Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Narasimha Satakam Lyrics in Tamil

Narasimha Satakam was Written by Sesappa Kavi

Narasimha Satakam Lyrics in Tamil:

001
ஸீ. ஶ்ரீமனோஹர | ஸுரா – ர்சித ஸிம்துகம்பீர |
பக்தவத்ஸல | கோடி – பானுதேஜ |
கம்ஜனேத்ர | ஹிரண்ய – கஶ்யபாம்தக | ஶூர |
ஸாதுரக்ஷண | ஶம்க – சக்ரஹஸ்த |
ப்ரஹ்லாத வரத | பா – பத்வம்ஸ | ஸர்வேஶ |
க்ஷீரஸாகரஶாயி | – க்றுஷ்ணவர்ண |
பக்ஷிவாஹன | னீல – ப்ரமரகும்தலஜால |
பல்லவாருணபாத – பத்மயுகள |

தே. சாருஶ்ரீசம்தனாகரு – சர்சிதாம்க |
கும்தகுட்மலதம்த | வை – கும்டதாம |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

002
ஸீ. பத்மலோசன | ஸீஸ – பத்யமுல் னீ மீத
ஜெப்பபூனிதினய்ய | – சித்தகிம்பு
கண யதி ப்ராஸ ல – க்ஷணமு ஜூடகலேது
பம்சகாவ்ய ஶ்லோக – படன லேது
அமரகாம்டத்ரயம் – பரஸி சூடகலேது
ஶாஸ்த்ரீய க்ரம்தமுல் – சதுவலேது
னீ கடாக்ஷம்புன – னே ரசிம்செத கானி
ப்ரஜ்ஞ னாயதி காது – ப்ரஸ்துதிம்ப

தே. தப்புகலிகின ஸத்பக்தி – தக்குவௌனெ
செறகுனகு வம்கபோயின – செடுனெ தீபு?
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

003
ஸீ. னரஸிம்ஹ | னீ திவ்ய – னாமமம்த்ரமுசேத
துரிதஜாலமு லன்னி – தோலவச்சு
னரஸிம்ஹ | னீ திவ்ய – னாமமம்த்ரமுசேத
பலுவைன ரோகமுல் – பாபவச்சு
னரஸிம்ஹ | னீ திவ்ய – னாமமம்த்ரமுசேத
ரிபுஸம்கமுல ஸம்ஹ – ரிம்பவச்சு
னரஸிம்ஹ | னீ திவ்ய – னாமமம்த்ரமுசேத
தம்டஹஸ்துனி பம்ட்ல – தரமவச்சு

தே. பளிர | னே னீ மஹாமம்த்ர – பலமுசேத
திவ்ய வைகும்ட பதவி ஸா – திம்பவச்சு
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

004
ஸீ. ஆதினாராயணா | – யனுசு னாலுகதோட
பலுக னேர்சினவாரி – பாதமுலகு
ஸாஷ்டாம்கமுக னம – ஸ்கார மர்பண ஜேஸி
ப்ரஸ்துதிம்செதனய்ய – பஹுவிதமுல
தரணிலோ னருலெம்த – தம்டிவாரைனனு
னின்னு கானனிவாரி – னே ஸ்மரிம்ப
மேமு ஶ்ரேஷ்டுல மம்சு – மிதுகுசும்செடிவாரி
செம்த ஜேரகனோனு – ஶேஷஶயன

தே. பரம ஸாத்விகுலைன னீ – பக்தவருல
தாஸுலகு தாஸுடனு ஜுமீ – தாத்ரிலோன
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

005
ஸீ. ஐஶ்வர்யமுலகு னி – ன்னனுஸரிம்பகலேது
த்ரவ்ய மிம்மனி வெம்ட – தகுலலேது
கனக மிம்மனி சால – கஷ்டபெட்டகலேது
பல்ல கிம்மனி னோட – பலகலேது
ஸொம்மு லிம்மனி னின்னு – னம்மி கொல்வகலேது
பூமு லிம்மனி பேரு – பொகடலேது
பலமு லிம்மனி னின்னு – ப்ரதிமாலகாலேது
பஸுல னிம்மனி பட்டு – பட்டலேது

தே. னேனு கோரின தொக்கடே – னீலவர்ண
சய்யனனு மோக்ஷமிச்சின – ஜாலு னாகு
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

006
ஸீ. மம்தும்டனனி னன்னு – னிம்த சேஸினனேமி?
னா தீனதனு ஜூசி – னவ்வ னேமி?
தூரபாவமுலேக – தூலனாடின னேமி?
ப்ரீதிஸேயக வம்க – பெட்ட னேமி?
கக்கஸம்புலு பல்கி – வெக்கிரிம்சின னேமி?
தீவ்ரகோபமுசேத – திட்ட னேமி?
ஹெச்சுமாடலசேத – னெம்மெ லாடின னேமி?
சேரி தாபட கேலி – சேயனேமி?

தே. கல்பவ்றுக்ஷம்புவலெ னீவு – கல்க னிம்க
ப்ரஜல லக்ஷ்யம்பு னாகேல? – பத்மனாப |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

007
ஸீ. சித்தஶுத்திக னீகு – ஸேவஜேஸெதகானி
புடமிலோ ஜனுல மெ – ப்புலகு காது
ஜன்மபாவனதகை – ஸ்மரணஜேஸெத கானி
ஸரிவாரிலோ ப்ரதி – ஷ்தலகு காது
முக்திகோஸமு னேனு – ம்ரொக்கி வேடெதகானி
தம்டிபாக்யமு னிமி – த்தம்பு காது
னின்னு பொகடக வித்ய – னேர்சிதினேகானி
குக்ஷினிம்டெடு கூடி – கொறகு காது

தே. பாரமார்திகமுனகு னே பாடுபடிதி
கீர்திகி னபேக்ஷபடலேது – க்றுஷ்ணவர்ண |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

008
ஸீ. ஶ்ரவண ரம்த்ரமுல னீ – ஸத்கதல் பொகடம்க
லேஶ மானம்தம்பு – லேனிவாடு
புண்யவம்துலு னின்னு – பூஜஸேயக ஜூசி
பாவமம்துத்ஸாஹ – படனிவாடு
பக்தவர்யுலு னீ ப்ர – பாவமுல் பொகடம்க
தத்பரத்வமுலேக – தலகுவாடு
தனசித்தமம்து னீ – த்யான மென்னடு லேக
காலமம்தயு வ்றுதா – கடபுவாடு

தே. வஸுதலோனெல்ல வ்யர்தும்டு – வாடெ யகுனு
மறியு ஜெடுகாக யெப்புடு – மமதனொம்தி.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

009
ஸீ. கௌதமீஸ்னானான – கடதேறுத மடன்ன
மொனஸி சன்னீள்லலோ – முனுகலேனு
தீர்தயாத்ரலசே க்று – தார்து டௌதமடன்ன
படலி னேமம்பு லே – னடபலேனு
தானதர்மமுல ஸ – த்கதினி ஜெம்துதமன்ன
கனமுகா னாயொத்த – தனமுலேது
தபமாசரிம்சி ஸா – ர்தகமு னொம்துதமன்ன
னிமிஷமைன மனஸ்ஸு – னிலுபலேனு

தே. கஷ்டமுலகோர்வ னாசேத – காது னின்னு
ஸ்மரணசேஸெத னா யதா – ஶக்தி கொலதி.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

010
ஸீ. அர்திவாம்ட்ரகு னீக – ஹானி ஜேயுட கம்டெ
தெம்புதோ வஸனாபி – தினுட மேலு
ஆடுபிட்டலஸொம்மு – லபஹரிம்சுட கம்டெ
பம்ட கட்டுக னூத – படுட மேலு
பருலகாம்தல பட்டி – பல்மி கூடுட கம்டெ
படபாக்னி கீலல – படுட மேலு
ப்ரதுகஜாலக தொம்க – பனுலு சேயுட கம்டெ
கொம்குதோ முஷ்டெத்து – கொனுட மேலு

தே. ஜலஜதளனேத்ர னீ பக்த – ஜனுலதோடி
ஜகடமாடெடு பனிகம்டெ – ஜாவு மேலு
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

011
ஸீ. கார்தபம்புன கேல – கஸ்தூரி திலகம்பு?
மர்கடம்புன கேல – மலயஜம்பு?
ஶார்தூலமுனக கேல – ஶர்கராபூபம்பு?
ஸூகரம்புன கேல – சூதபலமு?
மார்ஜாலமுன கேல – மல்லெபுவ்வுலபம்தி?
குட்லகூபல கேல – கும்டலமுலு?
மஹிஷானி கேல னி – ர்மலமைன வஸ்த்ரமுல்?
பகஸம்ததிகி னேல – பம்ஜரம்பு?

தே. த்ரோஹசிம்தன ஜேஸெடி – துர்ஜனுலகு
மதுரமைனட்டி னீனாம – மம்த்ரமேல?
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

012
ஸீ. பஸரம்பு வம்ஜைன – பஸுலகாபரி தப்பு
ப்ரஜலு துர்ஜனுலைன – ப்ரபுனி தப்பு
பார்ய கய்யாளைன – ப்ராணனாதுனி தப்பு
தனயுடு துஷ்டயின – தம்ட்ரி தப்பு
ஸைன்யம்பு செதிரின – ஸைன்யனாதுனி தப்பு
கூதுரு செடுகைன – மாத தப்பு
அஶ்வம்பு செடுகைன – னாரோஹகுனி தப்பு
தம்தி துஷ்டயின மா – வம்து தப்பு

தே. இட்டி தப்புலெறும்கக – யிச்சவச்சி
னடுல மெலகுது ரிப்பு டீ – யவனி ஜனுலு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

013
ஸீ. கோதிகி ஜலதாரு – குள்லாயி யேடிகி?
விரஜாஜி பூதம்ட – விதவ கேல?
முக்கிடிதொத்துகு – முத்தெம்பு னத்தேல?
னத்த மேமிடிகி ஜா – த்யம்துனகுனு?
மாசகம்மகு னேல – மௌக்திகஹாரமுல்?
க்ரூரசித்துனகு ஸ – த்கோஷ்டு லேல?
றம்குபோதுகு னேல – பிம்கம்பு னிஷ்டலு?
வாவி யேடிகி துஷ்ட – வர்தனுனகு?

