Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Narasimha Satakam Lyrics in Malayalam

Narasimha Satakam was Written by Sesappa Kavi

Narasimha Satakam Lyrics in Malayalam:

001
സീ. ശ്രീമനോഹര | സുരാ – ര്ചിത സിംധുഗംഭീര |
ഭക്തവത്സല | കോടി – ഭാനുതേജ |
കംജനേത്ര | ഹിരണ്യ – കശ്യപാംതക | ശൂര |
സാധുരക്ഷണ | ശംഖ – ചക്രഹസ്ത |
പ്രഹ്ലാദ വരദ | പാ – പധ്വംസ | സര്വേശ |
ക്ഷീരസാഗരശായി | – കൃഷ്ണവര്ണ |
പക്ഷിവാഹന | നീല – ഭ്രമരകുംതലജാല |
പല്ലവാരുണപാദ – പദ്മയുഗള |

തേ. ചാരുശ്രീചംദനാഗരു – ചര്ചിതാംഗ |
കുംദകുട്മലദംത | വൈ – കുംഠധാമ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

002
സീ. പദ്മലോചന | സീസ – പദ്യമുല് നീ മീദ
ജെപ്പബൂനിതിനയ്യ | – ചിത്തഗിംപു
ഗണ യതി പ്രാസ ല – ക്ഷണമു ജൂഡഗലേദു
പംചകാവ്യ ശ്ലോക – പഠന ലേദു
അമരകാംഡത്രയം – ബരസി ചൂഡഗലേദു
ശാസ്ത്രീയ ഗ്രംധമുല് – ചദുവലേദു
നീ കടാക്ഷംബുന – നേ രചിംചെദ ഗാനി
പ്രജ്ഞ നായദി ഗാദു – പ്രസ്തുതിംപ

തേ. ദപ്പുഗലിഗിന സദ്ഭക്തി – തക്കുവൗനെ
ചെറകുനകു വംകപോയിന – ചെഡുനെ തീപു?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

003
സീ. നരസിംഹ | നീ ദിവ്യ – നാമമംത്രമുചേത
ദുരിതജാലമു ലന്നി – ദോലവച്ചു
നരസിംഹ | നീ ദിവ്യ – നാമമംത്രമുചേത
ബലുവൈന രോഗമുല് – പാപവച്ചു
നരസിംഹ | നീ ദിവ്യ – നാമമംത്രമുചേത
രിപുസംഘമുല സംഹ – രിംപവച്ചു
നരസിംഹ | നീ ദിവ്യ – നാമമംത്രമുചേത
ദംഡഹസ്തുനി ബംട്ല – ദരമവച്ചു

തേ. ഭളിര | നേ നീ മഹാമംത്ര – ബലമുചേത
ദിവ്യ വൈകുംഠ പദവി സാ – ധിംപവച്ചു
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

004
സീ. ആദിനാരായണാ | – യനുചു നാലുകതോഡ
ബലുക നേര്ചിനവാരി – പാദമുലകു
സാഷ്ടാംഗമുഗ നമ – സ്കാര മര്പണ ജേസി
പ്രസ്തുതിംചെദനയ്യ – ബഹുവിധമുല
ധരണിലോ നരുലെംത – ദംഡിവാരൈനനു
നിന്നു ഗാനനിവാരി – നേ സ്മരിംപ
മേമു ശ്രേഷ്ഠുല മംചു – മിദുകുചുംചെഡിവാരി
ചെംത ജേരഗനോനു – ശേഷശയന

തേ. പരമ സാത്വികുലൈന നീ – ഭക്തവരുല
ദാസുലകു ദാസുഡനു ജുമീ – ധാത്രിലോന
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

005
സീ. ഐശ്വര്യമുലകു നി – ന്നനുസരിംപഗലേദു
ദ്രവ്യ മിമ്മനി വെംട – ദഗുലലേദു
കനക മിമ്മനി ചാല – ഗഷ്ടപെട്ടഗലേദു
പല്ല കിമ്മനി നോട – ബലകലേദു
സൊമ്മു ലിമ്മനി നിന്നു – നമ്മി കൊല്വഗലേദു
ഭൂമു ലിമ്മനി പേരു – പൊഗഡലേദു
ബലമു ലിമ്മനി നിന്നു – ബ്രതിമാലഗാലേദു
പസുല നിമ്മനി പട്ടു – പട്ടലേദു

തേ. നേനു ഗോരിന ദൊക്കടേ – നീലവര്ണ
ചയ്യനനു മോക്ഷമിച്ചിന – ജാലു നാകു
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

006
സീ. മംദുംഡനനി നന്നു – നിംദ ചേസിനനേമി?
നാ ദീനതനു ജൂചി – നവ്വ നേമി?
ദൂരഭാവമുലേക – തൂലനാഡിന നേമി?
പ്രീതിസേയക വംക – ബെട്ട നേമി?
കക്കസംബുലു പല്കി – വെക്കിരിംചിന നേമി?
തീവ്രകോപമുചേത – ദിട്ട നേമി?
ഹെച്ചുമാടലചേത – നെമ്മെ ലാഡിന നേമി?
ചേരി ദാപട ഗേലി – ചേയനേമി?

തേ. കല്പവൃക്ഷംബുവലെ നീവു – ഗല്ഗ നിംക
ബ്രജല ലക്ഷ്യംബു നാകേല? – പദ്മനാഭ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

007
സീ. ചിത്തശുദ്ധിഗ നീകു – സേവജേസെദഗാനി
പുഡമിലോ ജനുല മെ – പ്പുലകു ഗാദു
ജന്മപാവനതകൈ – സ്മരണജേസെദ ഗാനി
സരിവാരിലോ ബ്രതി – ഷ്ഥലകു ഗാദു
മുക്തികോസമു നേനു – മ്രൊക്കി വേഡെദഗാനി
ദംഡിഭാഗ്യമു നിമി – ത്തംബു ഗാദു
നിന്നു ബൊഗഡഗ വിദ്യ – നേര്ചിതിനേകാനി
കുക്ഷിനിംഡെഡു കൂടി – കൊറകു ഗാദു

തേ. പാരമാര്ഥികമുനകു നേ ബാടുപഡിതി
ഗീര്തികി നപേക്ഷപഡലേദു – കൃഷ്ണവര്ണ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

008
സീ. ശ്രവണ രംധ്രമുല നീ – സത്കഥല് പൊഗഡംഗ
ലേശ മാനംദംബു – ലേനിവാഡു
പുണ്യവംതുലു നിന്നു – ബൂജസേയഗ ജൂചി
ഭാവമംദുത്സാഹ – പഡനിവാഡു
ഭക്തവര്യുലു നീ പ്ര – ഭാവമുല് പൊഗഡംഗ
ദത്പരത്വമുലേക – തലഗുവാഡു
തനചിത്തമംദു നീ – ധ്യാന മെന്നഡു ലേക
കാലമംതയു വൃധാ – ഗഡപുവാഡു

തേ. വസുധലോനെല്ല വ്യര്ധുംഡു – വാഡെ യഗുനു
മറിയു ജെഡുഗാക യെപ്പുഡു – മമതനൊംദി.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

009
സീ. ഗൗതമീസ്നാനാന – ഗഡതേറുദ മടന്ന
മൊനസി ചന്നീള്ലലോ – മുനുഗലേനു
തീര്ഥയാത്രലചേ ഗൃ – താര്ഥു ഡൗദമടന്ന
ബഡലി നേമംബു ലേ – നഡപലേനു
ദാനധര്മമുല സ – ദ്ഗതിനി ജെംദുദമന്ന
ഘനമുഗാ നായൊദ്ദ – ധനമുലേദു
തപമാചരിംചി സാ – ര്ധകമു നൊംദുദമന്ന
നിമിഷമൈന മനസ്സു – നിലുപലേനു

തേ. കഷ്ടമുലകോര്വ നാചേത – ഗാദു നിന്നു
സ്മരണചേസെദ നാ യധാ – ശക്തി കൊലദി.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

010
സീ. അര്ഥിവാംഡ്രകു നീക – ഹാനി ജേയുട കംടെ
ദെംപുതോ വസനാഭി – ദിനുട മേലു
ആഡുബിഡ്ഡലസൊമ്മു – ലപഹരിംചുട കംടെ
ബംഡ ഗട്ടുക നൂത – ബഡുട മേലു
പരുലകാംതല ബട്ടി – ബല്മി ഗൂഡുട കംടെ
ബഡബാഗ്നി കീലല – ബഡുട മേലു
ബ്രതുകജാലക ദൊംഗ – പനുലു ചേയുട കംടെ
ഗൊംഗുതോ മുഷ്ടെത്തു – കൊനുട മേലു

തേ. ജലജദളനേത്ര നീ ഭക്ത – ജനുലതോഡി
ജഗഡമാഡെഡു പനികംടെ – ജാവു മേലു
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

011
സീ. ഗാര്ദഭംബുന കേല – കസ്തൂരി തിലകംബു?
മര്കടംബുന കേല – മലയജംബു?
ശാര്ധൂലമുനക കേല – ശര്കരാപൂപംബു?
സൂകരംബുന കേല – ചൂതഫലമു?
മാര്ജാലമുന കേല – മല്ലെപുവ്വുലബംതി?
ഗുഡ്ലഗൂബല കേല – കുംഡലമുലു?
മഹിഷാനി കേല നി – ര്മലമൈന വസ്ത്രമുല്?
ബകസംതതികി നേല – പംജരംബു?

തേ. ദ്രോഹചിംതന ജേസെഡി – ദുര്ജനുലകു
മധുരമൈനട്ടി നീനാമ – മംത്രമേല?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

012
സീ. പസരംബു വംജൈന – ബസുലകാപരി തപ്പു
പ്രജലു ദുര്ജനുലൈന – പ്രഭുനി തപ്പു
ഭാര്യ ഗയ്യാളൈന – ബ്രാണനാധുനി തപ്പു
തനയുഡു ദുഷ്ടയിന – തംഡ്രി തപ്പു
സൈന്യംബു ചെദിരിന – സൈന്യനാധുനി തപ്പു
കൂതുരു ചെഡുഗൈന – മാത തപ്പു
അശ്വംബു ചെഡുഗൈന – നാരോഹകുനി തപ്പു
ദംതി ദുഷ്ടയിന മാ – വംതു തപ്പു

തേ. ഇട്ടി തപ്പുലെറുംഗക – യിച്ചവച്ചി
നടുല മെലഗുദു രിപ്പു ഡീ – യവനി ജനുലു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

013
സീ. കോതികി ജലതാരു – കുള്ലായി യേടികി?
വിരജാജി പൂദംഡ – വിധവ കേല?
മുക്കിഡിതൊത്തുകു – മുത്തെംപു നത്തേല?
നദ്ദ മേമിടികി ജാ – ത്യംധുനകുനു?
മാചകമ്മകു നേല – മൗക്തികഹാരമുല്?
ക്രൂരചിത്തുനകു സ – ദ്ഗോഷ്ഠു ലേല?
റംകുബോതുകു നേല – ബിംകംപു നിഷ്ഠലു?
വാവി യേടികി ദുഷ്ട – വര്തനുനകു?

