Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Narayana Suktam | Narayana Sooktam | Narayana Suktam Lyics

Narayana Suktam in Telugu

ఓం సహ నా’వవతు | సహ నౌ’ భునక్తు | సహ వీర్యం’ కరవావహై | తేజస్వినావధీ’తమస్తు మా వి’ద్విషావహై” || ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

ఓం || సహస్రశీర్’షం దేవం విశ్వాక్షం’ విశ్వశం’భువమ్ | విశ్వం’ నారాయ’ణం దేవమక్షరం’ పరమం పదమ్ | విశ్వతః పర’మాన్నిత్యం విశ్వం నా’రాయణగ్‍మ్ హ’రిమ్ | విశ్వ’మేవేదం పురు’ష-స్తద్విశ్వ-ముప’జీవతి | పతిం విశ్వ’స్యాత్మేశ్వ’రగ్ం శాశ్వ’తగ్‍మ్ శివ-మచ్యుతమ్ | నారాయణం మ’హాఙ్ఞేయం విశ్వాత్మా’నం పరాయ’ణమ్ | నారాయణప’రో జ్యోతిరాత్మా నా’రాయణః ప’రః | నారాయణపరం’ బ్రహ్మ తత్త్వం నా’రాయణః ప’రః | నారాయణప’రో ధ్యాతా ధ్యానం నా’రాయణః ప’రః | యచ్చ’ కించిజ్జగత్సర్వం దృశ్యతే” శ్రూయతే‌உపి’ వా ||

Sri Maha Vishnu Stotrams

అంత’ర్బహిశ్చ’ తత్సర్వం వ్యాప్య నా’రాయణః స్థి’తః | అనంతమవ్యయం’ కవిగ్‍మ్ స’ముద్రే‌உంతం’ విశ్వశం’భువమ్ | పద్మకోశ-ప్ర’తీకాశగ్ం హృదయం’ చాప్యధోము’ఖమ్ | అధో’ నిష్ట్యా వి’తస్యాంతే నాభ్యాము’పరి తిష్ఠ’తి | జ్వాలమాలాకు’లం భాతీ విశ్వస్యాయ’తనం మ’హత్ | సంతత’గ్‍మ్ శిలాభి’స్తు లంబత్యాకోశసన్ని’భమ్ | తస్యాంతే’ సుషిరగ్‍మ్ సూక్ష్మం తస్మిన్” సర్వం ప్రతి’ష్ఠితమ్ | తస్య మధ్యే’ మహాన’గ్నిర్-విశ్వార్చి’ర్-విశ్వతో’ముఖః | సో‌உగ్ర’భుగ్విభ’జంతిష్ఠ-న్నాహా’రమజరః కవిః | తిర్యగూర్ధ్వమ’ధశ్శాయీ రశ్మయ’స్తస్య సంత’తా | సంతాపయ’తి స్వం దేహమాపా’దతలమస్త’కః | తస్యమధ్యే వహ్ని’శిఖా అణీయో”ర్ధ్వా వ్యవస్థి’తః | నీలతో’-యద’మధ్యస్థాద్-విధ్యుల్లే’ఖేవ భాస్వ’రా | నీవారశూక’వత్తన్వీ పీతా భా”స్వత్యణూప’మా | తస్యా”ః శిఖాయా మ’ధ్యే పరమా”త్మా వ్యవస్థి’తః | స బ్రహ్మ స శివః స హరిః సేంద్రః సో‌உక్ష’రః పరమః స్వరాట్ ||

ఋతగ్‍మ్ సత్యం ప’రం బ్రహ్మ పురుషం’ కృష్ణపింగ’లమ్ | ఊర్ధ్వరే’తం వి’రూపా’క్షం విశ్వరూ’పాయ వై నమో నమః’ ||