தே. மாட னிலுகட கும்கரி – மோடு கேல?
செவிடிவானிகி ஸத்கத – ஶ்ரவண மேல?
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

014
ஸீ. மான்யம்புலீய ஸ – மர்துடொக்கடு லேடு
மான்யமுல் செறுப ஸ – மர்து லம்த
யெம்டின யூள்லகோ – டெறிகிம்ப டெவ்வடு
பம்டின யூள்லமு – ப்ரபுவு லம்த
யிதடு பேத யடம்சு – னெறிகிம்ப டெவ்வம்டு
கலவாரி ஸிரு லென்ன – கலரு சால
தனயாலி சேஷ்டல – தப்பென்ன டெவ்வடு
பெறகாம்த றம்கென்ன – பெத்த லம்த

தே. யிட்டி துஷ்டுல கதிகார – மிச்சினட்டி
ப்ரபுவு தப்பு லடம்சுனு – பலுகவலெனு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

015
ஸீ. தல்லிகர்பமுனும்டி – தனமு தே டெவ்வடு
வெள்லிபோயெடினாடு – வெம்டராது
லக்ஷாதிகாரைன – லவண மன்னமெ கானி
மெறுகு பம்காரம்பு – ம்ரிம்கபோடு
வித்த மார்ஜனஜேஸி – விற்றவீகுடெ கானி
கூடபெட்டின ஸொம்மு – தோடராது
பொம்துகா மறுகைன – பூமிலோபல பெட்டி
தானதர்மமு லேக – தாசி தாசி

தே. துதகு தொம்கல கித்துரோ – தொரல கவுனொ
தேனெ ஜும்டீக லிய்யவா – தெருவருலகு?
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

016
ஸீ. லோகமம் தெவடைன – லோபிமானவு டுன்ன
பிக்ஷ மர்திமி ஜேத – பெட்டலேடு
தானு பெட்டகயுன்ன – தகவு புட்டதுகானி
யொருலு பெட்டக ஜூசி – யோர்வலேடு
தாததக்கற ஜேரி – தன முல்லெ செடினட்லு
ஜிஹ்வதோ ஜாடீலு – செப்புசும்டு
பலமு விக்னம்பைன – பலு ஸம்தஸமுனம்து
மேலு கல்கின ஜால – மிணுகுசும்டு

தே. ஶ்ரீரமானாத | யிடுவம்டி – க்ரூருனகுனு
பிக்ஷுகுல ஶத்ருவனி – பேரு பெட்டவச்சு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

017
ஸீ. தனுவுலோ ப்ராணமுல் = தரளிபொய்யெடிவேள
னீ ஸ்வரூபமுனு த்யா – னிம்சுனதடு
னிமிஷமாத்ரமுலோன – னின்னு ஜேருனு கானி
யமுனி சேதிகி ஜிக்கி – ஶ்ரமலபடடு
பரமஸம்தோஷான – பஜன ஜேஸெடிவாரி
புண்ய மேமனவச்சு – போகிஶயன
மோக்ஷமு னீ தாஸ – முக்யுல ககு கானி
னரக மெக்கடிதய்ய – னளினனேத்ர

தே. கமலனாப னீ மஹிமலு – கானலேனி
துச்சுலகு முக்திதொரகுட – துர்லபம்பு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

018
ஸீ. னீலமேகஶ்யாம | – னீவெ தம்ட்ரிவி மாகு
கமலவாஸினி மம்மு – கன்னதல்லி
னீ பக்தவருலம்த – னிஜமைன பாம்தவுல்
னீ கடாக்ஷமு மா க – னேகதனமு
னீ கீர்தனலு மாகு – லோக ப்ரபம்சம்பு
னீ ஸஹாயமு மாகு – னித்யஸுகமு
னீ மம்த்ரமே மாகு – னிஷ்களம்கபு வித்ய
னீ பத த்யானம்பு – னித்யஜபமு

தே. தோயஜாதாக்ஷ னீ பாத – துலஸிதளமு
ரோகமுல கௌஷதமு ப்ரஹ்ம – ருத்ரவினுத.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

019
ஸீ. ப்ரதிகினன்னாள்லு னீ – பஜன தப்பனு கானி
மரணகாலமுனம்து – மறதுனேமொ
யாவேள யமதூத – லாக்ரஹம்புன வச்சி
ப்ராணமுல் பெகலிம்சி – பட்டுனபுடு
கப வாத பைத்யமுல் – கப்பகா ப்ரமசேத
கம்ப முத்பவமம்தி – கஷ்டபடுசு
னா ஜிஹ்வதோ னின்னு – னாராயணா யம்சு
பிலுதுனோ ஶ்ரமசேத – பிலுவனொ

தே. னாடி கிப்புடெ சேது னீ – னாமபஜன
தலசெதனு, ஜெவி னிடவய்ய | – தைர்யமுகனு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

020
ஸீ. பாம்சபௌதிகமு து – ர்பலமைன காயம் பி
தெப்புடோ விடுசுட – யெறுகலேது
ஶதவர்ஷமுலதாக – மிதமு ஜெப்பிரி கானி
னம்மரா தாமாட – னெம்மனமுன
பால்யமம்தோ மம்சி – ப்ராயமம்தோ லேக
முதிமியம்தோ லேக – முஸலியம்தொ
யூரனோ யடவினோ – யுதகமத்யமுனனோ
யெப்புடோ விடுசுட – யேக்ஷணம்பொ

தே. மரணமே னிஶ்சயமு புத்தி – மம்துடைன
தேஹமுன்னம்தலோ மிம்மு – தெலியவலயு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

021
ஸீ. தல்லிதம்ட்ருலு பார்ய – தனயு லாப்துலு பாவ
மறது லன்னலு மேன – மாமகாரு
கனமுகா பம்துவுல் – கல்கினப்படிகைன
தானு தர்லக வெம்ட – தகிலி ராரு
யமுனி தூதலு ப்ராண – மபகரிம்சுக போக
மமததோ போராடி – மான்பலேரு
பலக மம்தறு துஃக – படுட மாத்ரமெ கானி
யிம்சுக யாயுஷ்ய – மிய்யலேரு

தே. சுட்டமுலமீதி ப்ரமதீஸி – சூர ஜெக்கி
ஸம்ததமு மிம்மு னம்முட – ஸார்தகம்பு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

022
ஸீ. இபராஜவரத | னி – ன்னெம்த பில்சினகானி
மாறு பல்க வதேமி – மௌனிதனமொ?
முனிஜனார்சித | னின்னு – ம்ரொக்கி வேடினகானி
கனுல ஜூட வதேமி – கடுஸுதனமொ?
சால தைன்யமுனொம்தி – சாடு சொச்சினகானி
பாக்ய மிய்ய வதேமி – ப்ரௌடதனமொ?
ஸ்திரமுகா னீபாத – ஸேவ ஜேஸெத னன்ன
தொரகஜால வதேமி – தூர்ததனமொ?

தே. மோக்ஷதாயக | யிடுவம்டி – மூர்கஜனுனி
கஷ்டபெட்டின னீகேமி – கடுபுனிம்டு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

023
ஸீ. னீமீத கீர்தனல் – னித்யகானமு ஜேஸி
ரம்யமொம்திம்ப னா – ரதுடகானு
ஸாவதானமுக னீ – சரண பம்கஜ ஸேவ
ஸலிபி மெப்பம்பம்க – ஶபரிகானு
பால்யமப்படினும்டி – பக்தி னீயம்துன
கலுகனு ப்ரஹ்லாத – கனுடகானு
கனமுகா னீமீதி – க்ரம்தமுல் கல்பிம்சி
வினுதிஸேயனு வ்யாஸ – முனினிகானு

தே. ஸாதுடனு மூர்கமதி மனு – ஷ்யாதமுடனு
ஹீனுடனு ஜும்மி னீவு – ன ன்னேலுகொனுமு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

024
ஸீ. அதிஶயம்புக கல்ல – லாடனேர்சிதிகானி
பாடிகா ஸத்யமுல் – பலுகனேர
ஸத்கார்ய விக்னமுல் – ஸலுப னேர்சிதிகானி
யிஷ்ட மொம்தக னிர்வ – ஹிம்பனேர
னொகரி ஸொம்முகு தோஸி – லொக்க னேர்சிதிகானி
செலுவுகா தர்மம்பு – ஸேயனேர
தனமு லிய்யம்க வ – த்தனக னேர்சிதிகானி
ஶீக்ர மிச்செடுனட்லு – செப்பனேர

தே. பம்கஜாதாக்ஷ | னே னதி – பாதகுடனு
தப்புலன்னியு க்ஷமியிம்ப – தம்ட்ரி வீவெ |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

025
ஸீ. உர்விலோ னாயுஷ்ய – முன்ன பர்யம்தம்பு
மாய ஸம்ஸாரம்பு – மரகி னருடு
ஸகல பாபமுலைன – ஸம்க்ரஹிம்சுனு கானி
னின்னு ஜேரெடி யுக்தி – னேர்வலேடு
துதகு காலுனியொத்தி – தூத லித்தறு வச்சி
கும்ஜுக சனி வாரு – க்ருத்துசும்ட
ஹிம்ஸ கோர்வக லேக – யேட்சி கம்துலுவேஸி
திக்கு லேதனி னால்கு – திஶலு சூட

