Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Narayaniyam Dasamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneeyam Dasakam 10

Narayaniyam Dasamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಮದಶಕಮ್ ॥

ದಶಮದಶಕಮ್ (೧೦) – ಸೃಷ್ಟಿವೈವಿಧ್ಯಮ್

ವೈಕುಣ್ಠ ವರ್ಧಿತಬಲೋಽಥ ಭವತ್ಪ್ರಸಾದಾ-
ದಂಭೋಜಯೋನಿರಸೃಜತ್ಕಿಲ ಜೀವದೇಹಾನ್ |
ಸ್ಥಾಸ್ನೂನಿ ಭೂರುಹಮಯಾನಿ ತಥಾ ತಿರಶ್ಚಾಂ
ಜಾತೀರ್ಮನುಷ್ಯನಿವಹಾನಪಿ ದೇವಭೇದಾನ್ || ೧೦-೧ ||

ಮಿಥ್ಯಾಗ್ರಹಾಸ್ಮಿಮತಿರಾಗವಿಕೋಪಭೀತಿ-
ರಜ್ಞಾನವೃತ್ತಿಮಿತಿ ಪಞ್ಚವಿಧಾಂ ಸ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ |
ಉದ್ದಾಮತಾಮಸಪದಾರ್ಥವಿಧಾನದೂನ-
ಸ್ತೇನೇ ತ್ವದೀಯಚರಣಸ್ಮರಣಂ ವಿಶುದ್ಧ್ಯೈ || ೧೦-೨ ||

ತಾವತ್ಸಸರ್ಜ ಮನಸಾ ಸನಕಂ ಸನನ್ದಂ
ಭೂಯಸ್ಸನಾತನಮುನಿಂ ಚ ಸನತ್ಕುಮಾರಮ್ |
ತೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ಮಣಿ ತು ತೇನ ನಿಯುಜ್ಯಮಾನಾ-
ಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಭಕ್ತಿರಸಿಕಾ ಜಗೃಹುರ್ನ ವಾಣೀಮ್ || ೧೦-೩ ||

ತಾವತ್ಪ್ರಕೋಪಮುದಿತಂ ಪ್ರತಿರುನ್ಧತೋಽಸ್ಯ
ಭ್ರೂಮಧ್ಯತೋಽಜನಿ ಮೃಡೋ ಭವದೇಕದೇಶಃ |
ನಾಮಾನಿ ಮೇ ಕುರು ಪದಾನಿ ಚ ಹಾ ವಿರಿಞ್ಚೇ-
ತ್ಯಾದೌ ರುರೋದ ಕಿಲ ತೇನ ಸ ರುದ್ರನಾಮಾ || ೧೦-೪ ||

ಏಕಾದಶಾಹ್ವಯತಯಾ ಚ ವಿಭಿನ್ನರೂಪಂ
ರುದ್ರಂ ವಿಧಾಯ ದಯಿತಾ ವನಿತಾಶ್ಚ ದತ್ತ್ವಾ |
ತಾವನ್ತ್ಯದತ್ತ ಚ ಪದಾನಿ ಭವತ್ಪ್ರಣುನ್ನಃ
ಪ್ರಾಹ ಪ್ರಜಾವಿರಚನಾಯ ಚ ಸಾದರಂ ತಮ್ || ೧೦-೫ ||

ರುದ್ರಾಭಿಸೃಷ್ಟಭಯದಾಕೃತಿರುದ್ರಸಙ್ಘ-
ಸಂಪೂರ್ಯಮಾಣಾಭುವನತ್ರಯಭೀತಚೇತಾಃ |
ಮಾ ಮಾ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಜ ತಪಶ್ಚರ ಮಙ್ಗಲಾಯೇ-
ತ್ಯಾಚಷ್ಟ ತಂ ಕಮಲಭೂರ್ಭವದೀರಿತಾತ್ಮಾ || ೧೦-೬ ||

ತಸ್ಯಾಥ ಸರ್ಗರಸಿಕಸ್ಯ ಮರೀಚಿರತ್ರಿ-
ಸ್ತತ್ರಾಙ್ಗಿರಾಃ ಕ್ರತುಮುನಿಃ ಪುಲಹಃ ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ |
ಅಙ್ಗಾದಜಾಯತ ಭೃಗುಶ್ಚ ವಸಿಷ್ಠದಕ್ಷೌ
ಶ್ರೀನಾರದಶ್ಚ ಭಗವನ್ ಭವದಙ್ಘ್ರಿದಾಸಃ || ೧೦-೭ ||

ಧರ್ಮಾದಿಕಾನಭಿಸೃಜನ್ನಥ ಕರ್ದಮಂ ಚ
ವಾಣೀಂ ವಿಧಾಯ ವಿಧಿರಙ್ಗಜಸಙ್ಕುಲೋಽಭೂತ್ |
ತ್ವದ್ಬೋಧಿತೈಃ ಸನಕದಕ್ಷಮುಖೈಸ್ತನೂಜೈ-
ರುದ್ಬೋಧಿತಶ್ಚ ವಿರರಾಮ ತಮೋ ವಿಮುಞ್ಚನ್ || ೧೦-೮ ||

ವೇದಾನ್ಪುರಾಣನಿವಹಾನಪಿ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಃ
ಕುರ್ವನ್ನಿಜಾನನಗಣಾಚ್ಚತುರಾನನೋಽಸೌ |
ಪುತ್ರೇಷು ತೇಷು ವಿನಿಧಾಯ ಸ ಸರ್ಗವೃದ್ಧಿ-
ಮಪ್ರಾಪ್ನುವಂಸ್ತವ ಪದಾಂಬುಜಮಾಶ್ರಿತೋಽಭೂತ್ || ೧೦-೯ ||

ಜಾನನ್ನುಪಾಯಮಥ ದೇಹಮಜೋ ವಿಭಜ್ಯ
ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸಭಾವಮಭಜನ್ಮನುತದ್ವಧೂಭ್ಯಾಮ್ |
ತಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಮಾನುಷಕುಲಾನಿ ವಿವರ್ಧಯಂಸ್ತ್ವಂ
ಗೋವಿನ್ದ ಮಾರುತಪುರೇಶ ನಿರುನ್ಧಿ ರೋಗಾನ್ || ೧೦-೧೦ ||

ಇತಿ ದಶಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Also Read:

Narayaniyam Dasamadasakam Lyrics in English |  Kannada | Telugu | Tamil

Narayaniyam Dasamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneeyam Dasakam 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top