ఓం నారాయణాయ’ విద్మహే’ వాసుదేవాయ’ ధీమహి | తన్నో’ విష్ణుః ప్రచోదయా”త్ ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Narayana Suktam in English

oṃ saha nā’vavatu | saha nau’ bhunaktu | saha vīrya’ṃ karavāvahai | tejasvināvadhī’tamastu mā vi’dviṣāvahai” || oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

oṃ || sahasraśīr’ṣaṃ devaṃ viśvākṣa’ṃ viśvaśa’mbhuvam | viśva’ṃ nārāya’ṇaṃ devamakṣara’ṃ paramaṃ padam | viśvataḥ para’mānnityaṃ viśvaṃ nā’rāyaṇagṃ ha’rim | viśva’mevedaṃ puru’ṣa-stadviśva-mupa’jīvati | patiṃ viśva’syātmeśva’ragṃ śāśva’tagṃ śiva-macyutam | nārāyaṇaṃ ma’hāṅñeyaṃ viśvātmā’naṃ parāya’ṇam | nārāyaṇapa’ro jyotirātmā nā’rāyaṇaḥ pa’raḥ | nārāyaṇapara’ṃ brahma tattvaṃ nā’rāyaṇaḥ pa’raḥ | nārāyaṇapa’ro dhyātā dhyānaṃ nā’rāyaṇaḥ pa’raḥ | yacca’ kiñcijjagatsarvaṃ dṛśyate” śrūyate‌உpi’ vā ||

anta’rbahiśca’ tatsarvaṃ vyāpya nā’rāyaṇaḥ sthi’taḥ | anantamavyaya’ṃ kavigṃ sa’mudre‌உnta’ṃ viśvaśa’mbhuvam | padmakośa-pra’tīkāśagṃ hṛdaya’ṃ cāpyadhomu’kham | adho’ niṣṭyā vi’tasyānte nābhyāmu’pari tiṣṭha’ti | jvālamālāku’laṃ bhātī viśvasyāya’tanaṃ ma’hat | santata’gṃ śilābhi’stu lambatyākośasanni’bham | tasyānte’ suṣiragṃ sūkṣmaṃ tasmin” sarvaṃ prati’ṣṭhitam | tasya madhye’ mahāna’gnir-viśvārci’r-viśvato’mukhaḥ | so‌உgra’bhugvibha’jantiṣṭha-nnāhā’ramajaraḥ kaviḥ | tiryagūrdhvama’dhaśśāyī raśmaya’stasya santa’tā | santāpaya’ti svaṃ dehamāpā’datalamasta’kaḥ | tasyamadhye vahni’śikhā aṇīyo”rdhvā vyavasthi’taḥ | nīlato’-yada’madhyasthād-vidhyulle’kheva bhāsva’rā | nīvāraśūka’vattanvī pītā bhā”svatyaṇūpa’mā | tasyā”ḥ śikhāyā ma’dhye paramā”tmā vyavasthi’taḥ | sa brahma sa śivaḥ sa hariḥ sendraḥ so‌உkṣa’raḥ paramaḥ svarāṭ ||

ṛtagṃ satyaṃ pa’raṃ brahma puruṣa’ṃ kṛṣṇapiṅga’lam | ūrdhvare’taṃ vi’rūpā’kṣaṃ viśvarū’pāya vai namo nama’ḥ ||

oṃ nārāyaṇāya’ vidmahe’ vāsudevāya’ dhīmahi | tanno’ viṣṇuḥ pracodayā”t ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

Narayana Suktam in Tamil

ஓம் ஸஹ னா’வவது | ஸஹ னௌ’ புனக்து | ஸஹ வீர்யம்’ கரவாவஹை | தேஜஸ்வினாவதீ’தமஸ்து மா வி’த்விஷாவஹை” || ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஓம் || ஸஹஸ்ரஶீர்’ஷம் தேவம் விஶ்வாக்ஷம்’ விஶ்வஶம்’புவம் | விஶ்வம்’ னாராய’ணம் தேவமக்ஷரம்’ பரமம் பதம் | விஶ்வதஃ பர’மான்னித்யம் விஶ்வம் னா’ராயணக்‍ம் ஹ’ரிம் | விஶ்வ’மேவேதம் புரு’ஷ-ஸ்தத்விஶ்வ-முப’ஜீவதி | பதிம் விஶ்வ’ஸ்யாத்மேஶ்வ’ரக்ம் ஶாஶ்வ’தக்‍ம் ஶிவ-மச்யுதம் | னாராயணம் ம’ஹாஜ்ஞேயம் விஶ்வாத்மா’னம் பராய’ணம் | னாராயணப’ரோ ஜ்யோதிராத்மா னா’ராயணஃ ப’ரஃ | னாராயணபரம்’ ப்ரஹ்ம தத்த்வம் னா’ராயணஃ ப’ரஃ | னாராயணப’ரோ த்யாதா த்யானம் னா’ராயணஃ ப’ரஃ | யச்ச’ கிம்சிஜ்ஜகத்ஸர்வம் த்றுஶ்யதே” ஶ்ரூயதே‌உபி’ வா ||