தே. தன்னு விடிபிம்ப வச்செடி – தன்யு டேடி
மும்து னீதாஸுடை யுன்ன – முக்தி கலுகு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

026
ஸீ. அதிக வித்யாவம்து – லப்ரயோஜகுலைரி
பூர்ணஶும்டலு ஸபா – பூஜ்யுலைரி
ஸத்யவம்துலமாட – ஜன விரோதம்பாயெ
வதருபோதுலமாட – வாஸிகெக்கெ
தர்மவாதனபருல் – தாரித்ர்யமொம்திரி
பரமலோபுலு தன – ப்ராப்துலைரி
புண்யவம்துலு ரோக – பூத பீடிதுலைரி
துஷ்டமானவுலு வ – ர்திஷ்ணுலைரி

தே. பக்ஷிவாஹன | மாவம்டி – பிக்ஷுகுலகு
ஶக்திலேதாயெ னிக னீவெ – சாடு மாகு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

027
ஸீ. புஜபலம்புன பெத்த – புலுல ஜம்பகவச்சு
பாமுகம்டமு ஜேத – பட்டவச்சு
ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸகோட்ல – பாறத்ரோலகவச்சு
மனுஜுல ரோகமுல் – மான்பவச்சு
ஜிஹ்வ கிஷ்டமுகானி – சேது ம்ரிம்ககவச்சு
பதனு கட்கமு சேத – னதமவச்சு
கஷ்டமொம்துசு மும்ட்ல – கம்பலோ ஜொரவச்சு
திட்டுபோதுல னோள்லு – கட்டவச்சு

தே. புடமிலோ துஷ்டுலகு ஜ்ஞான – போத தெலிபி
ஸஜ்ஜனுல ஜேயலே டெம்த – சதுருதைன.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

028
ஸீ. அவனிலோகல யாத்ர – லன்னி சேயகவச்சு
முக்யுடை னதுலம்து – முனுகவச்சு
முக்குபட்டுக ஸம்த்ய – மொனஸி வார்வகவச்சு
தின்னகா ஜபமால – த்ரிப்பவச்சு
வேதால கர்தம்பு – விறிசி செப்பகவச்சு
ஶ்ரேஷ்ட் க்ரதுவு லெல்ல – ஜேயவச்சு
தனமு லக்ஷலு கோட்லு – தானமிய்யகவச்சு
னைஷ்டிகாசாரமுல் – னடுபவச்சு

தே. ஜித்த மன்யஸ்தலம்புன – ஜேரகும்ட
னீ பதாம்போஜமுலயம்து – னிலபராது.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

029
ஸீ. கர்ணயுக்மமுன னீ – கதலு ஸோகினஜாலு
பெத்த போகுல ஜோள்லு – பெட்டினட்லு
சேது லெத்துசு பூஜ – ஸேயகல்கினஜாலு
தோரம்பு கடியாலு – தொடிகினட்லு
மொனஸி மஸ்தகமுதோ – ம்ரொக்க கல்கினஜாலு
செலுவமைன துராயி – செக்கினட்லு
களமு னொவ்வக னின்னு – பலுக கல்கினஜாலு
விம்தகா கம்டீலு – வேஸினட்லு

தே. பூனி னினு கொல்சுடே ஸர்வ – பூஷணம்பு
லிதர பூஷணமுல னிச்ச – கிம்பனேல.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

030
ஸீ. புவனரக்ஷக | னின்னு – பொகடனேரனி னோரு
வ்ரஜ ககோசரமைன – பாடுபொம்த
ஸுரவரார்சித | னின்னு – ஜூடகோரனி கனுல்
ஜலமுலோபல னெல்லி – ஸரபுகும்ட்லு
ஶ்ரீரமாதிம | னீகு – ஸேவஜேயனி மேனு
கூலி கம்முடுவோனி – கொலிமிதித்தி
வேட்கதோ னீகதல் – வினனி கர்ணமுலைன
கடினஶிலாதுல – கலுகு தொலலு

தே. பத்மலோசன னீமீத – பக்திலேனி
மானவுடு ரெம்டுபாதால – மஹிஷமய்ய.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

031
ஸீ. அதிவித்யனேர்சுட – அன்னவஸ்த்ரமுலகே
பஸுல னார்ஜிம்சுட – பாலகொறகெ
ஸதினி பெம்ட்லாடுட – ஸம்ஸார ஸுகமுகே
ஸுதுல போஷிம்சுட – கதுலகொறகெ
ஸைன்யமுல் கூர்சுட – ஶத்ருஜயமுனகே
ஸாமு னேர்சுடலெல்ல – சாவுகொறகெ
தானமிச்சுடயு மும் – தடி ஸம்சிதமுனகே
கனமுகா ஜதுவுட – கடுபு கொறகெ

தே. யிதர காமம்பு கோரக – ஸததமுகனு
பக்தி னீயம்து னிலுபுட – முக்தி கொறகெ
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

032
ஸீ. தரணிலோ வேயேம்ட்லு – தனுவு னில்வகபோது
தன மெப்படிகி ஶாஶ்வ – தம்பு காது
தாரஸுதாதுலு – தனவெம்ட ராலேரு
ப்ருத்யுலு ம்றுதினி த – ப்பிம்பலேரு
பம்துஜாலமு தன்னு – ப்ரதிகிம்சுகோலேரு
பலபராக்ரம மேமி – பனிகி ராது
கனமைன ஸகல பா – க்யம் பெம்த கல்கின
கோசிமாத்ரம்பைன – கொனுசுபோடு

தே. வெற்றி குக்கல ப்ரமலன்னி – விடிசி னின்னு
பஜன ஜேஸெடிவாரிகி – பரமஸுகமு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

033
ஸீ. னரஸிம்ஹ | னாகு து – ர்ணயமுலே மெம்டாயெ
ஸுகுண மொக்கடிலேது – சூட ஜனின
னன்யகாம்தல மீத – னாஶ மானகலேனு
னொருல க்ஷேமமு சூசி – யோர்வலேனு
இடுவம்டி துர்புத்து – லின்னி னா குன்னவி
னேனு ஜேஸெடிவன்னி – னீசக்றுதுலு
னாவம்டி பாபிஷ்டி – னருனி பூலோகான
புட்டஜேஸிதி வேல – போகிஶயன |

தே. அப்ஜதளனேத்ர | னாதம்ட்ரி – வைன பலமு
னேரமுலு காசி ரக்ஷிம்பு – னீவெ திக்கு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

034
ஸீ. தீரத பருல னிம் – திம்ப னேர்சிதி கானி
தின்னகா னினு ப்ரஸ்து – திம்பனைதி
பொருகு காமினுலம்து – புத்தி னில்பிதி கானி
னின்னு ஸம்ததமு த்யா – னிம்பனைதி
பெரிகிமுச்சட லைன – முரிஸி விம்டினிகானி
யெம்சி னீகத லால – கிம்சனைதி
கௌதுகம்புன பாத – கமு கடிம்சிதிகானி
ஹெச்சு புண்யமு ஸம்க்ர – ஹிம்பனைதி

தே. னவனிலோ னேனு ஜன்மிம்சி – னம்து கேமி
ஸார்தகமு கானராதாயெ – ஸ்வல்பமைன.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

035
ஸீ. அம்த்யகாலமுனம்து – னாயாஸமுன னின்னு
தலதுனோ தலபனோ – தலது னிபுடெ
னரஸிம்ஹ | னரஸிம்ஹ | – னரஸிம்ஹ | லக்ஷ்மீஶ |
தானவாம்தக | கோடி – பானுதேஜ |
கோவிம்த | கோவிம்த | – கோவிம்த | ஸர்வேஶ |
பன்னகாதிபஶாயி | – பத்மனாப |
மதுவைரி | மதுவைரி | – மதுவைரி | லோகேஶ |
னீலமேகஶரீர | னிகமவினுத |

தே. ஈ விதம்புன னீனாம – மிஷ்டமுகனு
பஜனஸேயுசு னும்து னா – பாவமம்து.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

036
ஸீ. ஆயுராரோக்ய பு – த்ரார்த ஸம்பதலன்னி
கலுகஜேஸெடி பார – கர்த வீவெ
சதுவு லெஸ்ஸக னேர்பி – ஸபலோ கரிஷ்டாதி
கார மொம்திம்செடி – கனுட வீவெ
னடக மம்சிதி பெட்டி – னருலு மெச்சேடுனட்டி
பேரு ரப்பிம்செடி – பெத்த வீவெ
பலுவைன வைராக்ய – பக்திஜ்ஞானமுலிச்சி
முக்தி பொம்திம்செடு – மூர்தி வீவெ

தே. அவனிலோ மானவுல கன்னி – யாஸலிச்சி
வ்யர்துலனு ஜேஸி தெலிபெடி – வாட வீவெ.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

037
ஸீ. காய மெம்த பயான – காபாடினனுகானி
தாத்ரிலோ னதி சூட – தக்க போது
ஏவேள னேரோக – மேமரிம்சுனொ? ஸத்த்வ
மொம்தம்க ஜேயு னே – சம்தமுனனு
ஔஷதம்புலு மம்சி – வனுபவிம்சின கானி
கர்ம க்ஷீணம்பைன கானி – விடது;
கோடிவைத்யுலு கும்பு – கூடிவச்சின கானி
மரண மய்யெடு வ்யாதி – மான்பலேரு

தே. ஜீவுனி ப்ரயாணகாலம்பு – ஸித்தமைன
னிலுசுனா தேஹ மிம்தொக்க – னிமிஷமைன?
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

