಳ್ಲ – ನಡುಮ ಜೇರೆ
ಗರಿರಾಜವರದ | ನೀ – ಗಳಮುತೋ ಸರಿರಾಕ
ಪೆದ್ದಶಂಖಮು ಬೊಬ್ಬ – ಪೆಟ್ಟ ಬೊಡಗೆ
ಶ್ರೀಪತಿ | ನೀದಿವ್ಯ – ರೂಪುತೋ ಸರಿ ರಾಕ
ಪುಷ್ಪಬಾಣುಡು ನೀಕು – ಬುತ್ರು ಡಯ್ಯೆ

ತೇ. ನಿಂದಿರಾದೇವಿ ನಿನ್ನು ಮೋ – ಹಿಂಚಿ ವಿಡಕ
ನೀಕು ಬಟ್ಟಮಹಿಷಿ ಯಯ್ಯೆ – ನಿಶ್ಚಯಮುಗ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

079
ಸೀ. ಹರಿದಾಸುಲನು ನಿಂದ – ಲಾಡಕುಂಡಿನ ಜಾಲು
ಸಕಲ ಗ್ರಂಥಮ್ಮುಲು – ಚದಿವಿನಟ್ಲು
ಭಿಕ್ಷ ಮಿಯ್ಯಂಗ ದ – ಪ್ಪಿಂಪಕುಂಡಿನ ಜಾಲು
ಜೇಮುಟ್ಟಿ ದಾನಂಬು – ಚೇಸಿನಟ್ಲು
ಮಿಂಚಿ ಸಜ್ಜನುಲ ವಂ – ಚಿಂಚಕುಂಡಿನ ಜಾಲು
ನಿಂಪುಗಾ ಬಹುಮಾನ – ಮಿಚ್ಚಿನಟ್ಲು
ದೇವಾಗ್ರಹಾರಮುಲ್ – ದೀಯಕುಂಡಿನ ಜಾಲು
ಗನಕಕಂಬಪು ಗುಳ್ಲು – ಗಟ್ಟಿನಟ್ಲು

ತೇ. ಒಕರಿ ವರ್ಶಾಶನಮು ಮುಂಚ – ಕುನ್ನ ಜಾಲು
ಬೇರುಕೀರ್ತಿಗ ಸತ್ರಮುಲ್ – ಪೆಟ್ಟಿನಟ್ಲು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

080
ಸೀ. ಇಹಲೋಕಸೌಖ್ಯಮು – ಲಿಚ್ಚಗಿಂಚೆದ ಮನ್ನ
ದೇಹ ಮೆಪ್ಪಟಿಕಿ ದಾ – ಸ್ಥಿರತ ನೊಂದ
ದಾಯುಷ್ಯ ಮುನ್ನ ಪ – ರ್ಯಂತಂಬು ಪಟುತಯು
ನೊಕ್ಕತೀರುನ ನುಂಡ – ದುರ್ವಿಲೋನ
ಬಾಲ್ಯಯುವತ್ವದು – ರ್ಬಲವಾರ್ಧಕಮು ಲನು
ಮೂಟಿಲೋ ಮುನಿಗೆಡಿ – ಮುಱಿಕಿಕೊಂಪ
ಭ್ರಾಂತಿತೋ ದೀನಿ ಗಾ – ಪಾಡುದ ಮನುಮೊನ್ನ
ಗಾಲಮೃತ್ಯುವುಚೇತ – ಗೋಲುಪೋವು

ತೇ. ನಮ್ಮರಾ ದಯ್ಯ | ಯಿದಿ ಮಾಯ – ನಾಟಕಂಬು
ಜನ್ಮ ಮಿಕ ನೊಲ್ಲ ನ ನ್ನೇಲು – ಜಲಜನಾಭ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

081
ಸೀ. ವದನಂಬು ನೀನಾಮ – ಭಜನ ಗೋರುಚುನುಂಡು
ಜಿಹ್ವ ನೀಕೀರ್ತನಲ್ – ಸೇಯ ಗೋರು
ಹಸ್ತಯುಗ್ಮಂಬು ನಿ – ನ್ನರ್ಚಿಂಪ ಗೋರುನು
ಗರ್ಣಮುಲ್ ನೀ ಮೀದಿ – ಕಥಲು ಗೋರು
ತನುವು ನೀಸೇವಯೇ – ಘನಮುಗಾ ಗೋರುನು
ನಯನಮುಲ್ ನೀದರ್ಶ – ನಂಬು ಗೋರು
ಮೂರ್ಧಮ್ಮು ನೀಪದ – ಮ್ಮುಲ ಮ್ರೊಕ್ಕಗಾ ಗೋರು
ನಾತ್ಮ ನೀದೈ ಯುಂಡು – ನರಸಿ ಚೂಡ

ತೇ. ಸ್ವಪ್ನಮುನ ನೈನ ನೇವೇಳ – ಸಂತತಮುನು
ಬುದ್ಧಿ ನೀ ಪಾದಮುಲಯಂದು – ಬೂನಿಯುಂಡು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

082
ಸೀ. ಪದ್ಮಾಕ್ಷ | ಮಮತಚೇ – ಬರಮು ನಂದೆದ ಮಂಚು
ವಿಱ್ಱವೀಗುದುಮಯ್ಯ – ವೆಱ್ಱಿಪಟ್ಟಿ
ಮಾಸ್ವತಂತ್ರಂಬೈನ – ಮದಮು ಗಂಡ್ಲಕು ಗಪ್ಪಿ
ಮೊಗಮು ಪಟ್ಟದು ಕಾಮ – ಮೋಹಮುನನು
ಬ್ರಹ್ಮದೇವುಂಡೈನ – ಬೈಡಿದೇಹಮು ಗಲ್ಗ
ಜೇಸಿವೇಯಕ ಮಮ್ಮು – ಜೆಱಿಚೆ ನತಡು
ತುಚ್ಛಮೈನಟುವಂಟಿ – ತೋ ಲೆಮ್ಮುಕಲತೋಡಿ
ಮುಱಿಕಿ ಚೆತ್ತಲು ಚೇರ್ಚಿ – ಮೂಟ ಕಟ್ಟೆ

ತೇ. ನೀ ಶರೀರಾಲು ಪಡಿಪೋವು – ಟೆಱುಗ ಕೇಮು
ಕಾಮುಕುಲ ಮೈತಿ ಮಿಕ ಮಿಮ್ಮು – ಗಾನಲೇಮು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

083
ಸೀ. ಗರುಡವಾಹನ | ದಿವ್ಯ – ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕಾರ |
ರವಿಕೋಟಿತೇಜ | ಸಾ – ರಂಗವದನ |
ಮಣಿಗಣಾನ್ವಿತ | ಹೇಮ – ಮಕುಟಾಭರಣ | ಚಾರು
ಮಕರಕುಂಡಲ | ಲಸ – ನ್ಮಂದಹಾಸ |
ಕಾಂಚನಾಂಬರ | ರತ್ನ – ಕಾಂಚಿವಿಭೂಷಿತ |
ಸುರವರಾರ್ಚಿತ | ಚಂದ್ರ – ಸೂರ್ಯನಯನ |
ಕಮಲನಾಭ | ಮುಕುಂದ | – ಗಂಗಾಧರಸ್ತುತ |
ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ | ನಾಗ – ರಾಜಶಯನ |

ತೇ. ಪತಿತಪಾವನ | ಲಕ್ಷೀಶ | – ಬ್ರಹ್ಮಜನಕ |
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ | ಸರ್ವೇಶ | – ಪರಮಪುರುಷ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

084
ಸೀ. ಪಲುಮಾಱು ದಶರೂಪ – ಮುಲು ದರಿಂಚಿತಿ ವೇಲ?
ಯೇಕರೂಪಮು ಬೊಂದ – ವೇಲ ನೀವು?
ನಯಮುನ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ – ನಡುಮ ಜೇರಿತಿ ವೇಲ?
ರತ್ನಕಾಂಚನ ಮಂದಿ – ರಮುಲು ಲೇವೆ?
ಪನ್ನಗೇಂದ್ರುನಿಮೀದ – ಬವ್ವಳಿಂಚಿತಿ ವೇಲ?
ಜಲತಾರುಪಟ್ಟೆಮಂ – ಚಮುಲು ಲೇವೆ?
ಱೆಕ್ಕಲು ಗಲಪಕ್ಷಿ – ನೆಕ್ಕಸಾಗಿತಿ ವೇಲ?
ಗಜತುರಂಗಾಂದೋಳಿ – ಕಮುಲು ಲೇವೆ?

ತೇ. ವನಜಲೋಚನ | ಯಿಟುವಂಟಿ – ವೈಭವಮುಲು
ಸೊಗಸುಗಾ ನೀಕು ದೋಚೆನೋ – ಸುಂದರಾಂಗ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

085
ಸೀ. ತಿರುಪತಿ ಸ್ಥಲಮಂದು – ದಿನ್ನಗಾ ನೇ ನುನ್ನ
ವೇಂಕಟೇಶುಡು ಮೇತ – ವೇಯಲೇಡೊ?
ಪುರುಷೋತ್ತಮಮುನ ಕೇ – ಬೋಯನಜಾಲು ಜ
ಗನ್ನಾಥು ಡನ್ನಂಬು – ಗಡಪಲೇಡೊ?
ಶ್ರೀರಂಗಮುನಕು ನೇ – ಜೇರ ಬೋಯಿನ ಜಾಲು
ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಸಮು ಬೆಟ್ಟಿ – ಸಾಕಲೇಡೊ?
ಕಾಂಚೀಪುರಮುಲೋನ – ಗದಿಸಿ ನೇ ಗೊಲುವುನ್ನ
ಗರಿವರದುಡು ಪೊಟ್ಟ – ಗಡಪಲೇಡೊ?