அம்த’ர்பஹிஶ்ச’ தத்ஸர்வம் வ்யாப்ய னா’ராயணஃ ஸ்தி’தஃ | அனம்தமவ்யயம்’ கவிக்‍ம் ஸ’முத்ரே‌உம்தம்’ விஶ்வஶம்’புவம் | பத்மகோஶ-ப்ர’தீகாஶக்ம் ஹ்றுதயம்’ சாப்யதோமு’கம் | அதோ’ னிஷ்ட்யா வி’தஸ்யாம்தே னாப்யாமு’பரி திஷ்ட’தி | ஜ்வாலமாலாகு’லம் பாதீ விஶ்வஸ்யாய’தனம் ம’ஹத் | ஸன்தத’க்‍ம் ஶிலாபி’ஸ்து லம்பத்யாகோஶஸன்னி’பம் | தஸ்யாம்தே’ ஸுஷிரக்‍ம் ஸூக்ஷ்மம் தஸ்மின்” ஸர்வம் ப்ரதி’ஷ்டிதம் | தஸ்ய மத்யே’ மஹான’க்னிர்-விஶ்வார்சி’ர்-விஶ்வதோ’முகஃ | ஸோ‌உக்ர’புக்விப’ஜம்திஷ்ட-ன்னாஹா’ரமஜரஃ கவிஃ | திர்யகூர்த்வம’தஶ்ஶாயீ ரஶ்மய’ஸ்தஸ்ய ஸம்த’தா | ஸம்தாபய’தி ஸ்வம் தேஹமாபா’ததலமஸ்த’கஃ | தஸ்யமத்யே வஹ்னி’ஶிகா அணீயோ”ர்த்வா வ்யவஸ்தி’தஃ | னீலதோ’-யத’மத்யஸ்தாத்-வித்யுல்லே’கேவ பாஸ்வ’ரா | னீவாரஶூக’வத்தன்வீ பீதா பா”ஸ்வத்யணூப’மா | தஸ்யா”ஃ ஶிகாயா ம’த்யே பரமா”த்மா வ்யவஸ்தி’தஃ | ஸ ப்ரஹ்ம ஸ ஶிவஃ ஸ ஹரிஃ ஸேம்த்ரஃ ஸோ‌உக்ஷ’ரஃ பரமஃ ஸ்வராட் ||

றுதக்‍ம் ஸத்யம் ப’ரம் ப்ரஹ்ம புருஷம்’ க்றுஷ்ணபிம்க’லம் | ஊர்த்வரே’தம் வி’ரூபா’க்ஷம் விஶ்வரூ’பாய வை னமோ னமஃ’ ||

ஓம் னாராயணாய’ வித்மஹே’ வாஸுதேவாய’ தீமஹி | தன்னோ’ விஷ்ணுஃ ப்ரசோதயா”த் ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

Narayana Suktam in Malayalam

ഓം സഹ നാ’വവതു | സഹ നൗ’ ഭുനക്തു | സഹ വീര്യം’ കരവാവഹൈ | തേജസ്വിനാവധീ’തമസ്തു മാ വി’ദ്വിഷാവഹൈ’ || ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

ഓം || സഹസ്രശീര്’ഷം ദേവം വിശ്വാക്ഷം’ വിശ്വശം’ഭുവമ് | വിശ്വം’ നാരായ’ണം ദേവമക്ഷരം’ പരമം പദമ് | വിശ്വതഃ പര’മാന്നിത്യം വിശ്വം നാ’രായണഗ്‍മ് ഹ’രിമ് | വിശ്വ’മേവേദം പുരു’ഷ-സ്തദ്വിശ്വ-മുപ’ജീവതി | പതിം വിശ്വ’സ്യാത്മേശ്വ’രഗ്ം ശാശ്വ’തഗ്‍മ് ശിവ-മച്യുതമ് | നാരായണം മ’ഹാജ്ഞേയം വിശ്വാത്മാ’നം പരായ’ണമ് | നാരായണപ’രോ ജ്യോതിരാത്മാ നാ’രായണഃ പ’രഃ | നാരായണപരം’ ബ്രഹ്മ തത്ത്വം നാ’രായണഃ പ’രഃ | നാരായണപ’രോ ധ്യാതാ ധ്യാനം നാ’രായണഃ പ’രഃ | യച്ച’ കിംചിജ്ജഗത്സര്വം ദൃശ്യതേ’ ശ്രൂയതേ‌உപി’ വാ ||