038
ஸீ. ஜம்தெ மிம்புக வேஸி – ஸம்த்ய வார்சின னேமி
ப்ரஹ்ம மம்தக காடு – ப்ராஹ்மணும்டு
திருமணி ஶ்ரீசூர்ண – குருரேக லிடினனு
விஷ்ணு னொம்தக காடு – வைஷ்ணவும்டு
பூதினி னுதுடனு – பூஸிகொனின னேமி
ஶம்பு னொம்தக காடு – ஶைவஜனுடு
காஷாய வஸ்த்ராலு – கட்டி கப்பின னேமி
யாஶ போவக காடு – யதிவரும்டு

தே. என்னி லௌகிகவேஷாலு – கட்டுகொனின
குருனி ஜெம்தக ஸன்முக்தி – தொரகபோது.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

039
ஸீ. னரஸிம்ஹ | னே னின்னு – னம்மினம்துகு ஜால
னெனரு னாயம்தும்சு – னெம்மனமுன
னன்னி வஸ்துவுலு னி – ன்னடிகி வேஸடபுட்டெ
னிம்கனைன கடாக்ஷ – மிய்யவய்ய
ஸம்தஸம்புன னன்னு – ஸ்வர்கமம்தே யும்சு
பூமியம்தே யும்சு – போகஶயன |
னயமுகா வைகும்ட – னகரமம்தே யும்சு
னரகமம்தே யும்சு – னளினனாப |

தே. எசட னன்னும்சினனுகானி – யெபுடு னின்னு
மறசி போகும்ட னீனாம – ஸ்மரணனொஸகு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

040
ஸீ. தேஹ முன்னவறகு – மோஹஸாகரமம்து
முனுகுசும்துரு ஶுத்த – மூடஜனுலு
ஸலலிதைஶ்வர்யமுல் – ஶாஶ்வதம் பனுகொனி
ஷட்ப்ரமலனு மான – ஜால ரெவரு
ஸர்வகாலமு மாய – ஸம்ஸார பத்துலை
குருனி காருண்யம்பு கோருகொனரு
ஜ்ஞான பக்தி விரக்து – லைன பெத்தல ஜூசி
னிம்த ஜேயக – தாமு னிலுவலேரு

தே. மத்துலைனட்டி துர்ஜாதி – மனுஜுலெல்ல
னின்னு கனலேரு மொதடிகே – னீரஜாக்ஷ.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

041
ஸீ. இலலோன னே ஜன்ம – மெத்தினப்படினும்டி
பஹு கடிம்சிதினய்ய – பாதகமுலு
தெலிஸி சேஸிதி கொன்னி – தெலியஜாலக சேஸி
பாத னொம்திதி னய்ய – பத்மனாப
அனுபவிம்செடு னப்பு – ததி ப்ரயாஸம்பம்சு
ப்ரஜலு செப்பக ஜால – பயமு கலிகெ
னெகிரி போவுடகுனை – யே யுபாயம்பைன
ஜேஸி சூதமடன்ன – ஜேதகாது

தே. ஸூர்யஶஶினேத்ர | னீசாடு – ஜொச்சி னானு
கலுஷமுலு த்ரும்சி னன்னேலு – கஷ்டமனக.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

042
ஸீ. தாபஸார்சித | னேனு – பாபகர்முடனம்சு
னாகு வம்கலபெட்ட – போகுசும்மி
னாடிகி ஶிக்ஷலு – னன்னு சேயுடகம்டெ
னேடு ஸேயுமு னீவு – னேஸ்தமனக
அதிபயம்கருலைன – யமதூதலகு னன்னு
னொப்பகிம்பகு மய்ய – யுரகஶயன |
னீ தாஸுலனு பட்டி – னீவு தம்டிம்பம்க
வத்து வத்தன ரெம்த – பெத்தலைன

தே. தம்ட்ரிவை னீவு பரபீட – தகுலஜேய
வாஸிகல பேரு கபகீர்தி – வச்சுனய்ய.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

043
ஸீ. தரணிலோபல னேனு – தல்லிகர்பமுனம்து
புட்டினப்படினும்டி – புண்யமெறுக
னேகாதஶீவ்ரதம் – பென்ன டும்டுக லேது
தீர்தயாத்ரலகைன – திருகலேது
பாரமார்திகமைன – பனுலு சேயகலேது
பிக்ஷ மொக்கனிகைன – பெட்டலேது
ஜ்ஞானவம்துலகைன – பூனி ம்ரொக்ககலேது
இதர தானமுலைன – னிய்யலேது

தே. னளினதளனேத்ர | னின்னு னே – னம்மினானு
ஜேரி ரக்ஷிம்பவே னன்னு – ஶீக்ரமுகனு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

044
ஸீ. அடவிபக்ஷுல கெவ்வ – டாஹார மிச்செனு
ம்றுகஜாதி கெவ்வடு – மேதபெட்டெ
வனசராதுலகு போ – ஜன மெவ்வ டிப்பிம்செ
ஜெட்ல கெவ்வடு னீள்ளு – சேதிபோஸெ
ஸ்த்ரீலகர்பம்புன – ஶிஶுவு னெவ்வடு பெம்செ
பணுல கெவ்வடு போஸெ – பரக பாலு
மதுபாளி கெவ்வடு – மகரம்த மொனரிம்செ
பஸுல மெவ்வ டொஸம்கெ – பச்சிபூரி

தே. ஜீவகோட்லனு போஷிம்ப – னீவெகானி
வேறெ யொக தாத லேடய்ய – வெதகிசூட.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

045
ஸீ. தனுஜாரி | னாவம்டி – தாஸஜாலமு னீகு
கோடி ஸம்க்ய கலாரு – கொதுவ லேது
பம்ட்லஸம்தடிவல்ல – பஹுபராகை னன்னு
மறசி போகுமு பாக்ய – மஹிமசேத
தம்டிகா ப்ருத்யுலு – தகிலி னீகும்டம்க
பக்கபம் டேபாடி – பனிகி னகுனு?
னீவு மெச்செடி பனுல் – னேனு ஜேயகலேக
யிம்த வ்றுதாஜன்ம – மெத்தினானு

தே. பூஜனுலலோன னே னப்ர – யோஜகுடனு
கனுக னீ ஸத்கடாக்ஷம்பு – கலுகஜேயு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

046
ஸீ. கமலலோசன | னன்னு – கன்னதம்ட்ரிவிகான
னின்னு னேமறகும்டி – னேனு விடக
யுதரபோஷணகுனை – யொகரி னே னாஶிம்ப
னேர னா கன்னம்பு – னீவு னடபு
பெட்டலே னம்டிவா – பின்ன பெத்தலலோன
தகவு கிப்புடு தீய – தலசினானு
தனமு பாரம்பைன – தலகிரீடமு னம்மு
கும்டலம்புலு பைடி – கொலுஸு லம்மு

தே. கொஸகு னீ ஶம்க சக்ரமுல் – குதுவபெட்டி
க்ராஸமு னொஸம்கி போஷிம்சு – கபடமுடிகி.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

047
ஸீ. குவலயஶ்யாம | னீ – கொலுவு சேஸின னாகு
ஜீத மெம்துகு முட்ட – ஜெப்பவைதி
மம்சிமாடலசேத – கொம்செமிய்யகலேவு
கலஹமௌ னிக ஜும்மி – கம்டிதமுக
னீவு ஸாதுவு கான – னிம்த பர்யம்தம்பு
சனவுசே னின்னாள்லு – ஜருபவலஸெ
னிக னே ஸஹிம்ப னீ – விபுடு னன்னேமைன
ஶிக்ஷ சேஸின ஜேயு – ஸித்தமயிதி

தே. னேடு கருணிம்பகும்டிவா – னிஶ்சயமுக
தெகபடிதி சூடு னீதோட – ஜகடமுனகு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

048
ஸீ. ஹரி | னீகு பர்யம்க – மைன ஶேஷுடு சால
பவனமு பக்ஷிம்சி – ப்ரதுகுசும்டு
னனுவுகா னீகு வா – ஹனமைன ககராஜு
கொப்பபாமுனு னோட – கொறுகுசும்டு
அதிகாக னீ பார்ய – யைன லக்ஷ்மீதேவி
தினமு பேரம்டம்பு – திருகுசும்டு
னின்னு பக்துலு பில்சி – னித்யபூஜலு சேஸி
ப்ரேம பக்வான்னமுல் – பெட்டுசும்ட்ரு

தே. ஸ்வஸ்தமுக னீகு க்ராஸமு – ஜருகுசும்டு
காஸு னீ சேதி தொகடைன – காது வ்யயமு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

049
ஸீ. பும்டரீகாக்ஷ | னா – ரெம்டு கன்னுல னிம்ட
னின்னு ஜூசெடி பாக்ய – மென்னடய்ய
வாஸிகா னா மனோ – வாம்ச தீரெடுனட்லு
ஸொகஸுகா னீரூபு – சூபவய்ய
பாபகர்முனி கம்ட – படகபோவுதமம்சு
பருஷமைன ப்ரதிஜ்ஞ – பட்டினாவெ?
வஸுதலோ பதித பா – வனுட வீ வம்சு னே
புண்யவம்துலனோட – பொகட விம்டி

தே. னேமிடிகி விஸ்தரிம்செ னீ – கிம்த கீர்தி
த்ரோஹினைனனு னா கீவு – தொரகராதெ?
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

050
ஸீ. பச்சி சர்மபு தித்தி – பஸலேது தேஹம்பு
லோபல னம்தட – ரோய ரோத
னரமுலு ஶல்யமுல் – னவரம்த்ரமுலு ரக்த
மாம்ஸம்பு கம்டலு – மைல தித்தி
பலுவைன யெம்ட வா – னல கோர்வ திம்தைன
தாளலே தாகலி – தாஹமுலகு
ஸகல ரோகமுலகு – ஸம்ஸ்தானமெ யும்டு
னிலுவ தஸ்திரமைன – னீடிபுக்க

தே. பொம்திலோ னும்டு ப்ராணமுல் – போயினம்த
காடிகே கானி கொறகாது – கவ்வகைன.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

051
ஸீ. பலுரோகமுலகு னீ – பாததீரமெ கானி
வலபு மம்துலு னாகு – வலது வலது
செலிமி ஸேயுசு னீகு – ஸேவ ஜேஸெத கான
னீ தாஸகோடிலோ – னிலுபவய்ய
க்ரஹபயம்புனகு ஜ – க்ரமு தலசெதகானி
கோரரக்ஷலு கட்ட – கோரனய்ய
பாமுகாடுகு னின்னு – பஜன ஜேஸெதகானி
தானி மம்த்ரமு னேனு – தலபனய்ய

தே. தொரிகிதிவி னாகு தம்டி வை – த்யுடவு னீவு
வேயிகஷ்டாலு வச்சினன் – வெறவனய்ய.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

052
ஸீ. கூடிகோஸரமு னே – கொறகானி ஜனுலசே
பலுகத்தரிம்புலு – படகவலஸெ?
தார ஸுத ப்ரம – தகிலியும்டககதா
தேஶதேஶமுலெல்ல – திருகவலஸெ?
பெனு தரித்ரத பைனி – பெனகியும்டககதா
சேரி னீசுலஸேவ – சேயவலஸெ?
னபிமானமுலு மதி – னம்டியும்டககதா
பருல ஜூசின பீதி – படகவலஸெ?