ತೇ. ಯೆಂದು ಬೋವಕ ನೇನು ನೀ – ಮಂದಿರಮುನ
ನಿಲಿಚಿತಿನಿ ನೀಕು ನಾಮೀದ – ನೆನರು ಲೇದು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

086
ಸೀ. ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯವಾಹನ | ನೀವು – ದಂಡಿದಾತ ವಟಂಚು
ಗೋರಿ ವೇಡುಕ ನಿನ್ನು – ಗೊಲ್ವವಚ್ಚಿ
ಯರ್ಥಿಮಾರ್ಗಮುನು ನೇ – ನನುಸರಿಂಚಿತಿನಯ್ಯ
ಲಾವೈನ ಬದುನಾಲ್ಗು – ಲಕ್ಷ ಲೈನ
ವೇಷಮುಲ್ ವೇಸಿ ನಾ – ವಿದ್ಯಾಪ್ರಗಲ್ಭತ
ಜೂಪಸಾಗಿತಿ ನೀಕು – ಸುಂದರಾಂಗ |
ಯಾನಂದ ಮೈನ ನೇ – ನಡುಗ ವಚ್ಚಿನ ದಿಚ್ಚಿ
ವಾಂಛ ದೀರ್ಪುಮು – ನೀಲವರ್ಣ | ವೇಗ

ತೇ. ನೀಕು ನಾವಿದ್ಯ ಹರ್ಷಂಬು – ಗಾಕ ಯುನ್ನ
ತೇಪತೇಪಕು ವೇಷಮುಲ್ – ದೇನು ಸುಮ್ಮಿ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

087
ಸೀ. ಅಮರೇಂದ್ರವಿನುತ | ನೇ – ನತಿದುರಾತ್ಮುಡ ನಂಚು
ಗಲಲೋನ ನೈನನು – ಗನುಲ ಬಡವು
ನೀವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೈ – ನುಲುವಕುಂಡಿನ ಮಾನೆ
ದೊಡ್ಡಗಾ ನೊಕ ಯುಕ್ತಿ – ದೊರಕೆನಯ್ಯ |
ಗಟ್ಟಿಕೊಯ್ಯನು ದೆಚ್ಚಿ – ಘನಮುಗಾ ಖಂಡಿಂಚಿ
ನೀಸ್ವರೂಪಮು ಚೇಸಿ – ನಿಲುಪುಕೊಂಚು
ಧೂಪ ದೀಪಮು ಲಿಚ್ಚಿ – ತುಲಸಿತೋ ಬೂಜಿಂಚಿ
ನಿತ್ಯನೈವೇದ್ಯಮುಲ್ – ನೇಮಮುಗನು

ತೇ. ನಡುಪುಚುನು ನಿನ್ನು ಗೊಲಿಚೆದ – ನಮ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿ
ನೀ ಪ್ರಪಂಚಂಬು ಗಲುಗು ನಾ – ಕಿಂತೆ ಚಾಲು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

088
ಸೀ. ಭುವನೇಶ | ಗೋವಿಂದ | – ರವಿಕೋಟಿಸಂಕಾಶ |
ಪಕ್ಷಿವಾಹನ | ಭಕ್ತ – ಪಾರಿಜಾತ |
ಯಂಭೋಜಭವ ರುದ್ರ – ಜಂಭಾರಿಸನ್ನುತ |
ಸಾಮಗಾನವಿಲೋಲ | – ಸಾರಸಾಕ್ಷ |
ವನಧಿಗಂಭೀರ | ಶ್ರೀ – ವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭವಕ್ಷ |
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಸಿ – ಶಾರ್ಙ್ಞಹಸ್ತ |
ದೀನರಕ್ಷಕ | ವಾಸು – ದೇವ | ದೈತ್ಯವಿನಾಶ |
ನಾರದಾರ್ಚಿತ | ದಿವ್ಯ – ನಾಗಶಯನ |

ತೇ. ಚಾರು ನವರತ್ನಕುಂಡಲ – ಶ್ರವಣಯುಗಳ |
ವಿಬುಧವಂದಿತ ಪಾದಬ್ಜ | – ವಿಶ್ವರೂಪ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

089
ಸೀ. ನಾಗೇಂದ್ರಶಯನ | ನೀ – ನಾಮಮಾಧುರ್ಯಂಬು
ಮೂಡುಕನ್ನುಲ ಸಾಂಬ – ಮೂರ್ತಿ ಕೆಱುಕ
ಪಂಕಜಾತಾಕ್ಷ | ನೀ – ಬಲಪರಾಕ್ರಮ ಮೆಲ್ಲ
ಭಾರತೀಪತಿ ಯೈನ – ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಱುಕ
ಮಧುಕೈಟಭಾರಿ | ನೀ – ಮಾಯಾಸಮರ್ಥತ
ವಸುಧಲೋ ಬಲಿಚಕ್ರ – ವರ್ತಿ ಕೆಱುಕ
ಪರಮಾತ್ಮ | ನೀ ದಗು – ಪಕ್ಷಪಾತಿತ್ವಂಬು
ದಶಶತಾಕ್ಷುಲ ಪುರಂ – ದರುನಿ ಕೆಱುಕ

ತೇ. ವೀರಿ ಕೆಱುಕಗು ನೀಕಥಲ್ – ವಿಂತ ಲೆಲ್ಲ
ನರುಲ ಕೆಱು ಕನ್ನ ನೆವರೈನ – ನವ್ವಿಪೋರೆ?
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

090
ಸೀ. ಅರ್ಥು ಲೇಮೈನ ನಿ – ನ್ನಡುಗವಚ್ಚೆದ ರಂಚು
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಮಂದು – ಜೇರಿನಾವು
ನೀಚುಟ್ಟು ಸೇವಕುಲ್ – ನಿಲುವಕುಂಡುಟಕುನೈ
ಭಯದಸರ್ಪಮುಮೀದ – ಬಂಡಿನಾವು
ಭಕ್ತಬೃಂದಮು ವೆಂಟ – ಬಡಿ ಚರಿಂಚೆದ ರಂಚು
ನೆಗಸಿ ಪೋಯೆಡಿಪಕ್ಷಿ – ನೆಕ್ಕಿನಾವು
ದಾಸುಲು ನೀದ್ವಾರ – ಮಾಸಿಂಪಕುಂಟಕು
ಮಂಚಿ ಯೋಧುಲ ಕಾವ – ಲುಂಚಿನಾವು

ತೇ. ಲಾವು ಗಲವಾಡ ವೈತಿ ವೇ – ಲಾಗು ನೇನು
ನಿನ್ನು ಜೂತುನು ನಾತಂಡ್ರಿ | – ನೀರಜಾಕ್ಷ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

091
ಸೀ. ನೀಕಥಲ್ ಚೆವುಲಲೋ – ಸೋಕುಟ ಮೊದಲುಗಾ
ಬುಲಕಾಂಕುರಮು ಮೆನ – ಬುಟ್ಟುವಾಡು
ನಯಮೈನ ನೀ ದಿವ್ಯ – ನಾಮಕೀರ್ತನಲೋನ
ಮಗ್ನುಡೈ ದೇಹಂಬು – ಮಱಚುವಾಡು
ಫಾಲಂಬುತೋ ನೀದು – ಪಾದಯುಗ್ಮಮುನಕು
ಬ್ರೇಮತೋ ದಂಡ ಮ – ರ್ಪಿಂಚುವಾಡು
ಹಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ | – ಹಾ ರಾಮ | ಹರಿ | ಯಂಚು
ವೇಡ್ಕತೋ ಗೇಕಲು – ವೇಯುವಾಡು

ತೇ. ಚಿತ್ತಕಮಲಂಬುನನು ನಿನ್ನು – ಜೇರ್ಚುವಾಡು
ನೀದುಲೋಕಂಬುನಂ ದುಂಡು – ನೀರಜಾಕ್ಷ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

092
ಸೀ. ನಿಗಮಗೋಚರ | ನೇನು – ನೀಕು ಮೆಪ್ಪಗುನಟ್ಲು
ಲೆಸ್ಸಗಾ ಬೂಜಿಂಪ – ಲೇನು ಸುಮ್ಮಿ
ನಾಕು ದೋಚಿನ ಭೂಷ – ಣಮುಲು ಪೆಟ್ಟೆದ ನನ್ನ
ಗೌಸ್ತುಭಮಣಿ ನೀಕು – ಗಲದು ಮುಂದೆ
ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಮುಲ ನ – ರ್ಪಣಮು ಜೇಸೆದ ನನ್ನ
ನೀವು ಪೆಟ್ಟಿತಿ ಸುಧ – ನಿರ್ಜರುಲಕು
ಗಲಿಮಿಕೊದ್ದಿಗ ಗಾನು – ಕಲ ನೊಸಂಗೆದ ನನ್ನ
ಭಾರ್ಗವೀದೇವಿ ನೀ – ಭಾರ್ಯ ಯಯ್ಯೆ

ತೇ. ನನ್ನಿ ಗಲವಾಡ ವಖಿಲ ಲೋ – ಕಾಧಿಪತಿವಿ |
ನೀಕು ಸೊಮ್ಮುಲು ಪೆಟ್ಟ ನೇ – ನೆಂತವಾಡ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