അംത’ര്ബഹിശ്ച’ തത്സര്വം വ്യാപ്യ നാ’രായണഃ സ്ഥി’തഃ | അനംതമവ്യയം’ കവിഗ്‍മ് സ’മുദ്രേ‌உംതം’ വിശ്വശം’ഭുവമ് | പദ്മകോശ-പ്ര’തീകാശഗ്ം ഹൃദയം’ ചാപ്യധോമു’ഖമ് | അധോ’ നിഷ്ട്യാ വി’തസ്യാംതേ നാഭ്യാമു’പരി തിഷ്ഠ’തി | ജ്വാലമാലാകു’ലം ഭാതീ വിശ്വസ്യായ’തനം മ’ഹത് | സന്തത’ഗ്‍മ് ശിലാഭി’സ്തു ലംബത്യാകോശസന്നി’ഭമ് | തസ്യാംതേ’ സുഷിരഗ്‍മ് സൂക്ഷ്മം തസ്മിന്’ സര്വം പ്രതി’ഷ്ഠിതമ് | തസ്യ മധ്യേ’ മഹാന’ഗ്നിര്-വിശ്വാര്ചി’ര്-വിശ്വതോ’മുഖഃ | സോ‌உഗ്ര’ഭുഗ്വിഭ’ജംതിഷ്ഠ-ന്നാഹാ’രമജരഃ കവിഃ | തിര്യഗൂര്ധ്വമ’ധശ്ശായീ രശ്മയ’സ്തസ്യ സംത’താ | സംതാപയ’തി സ്വം ദേഹമാപാ’ദതലമസ്ത’കഃ | തസ്യമധ്യേ വഹ്നി’ശിഖാ അണീയോ’ര്ധ്വാ വ്യവസ്ഥി’തഃ | നീലതോ’-യദ’മധ്യസ്ഥാദ്-വിധ്യുല്ലേ’ഖേവ ഭാസ്വ’രാ | നീവാരശൂക’വത്തന്വീ പീതാ ഭാ’സ്വത്യണൂപ’മാ | തസ്യാ’ഃ ശിഖായാ മ’ധ്യേ പരമാ’ത്മാ വ്യവസ്ഥി’തഃ | സ ബ്രഹ്മ സ ശിവഃ സ ഹരിഃ സേംദ്രഃ സോ‌உക്ഷ’രഃ പരമഃ സ്വരാട് ||

ഋതഗ്‍മ് സത്യം പ’രം ബ്രഹ്മ പുരുഷം’ കൃഷ്ണപിംഗ’ലമ് | ഊര്ധ്വരേ’തം വി’രൂപാ’ക്ഷം വിശ്വരൂ’പായ വൈ നമോ നമഃ’ ||

ഓം നാരായണായ’ വിദ്മഹേ’ വാസുദേവായ’ ധീമഹി | തന്നോ’ വിഷ്ണുഃ പ്രചോദയാ’ത് ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

Narayana Suktam in Kannada

ಓಂ ಸಹ ನಾ’ವವತು | ಸಹ ನೌ’ ಭುನಕ್ತು | ಸಹ ವೀರ್ಯಂ’ ಕರವಾವಹೈ | ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀ’ತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿ’ದ್ವಿಷಾವಹೈ” || ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ || ಸಹಸ್ರಶೀರ್’ಷಂ ದೇವಂ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಂ’ ವಿಶ್ವಶಂ’ಭುವಮ್ | ವಿಶ್ವಂ’ ನಾರಾಯ’ಣಂ ದೇವಮಕ್ಷರಂ’ ಪರಮಂ ಪದಮ್ | ವಿಶ್ವತಃ ಪರ’ಮಾನ್ನಿತ್ಯಂ ವಿಶ್ವಂ ನಾ’ರಾಯಣಗ್‍ಮ್ ಹ’ರಿಮ್ | ವಿಶ್ವ’ಮೇವೇದಂ ಪುರು’ಷ-ಸ್ತದ್ವಿಶ್ವ-ಮುಪ’ಜೀವತಿ | ಪತಿಂ ವಿಶ್ವ’ಸ್ಯಾತ್ಮೇಶ್ವ’ರಗ್ಂ ಶಾಶ್ವ’ತಗ್‍ಮ್ ಶಿವ-ಮಚ್ಯುತಮ್ | ನಾರಾಯಣಂ ಮ’ಹಾಙ್ಞೇಯಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ’ನಂ ಪರಾಯ’ಣಮ್ | ನಾರಾಯಣಪ’ರೋ ಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಾ ನಾ’ರಾಯಣಃ ಪ’ರಃ | ನಾರಾಯಣಪರಂ’ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತ್ವಂ ನಾ’ರಾಯಣಃ ಪ’ರಃ | ನಾರಾಯಣಪ’ರೋ ಧ್ಯಾತಾ ಧ್ಯಾನಂ ನಾ’ರಾಯಣಃ ಪ’ರಃ | ಯಚ್ಚ’ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತೇ” ಶ್ರೂಯತೇ‌உಪಿ’ ವಾ ||