തേ. മാട നിലുകഡ കുംകരി – മോടു കേല?
ചെവിടിവാനികി സത്കഥ – ശ്രവണ മേല?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

014
സീ. മാന്യംബുലീയ സ – മര്ധുഡൊക്കഡു ലേഡു
മാന്യമുല് ചെറുപ സ – മര്ധു ലംത
യെംഡിന യൂള്ലഗോ – ഡെറിഗിംപ ഡെവ്വഡു
ബംഡിന യൂള്ലമു – ബ്രഭുവു ലംത
യിതഡു പേദ യടംചു – നെറിഗിംപ ഡെവ്വംഡു
കലവാരി സിരു ലെന്ന – ഗലരു ചാല
ദനയാലി ചേഷ്ടല – തപ്പെന്ന ഡെവ്വഡു
ബെറകാംത റംകെന്ന – ബെദ്ദ ലംത

തേ. യിട്ടി ദുഷ്ടുല കധികാര – മിച്ചിനട്ടി
പ്രഭുവു തപ്പു ലടംചുനു – ബലുകവലെനു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

015
സീ. തല്ലിഗര്ഭമുനുംഡി – ധനമു തേ ഡെവ്വഡു
വെള്ലിപോയെഡിനാഡു – വെംടരാദു
ലക്ഷാധികാരൈന – ലവണ മന്നമെ കാനി
മെറുഗു ബംഗാരംബു – മ്രിംഗബോഡു
വിത്ത മാര്ജനജേസി – വിറ്റവീഗുടെ കാനി
കൂഡബെട്ടിന സൊമ്മു – തോഡരാദു
പൊംദുഗാ മറുഗൈന – ഭൂമിലോപല ബെട്ടി
ദാനധര്മമു ലേക – ദാചി ദാചി

തേ. തുദകു ദൊംഗല കിത്തുരോ – ദൊരല കവുനൊ
തേനെ ജുംടീഗ ലിയ്യവാ – തെരുവരുലകു?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

016
സീ. ലോകമം ദെവഡൈന – ലോഭിമാനവു ഡുന്ന
ഭിക്ഷ മര്ഥിമി ജേത – ബെട്ടലേഡു
താനു ബെട്ടകയുന്ന – തഗവു പുട്ടദുഗാനി
യൊരുലു പെട്ടഗ ജൂചി – യോര്വലേഡു
ദാതദഗ്ഗറ ജേരി – തന മുല്ലെ ചെഡിനട്ലു
ജിഹ്വതോ ജാഡീലു – ചെപ്പുചുംഡു
ഫലമു വിഘ്നംബൈന – ബലു സംതസമുനംദു
മേലു കല്ഗിന ജാല – മിണുകുചുംഡു

തേ. ശ്രീരമാനാഥ | യിടുവംടി – ക്രൂരുനകുനു
ഭിക്ഷുകുല ശത്രുവനി – പേരു പെട്ടവച്ചു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

017
സീ. തനുവുലോ ബ്രാണമുല് = തരളിപൊയ്യെഡിവേള
നീ സ്വരൂപമുനു ധ്യാ – നിംചുനതഡു
നിമിഷമാത്രമുലോന – നിന്നു ജേരുനു ഗാനി
യമുനി ചേതികി ജിക്കി – ശ്രമലബഡഡു
പരമസംതോഷാന – ഭജന ജേസെഡിവാരി
പുണ്യ മേമനവച്ചു – ഭോഗിശയന
മോക്ഷമു നീ ദാസ – മുഖ്യുല കഗു ഗാനി
നരക മെക്കഡിദയ്യ – നളിനനേത്ര

തേ. കമലനാഭ നീ മഹിമലു – ഗാനലേനി
തുച്ഛുലകു മുക്തിദൊരകുട – ദുര്ലഭംബു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

018
സീ. നീലമേഘശ്യാമ | – നീവെ തംഡ്രിവി മാകു
കമലവാസിനി മമ്മു – ഗന്നതല്ലി
നീ ഭക്തവരുലംത – നിജമൈന ബാംധവുല്
നീ കടാക്ഷമു മാ ക – നേകധനമു
നീ കീര്തനലു മാകു – ലോക പ്രപംചംബു
നീ സഹായമു മാകു – നിത്യസുഖമു
നീ മംത്രമേ മാകു – നിഷ്കളംകപു വിദ്യ
നീ പദ ധ്യാനംബു – നിത്യജപമു

തേ. തോയജാതാക്ഷ നീ പാദ – തുലസിദളമു
രോഗമുല കൗഷധമു ബ്രഹ്മ – രുദ്രവിനുത.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

019
സീ. ബ്രതികിനന്നാള്ലു നീ – ഭജന തപ്പനു ഗാനി
മരണകാലമുനംദു – മറതുനേമൊ
യാവേള യമദൂത – ലാഗ്രഹംബുന വച്ചി
പ്രാണമുല് പെകലിംചി – പട്ടുനപുഡു
കഫ വാത പൈത്യമുല് – ഗപ്പഗാ ഭ്രമചേത
ഗംപ മുദ്ഭവമംദി – കഷ്ടപഡുചു
നാ ജിഹ്വതോ നിന്നു – നാരായണാ യംചു
ബിലുതുനോ ശ്രമചേത – ബിലുവനൊ

തേ. നാടി കിപ്പുഡെ ചേതു നീ – നാമഭജന
തലചെദനു, ജെവി നിഡവയ്യ | – ധൈര്യമുഗനു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

020
സീ. പാംചഭൗതികമു ദു – ര്ബലമൈന കായം ബി
ദെപ്പുഡോ വിഡുചുട – യെറുകലേദു
ശതവര്ഷമുലദാക – മിതമു ജെപ്പിരി ഗാനി
നമ്മരാ ദാമാട – നെമ്മനമുന
ബാല്യമംദോ മംചി – പ്രായമംദോ ലേക
മുദിമിയംദോ ലേക – മുസലിയംദൊ
യൂരനോ യഡവിനോ – യുദകമധ്യമുനനോ
യെപ്പുഡോ വിഡുചുട – യേക്ഷണംബൊ

തേ. മരണമേ നിശ്ചയമു ബുദ്ധി – മംതുഡൈന
ദേഹമുന്നംതലോ മിമ്മു – ദെലിയവലയു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

021
സീ. തല്ലിദംഡ്രുലു ഭാര്യ – തനയു ലാപ്തുലു ബാവ
മറദു ലന്നലു മേന – മാമഗാരു
ഘനമുഗാ ബംധുവുല് – ഗല്ഗിനപ്പടികൈന
ദാനു ദര്ലഗ വെംട – ദഗിലി രാരു
യമുനി ദൂതലു പ്രാണ – മപഗരിംചുക പോഗ
മമതതോ ബോരാഡി – മാന്പലേരു
ബലഗ മംദറു ദുഃഖ – പഡുട മാത്രമെ കാനി
യിംചുക യായുഷ്യ – മിയ്യലേരു

തേ. ചുട്ടമുലമീദി ഭ്രമദീസി – ചൂര ജെക്കി
സംതതമു മിമ്മു നമ്മുട – സാര്ഥകംബു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

022
സീ. ഇഭരാജവരദ | നി – ന്നെംത ബില്ചിനഗാനി
മാറു പല്ക വദേമി – മൗനിതനമൊ?
മുനിജനാര്ചിത | നിന്നു – മ്രൊക്കി വേഡിനഗാനി
കനുല ജൂഡ വദേമി – ഗഡുസുദനമൊ?
ചാല ദൈന്യമുനൊംദി – ചാടു ചൊച്ചിനഗാനി
ഭാഗ്യ മിയ്യ വദേമി – പ്രൗഢതനമൊ?
സ്ഥിരമുഗാ നീപാദ – സേവ ജേസെദ നന്ന
ദൊരകജാല വദേമി – ധൂര്തതനമൊ?

തേ. മോക്ഷദായക | യിടുവംടി – മൂര്ഖജനുനി
കഷ്ടപെട്ടിന നീകേമി – കഡുപുനിംഡു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

023
സീ. നീമീദ കീര്തനല് – നിത്യഗാനമു ജേസി
രമ്യമൊംദിംപ നാ – രദുഡഗാനു
സാവധാനമുഗ നീ – ചരണ പംകജ സേവ
സലിപി മെപ്പംപംഗ – ശബരിഗാനു
ബാല്യമപ്പടിനുംഡി – ഭക്തി നീയംദുന
ഗലുഗനു ബ്രഹ്ലാദ – ഘനുഡഗാനു
ഘനമുഗാ നീമീദി – ഗ്രംഥമുല് ഗല്പിംചി
വിനുതിസേയനു വ്യാസ – മുനിനിഗാനു

തേ. സാധുഡനു മൂര്ഖമതി മനു – ഷ്യാധമുഡനു
ഹീനുഡനു ജുമ്മി നീവു – ന ന്നേലുകൊനുമു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

024
സീ. അതിശയംബുഗ ഗല്ല – ലാഡനേര്ചിതിഗാനി
പാടിഗാ സത്യമുല് – പലുകനേര
സത്കാര്യ വിഘ്നമുല് – സലുപ നേര്ചിതിഗാനി
യിഷ്ട മൊംദഗ നിര്വ – ഹിംപനേര
നൊകരി സൊമ്മുകു ദോസി – ലൊഗ്ഗ നേര്ചിതിഗാനി
ചെലുവുഗാ ധര്മംബു – സേയനേര
ധനമു ലിയ്യംഗ വ – ദ്ദനഗ നേര്ചിതിഗാനി
ശീഘ്ര മിച്ചെഡുനട്ലു – ചെപ്പനേര

തേ. ബംകജാതാക്ഷ | നേ നതി – പാതകുഡനു
ദപ്പുലന്നിയു ക്ഷമിയിംപ – ദംഡ്രി വീവെ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

025
സീ. ഉര്വിലോ നായുഷ്യ – മുന്ന പര്യംതംബു
മായ സംസാരംബു – മരഗി നരുഡു
സകല പാപമുലൈന – സംഗ്രഹിംചുനു ഗാനി
നിന്നു ജേരെഡി യുക്തി – നേര്വലേഡു
തുദകു ഗാലുനിയൊദ്ദി – ദൂത ലിദ്ദറു വച്ചി
ഗുംജുക ചനി വാരു – ഗ്രുദ്ദുചുംഡ
ഹിംസ കോര്വഗ ലേക – യേഡ്ചി ഗംതുലുവേസി
ദിക്കു ലേദനി നാല്ഗു – ദിശലു ചൂഡ

തേ. ദന്നു വിഡിപിംപ വച്ചെഡി – ധന്യു ഡേഡി
മുംദു നീദാസുഡൈ യുന്ന – മുക്തി ഗലുഗു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