தே. னிடுல ஸம்ஸாரவாரிதி – னீதலேக
வேயிவிதமுல னின்னு னே – வேடுகொம்டி.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

053
ஸீ. ஸாது ஸஜ்ஜனுலதோ – ஜகடமாடின கீடு
கவுலதோ வைரம்பு – காம்ச கீடு
பரம தீனுல ஜிக்க – பட்டி கொட்டின கீடு
பிக்ஷகாம்ட்ரனு துஃக – பெட்ட கீடு
னிருபேதலனு ஜூசி – னிம்தஜேஸின கீடு
புண்யவம்துல திட்ட – பொஸகு கீடு
ஸத்பக்துலனு திர – ஸ்காரமாடின கீடு
குருனி த்ரவ்யமு தோசு – கொனின கீடு

தே. துஷ்டகார்யமு லொனரிம்சு – துர்ஜனுலகு
கனதரம்பைன னரகம்பு – கட்டிமுல்லெ.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

054
ஸீ. பருலத்ரவ்யமுமீத – ப்ராம்தி னொம்தினவாடு
பரகாம்தல னபேக்ஷ – படெடுவாடு
அர்துல வித்தம்பு – லபஹரிம்செடுவாடு
தானமிய்யம்க வ – த்தனெடிவாடு
ஸபலலோபல னில்சி – சாடிசெப்பெடிவாடு
பக்ஷபு ஸாக்ஷ்யம்பு – பலுகுவாடு
விஷ்ணுதாஸுல ஜூசி – வெக்கிரிம்செடிவாடு
தர்மஸாதுல திட்ட – தலசுவாடு

தே. ப்ரஜல ஜம்துல ஹிம்ஸிம்சு – பாதகும்டு
காலகிம்கர கதலசே – கஷ்டமொம்து.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

055
ஸீ. னரஸிம்ஹ | னா தம்ட்ரி – னன்னேலு னன்னேலு
காமிதார்தமு லிச்சி – காவு காவு
தைத்யஸம்ஹார | சால – தயயும்சு தயயும்சு
தீனபோஷக | னீவெ – திக்கு திக்கு
ரத்னபூஷிதவக்ஷ | – ரக்ஷிம்சு ரக்ஷிம்சு
புவனரக்ஷக | னன்னு – ப்ரோவு ப்ரோவு
மாரகோடிஸுரூப | – மன்னிம்சு மன்னிம்சு
பத்மலோசன | சேயி – பட்டு பட்டு

தே. ஸுரவினுத | னேனு னீசாடு – ஜொச்சினானு
னா மொறாலிம்சி கடதேர்சு – னாகஶயன |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

056
ஸீ. னீ பக்துலனு கனுல் – னிம்ட ஜூசியு ரெம்டு
சேதுல ஜோஹாரு – ஸேயுவாடு
னேர்புதோ னெவரைன – னீ கதல் செப்பம்க
வினயமம்துசு ஜால – வினெடுவாடு
தன க்றுஹம்புனகு னீ – தாஸுலு ரா ஜூசி
பீடபை கூர்சும்ட – பெட்டுவாடு
னீஸேவகுல ஜாதி – னீது லென்னக சால
தாஸோஹ மனி சேர – தலசுவாடு

தே. பரமபக்தும்டு தன்யும்டு – பானுதேஜ |
வானி கனுகொன்ன புண்யம்பு – வஸுதலோன.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

057
ஸீ. பக்ஷிவாஹன | னேனு – ப்ரதிகினன்னிதினாலு
கொம்டெகாம்ட்ரனு கூடி – குமதினைதி
னன்னவஸ்த்ரமு லிச்சி – யாதரிம்புமு னன்னு
கன்னதம்ட்ரிவி னீவெ – கமலனாப |
மரண மய்யெடினாடு – மமததோ னீயொத்தி
பம்ட்ல தோலுமு மும்து – ப்ரஹ்மஜனக |
இனஜபடாவளி – யீடிசிகொனிபோக
கருணதோ னாயொத்த – காவ லும்சு

தே. கொஸகு னீ ஸன்னிதிகி பில்சு – கொனியு னீகு
ஸேவகுனி ஜேஸிகொனவய்ய – ஶேஷஶயன |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

058
ஸீ. னிகமாதிஶாஸ்த்ரமுல் – னேர்சின த்விஜுடைன
யஜ்ஞகர்தகு ஸோம – யாஜியைன
தரணிலோபல ப்ரபா – த ஸ்னானபருடைன
னித்யஸத்கர்மாதி – னிரதுடைன
னுபவாஸ னியமம்பு – லொம்து ஸஜ்ஜனுடைன
காவிவஸ்த்ரமுகட்டு – கனுடுனைன
தம்டிஷோடஶமஹா – தானபரும்டைன
ஸகல யாத்ரலு ஸல்பு – ஸரஸுடைன

தே. கர்வமுன கஷ்டபடி னின்னு – கானகுன்ன
மோக்ஷஸாம்ராஜ்ய மொம்தடு – மோஹனாம்க |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

059
ஸீ. பம்ஜரம்புன காகி – பட்டி யும்சின லெஸ்ஸ
பலுகுனே விம்தைன – சிலுகவலெனு?
கார்தபம்புனு தெச்சி – கள்லெமிம்புகவேய
திருகுனே குற்றம்பு – தீருகானு?
எனுபபோதுனு மாவ – டீ டு ஶிக்ஷிம்சின
னடசுனே மதவார – ணம்புவலெனு?
பெத்தபிட்டனு மேத – பெட்டி பெம்சின க்ரொவ்வி
ஸாகுனே வேடாடு – டேகவலெனு?

தே. குஜனுலனு தெச்சி னீ ஸேவ – கொறகு பெட்ட
வாம்சதோ ஜேதுரே பக்த – வருலவலெனு?
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

060
ஸீ. னீகு தாஸுட னம்டி – னின்னு னம்முகயும்டி
கான னாபை னேடு – கருணஜூடு
தோஸிலொக்கிதி னீகு – த்ரோஹ மென்னகபோகு
பத்மலோசன | னேனு – பருடகானு
பக்தி னீபை னும்சி – பஜன ஜேஸெத கானி
பருல வேடனு ஜும்மி – வரமு லிம்மு
தம்டிதாதவு னீவு – தடவுஸேயக காவு
கோரபாதகராஶி – கொட்டிவைசி

தே. ஶீக்ரமுக கோர்கு லீடேர்சு – சிம்த தீர்சு
னிரதமுக னன்னு போஷிம்சு – னெனரு னும்சு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

061
ஸீ. வித்ய னேர்சிதி னம்சு – விற்றவீககலேது
பாக்யவம்துட னம்சு – பலுகலேது
த்ரவ்யவம்துட னம்சு – தறசு னிக்ககலேது
னிரததானமுலைன – னெறபலேது
புத்ரவம்துட னம்சு – பொகடுசும்டகலேது
ப்ருத்யவம்துட னம்சு – பொகடலேது
ஶௌர்யவம்துட னம்சு – ஸம்தஸிம்பகலேது
கார்யவம்துட னம்சு – கடபலேது

தே. னலுகுரிகி மெப்புகானைன – னடுவலேது
னளினதளனேத்ர | னின்னு னே – னம்மினானு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

062
ஸீ. அதிலோபுலனு பிக்ஷ – மடுகபோவுட ரோத
தனத்ரவ்ய மொகரிம்ட – தாச ரோத
குணஹீனு டகுவானி – கொலுவு கொல்சுட ரோத
யொருல பம்சலக்ரிம்த – னும்ட ரோத
பாக்யவம்துனிதோட – பம்தமாடுட ரோத
குறிலேனி பம்துல – கூட ரோத
ஆதாயமுலு லேக – யப்புதீயுட ரோத
ஜார சோருல கூடி – சனுட ரோத

தே. யாதிலக்ஷ்மீஶ | னீபம்ட – னைதினய்ய |
யிம்க னெடபாஸி ஜன்மம்பு – லெத்த ரோத.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

063
ஸீ. வெற்றிவானிகி னேல – வேதாக்ஷரம்புலு?
மோடுவானிகி மம்சி – பாட லேல?
பஸுலகாபரி கேல – பரதத்த்வபோதலு?
விடகானி கேடிகோ – விஷ்ணுகதலு?
வதரு ஶும்டல கேல – வ்ராத புஸ்தகமுலு?
திருகு த்ரிம்மரி கேல – தேவபூஜ?
த்ரவ்யலோபிகி னேல – தாத்றுத்வ குணமுலு?
தொம்கபம்டுகு மம்சி – ஸம்க தேல?