ಅಂತ’ರ್ಬಹಿಶ್ಚ’ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾ’ರಾಯಣಃ ಸ್ಥಿ’ತಃ | ಅನಂತಮವ್ಯಯಂ’ ಕವಿಗ್‍ಮ್ ಸ’ಮುದ್ರೇ‌உಂತಂ’ ವಿಶ್ವಶಂ’ಭುವಮ್ | ಪದ್ಮಕೋಶ-ಪ್ರ’ತೀಕಾಶಗ್ಂ ಹೃದಯಂ’ ಚಾಪ್ಯಧೋಮು’ಖಮ್ | ಅಧೋ’ ನಿಷ್ಟ್ಯಾ ವಿ’ತಸ್ಯಾಂತೇ ನಾಭ್ಯಾಮು’ಪರಿ ತಿಷ್ಠ’ತಿ | ಜ್ವಾಲಮಾಲಾಕು’ಲಂ ಭಾತೀ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾಯ’ತನಂ ಮ’ಹತ್ | ಸಂತತ’ಗ್‍ಮ್ ಶಿಲಾಭಿ’ಸ್ತು ಲಂಬತ್ಯಾಕೋಶಸನ್ನಿ’ಭಮ್ | ತಸ್ಯಾಂತೇ’ ಸುಷಿರಗ್‍ಮ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತಸ್ಮಿನ್” ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿ’ಷ್ಠಿತಮ್ | ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ’ ಮಹಾನ’ಗ್ನಿರ್-ವಿಶ್ವಾರ್ಚಿ’ರ್-ವಿಶ್ವತೋ’ಮುಖಃ | ಸೋ‌உಗ್ರ’ಭುಗ್ವಿಭ’ಜಂತಿಷ್ಠ-ನ್ನಾಹಾ’ರಮಜರಃ ಕವಿಃ | ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಮ’ಧಶ್ಶಾಯೀ ರಶ್ಮಯ’ಸ್ತಸ್ಯ ಸಂತ’ತಾ | ಸಂತಾಪಯ’ತಿ ಸ್ವಂ ದೇಹಮಾಪಾ’ದತಲಮಸ್ತ’ಕಃ | ತಸ್ಯಮಧ್ಯೇ ವಹ್ನಿ’ಶಿಖಾ ಅಣೀಯೋ”ರ್ಧ್ವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿ’ತಃ | ನೀಲತೋ’-ಯದ’ಮಧ್ಯಸ್ಥಾದ್-ವಿಧ್ಯುಲ್ಲೇ’ಖೇವ ಭಾಸ್ವ’ರಾ | ನೀವಾರಶೂಕ’ವತ್ತನ್ವೀ ಪೀತಾ ಭಾ”ಸ್ವತ್ಯಣೂಪ’ಮಾ | ತಸ್ಯಾ”ಃ ಶಿಖಾಯಾ ಮ’ಧ್ಯೇ ಪರಮಾ”ತ್ಮಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿ’ತಃ | ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಶಿವಃ ಸ ಹರಿಃ ಸೇಂದ್ರಃ ಸೋ‌உಕ್ಷ’ರಃ ಪರಮಃ ಸ್ವರಾಟ್ ||