026
സീ. അധിക വിദ്യാവംതു – ലപ്രയോജകുലൈരി
പൂര്ണശുംഠലു സഭാ – പൂജ്യുലൈരി
സത്യവംതുലമാട – ജന വിരോധംബായെ
വദരുബോതുലമാട – വാസികെക്കെ
ധര്മവാദനപരുല് – ദാരിദ്ര്യമൊംദിരി
പരമലോഭുലു ധന – പ്രാപ്തുലൈരി
പുണ്യവംതുലു രോഗ – ഭൂത പീഡിതുലൈരി
ദുഷ്ടമാനവുലു വ – ര്ധിഷ്ണുലൈരി

തേ. പക്ഷിവാഹന | മാവംടി – ഭിക്ഷുകുലകു
ശക്തിലേദായെ നിക നീവെ – ചാടു മാകു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

027
സീ. ഭുജബലംബുന ബെദ്ദ – പുലുല ജംപഗവച്ചു
പാമുകംഠമു ജേത – ബട്ടവച്ചു
ബ്രഹ്മ രാക്ഷസകോട്ല – ബാറദ്രോലഗവച്ചു
മനുജുല രോഗമുല് – മാന്പവച്ചു
ജിഹ്വ കിഷ്ടമുഗാനി – ചേദു മ്രിംഗഗവച്ചു
ബദനു ഖഡ്ഗമു ചേത – നദമവച്ചു
ഗഷ്ടമൊംദുചു മുംഡ്ല – കംപലോ ജൊരവച്ചു
ദിട്ടുബോതുല നോള്ലു – കട്ടവച്ചു

തേ. ബുഡമിലോ ദുഷ്ടുലകു ജ്ഞാന – ബോധ തെലിപി
സജ്ജനുല ജേയലേ ഡെംത – ചതുരുദൈന.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

028
സീ. അവനിലോഗല യാത്ര – ലന്നി ചേയഗവച്ചു
മുഖ്യുഡൈ നദുലംദു – മുനുഗവച്ചു
മുക്കുപട്ടുക സംധ്യ – മൊനസി വാര്വഗവച്ചു
ദിന്നഗാ ജപമാല – ദ്രിപ്പവച്ചു
വേദാല കര്ഥംബു – വിറിചി ചെപ്പഗവച്ചു
ശ്രേഷ്ഠ് ക്രതുവു ലെല്ല – ജേയവച്ചു
ധനമു ലക്ഷലു കോട്ലു – ദാനമിയ്യഗവച്ചു
നൈഷ്ഠികാചാരമുല് – നഡുപവച്ചു

തേ. ജിത്ത മന്യസ്ഥലംബുന – ജേരകുംഡ
നീ പദാംഭോജമുലയംദു – നിലപരാദു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

029
സീ. കര്ണയുഗ്മമുന നീ – കഥലു സോകിനജാലു
പെദ്ദ പോഗുല ജോള്ലു – പെട്ടിനട്ലു
ചേതു ലെത്തുചു ബൂജ – സേയഗല്ഗിനജാലു
തോരംപു കഡിയാലു – ദൊഡിഗിനട്ലു
മൊനസി മസ്തകമുതോ – മ്രൊക്ക ഗല്ഗിനജാലു
ചെലുവമൈന തുരായി – ചെക്കിനട്ലു
ഗളമു നൊവ്വഗ നിന്നു – ബലുക ഗല്ഗിനജാലു
വിംതഗാ ഗംഠീലു – വേസിനട്ലു

തേ. പൂനി നിനു ഗൊല്ചുടേ സര്വ – ഭൂഷണംബു
ലിതര ഭൂഷണമുല നിച്ച – ഗിംപനേല.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

030
സീ. ഭുവനരക്ഷക | നിന്നു – ബൊഗഡനേരനി നോരു
വ്രജ കഗോചരമൈന – പാഡുബൊംദ
സുരവരാര്ചിത | നിന്നു – ജൂഡഗോരനി കനുല്
ജലമുലോപല നെല്ലി – സരപുഗുംഡ്ലു
ശ്രീരമാധിമ | നീകു – സേവജേയനി മേനു
കൂലി കമ്മുഡുവോനി – കൊലിമിതിത്തി
വേഡ്കതോ നീകഥല് – വിനനി കര്ണമുലൈന
ഗഠിനശിലാദുല – ഗലുഗു തൊലലു

തേ. പദ്മലോചന നീമീദ – ഭക്തിലേനി
മാനവുഡു രെംഡുപാദാല – മഹിഷമയ്യ.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

031
സീ. അതിവിദ്യനേര്ചുട – അന്നവസ്ത്രമുലകേ
പസുല നാര്ജിംചുട – പാലകൊറകെ
സതിനി ബെംഡ്ലാഡുട – സംസാര സുഖമുകേ
സുതുല ബോഷിംചുട – ഗതുലകൊറകെ
സൈന്യമുല് ഗൂര്ചുട – ശത്രുജയമുനകേ
സാമു നേര്ചുടലെല്ല – ചാവുകൊറകെ
ദാനമിച്ചുടയു മും – ദടി സംചിതമുനകേ
ഘനമുഗാ ജദുവുട – കഡുപു കൊറകെ

തേ. യിതര കാമംബു ഗോരക – സതതമുഗനു
ഭക്തി നീയംദു നിലുപുട – മുക്തി കൊറകെ
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

032
സീ. ധരണിലോ വേയേംഡ്ലു – തനുവു നില്വഗബോദു
ധന മെപ്പടികി ശാശ്വ – തംബു ഗാദു
ദാരസുതാദുലു – തനവെംട രാലേരു
ഭ്രുത്യുലു മൃതിനി ദ – പ്പിംപലേരു
ബംധുജാലമു തന്നു – ബ്രതികിംചുകോലേരു
ബലപരാക്രമ മേമി – പനികി രാദു
ഘനമൈന സകല ഭാ – ഗ്യം ബെംത ഗല്ഗിന
ഗോചിമാത്രംബൈന – ഗൊനുചുബോഡു

തേ. വെറ്റി കുക്കല ഭ്രമലന്നി – വിഡിചി നിന്നു
ഭജന ജേസെഡിവാരികി – ബരമസുഖമു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

033
സീ. നരസിംഹ | നാകു ദു – ര്ണയമുലേ മെംഡായെ
സുഗുണ മൊക്കടിലേദു – ചൂഡ ജനിന
നന്യകാംതല മീദ – നാശ മാനഗലേനു
നൊരുല ക്ഷേമമു ചൂചി – യോര്വലേനു
ഇടുവംടി ദുര്ബുദ്ധു – ലിന്നി നാ കുന്നവി
നേനു ജേസെഡിവന്നി – നീചകൃതുലു
നാവംടി പാപിഷ്ഠി – നരുനി ഭൂലോകാന
ബുട്ടജേസിതി വേല – ഭോഗിശയന |

തേ. അബ്ജദളനേത്ര | നാതംഡ്രി – വൈന ഫലമു
നേരമുലു ഗാചി രക്ഷിംപു – നീവെ ദിക്കു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

034
സീ. ധീരത ബരുല നിം – ദിംപ നേര്ചിതി ഗാനി
തിന്നഗാ നിനു ബ്രസ്തു – തിംപനൈതി
ബൊരുഗു കാമിനുലംദു – ബുദ്ധി നില്പിതി ഗാനി
നിന്നു സംതതമു ധ്യാ – നിംപനൈതി
ബെരികിമുച്ചട ലൈന – മുരിസി വിംടിനിഗാനി
യെംചി നീകഥ ലാല – കിംചനൈതി
ഗൗതുകംബുന ബാത – കമു ഗഡിംചിതിഗാനി
ഹെച്ചു പുണ്യമു സംഗ്ര – ഹിംപനൈതി

തേ. നവനിലോ നേനു ജന്മിംചി – നംദു കേമി
സാര്ഥകമു ഗാനരാദായെ – സ്വല്പമൈന.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

035
സീ. അംത്യകാലമുനംദു – നായാസമുന നിന്നു
ദലതുനോ തലപനോ – തലതു നിപുഡെ
നരസിംഹ | നരസിംഹ | – നരസിംഹ | ലക്ഷ്മീശ |
ദാനവാംതക | കോടി – ഭാനുതേജ |
ഗോവിംദ | ഗോവിംദ | – ഗോവിംദ | സര്വേശ |
പന്നഗാധിപശായി | – പദ്മനാഭ |
മധുവൈരി | മധുവൈരി | – മധുവൈരി | ലോകേശ |
നീലമേഘശരീര | നിഗമവിനുത |

തേ. ഈ വിധംബുന നീനാമ – മിഷ്ടമുഗനു
ഭജനസേയുചു നുംദു നാ – ഭാവമംദു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

036
സീ. ആയുരാരോഗ്യ പു – ത്രാര്ഥ സംപദലന്നി
കലുഗജേസെഡി ഭാര – കര്ത വീവെ
ചദുവു ലെസ്സഗ നേര്പി – സഭലോ ഗരിഷ്ഠാധി
കാര മൊംദിംചെഡി – ഘനുഡ വീവെ
നഡക മംചിദി പെട്ടി – നരുലു മെച്ചേഡുനട്ടി
പേരു രപ്പിംചെഡി – പെദ്ദ വീവെ
ബലുവൈന വൈരാഗ്യ – ഭക്തിജ്ഞാനമുലിച്ചി
മുക്തി ബൊംദിംചെഡു – മൂര്തി വീവെ

തേ. അവനിലോ മാനവുല കന്നി – യാസലിച്ചി
വ്യര്ഥുലനു ജേസി തെലിപെഡി – വാഡ വീവെ.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

037
സീ. കായ മെംത ഭയാന – ഗാപാഡിനനുഗാനി
ധാത്രിലോ നദി ചൂഡ – ദക്ക ബോദു
ഏവേള നേരോഗ – മേമരിംചുനൊ? സത്ത്വ
മൊംദംഗ ജേയു നേ – ചംദമുനനു
ഔഷധംബുലു മംചി – വനുഭവിംചിന ഗാനി
കര്മ ക്ഷീണംബൈന ഗാനി – വിഡദു;
കോടിവൈദ്യുലു ഗുംപു – ഗൂഡിവച്ചിന ഗാനി
മരണ മയ്യെഡു വ്യാധി – മാന്പലേരു

തേ. ജീവുനി പ്രയാണകാലംബു – സിദ്ധമൈന
നിലുചുനാ ദേഹ മിംദൊക്ക – നിമിഷമൈന?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

