Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Astadasadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneeyam Dasakam 18

Narayaniyam Astadasadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಾದಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಾದಶದಶಕಮ್ (೧೮) – ಪೃಥುಚರಿತಮ್

ಜಾತಸ್ಯ ಧ್ರುವಕುಲ ಏವ ತುಙ್ಗಕೀರ್ತೇ-
ರಙ್ಗಸ್ಯ ವ್ಯಜನಿ ಸುತಃ ಸ ವೇನನಾಮಾ |
ತದ್ದೋಷವ್ಯಥಿತಮತಿಃ ಸ ರಾಜವರ್ಯ-
ಸ್ತ್ವತ್ಪಾದೇ ವಿಹಿತಮನಾ ವನಂ ಗತೋಽಭೂತ್ || ೧೮-೧ ||

ಪಾಪೋಽಪಿ ಕ್ಷಿತಿತಲಪಾಲನಾಯ ವೇನಃ
ಪೌರಾದ್ಯೈರುಪನಿಹಿತಃ ಕಠೋರವೀರ್ಯಃ |
ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಿಜಬಲಮೇವ ಸಮ್ಪ್ರಶಂಸನ್
ಭೂಚಕ್ರೇ ತವ ಯಜನಾನ್ಯಯಂ ನ್ಯರೌತ್ಸೀತ್ || ೧೮-೨ ||

ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಹಿತಕಥನಾಯ ತಾಪಸೌಘೇ
ಮತ್ತೋಽನ್ಯೋ ಭುವನಪತಿರ್ನ ಕಶ್ಚನೇತಿ |
ತ್ವನ್ನಿನ್ದಾವಚನಪರೋ ಮುನೀಶ್ವರೈಸ್ತೈಃ
ಶಾಪಾಗ್ನೌ ಶಲಭದಶಾಮನಾಯಿ ವೇನಃ || ೧೮-೩ ||

ತನ್ನಾಶಾತ್ಖಲಜನಭೀರುಕೈರ್ಮುನೀನ್ದ್ರೈ-
ಸ್ತನ್ಮಾತ್ರಾ ಚಿರಪರಿರಕ್ಷಿತೇ ತದಙ್ಗೇ |
ತ್ಯಕ್ತಾಘೇ ಪರಿಮಥಿತಾದಥೋರುದಣ್ಡಾ-
ದ್ದೋರ್ದಣ್ಡೇ ಪರಿಮಥಿತೇ ತ್ವಮಾವಿರಾಸೀಃ || ೧೮-೪ ||

ವಿಖ್ಯಾತಃ ಪೃಥುರಿತಿ ತಾಪಸೋಪದಿಷ್ಟೈಃ
ಸೂತಾದ್ಯೈಃ ಪರಿಣುತಭಾವಿಭೂರಿವೀರ್ಯಃ |
ವೇನಾರ್ತ್ಯಾ ಕಬಲಿತಸಮ್ಪದಂ ಧರಿತ್ರೀ-
ಮಾಕ್ರಾನ್ತಾಂ ನಿಜಧನುಷಾ ಸಮಾಮಕಾರ್ಷೀಃ || ೧೮-೫ ||

ಭೂಯಸ್ತಾಂ ನಿಜಕುಲಮುಖ್ಯವತ್ಸಯುಕ್ತೈ-
ರ್ದೇವಾದ್ಯೈಃ ಸಮುಚಿತಚಾರುಭಾಜನೇಷು |
ಅನ್ನಾದೀನ್ಯಭಿಲಷಿತಾನಿ ಯಾನಿ ತಾನಿ
ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಂ ಸುರಭಿತನೂಮದೂದುಹಸ್ತ್ವಮ್ || ೧೮-೬ ||

ಆತ್ಮಾನಂ ಯಜತಿ ಮಖೈಸ್ತ್ವಯಿ ತ್ರಿಧಾಮ-
ನ್ನಾರಬ್ಧೇ ಶತತಮವಾಜಿಮೇಧಯಾಗೇ |
ಸ್ಪರ್ಧಾಲುಃ ಶತಮಖ ಏತ್ಯ ನೀಚವೇಷೋ
ಹೃತ್ವಾಽಶ್ವಂ ತವ ತನಯಾತ್ ಪರಾಜಿತೋಽಭೂತ್ || ೧೮-೭ ||

ದೇವೇನ್ದ್ರಂ ಮುಹುರಿತಿ ವಾಜಿನಂ ಹರನ್ತಂ
ವಹ್ನೌ ತಂ ಮುನಿವರಮಣ್ಡಲೇ ಜುಹೂಷೌ |
ರುನ್ಧಾನೇ ಕಮಲಭವೇ ಕ್ರತೋಃ ಸಮಾಪ್ತೌ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ತ್ವಂ ಮಧುರಿಪುಮೈಕ್ಷಥಾಃ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಮ್ || ೧೮-೮ ||

ತದ್ದತ್ತಂ ವರಮುಪಲಭ್ಯ ಭಕ್ತಿಮೇಕಾಂ
ಗಙ್ಗಾನ್ತೇ ವಿಹಿತಪದಃ ಕದಾಪಿ ದೇವ |
ಸತ್ರಸ್ಥಂ ಮುನಿನಿವಹಂ ಹಿತಾನಿ ಶಂಸ-
ನ್ನೈಕ್ಷಿಷ್ಠಾಃ ಸನಕಮುಖಾನ್ ಮುನೀನ್ ಪುರಸ್ತಾತ್ || ೧೮-೯ ||

ವಿಜ್ಞಾನಂ ಸನಕಮುಖೋದಿತಂ ದಧಾನಃ
ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಯಮಗಮೋ ವನಾನ್ತಸೇವೀ |
ತತ್ತಾದೃಕ್ಪೃಥುವಪುರೀಶ ಸತ್ವರಂ ಮೇ
ರೋಗೌಘಂ ಪ್ರಶಮಯ ವಾತಗೇಹವಾಸಿನ್ || ೧೮-೧೦ ||

ಇತಿ ಅಷ್ಟಾದಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Also Read:

Narayaniyam Astadasadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top