093
ಸೀ. ನವಸರೋಜದಳಾಕ್ಷ | – ನನ್ನು ಬೋಷಿಂಚೆಡು
ದಾತವು ನೀ ವಂಚು – ಧೈರ್ಯಪಡಿತಿ
ನಾ ಮನಂಬುನ ನಿನ್ನು – ನಮ್ಮಿನಂದುಕು ದಂಡ್ರಿ |
ಮೇಲು ನಾ ಕೊನರಿಂಪು – ನೀಲದೇಹ |
ಭಳಿಭಳೀ | ನೀ ಯಂತ – ಪ್ರಭುವು ನೆಕ್ಕಡ ಜೂಡ
ಬುಡಮಿಲೋ ನೀ ಪೇರು – ಪೊಗಡವಚ್ಚು
ಮುಂದು ಜೇಸಿನ ಪಾಪ – ಮುನು ನಶಿಂಪಗ ಜೇಸಿ
ನಿರ್ವಹಿಂಪುಮು ನನ್ನು – ನೇರ್ಪುತೋಡ

ತೇ. ಬರಮಸಂತೋಷ ಮಾಯೆ ನಾ – ಪ್ರಾಣಮುಲಕು
ನೀ‌ಋಣಮು ದೀರ್ಚುಕೊನ ನೇರ – ನೀರಜಾಕ್ಷ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

094
ಸೀ. ಫಣುಲಪುಟ್ಟಲಮೀದ – ಬವ್ವಳಿಂಚಿನಯಟ್ಲು
ಪುಲುಲ ಗುಂಪುನ ಜೇರ – ಬೋಯಿನಟ್ಲು
ಮಕರಿವರ್ಗಂ ಬುನ್ನ – ಮಡುಗು ಜೊಚ್ಚಿನಯಟ್ಲು
ಗಂಗದಾಪುನ ನಿಂಡ್ಲು – ಗಟ್ಟಿನಟ್ಲು
ಚೆದಲಭೂಮಿನಿ ಜಾಪ – ಚೇರ ಬಱಚಿನಯಟ್ಲು
ಓಟಿಬಿಂದೆಲ ಬಾಲ – ನುನಿಚಿನಟ್ಲು
ವೆಱ್ಱಿವಾನಿಕಿ ಬಹು – ವಿತ್ತ ಮಿಚ್ಚಿನಯಟ್ಲು
ಕಮ್ಮಗುಡಿಸೆ ಮಂದು – ಗಾಲ್ಚಿನಟ್ಲು

ತೇ. ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಭಕ್ತವರುಲು ದು – ರ್ಜನುಲತೋಡ
ಜೆಲಿಮಿ ಜೇಸಿನಯ ಟ್ಲೈನ – ಜೇಟು ವಚ್ಚು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

095
ಸೀ. ದನುಜಸಂಹಾರ | ಚಕ್ರ – ಧರ | ನೀಕು ದಂಡಂಬು
ಲಿಂದಿರಾಧಿಪ | ನೀಕು – ವಂದನಂಬು
ಪತಿತಪಾವನ | ನೀಕು – ಬಹುನಮಸ್ಕಾರಮುಲ್
ನೀರಜಾತದಳಾಕ್ಷ | – ನೀಕು ಶರಣು
ವಾಸವಾರ್ಚಿತ | ಮೇಘ – ವರ್ಣ | ನೀಕು ಶುಭಂಬು
ಮಂದರಧರ | ನೀಕು – ಮಂಗಳಂಬು
ಕಂಬುಕಂಧರ | ಶಾರ್ಜ್ಗ – ಕರ | ನೀಕು ಭದ್ರಂಬು
ದೀನರಕ್ಷಕ | ನೀಕು – ದಿಗ್ವಿಜಯಮು

ತೇ. ಸಕಲವೈಭವಮುಲು ನೀಕು – ಸಾರ್ವಭೌಮ |
ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣಮುಲು ನಗು – ನೀಕು ನೆಪುಡು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

096
ಸೀ. ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಮೈ – ಮಡುಗುಲೋಪಲ ಜೊಚ್ಚಿ
ಸೋಮಕಾಸುರು ದ್ರುಂಚಿ – ಚೋದ್ಯಮುಗನು
ದೆಚ್ಚಿ ವೇದಮು ಲೆಲ್ಲ – ಮೆಚ್ಚ ದೇವತಲೆಲ್ಲ
ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಚ್ಚಿತಿ ವೀವು – ಭಳಿ | ಯನಂಗ
ನಾ ವೇದಮುಲ ನಿಯ್ಯ – ನಾಚಾರನಿಷ್ಠಲ
ನನುಭವಿಂಚುಚು ನುಂದು – ರವನಿಸುರುಲು
ಸಕಲಪಾಪಂಬುಲು – ಸಮಸಿಪೋವು ನಟಂಚು
ಮನುಜು ಲಂದಱು ನೀದು – ಮಹಿಮ ದೆಲಿಸಿ

ತೇ. ಯುಂದು ರರವಿಂದನಯನ | ನೀ – ಯುನಿಕಿ ದೆಲಿಯು
ವಾರಲಕು ವೇಗ ಮೋಕ್ಷಂಬು – ವಚ್ಚು ನನಘ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

097
ಸೀ. ಕೂರ್ಮಾವತಾರಮೈ – ಕುಧರಂಬುಕ್ರಿಂದನು
ಗೋರ್ಕಿತೋ ನುಂಡವಾ – ಕೊಮರು ಮಿಗುಲ?
ವರಹಾವತಾರಮೈ – ವನಭೂಮುಲನು ಜೊಚ್ಚಿ
ಶಿಕ್ಷಿಂಪವಾ ಹಿರ – ಣ್ಯಾಕ್ಷು ನಪುಡು?
ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿವೈ – ನರಭೋಜನು ಹಿರಣ್ಯ
ಕಶಿಪುನಿ ದ್ರುಂಪವಾ – ಕಾಂತಿ ಮೀಱ?
ವಾಮನರೂಪಮೈ – ವಸುಧಲೋ ಬಲಿಚಕ್ರ
ವರ್ತಿ ನಱಂಪವಾ – ವೈರ ಮುಡಿಗಿ?

ತೇ. ಯಿಟ್ಟಿ ಪನು ಲೆಲ್ಲ ಜೇಯಗಾ – ನೆವರಿಕೇನಿ
ತಗುನೆ ನರಸಿಂಹ | ನೀಕಿದಿ – ದಗುನು ಗಾಕ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

098
ಸೀ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ | ನೀದಿವ್ಯ – ಲಕ್ಷಣಗುಣಮುಲ
ವಿನಜಾಲ ಕೆಪ್ಪುಡು – ವೆಱ್ಱಿನೈತಿ
ನಾ ವೆಱ್ಱಿಗುಣಮುಲು – ನಯಮುಗಾ ಖಂಡಿಂಚಿ
ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಂಪು ಮೋ – ನಳಿನನೇತ್ರ |
ನಿನ್ನು ನೇ ನಮ್ಮಿತಿ – ನಿತರದೈವಮುಲ ನೇ
ನಮ್ಮಲೇ ದೆಪ್ಪುಡು – ನಾಗಶಯನ |
ಕಾಪಾಡಿನನು ನೀವೆ – ಕಷ್ಟಪೆಟ್ಟಿನ ನೀವೆ
ನೀಪಾದಕಮಲಮುಲ್ – ನಿರತ ಮೇನು

ತೇ. ನಮ್ಮಿಯುನ್ನಾನು ನೀಪಾದ – ನಳಿನಭಕ್ತಿ
ವೇಗ ದಯಚೇಸಿ ರಕ್ಷಿಂಪು – ವೇದವಿದ್ಯ |
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

099
ಸೀ. ಅಮರೇಂದ್ರವಿನುತ | ನಿ – ನ್ನನುಸರಿಂಚಿನವಾರು
ಮುಕ್ತಿ ಬೊಂದಿರಿ ವೇಗ – ಮುದಮುತೋನು
ನೀಪಾದಪದ್ಮಮುಲ್ – ನೆಱ ನಮ್ಮಿಯುನ್ನಾನು
ನಾಕು ಮೋಕ್ಷಂ ಬಿಮ್ಮು – ನಳಿನನೇತ್ರ |
ಕಾಚಿ ರಕ್ಷಿಂಚು ನನ್ – ಗಡತೇರ್ಚು ವೇಗಮೇ
ನೀ ಸೇವಕುನಿ ಜೇಯು – ನಿಶ್ಚಲಮುಗ
ಗಾಪಾಡಿನನು ನೀಕು – ಗೈಂಕರ್ಯಪರುಡ ನೈ
ಚೆಲಗಿ ನೀಪನುಲನು – ಜೇಯುವಾಡ

ತೇ. ನನುಚು ಬಲುಮಾಱು ವೇಡೆದ – ನಬ್ಜನಾಭ |
ನಾಕು ಬ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಗುಮು ನಿನ್ – ನಮ್ಮಿನಾನು.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

100
ಸೀ. ಶೇಷಪ್ಪ ಯನು ಕವಿ – ಚೆಪ್ಪಿನ ಪದ್ಯಮುಲ್
ಚೆವುಲ ಕಾನಂದಮೈ – ಚೆಲಗುಚುಂಡು
ನೇ ಮನುಜುಂಡೈನ – ನೆಲಮಿ ನೀ ಶತಕಂಬು
ಭಕ್ತಿತೋ ವಿನ್ನ ಸ – ತ್ಫಲಮು ಗಲುಗು
ಜೆಲಗಿ ಯೀ ಪದ್ಯಮುಲ್ – ಚೇರ್ಚಿ ವ್ರಾಸಿನವಾರು
ಕಮಲಾಕ್ಷುಕರುಣನು – ಗಾಂತು ರೆಪುಡು
ನಿಂಪುಗಾ ಬುಸ್ತಕಂ – ಬೆಪುಡು ಬೂಜಿಂಚಿನ
ದುರಿತಜಾಲಂಬುಲು – ದೊಲಗಿಪೋವು