038
സീ. ജംദെ മിംപുഗ വേസി – സംധ്യ വാര്ചിന നേമി
ബ്രഹ്മ മംദക കാഡു – ബ്രാഹ്മണുംഡു
തിരുമണി ശ്രീചൂര്ണ – ഗുരുരേഖ ലിഡിനനു
വിഷ്ണു നൊംദക കാഡു – വൈഷ്ണവുംഡു
ബൂദിനി നുദുടനു – ബൂസികൊനിന നേമി
ശംഭു നൊംദക കാഡു – ശൈവജനുഡു
കാഷായ വസ്ത്രാലു – ഗട്ടി കപ്പിന നേമി
യാശ പോവക കാഡു – യതിവരുംഡു

തേ. എന്നി ലൗകികവേഷാലു – ഗട്ടുകൊനിന
ഗുരുനി ജെംദക സന്മുക്തി – ദൊരകബോദു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

039
സീ. നരസിംഹ | നേ നിന്നു – നമ്മിനംദുകു ജാല
നെനരു നായംദുംചു – നെമ്മനമുന
നന്നി വസ്തുവുലു നി – ന്നഡിഗി വേസടപുട്ടെ
നിംകനൈന ഗടാക്ഷ – മിയ്യവയ്യ
സംതസംബുന നന്നു – സ്വര്ഗമംദേ യുംചു
ഭൂമിയംദേ യുംചു – ഭോഗശയന |
നയമുഗാ വൈകുംഠ – നഗരമംദേ യുംചു
നരകമംദേ യുംചു – നളിനനാഭ |

തേ. എചട നന്നുംചിനനുഗാനി – യെപുഡു നിന്നു
മറചി പോകുംഡ നീനാമ – സ്മരണനൊസഗു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

040
സീ. ദേഹ മുന്നവറകു – മോഹസാഗരമംദു
മുനുഗുചുംദുരു ശുദ്ധ – മൂഢജനുലു
സലലിതൈശ്വര്യമുല് – ശാശ്വതം ബനുകൊനി
ഷഡ്ഭ്രമലനു മാന – ജാല രെവരു
സര്വകാലമു മായ – സംസാര ബദ്ധുലൈ
ഗുരുനി കാരുണ്യംബു ഗോരുകൊനരു
ജ്ഞാന ഭക്തി വിരക്തു – ലൈന പെദ്ദല ജൂചി
നിംദ ജേയക – താമു നിലുവലേരു

തേ. മത്തുലൈനട്ടി ദുര്ജാതി – മനുജുലെല്ല
നിന്നു ഗനലേരു മൊദടികേ – നീരജാക്ഷ.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

041
സീ. ഇലലോന നേ ജന്മ – മെത്തിനപ്പടിനുംഡി
ബഹു ഗഡിംചിതിനയ്യ – പാതകമുലു
തെലിസി ചേസിതി ഗൊന്നി – തെലിയജാലക ചേസി
ബാധ നൊംദിതി നയ്യ – പദ്മനാഭ
അനുഭവിംചെഡു നപ്പു – ദതി പ്രയാസംബംചു
ബ്രജലു ചെപ്പഗ ജാല – ഭയമു ഗലിഗെ
നെഗിരി പോവുടകുനൈ – യേ യുപായംബൈന
ജേസി ചൂതമടന്ന – ജേതഗാദു

തേ. സൂര്യശശിനേത്ര | നീചാടു – ജൊച്ചി നാനു
കലുഷമുലു ദ്രുംചി നന്നേലു – കഷ്ടമനക.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

042
സീ. താപസാര്ചിത | നേനു – പാപകര്മുഡനംചു
നാകു വംകലബെട്ട – ബോകുചുമ്മി
നാടികി ശിക്ഷലു – നന്നു ചേയുടകംടെ
നേഡു സേയുമു നീവു – നേസ്തമനക
അതിഭയംകരുലൈന – യമദൂതലകു നന്നു
നൊപ്പഗിംപകു മയ്യ – യുരഗശയന |
നീ ദാസുലനു ബട്ടി – നീവു ദംഡിംപംഗ
വദ്ദു വദ്ദന രെംത – പെദ്ദലൈന

തേ. ദംഡ്രിവൈ നീവു പരപീഡ – ദഗുലജേയ
വാസിഗല പേരു കപകീര്തി – വച്ചുനയ്യ.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

043
സീ. ധരണിലോപല നേനു – തല്ലിഗര്ഭമുനംദു
ബുട്ടിനപ്പടിനുംഡി – പുണ്യമെറുഗ
നേകാദശീവ്രതം – ബെന്ന ഡുംഡുഗ ലേദു
തീര്ഥയാത്രലകൈന – ദിരുഗലേദു
പാരമാര്ഥികമൈന – പനുലു ചേയഗലേദു
ഭിക്ഷ മൊക്കനികൈന – ബെട്ടലേദു
ജ്ഞാനവംതുലകൈന – ബൂനി മ്രൊക്കഗലേദു
ഇതര ദാനമുലൈന – നിയ്യലേദു

തേ. നളിനദളനേത്ര | നിന്നു നേ – നമ്മിനാനു
ജേരി രക്ഷിംപവേ നന്നു – ശീഘ്രമുഗനു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

044
സീ. അഡവിപക്ഷുല കെവ്വ – ഡാഹാര മിച്ചെനു
മൃഗജാതി കെവ്വഡു – മേതബെട്ടെ
വനചരാദുലകു ഭോ – ജന മെവ്വ ഡിപ്പിംചെ
ജെട്ല കെവ്വഡു നീള്ളു – ചേദിപോസെ
സ്ത്രീലഗര്ഭംബുന – ശിശുവു നെവ്വഡു പെംചെ
ഫണുല കെവ്വഡു പോസെ – ബരഗ ബാലു
മധുപാളി കെവ്വഡു – മകരംദ മൊനരിംചെ
ബസുല മെവ്വ ഡൊസംഗെ – ബച്ചിപൂരി

തേ. ജീവകോട്ലനു ബോഷിംപ – നീവെകാനി
വേറെ യൊക ദാത ലേഡയ്യ – വെദകിചൂഡ.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

045
സീ. ദനുജാരി | നാവംടി – ദാസജാലമു നീകു
കോടി സംഖ്യ ഗലാരു – കൊദുവ ലേദു
ബംട്ലസംദഡിവല്ല – ബഹുപരാകൈ നന്നു
മറചി പോകുമു ഭാഗ്യ – മഹിമചേത
ദംഡിഗാ ഭ്രുത്യുലു – ദഗിലി നീകുംഡംഗ
ബക്കബം ടേപാടി – പനികി നഗുനു?
നീവു മെച്ചെഡി പനുല് – നേനു ജേയഗലേക
യിംത വൃഥാജന്മ – മെത്തിനാനു

തേ. ഭൂജനുലലോന നേ നപ്ര – യോജകുഡനു
ഗനുക നീ സത്കടാക്ഷംബു – ഗലുഗജേയു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

046
സീ. കമലലോചന | നന്നു – ഗന്നതംഡ്രിവിഗാന
നിന്നു നേമറകുംടി – നേനു വിഡക
യുദരപോഷണകുനൈ – യൊകരി നേ നാശിംപ
നേര നാ കന്നംബു – നീവു നഡപു
പെട്ടലേ നംടിവാ – പിന്ന പെദ്ദലലോന
ദഗവു കിപ്പുഡു ദീയ – ദലചിനാനു
ധനമു ഭാരംബൈന – ദലകിരീടമു നമ്മു
കുംഡലംബുലു പൈഡി – ഗൊലുസു ലമ്മു

തേ. കൊസകു നീ ശംഖ ചക്രമുല് – കുദുവബെട്ടി
ഗ്രാസമു നൊസംഗി പോഷിംചു – കപടമുഡിഗി.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

047
സീ. കുവലയശ്യാമ | നീ – കൊലുവു ചേസിന നാകു
ജീത മെംദുകു മുട്ട – ജെപ്പവൈതി
മംചിമാടലചേത – ഗൊംചെമിയ്യഗലേവു
കലഹമൗ നിക ജുമ്മി – ഖംഡിതമുഗ
നീവു സാധുവു ഗാന – നിംത പര്യംതംബു
ചനവുചേ നിന്നാള്ലു – ജരുപവലസെ
നിക നേ സഹിംപ നീ – വിപുഡു നന്നേമൈന
ശിക്ഷ ചേസിന ജേയു – സിദ്ധമയിതി

തേ. നേഡു കരുണിംപകുംടിവാ – നിശ്ചയമുഗ
ദെഗബഡിതി ചൂഡു നീതോഡ – ജഗഡമുനകു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

048
സീ. ഹരി | നീകു ബര്യംക – മൈന ശേഷുഡു ചാല
ബവനമു ഭക്ഷിംചി – ബ്രതുകുചുംഡു
നനുവുഗാ നീകു വാ – ഹനമൈന ഖഗരാജു
ഗൊപ്പപാമുനു നോട – ഗൊറുകുചുംഡു
അദിഗാക നീ ഭാര്യ – യൈന ലക്ഷ്മീദേവി
ദിനമു പേരംടംബു – ദിരുഗുചുംഡു
നിന്നു ഭക്തുലു പില്ചി – നിത്യപൂജലു ചേസി
പ്രേമ ബക്വാന്നമുല് – പെട്ടുചുംഡ്രു

തേ. സ്വസ്ഥമുഗ നീകു ഗ്രാസമു – ജരുഗുചുംഡു
ഗാസു നീ ചേതി ദൊകടൈന – ഗാദു വ്യയമു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

049
സീ. പുംഡരീകാക്ഷ | നാ – രെംഡു കന്നുല നിംഡ
നിന്നു ജൂചെഡി ഭാഗ്യ – മെന്നഡയ്യ
വാസിഗാ നാ മനോ – വാംഛ ദീരെഡുനട്ലു
സൊഗസുഗാ നീരൂപു – ചൂപവയ്യ
പാപകര്മുനി കംട – ബഡകപോവുദമംചു
ബരുഷമൈന പ്രതിജ്ഞ – ബട്ടിനാവെ?
വസുധലോ ബതിത പാ – വനുഡ വീ വംചു നേ
ബുണ്യവംതുലനോട – ബൊഗഡ വിംടി

തേ. നേമിടികി വിസ്തരിംചെ നീ – കിംത കീര്തി
ദ്രോഹിനൈനനു നാ കീവു – ദൊരകരാദെ?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

050
സീ. പച്ചി ചര്മപു ദിത്തി – പസലേദു ദേഹംബു
ലോപല നംതട – രോയ രോത
നരമുലു ശല്യമുല് – നവരംധ്രമുലു രക്ത
മാംസംബു കംഡലു – മൈല തിത്തി
ബലുവൈന യെംഡ വാ – നല കോര്വ ദിംതൈന
ദാളലേ ദാകലി – ദാഹമുലകു
സകല രോഗമുലകു – സംസ്ഥാനമെ യുംഡു
നിലുവ ദസ്ഥിരമൈന – നീടിബുഗ്ഗ

തേ. ബൊംദിലോ നുംഡു പ്രാണമുല് – പോയിനംത
ഗാടികേ ഗാനി കൊറഗാദു – ഗവ്വകൈന.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

051
സീ. പലുരോഗമുലകു നീ – പാദതീരമെ കാനി
വലപു മംദുലു നാകു – വലദു വലദു
ചെലിമി സേയുചു നീകു – സേവ ജേസെദ ഗാന
നീ ദാസകോടിലോ – നിലുപവയ്യ
ഗ്രഹഭയംബുനകു ജ – ക്രമു ദലചെദഗാനി
ഘോരരക്ഷലു ഗട്ട – ഗോരനയ്യ
പാമുകാടുകു നിന്നു – ഭജന ജേസെദഗാനി
ദാനി മംത്രമു നേനു – തലപനയ്യ

തേ. ദൊരികിതിവി നാകു ദംഡി വൈ – ദ്യുഡവു നീവു
വേയികഷ്ടാലു വച്ചിനന് – വെറവനയ്യ.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

052
സീ. കൂടികോസരമു നേ – ഗൊറഗാനി ജനുലചേ
ബലുഗദ്ദരിംപുലു – പഡഗവലസെ?
ദാര സുത ഭ്രമ – ദഗിലിയുംഡഗഗദാ
ദേശദേശമുലെല്ല – ദിരുഗവലസെ?
ബെനു ദരിദ്രത പൈനി – ബെനഗിയുംഡഗഗദാ
ചേരി നീചുലസേവ – ചേയവലസെ?
നഭിമാനമുലു മദി – നംടിയുംഡഗഗദാ
പരുല ജൂചിന ഭീതി – പഡഗവലസെ?