தே. க்ரூரஜனுலகு னீமீத – கோரி கேல?
த்ரோஹி பாபாத்முனகு தயா – துஃக மேல?
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

064
ஸீ. னா தம்ட்ரி னாதாத – னாயிஷ்டதைவமா
னன்னு மன்னனஸேயு – னாரஸிம்ஹ |
தயயும்சு னாமீத – தப்புலன்னி க்ஷமிம்சு
னிகமகோசர | னாகு – னீவெ திக்கு
னே துராத்முட னம்சு – னீமனம்புன கோப
கிம்பபோகுமு ஸ்வாமி | – கேவலமுக
முக்திதாயக னீகு – ம்ரொக்கினம்துகு னன்னு
கருணிம்சி ரக்ஷிம்சு – கமலனாப |

தே. தம்டிதொர வம்சு னீவெம்ட – தகிலினானு
னேடு ப்ரத்யக்ஷமை னன்னு – னிர்வஹிம்பு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

065
ஸீ. வேமாறு னீகதல் – வினுசு னும்டெடிவாடு
பருல முச்சடமீத – ப்ராம்தி படடு
அகணிதம்புக னின்னு – பொகட னேர்சினவாடு
செட்டமாடலு னோட – ஜெப்பபோடு
ஆஸக்திசேத னி – ன்னனுஸரிம்செடிவாடு
தனமதாம்துலவெம்ட – தகுல போடு
ஸம்தஸம்புன னின்னு – ஸ்மரணஜேஸெடிவாடு
செலகி னீசுலபேரு – தலபபோடு

தே. னின்னு னம்மின பக்தும்டு – னிஶ்சயமுக
கோரி சில்லர வேல்புல – கொல்வபோடு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

066
ஸீ. னே னெம்த வேடின – னீ கேல தயராது?
பலுமாறு பிலிசின – பலுக வேமி?
பலிகின னீ குன்ன – பத வேமிபோவு? னீ
மோமைன பொடசூப – வேமி னாகு?
ஶரணு ஜொச்சினவானி – ஸவரிம்பவலெ காக
பரிஹரிம்சுட னீகு – பிருது காது
னீதாஸுலனு னீவு – னிர்வஹிம்பக யுன்ன
பரு லெவ்வ ரகுதுரு – பம்கஜாக்ஷ |

தே. தாத தைவம்பு தல்லியு – தம்ட்ரி வீவெ
னம்மியுன்னானு னீபாத – னளினமுலனு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

067
ஸீ. வேதமுல் சதிவெடு – விப்ரவர்யும்டைன
ரணமு ஸாதிம்செடு – ராஜெயைன
வர்தகக்றுஷிகுடௌ – வைஶ்யமுக்யும்டைன
பரிசகிம்செடு ஶூத்ர – வர்யுடயின
மெச்சுகட்கமு பட்டி – மெறயு ம்லேச்சும்டைன
ப்ரஜல கக்கறபடு – ரஜகுடைன
சர்ம மம்மெடி ஹீன – சம்டாலனருடைன
னீ மஹீதலமம்து – னெவ்வடைன

தே. னின்னு கொனியாடுசும்டெனா – னிஶ்சயமுக
வாடு மோக்ஷாதிகாரி யீ – வஸுதலோன.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

068
ஸீ. ஸகலவித்யலு னேர்சி – ஸப ஜயிம்பகவச்சு
ஶூருடை ரணமம்து – போரவச்சு
ராஜராஜை புட்டி – ராஜ்ய மேலகவச்சு
ஹேம கோதானம்பு – லிய்யவச்சு
ககனமம் துன்ன சு – க்கல னெம்சகாவச்சு
ஜீவராஸுல பேள்லு – செப்பவச்சு
னஷ்டாம்கயோகமு – லப்யஸிம்பகவச்சு
மேக ரீதிக னாகு – மெஸவவச்சு

தே. தாமரஸகர்ப ஹர புரம் – தருலகைன
னின்னு வர்ணிம்ப தரமௌனெ – னீரஜாக்ஷ |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

069
ஸீ. னரஸிம்ஹ | னீவம்டி – தொரனு ஸம்பாதிம்சி
குமதி மானவுல னே – கொல்வஜால
னெக்கு வைஶ்வர்யம்பு – லிய்யலேகுன்னனு
பொட்டகுமாத்ரமு – போயராதெ?
கனமுகா திதி னீகு – கரவுன போஷிம்ப
கஷ்ட மெம்தடி ஸ்வல்ப – கார்யமய்ய?
பெட்டஜாலக யேல – பிக்ஷமெத்திம்செது
னன்னு பீதனு ஜேஸி – னா வதேமி?

தே. அமல | கமலாக்ஷ | னே னிட்லு – ஶ்ரமபடம்க
கன்னுலகு பம்டுவை னீகு – கானபடுனெ?
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

070
ஸீ. வனருஹனாப | னீ – வம்க ஜேரிதி னேனு
கட்டிகா னனு காவு – காவு மனுசு
வச்சினம்துகு வேக – வரமு லிய்யககானி
லேவபோயின னின்னு – லேவனிய்ய
கூர்சும்டபெட்டி னீ – கொம்கு கட்டிக பட்டி
புச்சுகொம்துனு ஜூடு – போகிஶயன |
யீவேள னீ கட்ட – மெவரு வச்சினகானி
வாரிகைனனு லொம்கி – வடகபோனு

தே. கோபகாடனு னீவு னா – குணமு தெலிஸி
யிப்புடே னன்னு ரக்ஷிம்சி – யேலுகொம்மு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

071
ஸீ. ப்ரஹ்லாது டேபாடி – பைடி கானுக லிச்செ?
மதகஜம் பென்னிச்செ – மௌக்திகமுலு?
னாரதும் டென்னிச்செ – னகலு ரத்னம்பு? ல
ஹல்ய னீ கே யக்ர – ஹார மிச்செ?
உடுத னீ கேபாடி – யூடிகம்புலு சேஸெ?
கனவிபீஷணு டேமி – கட்ன மிச்செ?
பம்சபாம்டவு லேமி – லம்ச மிச்சிரி னீகு?
த்ரௌபதி னீ கெம்த – த்ரவ்ய மிச்செ?

தே. னீகு வீரம்த றயினட்லு – னேனு கான?
யெம்து கனி னன்னு ரக்ஷிம்ப – விம்துவதன |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

072
ஸீ. வாம்சதோ பலிசக்ர – வர்திதக்கர ஜேரி
பிக்ஷமெத்திதி வேல – பிடியபடக?
யடவிலோ ஶபரி தி – ய்யனி பலா லம்திய்ய
ஜேதுலொக்கிதி வேல – ஸிக்குபடக?
வேட்கதோ வேவேக – விதுருனிம்டிகி னேகி
விம்துகொம்டி வதேமி – வெலிதிபடக?
அடுகு லல்பமு குசே – லுடு கடிம்சுக தேர
பொக்கஸாகிதி வேல – லெக்ககொனக?

தே. பக்துலகு னீவு பெட்டுட – பாக்யமௌனு
வாரி காஶிம்சிதிவி திம்டி – வாட வகுசு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

073
ஸீ. ஸ்தம்பமம் துதயிம்சி – தானவேம்த்ருனி த்ரும்சி
கருணதோ ப்ரஹ்லாது – காசினாவு
மகரிசே ஜிக்கி ஸா – மஜமு துஃகிம்சம்க
க்றுபயும்சி வேக ர – க்ஷிம்சினாவு
ஶரணம்சு னா விபீ – ஷணுடு னீ சாடுன
வச்சினப்புடெ லம்க – னிச்சினாவு
ஆ குசேலுடு சேரெ – டடுகு லர்பிம்சின
பஹுஸம்பதல னிச்சி – பம்பினாவு

தே. வாரிவலெ னன்னு போஷிம்ப – வஶமுகாதெ?
யம்த வலபக்ஷ மேல ஶ்ரீ – காம்த | னீகு?
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

074
ஸீ. வ்யாஸு டே குலமம்து – வாஸிகா ஜன்மிம்செ?
விதுரு டே குலமம்து – வ்றுத்தி பொம்தெ?
கர்ணு டேகுலமம்து – கனமுகா வர்தில்லெ?
னா வஸிஷ்டும் டெம்து – னவதரிம்செ?
னிம்புகா வால்மீகி – யே குலம்புன புட்டெ?
குஹு டனு புண்யு டே – குலமுவாடு?
ஶ்ரீஶுகு டெக்கட – ஜெலகி ஜன்மிம்செனு?
ஶபரி யேகுலமம்து – ஜன்மமொம்தெ?

தே. னே குலம்புன வீ ரிம்த – றெச்சினாரு?
னீக்றுபாபாத்ருலகு ஜாதி – னீது லேல?
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

075
ஸீ. வஸுதாஸ்தலம்புன – வர்ணஹீனுடு கானி
பஹுள துராசார – பருடு கானி
தடஸி காஸிய்யனி – தர்மஶூன்யுடு கானி
சதுவனேரனி மூட – ஜனுடு கானி
ஸகலமானவுலு மெ – ச்சனி க்றுதக்னுடு கானி
சூட ஸொம்புனு லேனி – ஶும்ட கானி
அப்ரதிஷ்டலகு லோ – னைன தீனுடு கானி
மொதடி கே மெறுகனி – மோடு கானி

தே. ப்ரதிதினமு னீது பஜனசே – பரகுனட்டி
வானி கே வம்க லேதய்ய – வச்சு முக்தி.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

076
ஸீ. இபகும்பமுலமீதி – கெகிரெடி ஸிம்கம்பு
முட்டுனே குறுசைன – மூஷகமுனு?
னவசூதபத்ரமுல் – னமலுசுன்ன பிகம்பு
கொறுகுனே ஜில்லேடு – கொனலு னோட?
அரவிம்தமகரம்த – மனுபவிம்செடி தேடி
போவுனே பல்லேரு – பூலகடகு?
லலித மைன ரஸால – பலமு கோரெடி சில்க
மெஸவுனே பமத னு – ம்மெத்தகாய?