ತೇ. ನಿದ್ದಿ ಪುಣ್ಯಾಕರಂ ಬನಿ – ಯೆಪುಡು ಜನುಲು
ಗಷಟ ಮೆನ್ನಕ ಪಠಿಯಿಂಪ – ಗಲುಗು ಮುಕ್ತಿ.
ಭೂಷಣವಿಕಾಸ | ಶ್ರೀಧರ್ಮ – ಪುರನಿವಾಸ |
ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ | ನರಸಿಂಹ – ದುರಿತದೂರ |

Narasimha Satakam Lyrics in English:

001
si. srimanohara | sura – rcita sindhugambhira |
bhaktavatsala | koti – bhanuteja |
kanjanetra | hiranya – kasyapantaka | sura |
sadhuraksana | sankha – cakrahasta |
prahlada varada | pa – padhvamsa | sarvesa |
ksirasagarasayi | – krsnavarna |
paksivahana | nila – bhramarakuntalajala |
pallavarunapada – padmayugala |

te. carusricandanagaru – carcitanga |
kundakutmaladanta | vai – kunthadhama |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

002
si. padmalocana | sisa – padyamul ni mida
jeppabunitinayya | – cittagimpu
gana yati prasa la – ksanamu judagaledu
pancakavya sloka – pathana ledu
amarakandatrayam – barasi cudagaledu
sastriya grandhamul – caduvaledu
ni kataksambuna – ne racinceda gani
pranna nayadi gadu – prastutimpa

te. dappugaligina sadbhakti – takkuvaune
cerakunaku vankapoyina – cedune tipu?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

003
si. narasimha | ni divya – namamantramuceta
duritajalamu lanni – dolavaccu
narasimha | ni divya – namamantramuceta
baluvaina rogamul – papavaccu
narasimha | ni divya – namamantramuceta
ripusanghamula samha – rimpavaccu
narasimha | ni divya – namamantramuceta
dandahastuni bantla – daramavaccu

te. bhalira | ne ni mahamantra – balamuceta
divya vaikuntha padavi sa – dhimpavaccu
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

004
si. adinarayana | – yanucu nalukatoda
baluka nercinavari – padamulaku
sastangamuga nama – skara marpana jesi
prastutincedanayya – bahuvidhamula
dharanilo narulenta – dandivarainanu
ninnu gananivari – ne smarimpa
memu sresthula mancu – midukucuncedivari
centa jeraganonu – sesasayana

te. parama satvikulaina ni – bhaktavarula
dasulaku dasudanu jumi – dhatrilona
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

005
si. aisvaryamulaku ni – nnanusarimpagaledu
dravya mimmani venta – dagulaledu
kanaka mimmani cala – gastapettagaledu
palla kimmani nota – balakaledu
sommu limmani ninnu – nammi kolvagaledu
bhumu limmani peru – pogadaledu
balamu limmani ninnu – bratimalagaledu
pasula nimmani pattu – pattaledu

te. nenu gorina dokkate – nilavarna
cayyananu moksamiccina – jalu naku
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

006
si. mandundanani nannu – ninda cesinanemi?
na dinatanu juci – navva nemi?
durabhavamuleka – tulanadina nemi?
pritiseyaka vanka – betta nemi?
kakkasambulu palki – vekkirincina nemi?
tivrakopamuceta – ditta nemi?
heccumatalaceta – nemme ladina nemi?
ceri dapata geli – ceyanemi?

te. kalpavrksambuvale nivu – galga ninka
brajala laksyambu nakela? – padmanabha |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

007
si. cittasuddhiga niku – sevajesedagani
pudamilo janula me – ppulaku gadu
janmapavanatakai – smaranajeseda gani
sarivarilo brati – sthalaku gadu
muktikosamu nenu – mrokki vededagani
dandibhagyamu nimi – ttambu gadu
ninnu bogadaga vidya – nercitinekani
kuksinindedu kuti – koraku gadu

te. paramarthikamunaku ne batupaditi
girtiki napeksapadaledu – krsnavarna |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

008
si. sravana randhramula ni – satkathal pogadanga
lesa manandambu – lenivadu
punyavantulu ninnu – bujaseyaga juci
bhavamandutsaha – padanivadu
bhaktavaryulu ni pra – bhavamul pogadanga
datparatvamuleka – talaguvadu
tanacittamandu ni – dhyana mennadu leka
kalamantayu vrdha – gadapuvadu

te. vasudhalonella vyardhundu – vade yagunu
mariyu jedugaka yeppudu – mamatanondi.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

009
si. gautamisnanana – gadateruda matanna
monasi cannillalo – munugalenu
tirthayatralace gr – tarthu daudamatanna
badali nemambu le – nadapalenu
danadharmamula sa – dgatini jendudamanna
ghanamuga nayodda – dhanamuledu
tapamacarinci sa – rdhakamu nondudamanna
nimisamaina manassu – nilupalenu

te. kastamulakorva naceta – gadu ninnu
smaranaceseda na yadha – sakti koladi.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

010
si. arthivandraku nika – hani jeyuta kante
demputo vasanabhi – dinuta melu
adubiddalasommu – lapaharincuta kante
banda gattuka nuta – baduta melu
parulakantala batti – balmi guduta kante
badabagni kilala – baduta melu
bratukajalaka donga – panulu ceyuta kante
gonguto mustettu – konuta melu

te. jalajadalanetra ni bhakta – janulatodi
jagadamadedu panikante – javu melu
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

011
si. gardabhambuna kela – kasturi tilakambu?
markatambuna kela – malayajambu?
sardhulamunaka kela – sarkarapupambu?
sukarambuna kela – cutaphalamu?
marjalamuna kela – mallepuvvulabanti?
gudlagubala kela – kundalamulu?
mahisani kela ni – rmalamaina vastramul?
bakasantatiki nela – panjarambu?

te. drohacintana jesedi – durjanulaku
madhuramainatti ninama – mantramela?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

012
si. pasarambu vanjaina – basulakapari tappu
prajalu durjanulaina – prabhuni tappu
bharya gayyalaina – brananadhuni tappu
tanayudu dustayina – tandri tappu
sainyambu cedirina – sainyanadhuni tappu
kuturu cedugaina – mata tappu
asvambu cedugaina – narohakuni tappu
danti dustayina ma – vantu tappu

te. itti tappulerungaka – yiccavacci
natula melagudu rippu di – yavani janulu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

013
si. kotiki jalataru – kullayi yetiki?
virajaji pudanda – vidhava kela?
mukkiditottuku – muttempu nattela?
nadda memitiki ja – tyandhunakunu?
macakammaku nela – mauktikaharamul?
kruracittunaku sa – dgosthu lela?
rankubotuku nela – binkampu nisthalu?
vavi yetiki dusta – vartanunaku?

te. mata nilukada kunkari – motu kela?
cevitivaniki satkatha – sravana mela?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

014
si. manyambuliya sa – mardhudokkadu ledu
manyamul cerupa sa – mardhu lanta
yendina yullago – derigimpa devvadu
bandina yullamu – brabhuvu lanta
yitadu peda yatancu – nerigimpa devvandu
kalavari siru lenna – galaru cala
danayali cestala – tappenna devvadu
berakanta rankenna – bedda lanta

te. yitti dustula kadhikara – miccinatti
prabhuvu tappu latancunu – balukavalenu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

015
si. talligarbhamunundi – dhanamu te devvadu
vellipoyedinadu – ventaradu
laksadhikaraina – lavana manname kani
merugu bangarambu – mringabodu
vitta marjanajesi – virravigute kani
kudabettina sommu – todaradu
ponduga marugaina – bhumilopala betti
danadharmamu leka – daci daci

te. tudaku dongala kitturo – dorala kavuno
tene juntiga liyyava – teruvarulaku?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

016
si. lokamam devadaina – lobhimanavu dunna
bhiksa marthimi jeta – bettaledu
tanu bettakayunna – tagavu puttadugani
yorulu pettaga juci – yorvaledu
datadaggara jeri – tana mulle cedinatlu
jihvato jadilu – ceppucundu
phalamu vighnambaina – balu santasamunandu
melu kalgina jala – minukucundu

te. sriramanatha | yituvanti – krurunakunu
bhiksukula satruvani – peru pettavaccu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

017
si. tanuvulo branamul = taralipoyyedivela
ni svarupamunu dhya – nincunatadu
nimisamatramulona – ninnu jerunu gani
yamuni cetiki jikki – sramalabadadu
paramasantosana – bhajana jesedivari
punya memanavaccu – bhogisayana
moksamu ni dasa – mukhyula kagu gani
naraka mekkadidayya – nalinanetra

te. kamalanabha ni mahimalu – ganaleni
tucchulaku muktidorakuta – durlabhambu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

018
si. nilameghasyama | – nive tandrivi maku
kamalavasini mammu – gannatalli
ni bhaktavarulanta – nijamaina bandhavul
ni kataksamu ma ka – nekadhanamu
ni kirtanalu maku – loka prapancambu
ni sahayamu maku – nityasukhamu
ni mantrame maku – niskalankapu vidya
ni pada dhyanambu – nityajapamu

te. toyajataksa ni pada – tulasidalamu
rogamula kausadhamu brahma – rudravinuta.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

019
si. bratikinannallu ni – bhajana tappanu gani
maranakalamunandu – maratunemo
yavela yamaduta – lagrahambuna vacci
pranamul pekalinci – pattunapudu
kapha vata paityamul – gappaga bhramaceta
gampa mudbhavamandi – kastapaducu
na jihvato ninnu – narayana yancu
bilutuno sramaceta – biluvano

te. nati kippude cetu ni – namabhajana
talacedanu, jevi nidavayya | – dhairyamuganu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