തേ. നിടുല സംസാരവാരിധി – നീദലേക
വേയിവിധമുല നിന്നു നേ – വേഡുകൊംടി.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

053
സീ. സാധു സജ്ജനുലതോ – ജഗഡമാഡിന ഗീഡു
കവുലതോ വൈരംബു – ഗാംച ഗീഡു
പരമ ദീനുല ജിക്ക – ബട്ടി കൊട്ടിന ഗീഡു
ഭിക്ഷഗാംഡ്രനു ദുഃഖ – പെട്ട ഗീഡു
നിരുപേദലനു ജൂചി – നിംദജേസിന ഗീഡു
പുണ്യവംതുല ദിട്ട – ബൊസഗു ഗീഡു
സദ്ഭക്തുലനു ദിര – സ്കാരമാഡിന ഗീഡു
ഗുരുനി ദ്രവ്യമു ദോചു – കൊനിന ഗീഡു

തേ. ദുഷ്ടകാര്യമു ലൊനരിംചു – ദുര്ജനുലകു
ഘനതരംബൈന നരകംബു – ഗട്ടിമുല്ലെ.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

054
സീ. പരുലദ്രവ്യമുമീദ – ഭ്രാംതി നൊംദിനവാഡു
പരകാംതല നപേക്ഷ – പഡെഡുവാഡു
അര്ഥുല വിത്തംബു – ലപഹരിംചെഡുവാഡു
ദാനമിയ്യംഗ വ – ദ്ദനെഡിവാഡു
സഭലലോപല നില്ചി – ചാഡിചെപ്പെഡിവാഡു
പക്ഷപു സാക്ഷ്യംബു – പലുകുവാഡു
വിഷ്ണുദാസുല ജൂചി – വെക്കിരിംചെഡിവാഡു
ധര്മസാധുല ദിട്ട – ദലചുവാഡു

തേ. പ്രജല ജംതുല ഹിംസിംചു – പാതകുംഡു
കാലകിംകര ഗദലചേ – ഗഷ്ടമൊംദു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

055
സീ. നരസിംഹ | നാ തംഡ്രി – നന്നേലു നന്നേലു
കാമിതാര്ഥമു ലിച്ചി – കാവു കാവു
ദൈത്യസംഹാര | ചാല – ദയയുംചു ദയയുംചു
ദീനപോഷക | നീവെ – ദിക്കു ദിക്കു
രത്നഭൂഷിതവക്ഷ | – രക്ഷിംചു രക്ഷിംചു
ഭുവനരക്ഷക | നന്നു – ബ്രോവു ബ്രോവു
മാരകോടിസുരൂപ | – മന്നിംചു മന്നിംചു
പദ്മലോചന | ചേയി – പട്ടു പട്ടു

തേ. സുരവിനുത | നേനു നീചാടു – ജൊച്ചിനാനു
നാ മൊറാലിംചി കഡതേര്ചു – നാഗശയന |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

056
സീ. നീ ഭക്തുലനു ഗനുല് – നിംഡ ജൂചിയു രെംഡു
ചേതുല ജോഹാരു – സേയുവാഡു
നേര്പുതോ നെവരൈന – നീ കഥല് ചെപ്പംഗ
വിനയമംദുചു ജാല – വിനെഡുവാഡു
തന ഗൃഹംബുനകു നീ – ദാസുലു രാ ജൂചി
പീടപൈ ഗൂര്ചുംഡ – ബെട്ടുവാഡു
നീസേവകുല ജാതി – നീതു ലെന്നക ചാല
ദാസോഹ മനി ചേര – ദലചുവാഡു

തേ. പരമഭക്തുംഡു ധന്യുംഡു – ഭാനുതേജ |
വാനി ഗനുഗൊന്ന ബുണ്യംബു – വസുധലോന.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

057
സീ. പക്ഷിവാഹന | നേനു – ബ്രതികിനന്നിദിനാലു
കൊംഡെഗാംഡ്രനു ഗൂഡി – കുമതിനൈതി
നന്നവസ്ത്രമു ലിച്ചി – യാദരിംപുമു നന്നു
ഗന്നതംഡ്രിവി നീവെ – കമലനാഭ |
മരണ മയ്യെഡിനാഡു – മമതതോ നീയൊദ്ദി
ബംട്ല ദോലുമു മുംദു – ബ്രഹ്മജനക |
ഇനജഭടാവളി – യീഡിചികൊനിപോക
കരുണതോ നായൊദ്ദ – ഗാവ ലുംചു

തേ. കൊസകു നീ സന്നിധികി ബില്ചു – കൊനിയു നീകു
സേവകുനി ജേസികൊനവയ്യ – ശേഷശയന |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

058
സീ. നിഗമാദിശാസ്ത്രമുല് – നേര്ചിന ദ്വിജുഡൈന
യജ്ഞകര്തഗു സോമ – യാജിയൈന
ധരണിലോപല ബ്രഭാ – ത സ്നാനപരുഡൈന
നിത്യസത്കര്മാദി – നിരതുഡൈന
നുപവാസ നിയമംബു – ലൊംദു സജ്ജനുഡൈന
ഗാവിവസ്ത്രമുഗട്ടു – ഘനുഡുനൈന
ദംഡിഷോഡശമഹാ – ദാനപരുംഡൈന
സകല യാത്രലു സല്പു – സരസുഡൈന

തേ. ഗര്വമുന ഗഷ്ടപഡി നിന്നു – ഗാനകുന്ന
മോക്ഷസാമ്രാജ്യ മൊംദഡു – മോഹനാംഗ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

059
സീ. പംജരംബുന ഗാകി – ബട്ടി യുംചിന ലെസ്സ
പലുകുനേ വിംതൈന – ചിലുകവലെനു?
ഗാര്ദഭംബുനു ദെച്ചി – കള്ലെമിംപുഗവേയ
ദിരുഗുനേ ഗുറ്റംബു – തീരുഗാനു?
എനുപപോതുനു മാവ – ടീ ഡു ശിക്ഷിംചിന
നഡചുനേ മദവാര – ണംബുവലെനു?
പെദ്ദപിട്ടനു മേത – ബെട്ടി പെംചിന ഗ്രൊവ്വി
സാഗുനേ വേടാഡു – ഡേഗവലെനു?

തേ. കുജനുലനു ദെച്ചി നീ സേവ – കൊറകു ബെട്ട
വാംഛതോ ജേതുരേ ഭക്ത – വരുലവലെനു?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

060
സീ. നീകു ദാസുഡ നംടി – നിന്നു നമ്മുകയുംടി
ഗാന നാപൈ നേഡു – കരുണജൂഡു
ദോസിലൊഗ്ഗിതി നീകു – ദ്രോഹ മെന്നഗബോകു
പദ്മലോചന | നേനു – പരുഡഗാനു
ഭക്തി നീപൈ നുംചി – ഭജന ജേസെദ ഗാനി
പരുല വേഡനു ജുമ്മി – വരമു ലിമ്മു
ദംഡിദാതവു നീവു – തഡവുസേയക കാവു
ഘോരപാതകരാശി – ഗൊട്ടിവൈചി

തേ. ശീഘ്രമുഗ ഗോര്കു ലീഡേര്ചു – ചിംത ദീര്ചു
നിരതമുഗ നന്നു ബോഷിംചു – നെനരു നുംചു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

061
സീ. വിദ്യ നേര്ചിതി നംചു – വിറ്റവീഗഗലേദു
ഭാഗ്യവംതുഡ നംചു – ബലുകലേദു
ദ്രവ്യവംതുഡ നംചു – ദറചു നിക്കഗലേദു
നിരതദാനമുലൈന – നെറപലേദു
പുത്രവംതുഡ നംചു – ബൊഗഡുചുംഡഗലേദു
ഭ്രുത്യവംതുഡ നംചു – ബൊഗഡലേദു
ശൗര്യവംതുഡ നംചു – സംതസിംപഗലേദു
കാര്യവംതുഡ നംചു – ഗഡപലേദു

തേ. നലുഗുരികി മെപ്പുഗാനൈന – നഡുവലേദു
നളിനദളനേത്ര | നിന്നു നേ – നമ്മിനാനു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

062
സീ. അതിലോഭുലനു ഭിക്ഷ – മഡുഗബോവുട രോത
തനദ്രവ്യ മൊകരിംട – ദാച രോത
ഗുണഹീനു ഡഗുവാനി – കൊലുവു ഗൊല്ചുട രോത
യൊരുല പംചലക്രിംദ – നുംഡ രോത
ഭാഗ്യവംതുനിതോഡ – ബംതമാഡുട രോത
ഗുറിലേനി ബംധുല – ഗൂഡ രോത
ആദായമുലു ലേക – യപ്പുദീയുട രോത
ജാര ചോരുല ഗൂഡി – ചനുട രോത

തേ. യാദിലക്ഷ്മീശ | നീബംട – നൈതിനയ്യ |
യിംക നെഡബാസി ജന്മംബു – ലെത്ത രോത.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

063
സീ. വെറ്റിവാനികി നേല – വേദാക്ഷരംബുലു?
മോടുവാനികി മംചി – പാട ലേല?
പസുലകാപരി കേല – പരതത്ത്വബോധലു?
വിടകാനി കേടികോ – വിഷ്ണുകഥലു?
വദരു ശുംഠല കേല – വ്രാത പുസ്തകമുലു?
തിരുഗു ദ്രിമ്മരി കേല – ദേവപൂജ?
ദ്രവ്യലോഭികി നേല – ധാതൃത്വ ഗുണമുലു?
ദൊംഗബംടുകു മംചി – സംഗ തേല?