தே. னிலனு னீகீர்தனலு பாட – னேர்சினதடு
பருலகீர்தன பாடுனே – யரஸி சூட?
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

077
ஸீ. ஸர்வேஶ | னீபாத – ஸரஸிஜத்வயமம்து
ஜித்த மும்பகலேனு – ஜெதரகும்ட
னீவைன தயயும்சி – னிலிசி யும்டெடுனட்லு
சேரி னன்னிபு டேலு – ஸேவகுடனு
வனஜலோசன | னேனு – வட்டி மூர்குட ஜும்மி
னீஸ்வரூபமு ஜூட – னேர்பு வேக
தன குமாருன குக்கு – தல்லி வோஸினயட்லு
பக்திமார்கம் பனு – பாலு போஸி

தே. ப்ரேமதோ னன்னு போஷிம்சி – பெம்சுகொனுமு
கனத கெக்கிம்சு னீதாஸ – கணமுலோன.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

078
ஸீ. ஜீமூதவர்ண | னீ – மோமுதோ ஸரிராக
கமலாரி யதிகளம் – கமுனு படஸெ
ஸொகஸைன னீ னேத்ர – யுகமுதோ ஸரிராக
னளினப்றும்தமு னீள்ல – னடும ஜேரெ
கரிராஜவரத | னீ – களமுதோ ஸரிராக
பெத்தஶம்கமு பொப்ப – பெட்ட பொடகெ
ஶ்ரீபதி | னீதிவ்ய – ரூபுதோ ஸரி ராக
புஷ்பபாணுடு னீகு – புத்ரு டய்யெ

தே. னிம்திராதேவி னின்னு மோ – ஹிம்சி விடக
னீகு பட்டமஹிஷி யய்யெ – னிஶ்சயமுக.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

079
ஸீ. ஹரிதாஸுலனு னிம்த – லாடகும்டின ஜாலு
ஸகல க்ரம்தம்முலு – சதிவினட்லு
பிக்ஷ மிய்யம்க த – ப்பிம்பகும்டின ஜாலு
ஜேமுட்டி தானம்பு – சேஸினட்லு
மிம்சி ஸஜ்ஜனுல வம் – சிம்சகும்டின ஜாலு
னிம்புகா பஹுமான – மிச்சினட்லு
தேவாக்ரஹாரமுல் – தீயகும்டின ஜாலு
கனககம்பபு குள்லு – கட்டினட்லு

தே. ஒகரி வர்ஶாஶனமு மும்ச – குன்ன ஜாலு
பேருகீர்திக ஸத்ரமுல் – பெட்டினட்லு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

080
ஸீ. இஹலோகஸௌக்யமு – லிச்சகிம்செத மன்ன
தேஹ மெப்படிகி தா – ஸ்திரத னொம்த
தாயுஷ்ய முன்ன ப – ர்யம்தம்பு படுதயு
னொக்கதீருன னும்ட – துர்விலோன
பால்யயுவத்வது – ர்பலவார்தகமு லனு
மூடிலோ முனிகெடி – முறிகிகொம்ப
ப்ராம்திதோ தீனி கா – பாடுத மனுமொன்ன
காலம்றுத்யுவுசேத – கோலுபோவு

தே. னம்மரா தய்ய | யிதி மாய – னாடகம்பு
ஜன்ம மிக னொல்ல ன ன்னேலு – ஜலஜனாப |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

081
ஸீ. வதனம்பு னீனாம – பஜன கோருசுனும்டு
ஜிஹ்வ னீகீர்தனல் – ஸேய கோரு
ஹஸ்தயுக்மம்பு னி – ன்னர்சிம்ப கோருனு
கர்ணமுல் னீ மீதி – கதலு கோரு
தனுவு னீஸேவயே – கனமுகா கோருனு
னயனமுல் னீதர்ஶ – னம்பு கோரு
மூர்தம்மு னீபத – ம்முல ம்ரொக்ககா கோரு
னாத்ம னீதை யும்டு – னரஸி சூட

தே. ஸ்வப்னமுன னைன னேவேள – ஸம்ததமுனு
புத்தி னீ பாதமுலயம்து – பூனியும்டு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

082
ஸீ. பத்மாக்ஷ | மமதசே – பரமு னம்தெத மம்சு
விற்றவீகுதுமய்ய – வெற்றிபட்டி
மாஸ்வதம்த்ரம்பைன – மதமு கம்ட்லகு கப்பி
மொகமு பட்டது காம – மோஹமுனனு
ப்ரஹ்மதேவும்டைன – பைடிதேஹமு கல்க
ஜேஸிவேயக மம்மு – ஜெறிசெ னதடு
துச்சமைனடுவம்டி – தோ லெம்முகலதோடி
முறிகி செத்தலு சேர்சி – மூட கட்டெ

தே. னீ ஶரீராலு படிபோவு – டெறுக கேமு
காமுகுல மைதி மிக மிம்மு – கானலேமு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

083
ஸீ. கருடவாஹன | திவ்ய – கௌஸ்துபாலம்கார |
ரவிகோடிதேஜ | ஸா – ரம்கவதன |
மணிகணான்வித | ஹேம – மகுடாபரண | சாரு
மகரகும்டல | லஸ – ன்மம்தஹாஸ |
காம்சனாம்பர | ரத்ன – காம்சிவிபூஷித |
ஸுரவரார்சித | சம்த்ர – ஸூர்யனயன |
கமலனாப | முகும்த | – கம்காதரஸ்துத |
ராக்ஷஸாம்தக | னாக – ராஜஶயன |

தே. பதிதபாவன | லக்ஷீஶ | – ப்ரஹ்மஜனக |
பக்தவத்ஸல | ஸர்வேஶ | – பரமபுருஷ |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

084
ஸீ. பலுமாறு தஶரூப – முலு தரிம்சிதி வேல?
யேகரூபமு பொம்த – வேல னீவு?
னயமுன க்ஷீராப்தி – னடும ஜேரிதி வேல?
ரத்னகாம்சன மம்தி – ரமுலு லேவெ?
பன்னகேம்த்ருனிமீத – பவ்வளிம்சிதி வேல?
ஜலதாருபட்டெமம் – சமுலு லேவெ?
றெக்கலு கலபக்ஷி – னெக்கஸாகிதி வேல?
கஜதுரம்காம்தோளி – கமுலு லேவெ?

தே. வனஜலோசன | யிடுவம்டி – வைபவமுலு
ஸொகஸுகா னீகு தோசெனோ – ஸும்தராம்க?
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

085
ஸீ. திருபதி ஸ்தலமம்து – தின்னகா னே னுன்ன
வேம்கடேஶுடு மேத – வேயலேடொ?
புருஷோத்தமமுன கே – போயனஜாலு ஜ
கன்னாது டன்னம்பு – கடபலேடொ?
ஶ்ரீரம்கமுனகு னே – ஜேர போயின ஜாலு
ஸ்வாமி க்ராஸமு பெட்டி – ஸாகலேடொ?
காம்சீபுரமுலோன – கதிஸி னே கொலுவுன்ன
கரிவரதுடு பொட்ட – கடபலேடொ?

தே. யெம்து போவக னேனு னீ – மம்திரமுன
னிலிசிதினி னீகு னாமீத – னெனரு லேது.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

086
ஸீ. தார்க்ஷ்யவாஹன | னீவு – தம்டிதாத வடம்சு
கோரி வேடுக னின்னு – கொல்வவச்சி
யர்திமார்கமுனு னே – னனுஸரிம்சிதினய்ய
லாவைன பதுனால்கு – லக்ஷ லைன
வேஷமுல் வேஸி னா – வித்யாப்ரகல்பத
ஜூபஸாகிதி னீகு – ஸும்தராம்க |
யானம்த மைன னே – னடுக வச்சின திச்சி
வாம்ச தீர்புமு – னீலவர்ண | வேக

தே. னீகு னாவித்ய ஹர்ஷம்பு – காக யுன்ன
தேபதேபகு வேஷமுல் – தேனு ஸும்மி.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

087
ஸீ. அமரேம்த்ரவினுத | னே – னதிதுராத்முட னம்சு
கலலோன னைனனு – கனுல படவு
னீவு ப்ரத்யக்ஷமை – னுலுவகும்டின மானெ
தொட்டகா னொக யுக்தி – தொரகெனய்ய |
கட்டிகொய்யனு தெச்சி – கனமுகா கம்டிம்சி
னீஸ்வரூபமு சேஸி – னிலுபுகொம்சு
தூப தீபமு லிச்சி – துலஸிதோ பூஜிம்சி
னித்யனைவேத்யமுல் – னேமமுகனு

தே. னடுபுசுனு னின்னு கொலிசெத – னம்மி புத்தி
னீ ப்ரபம்சம்பு கலுகு னா – கிம்தெ சாலு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

088
ஸீ. புவனேஶ | கோவிம்த | – ரவிகோடிஸம்காஶ |
பக்ஷிவாஹன | பக்த – பாரிஜாத |
யம்போஜபவ ருத்ர – ஜம்பாரிஸன்னுத |
ஸாமகானவிலோல | – ஸாரஸாக்ஷ |
வனதிகம்பீர | ஶ்ரீ – வத்ஸகௌஸ்துபவக்ஷ |
ஶம்கசக்ரகதாஸி – ஶார்ஜ்ஞஹஸ்த |
தீனரக்ஷக | வாஸு – தேவ | தைத்யவினாஶ |
னாரதார்சித | திவ்ய – னாகஶயன |