020
si. pancabhautikamu du – rbalamaina kayam bi
deppudo viducuta – yerukaledu
satavarsamuladaka – mitamu jeppiri gani
nammara damata – nemmanamuna
balyamando manci – prayamando leka
mudimiyando leka – musaliyando
yurano yadavino – yudakamadhyamunano
yeppudo viducuta – yeksanambo

te. maraname niscayamu buddhi – mantudaina
dehamunnantalo mimmu – deliyavalayu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

021
si. tallidandrulu bharya – tanayu laptulu bava
maradu lannalu mena – mamagaru
ghanamuga bandhuvul – galginappatikaina
danu darlaga venta – dagili raru
yamuni dutalu prana – mapagarincuka poga
mamatato boradi – manpaleru
balaga mandaru duḥkha – paduta matrame kani
yincuka yayusya – miyyaleru

te. cuttamulamidi bhramadisi – cura jekki
santatamu mimmu nammuta – sarthakambu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

022
si. ibharajavarada | ni – nnenta bilcinagani
maru palka vademi – maunitanamo?
munijanarcita | ninnu – mrokki vedinagani
kanula juda vademi – gadusudanamo?
cala dainyamunondi – catu coccinagani
bhagya miyya vademi – praudhatanamo?
sthiramuga nipada – seva jeseda nanna
dorakajala vademi – dhurtatanamo?

te. moksadayaka | yituvanti – murkhajanuni
kastapettina nikemi – kadupunindu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

023
si. nimida kirtanal – nityaganamu jesi
ramyamondimpa na – radudaganu
savadhanamuga ni – carana pankaja seva
salipi meppampanga – sabariganu
balyamappatinundi – bhakti niyanduna
galuganu brahlada – ghanudaganu
ghanamuga nimidi – granthamul galpinci
vinutiseyanu vyasa – muniniganu

te. sadhudanu murkhamati manu – syadhamudanu
hinudanu jummi nivu – na nnelukonumu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

024
si. atisayambuga galla – ladanercitigani
patiga satyamul – palukanera
satkarya vighnamul – salupa nercitigani
yista mondaga nirva – himpanera
nokari sommuku dosi – logga nercitigani
celuvuga dharmambu – seyanera
dhanamu liyyanga va – ddanaga nercitigani
sighra miccedunatlu – ceppanera

te. bankajataksa | ne nati – patakudanu
dappulanniyu ksamiyimpa – dandri vive |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

025
si. urvilo nayusya – munna paryantambu
maya samsarambu – maragi narudu
sakala papamulaina – sangrahincunu gani
ninnu jeredi yukti – nervaledu
tudaku galuniyoddi – duta liddaru vacci
gunjuka cani varu – grudducunda
himsa korvaga leka – yedci gantuluvesi
dikku ledani nalgu – disalu cuda

te. dannu vidipimpa vaccedi – dhanyu dedi
mundu nidasudai yunna – mukti galugu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

026
si. adhika vidyavantu – laprayojakulairi
purnasunthalu sabha – pujyulairi
satyavantulamata – jana virodhambaye
vadarubotulamata – vasikekke
dharmavadanaparul – daridryamondiri
paramalobhulu dhana – praptulairi
punyavantulu roga – bhuta piditulairi
dustamanavulu va – rdhisnulairi

te. paksivahana | mavanti – bhiksukulaku
saktiledaye nika nive – catu maku.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

027
si. bhujabalambuna bedda – pulula jampagavaccu
pamukanthamu jeta – battavaccu
brahma raksasakotla – baradrolagavaccu
manujula rogamul – manpavaccu
jihva kistamugani – cedu mringagavaccu
badanu khadgamu ceta – nadamavaccu
gastamonducu mundla – kampalo joravaccu
dittubotula nollu – kattavaccu

te. budamilo dustulaku nnana – bodha telipi
sajjanula jeyale denta – caturudaina.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

028
si. avanilogala yatra – lanni ceyagavaccu
mukhyudai nadulandu – munugavaccu
mukkupattuka sandhya – monasi varvagavaccu
dinnaga japamala – drippavaccu
vedala karthambu – virici ceppagavaccu
sresth kratuvu lella – jeyavaccu
dhanamu laksalu kotlu – danamiyyagavaccu
naisthikacaramul – nadupavaccu

te. jitta manyasthalambuna – jerakunda
ni padambhojamulayandu – nilaparadu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

029
si. karnayugmamuna ni – kathalu sokinajalu
pedda pogula jollu – pettinatlu
cetu lettucu buja – seyagalginajalu
torampu kadiyalu – dodiginatlu
monasi mastakamuto – mrokka galginajalu
celuvamaina turayi – cekkinatlu
galamu novvaga ninnu – baluka galginajalu
vintaga ganthilu – vesinatlu

te. puni ninu golcute sarva – bhusanambu
litara bhusanamula nicca – gimpanela.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

030
si. bhuvanaraksaka | ninnu – bogadanerani noru
vraja kagocaramaina – padubonda
suravararcita | ninnu – judagorani kanul
jalamulopala nelli – sarapugundlu
sriramadhima | niku – sevajeyani menu
kuli kammuduvoni – kolimititti
vedkato nikathal – vinani karnamulaina
gathinasiladula – galugu tolalu

te. padmalocana nimida – bhaktileni
manavudu rendupadala – mahisamayya.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

031
si. atividyanercuta – annavastramulake
pasula narjincuta – palakorake
satini bendladuta – samsara sukhamuke
sutula bosincuta – gatulakorake
sainyamul gurcuta – satrujayamunake
samu nercutalella – cavukorake
danamiccutayu mum – dati sancitamunake
ghanamuga jaduvuta – kadupu korake

te. yitara kamambu goraka – satatamuganu
bhakti niyandu niluputa – mukti korake
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

032
si. dharanilo veyendlu – tanuvu nilvagabodu
dhana meppatiki sasva – tambu gadu
darasutadulu – tanaventa raleru
bhrutyulu mrtini da – ppimpaleru
bandhujalamu tannu – bratikincukoleru
balaparakrama memi – paniki radu
ghanamaina sakala bha – gyam benta galgina
gocimatrambaina – gonucubodu

te. verri kukkala bhramalanni – vidici ninnu
bhajana jesedivariki – baramasukhamu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

033
si. narasimha | naku du – rnayamule mendaye
suguna mokkatiledu – cuda janina
nanyakantala mida – nasa managalenu
norula ksemamu cuci – yorvalenu
ituvanti durbuddhu – linni na kunnavi
nenu jesedivanni – nicakrtulu
navanti papisthi – naruni bhulokana
buttajesiti vela – bhogisayana |

te. abjadalanetra | natandri – vaina phalamu
neramulu gaci raksimpu – nive dikku.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

034
si. dhirata barula nim – dimpa nerciti gani
tinnaga ninu brastu – timpanaiti
borugu kaminulandu – buddhi nilpiti gani
ninnu santatamu dhya – nimpanaiti
berikimuccata laina – murisi vintinigani
yenci nikatha lala – kincanaiti
gautukambuna bata – kamu gadincitigani
heccu punyamu sangra – himpanaiti

te. navanilo nenu janminci – nandu kemi
sarthakamu ganaradaye – svalpamaina.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

035
si. antyakalamunandu – nayasamuna ninnu
dalatuno talapano – talatu nipude
narasimha | narasimha | – narasimha | laksmisa |
danavantaka | koti – bhanuteja |
govinda | govinda | – govinda | sarvesa |
pannagadhipasayi | – padmanabha |
madhuvairi | madhuvairi | – madhuvairi | lokesa |
nilameghasarira | nigamavinuta |

te. i vidhambuna ninama – mistamuganu
bhajanaseyucu nundu na – bhavamandu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

036
si. ayurarogya pu – trartha sampadalanni
kalugajesedi bhara – karta vive
caduvu lessaga nerpi – sabhalo garisthadhi
kara mondincedi – ghanuda vive
nadaka mancidi petti – narulu meccedunatti
peru rappincedi – pedda vive
baluvaina vairagya – bhaktinnanamulicci
mukti bondincedu – murti vive

te. avanilo manavula kanni – yasalicci
vyarthulanu jesi telipedi – vada vive.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

037
si. kaya menta bhayana – gapadinanugani
dhatrilo nadi cuda – dakka bodu
evela neroga – memarincuno? sattva
mondanga jeyu ne – candamunanu
ausadhambulu manci – vanubhavincina gani
karma ksinambaina gani – vidadu;
kotivaidyulu gumpu – gudivaccina gani
marana mayyedu vyadhi – manpaleru

te. jivuni prayanakalambu – siddhamaina
nilucuna deha mindokka – nimisamaina?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

038
si. jande mimpuga vesi – sandhya varcina nemi
brahma mandaka kadu – brahmanundu
tirumani sricurna – gururekha lidinanu
visnu nondaka kadu – vaisnavundu
budini nudutanu – busikonina nemi
sambhu nondaka kadu – saivajanudu
kasaya vastralu – gatti kappina nemi
yasa povaka kadu – yativarundu

te. enni laukikavesalu – gattukonina
guruni jendaka sanmukti – dorakabodu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

039
si. narasimha | ne ninnu – namminanduku jala
nenaru nayanduncu – nemmanamuna
nanni vastuvulu ni – nnadigi vesataputte
ninkanaina gataksa – miyyavayya
santasambuna nannu – svargamande yuncu
bhumiyande yuncu – bhogasayana |
nayamuga vaikuntha – nagaramande yuncu
narakamande yuncu – nalinanabha |

te. ecata nannuncinanugani – yepudu ninnu
maraci pokunda ninama – smarananosagu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

040
si. deha munnavaraku – mohasagaramandu
munugucunduru suddha – mudhajanulu
salalitaisvaryamul – sasvatam banukoni
sadbhramalanu mana – jala revaru
sarvakalamu maya – samsara baddhulai
guruni karunyambu gorukonaru
nnana bhakti viraktu – laina peddala juci
ninda jeyaka – tamu niluvaleru

te. mattulainatti durjati – manujulella
ninnu ganaleru modatike – nirajaksa.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