തേ. ക്രൂരജനുലകു നീമീദ – ഗോരി കേല?
ദ്രോഹി പാപാത്മുനകു ദയാ – ദുഃഖ മേല?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

064
സീ. നാ തംഡ്രി നാദാത – നായിഷ്ടദൈവമാ
നന്നു മന്നനസേയു – നാരസിംഹ |
ദയയുംചു നാമീദ – ദപ്പുലന്നി ക്ഷമിംചു
നിഗമഗോചര | നാകു – നീവെ ദിക്കു
നേ ദുരാത്മുഡ നംചു – നീമനംബുന ഗോപ
ഗിംപബോകുമു സ്വാമി | – കേവലമുഗ
മുക്തിദായക നീകു – മ്രൊക്കിനംദുകു നന്നു
ഗരുണിംചി രക്ഷിംചു – കമലനാഭ |

തേ. ദംഡിദൊര വംചു നീവെംട – ദഗിലിനാനു
നേഡു പ്രത്യക്ഷമൈ നന്നു – നിര്വഹിംപു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

065
സീ. വേമാറു നീകഥല് – വിനുചു നുംഡെഡിവാഡു
പരുല മുച്ചടമീദ – ഭ്രാംതി പഡഡു
അഗണിതംബുഗ നിന്നു – ബൊഗഡ നേര്ചിനവാഡു
ചെഡ്ഡമാടലു നോട – ജെപ്പബോഡു
ആസക്തിചേത നി – ന്നനുസരിംചെഡിവാഡു
ധനമദാംധുലവെംട – ദഗുല ബോഡു
സംതസംബുന നിന്നു – സ്മരണജേസെഡിവാഡു
ചെലഗി നീചുലപേരു – ദലപബോഡു

തേ. നിന്നു നമ്മിന ഭക്തുംഡു – നിശ്ചയമുഗ
ഗോരി ചില്ലര വേല്പുല – ഗൊല്വബോഡു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

066
സീ. നേ നെംത വേഡിന – നീ കേല ദയരാദു?
പലുമാറു പിലിചിന – ബലുക വേമി?
പലികിന നീ കുന്ന – പദ വേമിബോവു? നീ
മോമൈന ബൊഡചൂപ – വേമി നാകു?
ശരണു ജൊച്ചിനവാനി – സവരിംപവലെ ഗാക
പരിഹരിംചുട നീകു – ബിരുദു ഗാദു
നീദാസുലനു നീവു – നിര്വഹിംപക യുന്ന
ബരു ലെവ്വ രഗുദുരു – പംകജാക്ഷ |

തേ. ദാത ദൈവംബു തല്ലിയു – ദംഡ്രി വീവെ
നമ്മിയുന്നാനു നീപാദ – നളിനമുലനു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

067
സീ. വേദമുല് ചദിവെഡു – വിപ്രവര്യുംഡൈന
രണമു സാധിംചെഡു – രാജെയൈന
വര്തകകൃഷികുഡൗ – വൈശ്യമുഖ്യുംഡൈന
ബരിചഗിംചെഡു ശൂദ്ര – വര്യുഡയിന
മെച്ചുഖഡ്ഗമു ബട്ടി – മെറയു മ്ലേച്ഛുംഡൈന
ബ്രജല കക്കറപഡു – രജകുഡൈന
ചര്മ മമ്മെഡി ഹീന – ചംഡാലനരുഡൈന
നീ മഹീതലമംദു – നെവ്വഡൈന

തേ. നിന്നു ഗൊനിയാഡുചുംഡെനാ – നിശ്ചയമുഗ
വാഡു മോക്ഷാധികാരി യീ – വസുധലോന.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

068
സീ. സകലവിദ്യലു നേര്ചി – സഭ ജയിംപഗവച്ചു
ശൂരുഡൈ രണമംദു – ബോരവച്ചു
രാജരാജൈ പുട്ടി – രാജ്യ മേലഗവച്ചു
ഹേമ ഗോദാനംബു – ലിയ്യവച്ചു
ഗഗനമം ദുന്ന ചു – ക്കല നെംചഗാവച്ചു
ജീവരാസുല പേള്ലു – ചെപ്പവച്ചു
നഷ്ടാംഗയോഗമു – ലഭ്യസിംപഗവച്ചു
മേക രീതിഗ നാകു – മെസവവച്ചു

തേ. താമരസഗര്ഭ ഹര പുരം – ദരുലകൈന
നിന്നു വര്ണിംപ ദരമൗനെ – നീരജാക്ഷ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

069
സീ. നരസിംഹ | നീവംടി – ദൊരനു സംപാദിംചി
കുമതി മാനവുല നേ – ഗൊല്വജാല
നെക്കു വൈശ്വര്യംബു – ലിയ്യലേകുന്നനു
ബൊട്ടകുമാത്രമു – പോയരാദെ?
ഘനമുഗാ ദിദി നീകു – കരവുന ബോഷിംപ
ഗഷ്ട മെംതടി സ്വല്പ – കാര്യമയ്യ?
പെട്ടജാലക യേല – ഭിക്ഷമെത്തിംചെദു
നന്നു ബീദനു ജേസി – നാ വദേമി?

തേ. അമല | കമലാക്ഷ | നേ നിട്ലു – ശ്രമപഡംഗ
ഗന്നുലകു ബംഡുവൈ നീകു – ഗാനബഡുനെ?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

070
സീ. വനരുഹനാഭ | നീ – വംക ജേരിതി നേനു
ഗട്ടിഗാ നനു ഗാവു – കാവു മനുചു
വച്ചിനംദുകു വേഗ – വരമു ലിയ്യകകാനി
ലേവബോയിന നിന്നു – ലേവനിയ്യ
ഗൂര്ചുംഡബെട്ടി നീ – കൊംഗു ഗട്ടിഗ ബട്ടി
പുച്ചുകൊംദുനു ജൂഡു – ഭോഗിശയന |
യീവേള നീ കഡ്ഡ – മെവരു വച്ചിനഗാനി
വാരികൈനനു ലൊംഗി – വഡകബോനു

തേ. ഗോപഗാഡനു നീവു നാ – ഗുണമു തെലിസി
യിപ്പുഡേ നന്നു രക്ഷിംചി – യേലുകൊമ്മു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

071
സീ. പ്രഹ്ലാദു ഡേപാടി – പൈഡി കാനുക ലിച്ചെ?
മദഗജം ബെന്നിച്ചെ – മൗക്തികമുലു?
നാരദും ഡെന്നിച്ചെ – നഗലു രത്നംബു? ല
ഹല്യ നീ കേ യഗ്ര – ഹാര മിച്ചെ?
ഉഡുത നീ കേപാടി – യൂഡിഗംബുലു ചേസെ?
ഘനവിഭീഷണു ഡേമി – കട്ന മിച്ചെ?
പംചപാംഡവു ലേമി – ലംച മിച്ചിരി നീകു?
ദ്രൗപദി നീ കെംത – ദ്രവ്യ മിച്ചെ?

തേ. നീകു വീരംദ റയിനട്ലു – നേനു ഗാന?
യെംദു കനി നന്നു രക്ഷിംപ – വിംദുവദന |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

072
സീ. വാംഛതോ ബലിചക്ര – വര്തിദഗ്ഗര ജേരി
ഭിക്ഷമെത്തിതി വേല – ബിഡിയപഡക?
യഡവിലോ ശബരി ദി – യ്യനി ഫലാ ലംദിയ്യ
ജേതുലൊഗ്ഗിതി വേല – സിഗ്ഗുപഡക?
വേഡ്കതോ വേവേഗ – വിദുരുനിംടികി നേഗി
വിംദുഗൊംടി വദേമി – വെലിതിപഡക?
അഡുകു ലല്പമു കുചേ – ലുഡു ഗഡിംചുക തേര
ബൊക്കസാഗിതി വേല – ലെക്കഗൊനക?

തേ. ഭക്തുലകു നീവു പെട്ടുട – ഭാഗ്യമൗനു
വാരി കാശിംചിതിവി തിംഡി – വാഡ വഗുചു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

073
സീ. സ്തംഭമം ദുദയിംചി – ദാനവേംദ്രുനി ദ്രുംചി
കരുണതോ ബ്രഹ്ലാദു – ഗാചിനാവു
മകരിചേ ജിക്കി സാ – മജമു ദുഃഖിംചംഗ
ഗൃപയുംചി വേഗ ര – ക്ഷിംചിനാവു
ശരണംചു നാ വിഭീ – ഷണുഡു നീ ചാടുന
വച്ചിനപ്പുഡെ ലംക – നിച്ചിനാവു
ആ കുചേലുഡു ചേരെ – ഡടുകു ലര്പിംചിന
ബഹുസംപദല നിച്ചി – പംപിനാവു

തേ. വാരിവലെ നന്നു ബോഷിംപ – വശമുഗാദെ?
യംത വലപക്ഷ മേല ശ്രീ – കാംത | നീകു?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

074
സീ. വ്യാസു ഡേ കുലമംദു – വാസിഗാ ജന്മിംചെ?
വിദുരു ഡേ കുലമംദു – വൃദ്ധി ബൊംദെ?
ഗര്ണു ഡേകുലമംദു – ഘനമുഗാ വര്ധില്ലെ?
നാ വസിഷ്ഠും ഡെംദു – നവതരിംചെ?
നിംപുഗാ വാല്മീകി – യേ കുലംബുന ബുട്ടെ?
ഗുഹു ഡനു പുണ്യു ഡേ – കുലമുവാഡു?
ശ്രീശുകു ഡെക്കട – ജെലഗി ജന്മിംചെനു?
ശബരി യേകുലമംദു – ജന്മമൊംദെ?

തേ. നേ കുലംബുന വീ രിംദ – റെച്ചിനാരു?
നീകൃപാപാത്രുലകു ജാതി – നീതു ലേല?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

075
സീ. വസുധാസ്ഥലംബുന – വര്ണഹീനുഡു ഗാനി
ബഹുള ദുരാചാര – പരുഡു ഗാനി
തഡസി കാസിയ്യനി – ധര്മശൂന്യുഡു ഗാനി
ചദുവനേരനി മൂഢ – ജനുഡു ഗാനി
സകലമാനവുലു മെ – ച്ചനി കൃതഘ്നുഡു ഗാനി
ചൂഡ സൊംപുനു ലേനി – ശുംഠ ഗാനി
അപ്രതിഷ്ഠലകു ലോ – നൈന ദീനുഡു ഗാനി
മൊദടി കേ മെറുഗനി – മോടു ഗാനി

തേ. പ്രതിദിനമു നീദു ഭജനചേ – ബരഗുനട്ടി
വാനി കേ വംക ലേദയ്യ – വച്ചു മുക്തി.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

076
സീ. ഇഭകുംഭമുലമീദി – കെഗിരെഡി സിംഗംബു
മുട്ടുനേ കുറുചൈന – മൂഷകമുനു?
നവചൂതപത്രമുല് – നമലുചുന്ന പികംബു
ഗൊറുകുനേ ജില്ലേഡു – കൊനലു നോട?
അരവിംദമകരംദ – മനുഭവിംചെഡി തേടി
പോവുനേ പല്ലേരു – പൂലകഡകു?
ലലിത മൈന രസാല – ഫലമു ഗോരെഡി ചില്ക
മെസവുനേ ഭമത നു – മ്മെത്തകായ?