தே. சாரு னவரத்னகும்டல – ஶ்ரவணயுகள |
விபுதவம்தித பாதப்ஜ | – விஶ்வரூப |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

089
ஸீ. னாகேம்த்ரஶயன | னீ – னாமமாதுர்யம்பு
மூடுகன்னுல ஸாம்ப – மூர்தி கெறுக
பம்கஜாதாக்ஷ | னீ – பலபராக்ரம மெல்ல
பாரதீபதி யைன – ப்ரஹ்ம கெறுக
மதுகைடபாரி | னீ – மாயாஸமர்தத
வஸுதலோ பலிசக்ர – வர்தி கெறுக
பரமாத்ம | னீ தகு – பக்ஷபாதித்வம்பு
தஶஶதாக்ஷுல புரம் – தருனி கெறுக

தே. வீரி கெறுககு னீகதல் – விம்த லெல்ல
னருல கெறு கன்ன னெவரைன – னவ்விபோரெ?
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

090
ஸீ. அர்து லேமைன னி – ன்னடுகவச்செத ரம்சு
க்ஷீரஸாகரமம்து – ஜேரினாவு
னீசுட்டு ஸேவகுல் – னிலுவகும்டுடகுனை
பயதஸர்பமுமீத – பம்டினாவு
பக்தப்றும்தமு வெம்ட – படி சரிம்செத ரம்சு
னெகஸி போயெடிபக்ஷி – னெக்கினாவு
தாஸுலு னீத்வார – மாஸிம்பகும்டகு
மம்சி யோதுல காவ – லும்சினாவு

தே. லாவு கலவாட வைதி வே – லாகு னேனு
னின்னு ஜூதுனு னாதம்ட்ரி | – னீரஜாக்ஷ |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

091
ஸீ. னீகதல் செவுலலோ – ஸோகுட மொதலுகா
புலகாம்குரமு மென – புட்டுவாடு
னயமைன னீ திவ்ய – னாமகீர்தனலோன
மக்னுடை தேஹம்பு – மறசுவாடு
பாலம்புதோ னீது – பாதயுக்மமுனகு
ப்ரேமதோ தம்ட ம – ர்பிம்சுவாடு
ஹா பும்டரீகாக்ஷ | – ஹா ராம | ஹரி | யம்சு
வேட்கதோ கேகலு – வேயுவாடு

தே. சித்தகமலம்புனனு னின்னு – ஜேர்சுவாடு
னீதுலோகம்புனம் தும்டு – னீரஜாக்ஷ |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

092
ஸீ. னிகமகோசர | னேனு – னீகு மெப்பகுனட்லு
லெஸ்ஸகா பூஜிம்ப – லேனு ஸும்மி
னாகு தோசின பூஷ – ணமுலு பெட்டெத னன்ன
கௌஸ்துபமணி னீகு – கலது மும்தெ
பக்ஷ்யபோஜ்யமுல ன – ர்பணமு ஜேஸெத னன்ன
னீவு பெட்டிதி ஸுத – னிர்ஜருலகு
கலிமிகொத்திக கானு – கல னொஸம்கெத னன்ன
பார்கவீதேவி னீ – பார்ய யய்யெ

தே. னன்னி கலவாட வகில லோ – காதிபதிவி |
னீகு ஸொம்முலு பெட்ட னே – னெம்தவாட |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

093
ஸீ. னவஸரோஜதளாக்ஷ | – னன்னு போஷிம்செடு
தாதவு னீ வம்சு – தைர்யபடிதி
னா மனம்புன னின்னு – னம்மினம்துகு தம்ட்ரி |
மேலு னா கொனரிம்பு – னீலதேஹ |
பளிபளீ | னீ யம்த – ப்ரபுவு னெக்கட ஜூட
புடமிலோ னீ பேரு – பொகடவச்சு
மும்து ஜேஸின பாப – முனு னஶிம்பக ஜேஸி
னிர்வஹிம்புமு னன்னு – னேர்புதோட

தே. பரமஸம்தோஷ மாயெ னா – ப்ராணமுலகு
னீ‌றுணமு தீர்சுகொன னேர – னீரஜாக்ஷ |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

094
ஸீ. பணுலபுட்டலமீத – பவ்வளிம்சினயட்லு
புலுல கும்புன ஜேர – போயினட்லு
மகரிவர்கம் புன்ன – மடுகு ஜொச்சினயட்லு
கம்கதாபுன னிம்ட்லு – கட்டினட்லு
செதலபூமினி ஜாப – சேர பறசினயட்லு
ஓடிபிம்தெல பால – னுனிசினட்லு
வெற்றிவானிகி பஹு – வித்த மிச்சினயட்லு
கம்மகுடிஸெ மம்து – கால்சினட்லு

தே. ஸ்வாமி னீ பக்தவருலு து – ர்ஜனுலதோட
ஜெலிமி ஜேஸினய ட்லைன – ஜேடு வச்சு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

095
ஸீ. தனுஜஸம்ஹார | சக்ர – தர | னீகு தம்டம்பு
லிம்திராதிப | னீகு – வம்தனம்பு
பதிதபாவன | னீகு – பஹுனமஸ்காரமுல்
னீரஜாததளாக்ஷ | – னீகு ஶரணு
வாஸவார்சித | மேக – வர்ண | னீகு ஶுபம்பு
மம்தரதர | னீகு – மம்களம்பு
கம்புகம்தர | ஶார்ஜ்க – கர | னீகு பத்ரம்பு
தீனரக்ஷக | னீகு – திக்விஜயமு

தே. ஸகலவைபவமுலு னீகு – ஸார்வபௌம |
னித்யகல்யாணமுலு னகு – னீகு னெபுடு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

096
ஸீ. மத்ஸ்யாவதார மை – மடுகுலோபல ஜொச்சி
ஸோமகாஸுரு த்ரும்சி – சோத்யமுகனு
தெச்சி வேதமு லெல்ல – மெச்ச தேவதலெல்ல
ப்ரஹ்ம கிச்சிதி வீவு – பளி | யனம்க
னா வேதமுல னிய்ய – னாசாரனிஷ்டல
னனுபவிம்சுசு னும்து – ரவனிஸுருலு
ஸகலபாபம்புலு – ஸமஸிபோவு னடம்சு
மனுஜு லம்தறு னீது – மஹிம தெலிஸி

தே. யும்து ரரவிம்தனயன | னீ – யுனிகி தெலியு
வாரலகு வேக மோக்ஷம்பு – வச்சு னனக |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

097
ஸீ. கூர்மாவதாரமை – குதரம்புக்ரிம்தனு
கோர்கிதோ னும்டவா – கொமரு மிகுல?
வரஹாவதாரமை – வனபூமுலனு ஜொச்சி
ஶிக்ஷிம்பவா ஹிர – ண்யாக்ஷு னபுடு?
னரஸிம்ஹமூர்திவை – னரபோஜனு ஹிரண்ய
கஶிபுனி த்ரும்பவா – காம்தி மீற?
வாமனரூபமை – வஸுதலோ பலிசக்ர
வர்தி னறம்பவா – வைர முடிகி?

தே. யிட்டி பனு லெல்ல ஜேயகா – னெவரிகேனி
தகுனெ னரஸிம்ஹ | னீகிதி – தகுனு காக |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

098
ஸீ. லக்ஷ்மீஶ | னீதிவ்ய – லக்ஷணகுணமுல
வினஜால கெப்புடு – வெற்றினைதி
னா வெற்றிகுணமுலு – னயமுகா கம்டிம்சி
னன்னு ரக்ஷிம்பு மோ – னளினனேத்ர |
னின்னு னே னம்மிதி – னிதரதைவமுல னே
னம்மலே தெப்புடு – னாகஶயன |
காபாடினனு னீவெ – கஷ்டபெட்டின னீவெ
னீபாதகமலமுல் – னிரத மேனு

தே. னம்மியுன்னானு னீபாத – னளினபக்தி
வேக தயசேஸி ரக்ஷிம்பு – வேதவித்ய |
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

099
ஸீ. அமரேம்த்ரவினுத | னி – ன்னனுஸரிம்சினவாரு
முக்தி பொம்திரி வேக – முதமுதோனு
னீபாதபத்மமுல் – னெற னம்மியுன்னானு
னாகு மோக்ஷம் பிம்மு – னளினனேத்ர |
காசி ரக்ஷிம்சு னன் – கடதேர்சு வேகமே
னீ ஸேவகுனி ஜேயு – னிஶ்சலமுக
காபாடினனு னீகு – கைம்கர்யபருட னை
செலகி னீபனுலனு – ஜேயுவாட

தே. னனுசு பலுமாறு வேடெத – னப்ஜனாப |
னாகு ப்ரத்யக்ஷ மகுமு னின் – னம்மினானு.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

100
ஸீ. ஶேஷப்ப யனு கவி – செப்பின பத்யமுல்
செவுல கானம்தமை – செலகுசும்டு
னே மனுஜும்டைன – னெலமி னீ ஶதகம்பு
பக்திதோ வின்ன ஸ – த்பலமு கலுகு
ஜெலகி யீ பத்யமுல் – சேர்சி வ்ராஸினவாரு
கமலாக்ஷுகருணனு – காம்து ரெபுடு
னிம்புகா புஸ்தகம் – பெபுடு பூஜிம்சின
துரிதஜாலம்புலு – தொலகிபோவு

தே. னித்தி புண்யாகரம் பனி – யெபுடு ஜனுலு
கஷட மென்னக படியிம்ப – கலுகு முக்தி.
பூஷணவிகாஸ | ஶ்ரீதர்ம – புரனிவாஸ |
துஷ்டஸம்ஹார | னரஸிம்ஹ – துரிததூர |

Also Read:

Narasimha Satakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Narasimha Satakam Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top