041
si. ilalona ne janma – mettinappatinundi
bahu gadincitinayya – patakamulu
telisi cesiti gonni – teliyajalaka cesi
badha nonditi nayya – padmanabha
anubhavincedu nappu – dati prayasambancu
brajalu ceppaga jala – bhayamu galige
negiri povutakunai – ye yupayambaina
jesi cutamatanna – jetagadu

te. suryasasinetra | nicatu – jocci nanu
kalusamulu drunci nannelu – kastamanaka.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

042
si. tapasarcita | nenu – papakarmudanancu
naku vankalabetta – bokucummi
natiki siksalu – nannu ceyutakante
nedu seyumu nivu – nestamanaka
atibhayankarulaina – yamadutalaku nannu
noppagimpaku mayya – yuragasayana |
ni dasulanu batti – nivu dandimpanga
vaddu vaddana renta – peddalaina

te. dandrivai nivu parapida – dagulajeya
vasigala peru kapakirti – vaccunayya.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

043
si. dharanilopala nenu – talligarbhamunandu
buttinappatinundi – punyameruga
nekadasivratam – benna dunduga ledu
tirthayatralakaina – dirugaledu
paramarthikamaina – panulu ceyagaledu
bhiksa mokkanikaina – bettaledu
nnanavantulakaina – buni mrokkagaledu
itara danamulaina – niyyaledu

te. nalinadalanetra | ninnu ne – namminanu
jeri raksimpave nannu – sighramuganu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

044
si. adavipaksula kevva – dahara miccenu
mrgajati kevvadu – metabette
vanacaradulaku bho – jana mevva dippince
jetla kevvadu nillu – cedipose
strilagarbhambuna – sisuvu nevvadu pence
phanula kevvadu pose – baraga balu
madhupali kevvadu – makaranda monarince
basula mevva dosange – baccipuri

te. jivakotlanu bosimpa – nivekani
vere yoka data ledayya – vedakicuda.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

045
si. danujari | navanti – dasajalamu niku
koti sankhya galaru – koduva ledu
bantlasandadivalla – bahuparakai nannu
maraci pokumu bhagya – mahimaceta
dandiga bhrutyulu – dagili nikundanga
bakkabam tepati – paniki nagunu?
nivu meccedi panul – nenu jeyagaleka
yinta vrthajanma – mettinanu

te. bhujanulalona ne napra – yojakudanu
ganuka ni satkataksambu – galugajeyu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

046
si. kamalalocana | nannu – gannatandrivigana
ninnu nemarakunti – nenu vidaka
yudaraposanakunai – yokari ne nasimpa
nera na kannambu – nivu nadapu
pettale nantiva – pinna peddalalona
dagavu kippudu diya – dalacinanu
dhanamu bharambaina – dalakiritamu nammu
kundalambulu paidi – golusu lammu

te. kosaku ni sankha cakramul – kuduvabetti
grasamu nosangi posincu – kapatamudigi.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

047
si. kuvalayasyama | ni – koluvu cesina naku
jita menduku mutta – jeppavaiti
mancimatalaceta – goncemiyyagalevu
kalahamau nika jummi – khanditamuga
nivu sadhuvu gana – ninta paryantambu
canavuce ninnallu – jarupavalase
nika ne sahimpa ni – vipudu nannemaina
siksa cesina jeyu – siddhamayiti

te. nedu karunimpakuntiva – niscayamuga
degabaditi cudu nitoda – jagadamunaku.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

048
si. hari | niku baryanka – maina sesudu cala
bavanamu bhaksinci – bratukucundu
nanuvuga niku va – hanamaina khagaraju
goppapamunu nota – gorukucundu
adigaka ni bharya – yaina laksmidevi
dinamu perantambu – dirugucundu
ninnu bhaktulu pilci – nityapujalu cesi
prema bakvannamul – pettucundru

te. svasthamuga niku grasamu – jarugucundu
gasu ni ceti dokataina – gadu vyayamu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

049
si. pundarikaksa | na – rendu kannula ninda
ninnu jucedi bhagya – mennadayya
vasiga na mano – vamcha diredunatlu
sogasuga nirupu – cupavayya
papakarmuni kanta – badakapovudamancu
barusamaina pratinna – battinave?
vasudhalo batita pa – vanuda vi vancu ne
bunyavantulanota – bogada vinti

te. nemitiki vistarince ni – kinta kirti
drohinainanu na kivu – dorakarade?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

050
si. pacci carmapu ditti – pasaledu dehambu
lopala nantata – roya rota
naramulu salyamul – navarandhramulu rakta
mamsambu kandalu – maila titti
baluvaina yenda va – nala korva dintaina
dalale dakali – dahamulaku
sakala rogamulaku – samsthaname yundu
niluva dasthiramaina – nitibugga

te. bondilo nundu pranamul – poyinanta
gatike gani koragadu – gavvakaina.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

051
si. palurogamulaku ni – padatirame kani
valapu mandulu naku – valadu valadu
celimi seyucu niku – seva jeseda gana
ni dasakotilo – nilupavayya
grahabhayambunaku ja – kramu dalacedagani
ghoraraksalu gatta – goranayya
pamukatuku ninnu – bhajana jesedagani
dani mantramu nenu – talapanayya

te. dorikitivi naku dandi vai – dyudavu nivu
veyikastalu vaccinan – veravanayya.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

052
si. kutikosaramu ne – goragani janulace
balugaddarimpulu – padagavalase?
dara suta bhrama – dagiliyundagagada
desadesamulella – dirugavalase?
benu daridrata paini – benagiyundagagada
ceri niculaseva – ceyavalase?
nabhimanamulu madi – nantiyundagagada
parula jucina bhiti – padagavalase?

te. nitula samsaravaridhi – nidaleka
veyividhamula ninnu ne – vedukonti.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

053
si. sadhu sajjanulato – jagadamadina gidu
kavulato vairambu – ganca gidu
parama dinula jikka – batti kottina gidu
bhiksagandranu duḥkha – petta gidu
nirupedalanu juci – nindajesina gidu
punyavantula ditta – bosagu gidu
sadbhaktulanu dira – skaramadina gidu
guruni dravyamu docu – konina gidu

te. dustakaryamu lonarincu – durjanulaku
ghanatarambaina narakambu – gattimulle.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

054
si. paruladravyamumida – bhranti nondinavadu
parakantala napeksa – padeduvadu
arthula vittambu – lapaharinceduvadu
danamiyyanga va – ddanedivadu
sabhalalopala nilci – cadiceppedivadu
paksapu saksyambu – palukuvadu
visnudasula juci – vekkirincedivadu
dharmasadhula ditta – dalacuvadu

te. prajala jantula himsincu – patakundu
kalakinkara gadalace – gastamondu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

055
si. narasimha | na tandri – nannelu nannelu
kamitarthamu licci – kavu kavu
daityasamhara | cala – dayayuncu dayayuncu
dinaposaka | nive – dikku dikku
ratnabhusitavaksa | – raksincu raksincu
bhuvanaraksaka | nannu – brovu brovu
marakotisurupa | – mannincu mannincu
padmalocana | ceyi – pattu pattu

te. suravinuta | nenu nicatu – joccinanu
na moralinci kadatercu – nagasayana |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

056
si. ni bhaktulanu ganul – ninda juciyu rendu
cetula joharu – seyuvadu
nerputo nevaraina – ni kathal ceppanga
vinayamanducu jala – vineduvadu
tana grhambunaku ni – dasulu ra juci
pitapai gurcunda – bettuvadu
nisevakula jati – nitu lennaka cala
dasoha mani cera – dalacuvadu

te. paramabhaktundu dhanyundu – bhanuteja |
vani ganugonna bunyambu – vasudhalona.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

057
si. paksivahana | nenu – bratikinannidinalu
kondegandranu gudi – kumatinaiti
nannavastramu licci – yadarimpumu nannu
gannatandrivi nive – kamalanabha |
marana mayyedinadu – mamatato niyoddi
bantla dolumu mundu – brahmajanaka |
inajabhatavali – yidicikonipoka
karunato nayodda – gava luncu

te. kosaku ni sannidhiki bilcu – koniyu niku
sevakuni jesikonavayya – sesasayana |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

058
si. nigamadisastramul – nercina dvijudaina
yannakartagu soma – yajiyaina
dharanilopala brabha – ta snanaparudaina
nityasatkarmadi – niratudaina
nupavasa niyamambu – londu sajjanudaina
gavivastramugattu – ghanudunaina
dandisodasamaha – danaparundaina
sakala yatralu salpu – sarasudaina

te. garvamuna gastapadi ninnu – ganakunna
moksasamrajya mondadu – mohananga |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

059
si. panjarambuna gaki – batti yuncina lessa
palukune vintaina – cilukavalenu?
gardabhambunu decci – kallemimpugaveya
dirugune gurrambu – tiruganu?
enupapotunu mava – ti du siksincina
nadacune madavara – nambuvalenu?
peddapittanu meta – betti pencina grovvi
sagune vetadu – degavalenu?

te. kujanulanu decci ni seva – koraku betta
vamchato jeture bhakta – varulavalenu?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

060
si. niku dasuda nanti – ninnu nammukayunti
gana napai nedu – karunajudu
dosiloggiti niku – droha mennagaboku
padmalocana | nenu – parudaganu
bhakti nipai nunci – bhajana jeseda gani
parula vedanu jummi – varamu limmu
dandidatavu nivu – tadavuseyaka kavu
ghorapatakarasi – gottivaici

te. sighramuga gorku lidercu – cinta dircu
niratamuga nannu bosincu – nenaru nuncu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