തേ. നിലനു നീകീര്തനലു പാഡ – നേര്ചിനതഡു
പരുലകീര്തന ബാഡുനേ – യരസി ചൂഡ?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

077
സീ. സര്വേശ | നീപാദ – സരസിജദ്വയമംദു
ജിത്ത മുംപഗലേനു – ജെദരകുംഡ
നീവൈന ദയയുംചി – നിലിചി യുംഡെഡുനട്ലു
ചേരി നന്നിപു ഡേലു – സേവകുഡനു
വനജലോചന | നേനു – വട്ടി മൂര്ഖുഡ ജുമ്മി
നീസ്വരൂപമു ജൂഡ – നേര്പു വേഗ
തന കുമാരുന കുഗ്ഗു – തല്ലി വോസിനയട്ലു
ഭക്തിമാര്ഗം ബനു – പാലു പോസി

തേ. പ്രേമതോ നന്നു ബോഷിംചി – പെംചുകൊനുമു
ഘനത കെക്കിംചു നീദാസ – ഗണമുലോന.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

078
സീ. ജീമൂതവര്ണ | നീ – മോമുതോ സരിരാക
കമലാരി യതികളം – കമുനു ബഡസെ
സൊഗസൈന നീ നേത്ര – യുഗമുതോ സരിരാക
നളിനബൃംദമു നീള്ല – നഡുമ ജേരെ
ഗരിരാജവരദ | നീ – ഗളമുതോ സരിരാക
പെദ്ദശംഖമു ബൊബ്ബ – പെട്ട ബൊഡഗെ
ശ്രീപതി | നീദിവ്യ – രൂപുതോ സരി രാക
പുഷ്പബാണുഡു നീകു – ബുത്രു ഡയ്യെ

തേ. നിംദിരാദേവി നിന്നു മോ – ഹിംചി വിഡക
നീകു ബട്ടമഹിഷി യയ്യെ – നിശ്ചയമുഗ.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

079
സീ. ഹരിദാസുലനു നിംദ – ലാഡകുംഡിന ജാലു
സകല ഗ്രംഥമ്മുലു – ചദിവിനട്ലു
ഭിക്ഷ മിയ്യംഗ ദ – പ്പിംപകുംഡിന ജാലു
ജേമുട്ടി ദാനംബു – ചേസിനട്ലു
മിംചി സജ്ജനുല വം – ചിംചകുംഡിന ജാലു
നിംപുഗാ ബഹുമാന – മിച്ചിനട്ലു
ദേവാഗ്രഹാരമുല് – ദീയകുംഡിന ജാലു
ഗനകകംബപു ഗുള്ലു – ഗട്ടിനട്ലു

തേ. ഒകരി വര്ശാശനമു മുംച – കുന്ന ജാലു
ബേരുകീര്തിഗ സത്രമുല് – പെട്ടിനട്ലു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

080
സീ. ഇഹലോകസൗഖ്യമു – ലിച്ചഗിംചെദ മന്ന
ദേഹ മെപ്പടികി ദാ – സ്ഥിരത നൊംദ
ദായുഷ്യ മുന്ന പ – ര്യംതംബു പടുതയു
നൊക്കതീരുന നുംഡ – ദുര്വിലോന
ബാല്യയുവത്വദു – ര്ബലവാര്ധകമു ലനു
മൂടിലോ മുനിഗെഡി – മുറികികൊംപ
ഭ്രാംതിതോ ദീനി ഗാ – പാഡുദ മനുമൊന്ന
ഗാലമൃത്യുവുചേത – ഗോലുപോവു

തേ. നമ്മരാ ദയ്യ | യിദി മായ – നാടകംബു
ജന്മ മിക നൊല്ല ന ന്നേലു – ജലജനാഭ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

081
സീ. വദനംബു നീനാമ – ഭജന ഗോരുചുനുംഡു
ജിഹ്വ നീകീര്തനല് – സേയ ഗോരു
ഹസ്തയുഗ്മംബു നി – ന്നര്ചിംപ ഗോരുനു
ഗര്ണമുല് നീ മീദി – കഥലു ഗോരു
തനുവു നീസേവയേ – ഘനമുഗാ ഗോരുനു
നയനമുല് നീദര്ശ – നംബു ഗോരു
മൂര്ധമ്മു നീപദ – മ്മുല മ്രൊക്കഗാ ഗോരു
നാത്മ നീദൈ യുംഡു – നരസി ചൂഡ

തേ. സ്വപ്നമുന നൈന നേവേള – സംതതമുനു
ബുദ്ധി നീ പാദമുലയംദു – ബൂനിയുംഡു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

082
സീ. പദ്മാക്ഷ | മമതചേ – ബരമു നംദെദ മംചു
വിറ്റവീഗുദുമയ്യ – വെറ്റിപട്ടി
മാസ്വതംത്രംബൈന – മദമു ഗംഡ്ലകു ഗപ്പി
മൊഗമു പട്ടദു കാമ – മോഹമുനനു
ബ്രഹ്മദേവുംഡൈന – ബൈഡിദേഹമു ഗല്ഗ
ജേസിവേയക മമ്മു – ജെറിചെ നതഡു
തുച്ഛമൈനടുവംടി – തോ ലെമ്മുകലതോഡി
മുറികി ചെത്തലു ചേര്ചി – മൂട കട്ടെ

തേ. നീ ശരീരാലു പഡിപോവു – ടെറുഗ കേമു
കാമുകുല മൈതി മിക മിമ്മു – ഗാനലേമു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

083
സീ. ഗരുഡവാഹന | ദിവ്യ – കൗസ്തുഭാലംകാര |
രവികോടിതേജ | സാ – രംഗവദന |
മണിഗണാന്വിത | ഹേമ – മകുടാഭരണ | ചാരു
മകരകുംഡല | ലസ – ന്മംദഹാസ |
കാംചനാംബര | രത്ന – കാംചിവിഭൂഷിത |
സുരവരാര്ചിത | ചംദ്ര – സൂര്യനയന |
കമലനാഭ | മുകുംദ | – ഗംഗാധരസ്തുത |
രാക്ഷസാംതക | നാഗ – രാജശയന |

തേ. പതിതപാവന | ലക്ഷീശ | – ബ്രഹ്മജനക |
ഭക്തവത്സല | സര്വേശ | – പരമപുരുഷ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

084
സീ. പലുമാറു ദശരൂപ – മുലു ദരിംചിതി വേല?
യേകരൂപമു ബൊംദ – വേല നീവു?
നയമുന ക്ഷീരാബ്ധി – നഡുമ ജേരിതി വേല?
രത്നകാംചന മംദി – രമുലു ലേവെ?
പന്നഗേംദ്രുനിമീദ – ബവ്വളിംചിതി വേല?
ജലതാരുപട്ടെമം – ചമുലു ലേവെ?
റെക്കലു ഗലപക്ഷി – നെക്കസാഗിതി വേല?
ഗജതുരംഗാംദോളി – കമുലു ലേവെ?

തേ. വനജലോചന | യിടുവംടി – വൈഭവമുലു
സൊഗസുഗാ നീകു ദോചെനോ – സുംദരാംഗ?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

085
സീ. തിരുപതി സ്ഥലമംദു – ദിന്നഗാ നേ നുന്ന
വേംകടേശുഡു മേത – വേയലേഡൊ?
പുരുഷോത്തമമുന കേ – ബോയനജാലു ജ
ഗന്നാഥു ഡന്നംബു – ഗഡപലേഡൊ?
ശ്രീരംഗമുനകു നേ – ജേര ബോയിന ജാലു
സ്വാമി ഗ്രാസമു ബെട്ടി – സാകലേഡൊ?
കാംചീപുരമുലോന – ഗദിസി നേ ഗൊലുവുന്ന
ഗരിവരദുഡു പൊട്ട – ഗഡപലേഡൊ?

തേ. യെംദു ബോവക നേനു നീ – മംദിരമുന
നിലിചിതിനി നീകു നാമീദ – നെനരു ലേദു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

086
സീ. താര്ക്ഷ്യവാഹന | നീവു – ദംഡിദാത വടംചു
ഗോരി വേഡുക നിന്നു – ഗൊല്വവച്ചി
യര്ഥിമാര്ഗമുനു നേ – നനുസരിംചിതിനയ്യ
ലാവൈന ബദുനാല്ഗു – ലക്ഷ ലൈന
വേഷമുല് വേസി നാ – വിദ്യാപ്രഗല്ഭത
ജൂപസാഗിതി നീകു – സുംദരാംഗ |
യാനംദ മൈന നേ – നഡുഗ വച്ചിന ദിച്ചി
വാംഛ ദീര്പുമു – നീലവര്ണ | വേഗ

തേ. നീകു നാവിദ്യ ഹര്ഷംബു – ഗാക യുന്ന
തേപതേപകു വേഷമുല് – ദേനു സുമ്മി.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

087
സീ. അമരേംദ്രവിനുത | നേ – നതിദുരാത്മുഡ നംചു
ഗലലോന നൈനനു – ഗനുല ബഡവു
നീവു പ്രത്യക്ഷമൈ – നുലുവകുംഡിന മാനെ
ദൊഡ്ഡഗാ നൊക യുക്തി – ദൊരകെനയ്യ |
ഗട്ടികൊയ്യനു ദെച്ചി – ഘനമുഗാ ഖംഡിംചി
നീസ്വരൂപമു ചേസി – നിലുപുകൊംചു
ധൂപ ദീപമു ലിച്ചി – തുലസിതോ ബൂജിംചി
നിത്യനൈവേദ്യമുല് – നേമമുഗനു

തേ. നഡുപുചുനു നിന്നു ഗൊലിചെദ – നമ്മി ബുദ്ധി
നീ പ്രപംചംബു ഗലുഗു നാ – കിംതെ ചാലു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

088
സീ. ഭുവനേശ | ഗോവിംദ | – രവികോടിസംകാശ |
പക്ഷിവാഹന | ഭക്ത – പാരിജാത |
യംഭോജഭവ രുദ്ര – ജംഭാരിസന്നുത |
സാമഗാനവിലോല | – സാരസാക്ഷ |
വനധിഗംഭീര | ശ്രീ – വത്സകൗസ്തുഭവക്ഷ |
ശംഖചക്രഗദാസി – ശാര്ജ്ഞഹസ്ത |
ദീനരക്ഷക | വാസു – ദേവ | ദൈത്യവിനാശ |
നാരദാര്ചിത | ദിവ്യ – നാഗശയന |