ಋತಗ್‍ಮ್ ಸತ್ಯಂ ಪ’ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ’ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗ’ಲಮ್ | ಊರ್ಧ್ವರೇ’ತಂ ವಿ’ರೂಪಾ’ಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವರೂ’ಪಾಯ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ’ ||

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ’ ವಿದ್ಮಹೇ’ ವಾಸುದೇವಾಯ’ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ’ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

Narayana Suktam in Bengali

ওং সহ না’ববতু | সহ নৌ’ ভুনক্তু | সহ বীর্য়ং’ করবাবহৈ | তেজস্বিনাবধী’তমস্তু মা বি’দ্বিষাবহৈ” || ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||

ওং || সহস্রশীর’ষং দেবং বিশ্বাক্ষং’ বিশ্বশং’ভুবম | বিশ্বং’ নারায়’ণং দেবমক্ষরং’ পরমং পদম | বিশ্বতঃ পর’মান্নিত্য়ং বিশ্বং না’রায়ণগ্‍ম হ’রিম | বিশ্ব’মেবেদং পুরু’ষ-স্তদ্বিশ্ব-মুপ’জীবতি | পতিং বিশ্ব’স্য়াত্মেশ্ব’রগং শাশ্ব’তগ্‍ম শিব-মচ্য়ুতম | নারায়ণং ম’হাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মা’নং পরায়’ণম | নারায়ণপ’রো জ্য়োতিরাত্মা না’রায়ণঃ প’রঃ | নারায়ণপরং’ ব্রহ্ম তত্ত্বং না’রায়ণঃ প’রঃ | নারায়ণপ’রো ধ্য়াতা ধ্য়ানং না’রায়ণঃ প’রঃ | য়চ্চ’ কিংচিজ্জগত্সর্বং দৃশ্য়তে” শ্রূয়তে‌உপি’ বা ||

অংত’র্বহিশ্চ’ তত্সর্বং ব্য়াপ্য় না’রায়ণঃ স্থি’তঃ | অনংতমব্য়য়ং’ কবিগ্‍ম স’মুদ্রে‌உংতং’ বিশ্বশং’ভুবম | পদ্মকোশ-প্র’তীকাশগং হৃদয়ং’ চাপ্য়ধোমু’খম | অধো’ নিষ্ট্য়া বি’তস্য়াংতে নাভ্য়ামু’পরি তিষ্ঠ’তি | জ্বালমালাকু’লং ভাতী বিশ্বস্য়ায়’তনং ম’হত | সন্তত’গ্‍ম শিলাভি’স্তু লংবত্য়াকোশসন্নি’ভম | তস্য়াংতে’ সুষিরগ্‍ম সূক্ষ্মং তস্মিন” সর্বং প্রতি’ষ্ঠিতম | তস্য় মধ্য়ে’ মহান’গ্নির-বিশ্বার্চি’র-বিশ্বতো’মুখঃ | সো‌உগ্র’ভুগ্বিভ’জংতিষ্ঠ-ন্নাহা’রমজরঃ কবিঃ | তির্য়গূর্ধ্বম’ধশ্শায়ী রশ্ময়’স্তস্য় সংত’তা | সংতাপয়’তি স্বং দেহমাপা’দতলমস্ত’কঃ | তস্য়মধ্য়ে বহ্নি’শিখা অণীয়ো”র্ধ্বা ব্য়বস্থি’তঃ | নীলতো’-য়দ’মধ্য়স্থাদ-বিধ্য়ুল্লে’খেব ভাস্ব’রা | নীবারশূক’বত্তন্বী পীতা ভা”স্বত্য়ণূপ’মা | তস্য়া”ঃ শিখায়া ম’ধ্য়ে পরমা”ত্মা ব্য়বস্থি’তঃ | স ব্রহ্ম স শিবঃ স হরিঃ সেংদ্রঃ সো‌உক্ষ’রঃ পরমঃ স্বরাট ||

ঋতগ্‍ম সত্য়ং প’রং ব্রহ্ম পুরুষং’ কৃষ্ণপিংগ’লম | ঊর্ধ্বরে’তং বি’রূপা’ক্ষং বিশ্বরূ’পায় বৈ নমো নমঃ’ ||

ওং নারায়ণায়’ বিদ্মহে’ বাসুদেবায়’ ধীমহি | তন্নো’ বিষ্ণুঃ প্রচোদয়া”ত ||

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||

Narayana Suktam | Narayana Sooktam | Narayana Suktam Lyics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top