061
si. vidya nerciti nancu – virravigagaledu
bhagyavantuda nancu – balukaledu
dravyavantuda nancu – daracu nikkagaledu
niratadanamulaina – nerapaledu
putravantuda nancu – bogaducundagaledu
bhrutyavantuda nancu – bogadaledu
sauryavantuda nancu – santasimpagaledu
karyavantuda nancu – gadapaledu

te. naluguriki meppuganaina – naduvaledu
nalinadalanetra | ninnu ne – namminanu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

062
si. atilobhulanu bhiksa – madugabovuta rota
tanadravya mokarinta – daca rota
gunahinu daguvani – koluvu golcuta rota
yorula pancalakrinda – nunda rota
bhagyavantunitoda – bantamaduta rota
gurileni bandhula – guda rota
adayamulu leka – yappudiyuta rota
jara corula gudi – canuta rota

te. yadilaksmisa | nibanta – naitinayya |
yinka nedabasi janmambu – letta rota.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

063
si. verrivaniki nela – vedaksarambulu?
motuvaniki manci – pata lela?
pasulakapari kela – paratattvabodhalu?
vitakani ketiko – visnukathalu?
vadaru sunthala kela – vrata pustakamulu?
tirugu drimmari kela – devapuja?
dravyalobhiki nela – dhatrtva gunamulu?
dongabantuku manci – sanga tela?

te. krurajanulaku nimida – gori kela?
drohi papatmunaku daya – duḥkha mela?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

064
si. na tandri nadata – nayistadaivama
nannu mannanaseyu – narasimha |
dayayuncu namida – dappulanni ksamincu
nigamagocara | naku – nive dikku
ne duratmuda nancu – nimanambuna gopa
gimpabokumu svami | – kevalamuga
muktidayaka niku – mrokkinanduku nannu
garuninci raksincu – kamalanabha |

te. dandidora vancu niventa – dagilinanu
nedu pratyaksamai nannu – nirvahimpu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

065
si. vemaru nikathal – vinucu nundedivadu
parula muccatamida – bhranti padadu
aganitambuga ninnu – bogada nercinavadu
ceddamatalu nota – jeppabodu
asakticeta ni – nnanusarincedivadu
dhanamadandhulaventa – dagula bodu
santasambuna ninnu – smaranajesedivadu
celagi niculaperu – dalapabodu

te. ninnu nammina bhaktundu – niscayamuga
gori cillara velpula – golvabodu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

066
si. ne nenta vedina – ni kela dayaradu?
palumaru pilicina – baluka vemi?
palikina ni kunna – pada vemibovu? ni
momaina bodacupa – vemi naku?
saranu joccinavani – savarimpavale gaka
pariharincuta niku – birudu gadu
nidasulanu nivu – nirvahimpaka yunna
baru levva raguduru – pankajaksa |

te. data daivambu talliyu – dandri vive
nammiyunnanu nipada – nalinamulanu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

067
si. vedamul cadivedu – vipravaryundaina
ranamu sadhincedu – rajeyaina
vartakakrsikudau – vaisyamukhyundaina
baricagincedu sudra – varyudayina
meccukhadgamu batti – merayu mlecchundaina
brajala kakkarapadu – rajakudaina
carma mammedi hina – candalanarudaina
ni mahitalamandu – nevvadaina

te. ninnu goniyaducundena – niscayamuga
vadu moksadhikari yi – vasudhalona.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

068
si. sakalavidyalu nerci – sabha jayimpagavaccu
surudai ranamandu – boravaccu
rajarajai putti – rajya melagavaccu
hema godanambu – liyyavaccu
gaganamam dunna cu – kkala nencagavaccu
jivarasula pellu – ceppavaccu
nastangayogamu – labhyasimpagavaccu
meka ritiga naku – mesavavaccu

te. tamarasagarbha hara puram – darulakaina
ninnu varnimpa daramaune – nirajaksa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

069
si. narasimha | nivanti – doranu sampadinci
kumati manavula ne – golvajala
nekku vaisvaryambu – liyyalekunnanu
bottakumatramu – poyarade?
ghanamuga didi niku – karavuna bosimpa
gasta mentati svalpa – karyamayya?
pettajalaka yela – bhiksamettincedu
nannu bidanu jesi – na vademi?

te. amala | kamalaksa | ne nitlu – sramapadanga
gannulaku banduvai niku – ganabadune?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

070
si. vanaruhanabha | ni – vanka jeriti nenu
gattiga nanu gavu – kavu manucu
vaccinanduku vega – varamu liyyakakani
levaboyina ninnu – levaniyya
gurcundabetti ni – kongu gattiga batti
puccukondunu judu – bhogisayana |
yivela ni kadda – mevaru vaccinagani
varikainanu longi – vadakabonu

te. gopagadanu nivu na – gunamu telisi
yippude nannu raksinci – yelukommu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

071
si. prahladu depati – paidi kanuka licce?
madagajam bennicce – mauktikamulu?
naradum dennicce – nagalu ratnambu? la
halya ni ke yagra – hara micce?
uduta ni kepati – yudigambulu cese?
ghanavibhisanu demi – katna micce?
pancapandavu lemi – lanca micciri niku?
draupadi ni kenta – dravya micce?

te. niku viranda rayinatlu – nenu gana?
yendu kani nannu raksimpa – vinduvadana |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

072
si. vamchato balicakra – vartidaggara jeri
bhiksamettiti vela – bidiyapadaka?
yadavilo sabari di – yyani phala landiyya
jetuloggiti vela – siggupadaka?
vedkato vevega – vidurunintiki negi
vindugonti vademi – velitipadaka?
aduku lalpamu kuce – ludu gadincuka tera
bokkasagiti vela – lekkagonaka?

te. bhaktulaku nivu pettuta – bhagyamaunu
vari kasincitivi tindi – vada vagucu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

073
si. stambhamam dudayinci – danavendruni drunci
karunato brahladu – gacinavu
makarice jikki sa – majamu duḥkhincanga
grpayunci vega ra – ksincinavu
saranancu na vibhi – sanudu ni catuna
vaccinappude lanka – niccinavu
a kuceludu cere – datuku larpincina
bahusampadala nicci – pampinavu

te. varivale nannu bosimpa – vasamugade?
yanta valapaksa mela sri – kanta | niku?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

074
si. vyasu de kulamandu – vasiga janmince?
viduru de kulamandu – vrddhi bonde?
garnu dekulamandu – ghanamuga vardhille?
na vasisthum dendu – navatarince?
nimpuga valmiki – ye kulambuna butte?
guhu danu punyu de – kulamuvadu?
srisuku dekkata – jelagi janmincenu?
sabari yekulamandu – janmamonde?

te. ne kulambuna vi rinda – reccinaru?
nikrpapatrulaku jati – nitu lela?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

075
si. vasudhasthalambuna – varnahinudu gani
bahula duracara – parudu gani
tadasi kasiyyani – dharmasunyudu gani
caduvanerani mudha – janudu gani
sakalamanavulu me – ccani krtaghnudu gani
cuda sompunu leni – suntha gani
apratisthalaku lo – naina dinudu gani
modati ke merugani – motu gani

te. pratidinamu nidu bhajanace – baragunatti
vani ke vanka ledayya – vaccu mukti.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

076
si. ibhakumbhamulamidi – kegiredi singambu
muttune kurucaina – musakamunu?
navacutapatramul – namalucunna pikambu
gorukune jilledu – konalu nota?
aravindamakaranda – manubhavincedi teti
povune palleru – pulakadaku?
lalita maina rasala – phalamu goredi cilka
mesavune bhamata nu – mmettakaya?

te. nilanu nikirtanalu pada – nercinatadu
parulakirtana badune – yarasi cuda?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

077
si. sarvesa | nipada – sarasijadvayamandu
jitta mumpagalenu – jedarakunda
nivaina dayayunci – nilici yundedunatlu
ceri nannipu delu – sevakudanu
vanajalocana | nenu – vatti murkhuda jummi
nisvarupamu juda – nerpu vega
tana kumaruna kuggu – talli vosinayatlu
bhaktimargam banu – palu posi

te. premato nannu bosinci – pencukonumu
ghanata kekkincu nidasa – ganamulona.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

078
si. jimutavarna | ni – momuto sariraka
kamalari yatikalam – kamunu badase
sogasaina ni netra – yugamuto sariraka
nalinabrndamu nilla – naduma jere
garirajavarada | ni – galamuto sariraka
peddasankhamu bobba – petta bodage
sripati | nidivya – ruputo sari raka
puspabanudu niku – butru dayye

te. nindiradevi ninnu mo – hinci vidaka
niku battamahisi yayye – niscayamuga.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

079
si. haridasulanu ninda – ladakundina jalu
sakala granthammulu – cadivinatlu
bhiksa miyyanga da – ppimpakundina jalu
jemutti danambu – cesinatlu
minci sajjanula vam – cincakundina jalu
nimpuga bahumana – miccinatlu
devagraharamul – diyakundina jalu
ganakakambapu gullu – gattinatlu

te. okari varsasanamu munca – kunna jalu
berukirtiga satramul – pettinatlu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

080
si. ihalokasaukhyamu – liccaginceda manna
deha meppatiki da – sthirata nonda
dayusya munna pa – ryantambu patutayu
nokkatiruna nunda – durvilona
balyayuvatvadu – rbalavardhakamu lanu
mutilo munigedi – murikikompa
bhrantito dini ga – paduda manumonna
galamrtyuvuceta – golupovu

te. nammara dayya | yidi maya – natakambu
janma mika nolla na nnelu – jalajanabha |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