തേ. ചാരു നവരത്നകുംഡല – ശ്രവണയുഗള |
വിബുധവംദിത പാദബ്ജ | – വിശ്വരൂപ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

089
സീ. നാഗേംദ്രശയന | നീ – നാമമാധുര്യംബു
മൂഡുകന്നുല സാംബ – മൂര്തി കെറുക
പംകജാതാക്ഷ | നീ – ബലപരാക്രമ മെല്ല
ഭാരതീപതി യൈന – ബ്രഹ്മ കെറുക
മധുകൈടഭാരി | നീ – മായാസമര്ഥത
വസുധലോ ബലിചക്ര – വര്തി കെറുക
പരമാത്മ | നീ ദഗു – പക്ഷപാതിത്വംബു
ദശശതാക്ഷുല പുരം – ദരുനി കെറുക

തേ. വീരി കെറുകഗു നീകഥല് – വിംത ലെല്ല
നരുല കെറു കന്ന നെവരൈന – നവ്വിപോരെ?
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

090
സീ. അര്ഥു ലേമൈന നി – ന്നഡുഗവച്ചെദ രംചു
ക്ഷീരസാഗരമംദു – ജേരിനാവു
നീചുട്ടു സേവകുല് – നിലുവകുംഡുടകുനൈ
ഭയദസര്പമുമീദ – ബംഡിനാവു
ഭക്തബൃംദമു വെംട – ബഡി ചരിംചെദ രംചു
നെഗസി പോയെഡിപക്ഷി – നെക്കിനാവു
ദാസുലു നീദ്വാര – മാസിംപകുംടകു
മംചി യോധുല കാവ – ലുംചിനാവു

തേ. ലാവു ഗലവാഡ വൈതി വേ – ലാഗു നേനു
നിന്നു ജൂതുനു നാതംഡ്രി | – നീരജാക്ഷ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

091
സീ. നീകഥല് ചെവുലലോ – സോകുട മൊദലുഗാ
ബുലകാംകുരമു മെന – ബുട്ടുവാഡു
നയമൈന നീ ദിവ്യ – നാമകീര്തനലോന
മഗ്നുഡൈ ദേഹംബു – മറചുവാഡു
ഫാലംബുതോ നീദു – പാദയുഗ്മമുനകു
ബ്രേമതോ ദംഡ മ – ര്പിംചുവാഡു
ഹാ പുംഡരീകാക്ഷ | – ഹാ രാമ | ഹരി | യംചു
വേഡ്കതോ ഗേകലു – വേയുവാഡു

തേ. ചിത്തകമലംബുനനു നിന്നു – ജേര്ചുവാഡു
നീദുലോകംബുനം ദുംഡു – നീരജാക്ഷ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

092
സീ. നിഗമഗോചര | നേനു – നീകു മെപ്പഗുനട്ലു
ലെസ്സഗാ ബൂജിംപ – ലേനു സുമ്മി
നാകു ദോചിന ഭൂഷ – ണമുലു പെട്ടെദ നന്ന
ഗൗസ്തുഭമണി നീകു – ഗലദു മുംദെ
ഭക്ഷ്യഭോജ്യമുല ന – ര്പണമു ജേസെദ നന്ന
നീവു പെട്ടിതി സുധ – നിര്ജരുലകു
ഗലിമികൊദ്ദിഗ ഗാനു – കല നൊസംഗെദ നന്ന
ഭാര്ഗവീദേവി നീ – ഭാര്യ യയ്യെ

തേ. നന്നി ഗലവാഡ വഖില ലോ – കാധിപതിവി |
നീകു സൊമ്മുലു പെട്ട നേ – നെംതവാഡ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

093
സീ. നവസരോജദളാക്ഷ | – നന്നു ബോഷിംചെഡു
ദാതവു നീ വംചു – ധൈര്യപഡിതി
നാ മനംബുന നിന്നു – നമ്മിനംദുകു ദംഡ്രി |
മേലു നാ കൊനരിംപു – നീലദേഹ |
ഭളിഭളീ | നീ യംത – പ്രഭുവു നെക്കഡ ജൂഡ
ബുഡമിലോ നീ പേരു – പൊഗഡവച്ചു
മുംദു ജേസിന പാപ – മുനു നശിംപഗ ജേസി
നിര്വഹിംപുമു നന്നു – നേര്പുതോഡ

തേ. ബരമസംതോഷ മായെ നാ – പ്രാണമുലകു
നീ‌ഋണമു ദീര്ചുകൊന നേര – നീരജാക്ഷ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

094
സീ. ഫണുലപുട്ടലമീദ – ബവ്വളിംചിനയട്ലു
പുലുല ഗുംപുന ജേര – ബോയിനട്ലു
മകരിവര്ഗം ബുന്ന – മഡുഗു ജൊച്ചിനയട്ലു
ഗംഗദാപുന നിംഡ്ലു – ഗട്ടിനട്ലു
ചെദലഭൂമിനി ജാപ – ചേര ബറചിനയട്ലു
ഓടിബിംദെല ബാല – നുനിചിനട്ലു
വെറ്റിവാനികി ബഹു – വിത്ത മിച്ചിനയട്ലു
കമ്മഗുഡിസെ മംദു – ഗാല്ചിനട്ലു

തേ. സ്വാമി നീ ഭക്തവരുലു ദു – ര്ജനുലതോഡ
ജെലിമി ജേസിനയ ട്ലൈന – ജേടു വച്ചു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

095
സീ. ദനുജസംഹാര | ചക്ര – ധര | നീകു ദംഡംബു
ലിംദിരാധിപ | നീകു – വംദനംബു
പതിതപാവന | നീകു – ബഹുനമസ്കാരമുല്
നീരജാതദളാക്ഷ | – നീകു ശരണു
വാസവാര്ചിത | മേഘ – വര്ണ | നീകു ശുഭംബു
മംദരധര | നീകു – മംഗളംബു
കംബുകംധര | ശാര്ജ്ഗ – കര | നീകു ഭദ്രംബു
ദീനരക്ഷക | നീകു – ദിഗ്വിജയമു

തേ. സകലവൈഭവമുലു നീകു – സാര്വഭൗമ |
നിത്യകല്യാണമുലു നഗു – നീകു നെപുഡു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

096
സീ. മത്സ്യാവതാര മൈ – മഡുഗുലോപല ജൊച്ചി
സോമകാസുരു ദ്രുംചി – ചോദ്യമുഗനു
ദെച്ചി വേദമു ലെല്ല – മെച്ച ദേവതലെല്ല
ബ്രഹ്മ കിച്ചിതി വീവു – ഭളി | യനംഗ
നാ വേദമുല നിയ്യ – നാചാരനിഷ്ഠല
നനുഭവിംചുചു നുംദു – രവനിസുരുലു
സകലപാപംബുലു – സമസിപോവു നടംചു
മനുജു ലംദറു നീദു – മഹിമ ദെലിസി

തേ. യുംദു രരവിംദനയന | നീ – യുനികി ദെലിയു
വാരലകു വേഗ മോക്ഷംബു – വച്ചു നനഘ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

097
സീ. കൂര്മാവതാരമൈ – കുധരംബുക്രിംദനു
ഗോര്കിതോ നുംഡവാ – കൊമരു മിഗുല?
വരഹാവതാരമൈ – വനഭൂമുലനു ജൊച്ചി
ശിക്ഷിംപവാ ഹിര – ണ്യാക്ഷു നപുഡു?
നരസിംഹമൂര്തിവൈ – നരഭോജനു ഹിരണ്യ
കശിപുനി ദ്രുംപവാ – കാംതി മീറ?
വാമനരൂപമൈ – വസുധലോ ബലിചക്ര
വര്തി നറംപവാ – വൈര മുഡിഗി?

തേ. യിട്ടി പനു ലെല്ല ജേയഗാ – നെവരികേനി
തഗുനെ നരസിംഹ | നീകിദി – ദഗുനു ഗാക |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

098
സീ. ലക്ഷ്മീശ | നീദിവ്യ – ലക്ഷണഗുണമുല
വിനജാല കെപ്പുഡു – വെറ്റിനൈതി
നാ വെറ്റിഗുണമുലു – നയമുഗാ ഖംഡിംചി
നന്നു രക്ഷിംപു മോ – നളിനനേത്ര |
നിന്നു നേ നമ്മിതി – നിതരദൈവമുല നേ
നമ്മലേ ദെപ്പുഡു – നാഗശയന |
കാപാഡിനനു നീവെ – കഷ്ടപെട്ടിന നീവെ
നീപാദകമലമുല് – നിരത മേനു

തേ. നമ്മിയുന്നാനു നീപാദ – നളിനഭക്തി
വേഗ ദയചേസി രക്ഷിംപു – വേദവിദ്യ |
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

099
സീ. അമരേംദ്രവിനുത | നി – ന്നനുസരിംചിനവാരു
മുക്തി ബൊംദിരി വേഗ – മുദമുതോനു
നീപാദപദ്മമുല് – നെറ നമ്മിയുന്നാനു
നാകു മോക്ഷം ബിമ്മു – നളിനനേത്ര |
കാചി രക്ഷിംചു നന് – ഗഡതേര്ചു വേഗമേ
നീ സേവകുനി ജേയു – നിശ്ചലമുഗ
ഗാപാഡിനനു നീകു – ഗൈംകര്യപരുഡ നൈ
ചെലഗി നീപനുലനു – ജേയുവാഡ

തേ. നനുചു ബലുമാറു വേഡെദ – നബ്ജനാഭ |
നാകു ബ്രത്യക്ഷ മഗുമു നിന് – നമ്മിനാനു.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

100
സീ. ശേഷപ്പ യനു കവി – ചെപ്പിന പദ്യമുല്
ചെവുല കാനംദമൈ – ചെലഗുചുംഡു
നേ മനുജുംഡൈന – നെലമി നീ ശതകംബു
ഭക്തിതോ വിന്ന സ – ത്ഫലമു ഗലുഗു
ജെലഗി യീ പദ്യമുല് – ചേര്ചി വ്രാസിനവാരു
കമലാക്ഷുകരുണനു – ഗാംതു രെപുഡു
നിംപുഗാ ബുസ്തകം – ബെപുഡു ബൂജിംചിന
ദുരിതജാലംബുലു – ദൊലഗിപോവു

തേ. നിദ്ദി പുണ്യാകരം ബനി – യെപുഡു ജനുലു
ഗഷട മെന്നക പഠിയിംപ – ഗലുഗു മുക്തി.
ഭൂഷണവികാസ | ശ്രീധര്മ – പുരനിവാസ |
ദുഷ്ടസംഹാര | നരസിംഹ – ദുരിതദൂര |

Also Read:

Narasimha Satakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Narasimha Satakam Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top