081
si. vadanambu ninama – bhajana gorucunundu
jihva nikirtanal – seya goru
hastayugmambu ni – nnarcimpa gorunu
garnamul ni midi – kathalu goru
tanuvu nisevaye – ghanamuga gorunu
nayanamul nidarsa – nambu goru
murdhammu nipada – mmula mrokkaga goru
natma nidai yundu – narasi cuda

te. svapnamuna naina nevela – santatamunu
buddhi ni padamulayandu – buniyundu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

082
si. padmaksa | mamatace – baramu nandeda mancu
virravigudumayya – verripatti
masvatantrambaina – madamu gandlaku gappi
mogamu pattadu kama – mohamunanu
brahmadevundaina – baididehamu galga
jesiveyaka mammu – jerice natadu
tucchamainatuvanti – to lemmukalatodi
muriki cettalu cerci – muta katte

te. ni sariralu padipovu – teruga kemu
kamukula maiti mika mimmu – ganalemu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

083
si. garudavahana | divya – kaustubhalankara |
ravikotiteja | sa – rangavadana |
manigananvita | hema – makutabharana | caru
makarakundala | lasa – nmandahasa |
kancanambara | ratna – kancivibhusita |
suravararcita | candra – suryanayana |
kamalanabha | mukunda | – gangadharastuta |
raksasantaka | naga – rajasayana |

te. patitapavana | laksisa | – brahmajanaka |
bhaktavatsala | sarvesa | – paramapurusa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

084
si. palumaru dasarupa – mulu darinciti vela?
yekarupamu bonda – vela nivu?
nayamuna ksirabdhi – naduma jeriti vela?
ratnakancana mandi – ramulu leve?
pannagendrunimida – bavvalinciti vela?
jalatarupattemam – camulu leve?
rekkalu galapaksi – nekkasagiti vela?
gajaturangandoli – kamulu leve?

te. vanajalocana | yituvanti – vaibhavamulu
sogasuga niku doceno – sundaranga?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

085
si. tirupati sthalamandu – dinnaga ne nunna
venkatesudu meta – veyaledo?
purusottamamuna ke – boyanajalu ja
gannathu dannambu – gadapaledo?
srirangamunaku ne – jera boyina jalu
svami grasamu betti – sakaledo?
kancipuramulona – gadisi ne goluvunna
garivaradudu potta – gadapaledo?

te. yendu bovaka nenu ni – mandiramuna
nilicitini niku namida – nenaru ledu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

086
si. tarksyavahana | nivu – dandidata vatancu
gori veduka ninnu – golvavacci
yarthimargamunu ne – nanusarincitinayya
lavaina badunalgu – laksa laina
vesamul vesi na – vidyapragalbhata
jupasagiti niku – sundaranga |
yananda maina ne – naduga vaccina dicci
vamcha dirpumu – nilavarna | vega

te. niku navidya harsambu – gaka yunna
tepatepaku vesamul – denu summi.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

087
si. amarendravinuta | ne – natiduratmuda nancu
galalona nainanu – ganula badavu
nivu pratyaksamai – nuluvakundina mane
doddaga noka yukti – dorakenayya |
gattikoyyanu decci – ghanamuga khandinci
nisvarupamu cesi – nilupukoncu
dhupa dipamu licci – tulasito bujinci
nityanaivedyamul – nemamuganu

te. nadupucunu ninnu goliceda – nammi buddhi
ni prapancambu galugu na – kinte calu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

088
si. bhuvanesa | govinda | – ravikotisankasa |
paksivahana | bhakta – parijata |
yambhojabhava rudra – jambharisannuta |
samaganavilola | – sarasaksa |
vanadhigambhira | sri – vatsakaustubhavaksa |
sankhacakragadasi – sarnnahasta |
dinaraksaka | vasu – deva | daityavinasa |
naradarcita | divya – nagasayana |

te. caru navaratnakundala – sravanayugala |
vibudhavandita padabja | – visvarupa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

089
si. nagendrasayana | ni – namamadhuryambu
mudukannula samba – murti keruka
pankajataksa | ni – balaparakrama mella
bharatipati yaina – brahma keruka
madhukaitabhari | ni – mayasamarthata
vasudhalo balicakra – varti keruka
paramatma | ni dagu – paksapatitvambu
dasasataksula puram – daruni keruka

te. viri kerukagu nikathal – vinta lella
narula keru kanna nevaraina – navvipore?
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

090
si. arthu lemaina ni – nnadugavacceda rancu
ksirasagaramandu – jerinavu
nicuttu sevakul – niluvakundutakunai
bhayadasarpamumida – bandinavu
bhaktabrndamu venta – badi carinceda rancu
negasi poyedipaksi – nekkinavu
dasulu nidvara – masimpakuntaku
manci yodhula kava – luncinavu

te. lavu galavada vaiti ve – lagu nenu
ninnu jutunu natandri | – nirajaksa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

091
si. nikathal cevulalo – sokuta modaluga
bulakankuramu mena – buttuvadu
nayamaina ni divya – namakirtanalona
magnudai dehambu – maracuvadu
phalambuto nidu – padayugmamunaku
bremato danda ma – rpincuvadu
ha pundarikaksa | – ha rama | hari | yancu
vedkato gekalu – veyuvadu

te. cittakamalambunanu ninnu – jercuvadu
nidulokambunam dundu – nirajaksa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

092
si. nigamagocara | nenu – niku meppagunatlu
lessaga bujimpa – lenu summi
naku docina bhusa – namulu petteda nanna
gaustubhamani niku – galadu munde
bhaksyabhojyamula na – rpanamu jeseda nanna
nivu pettiti sudha – nirjarulaku
galimikoddiga ganu – kala nosangeda nanna
bhargavidevi ni – bharya yayye

te. nanni galavada vakhila lo – kadhipativi |
niku sommulu petta ne – nentavada |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

093
si. navasarojadalaksa | – nannu bosincedu
datavu ni vancu – dhairyapaditi
na manambuna ninnu – namminanduku dandri |
melu na konarimpu – niladeha |
bhalibhali | ni yanta – prabhuvu nekkada juda
budamilo ni peru – pogadavaccu
mundu jesina papa – munu nasimpaga jesi
nirvahimpumu nannu – nerputoda

te. baramasantosa maye na – pranamulaku
ni–rnamu dircukona nera – nirajaksa |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

094
si. phanulaputtalamida – bavvalincinayatlu
pulula gumpuna jera – boyinatlu
makarivargam bunna – madugu joccinayatlu
gangadapuna nindlu – gattinatlu
cedalabhumini japa – cera baracinayatlu
otibindela bala – nunicinatlu
verrivaniki bahu – vitta miccinayatlu
kammagudise mandu – galcinatlu

te. svami ni bhaktavarulu du – rjanulatoda
jelimi jesinaya tlaina – jetu vaccu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

095
si. danujasamhara | cakra – dhara | niku dandambu
lindiradhipa | niku – vandanambu
patitapavana | niku – bahunamaskaramul
nirajatadalaksa | – niku saranu
vasavarcita | megha – varna | niku subhambu
mandaradhara | niku – mangalambu
kambukandhara | sarjga – kara | niku bhadrambu
dinaraksaka | niku – digvijayamu

te. sakalavaibhavamulu niku – sarvabhauma |
nityakalyanamulu nagu – niku nepudu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

096
si. matsyavatara mai – madugulopala jocci
somakasuru drunci – codyamuganu
decci vedamu lella – mecca devatalella
brahma kicciti vivu – bhali | yananga
na vedamula niyya – nacaranisthala
nanubhavincucu nundu – ravanisurulu
sakalapapambulu – samasipovu natancu
manuju landaru nidu – mahima delisi

te. yundu raravindanayana | ni – yuniki deliyu
varalaku vega moksambu – vaccu nanagha |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

097
si. kurmavataramai – kudharambukrindanu
gorkito nundava – komaru migula?
varahavataramai – vanabhumulanu jocci
siksimpava hira – nyaksu napudu?
narasimhamurtivai – narabhojanu hiranya
kasipuni drumpava – kanti mira?
vamanarupamai – vasudhalo balicakra
varti narampava – vaira mudigi?

te. yitti panu lella jeyaga – nevarikeni
tagune narasimha | nikidi – dagunu gaka |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

098
si. laksmisa | nidivya – laksanagunamula
vinajala keppudu – verrinaiti
na verrigunamulu – nayamuga khandinci
nannu raksimpu mo – nalinanetra |
ninnu ne nammiti – nitaradaivamula ne
nammale deppudu – nagasayana |
kapadinanu nive – kastapettina nive
nipadakamalamul – nirata menu

te. nammiyunnanu nipada – nalinabhakti
vega dayacesi raksimpu – vedavidya |
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

099
si. amarendravinuta | ni – nnanusarincinavaru
mukti bondiri vega – mudamutonu
nipadapadmamul – nera nammiyunnanu
naku moksam bimmu – nalinanetra |
kaci raksincu nan – gadatercu vegame
ni sevakuni jeyu – niscalamuga
gapadinanu niku – gainkaryaparuda nai
celagi nipanulanu – jeyuvada

te. nanucu balumaru vededa – nabjanabha |
naku bratyaksa magumu nin – namminanu.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

100
si. sesappa yanu kavi – ceppina padyamul
cevula kanandamai – celagucundu
ne manujundaina – nelami ni satakambu
bhaktito vinna sa – tphalamu galugu
jelagi yi padyamul – cerci vrasinavaru
kamalaksukarunanu – gantu repudu
nimpuga bustakam – bepudu bujincina
duritajalambulu – dolagipovu

te. niddi punyakaram bani – yepudu janulu
gasata mennaka pathiyimpa – galugu mukti.
bhusanavikasa | sridharma – puranivasa |
dustasamhara | narasimha – duritadura |

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *