Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Dvavimsatidasakam Lyrics in Kannada | Narayaneeyam Dasakam 22

Narayaniyam Dvavimsatidasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಾವಿಂಶತಿದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಾವಿಂಶತಿದಶಕಮ್ (೨೨) – ಅಜಾಮಿಲೋಪಾಖ್ಯಾನಮ್

ಅಜಾಮಿಲೋ ನಾಮ ಮಹೀಸುರಃ ಪುರಾ
ಚರನ್ವಿಭೋ ಧರ್ಮಪಥಾನ್ ಗೃಹಾಶ್ರಮೀ |
ಗುರೋರ್ಗಿರಾ ಕಾನನಮೇತ್ಯ ದೃಷ್ಟವಾನ್
ಸುಧೃಷ್ಟಶೀಲಾಂ ಕುಲಟಾಂ ಮದಾಕುಲಾಮ್ || ೨೨-೧ ||

ಸ್ವತಃ ಪ್ರಶಾನ್ತೋಽಪಿ ತದಾಹೃತಾಶಯಃ
ಸ್ವಧರ್ಮಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ತಯಾ ಸಮಾರಮನ್ |
ಅಧರ್ಮಕಾರೀ ದಶಮೀ ಭವನ್ಪುನ-
ರ್ದಧೌ ಭವನ್ನಾಮಯುತೇ ಸುತೇ ರತಿಮ್ || ೨೨-೨ ||

ಸ ಮೃತ್ಯುಕಾಲೇ ಯಮರಾಜಕಿಙ್ಕರಾನ್
ಭಯಙ್ಕರಾಂಸ್ತ್ರೀನಭಿಲಕ್ಷಯನ್ಭಿಯಾ |
ಪುರಾ ಮನಾಕ್ತ್ವತ್ಸ್ಮೃತಿವಾಸನಾಬಲಾತ್
ಜುಹಾವ ನಾರಾಯಣನಾಮಕಂ ಸುತಮ್ || ೨೨-೩ ||

ದುರಾಶಯಸ್ಯಾಪಿ ತದಾತ್ವನಿರ್ಗತ-
ತ್ವದೀಯನಾಮಾಕ್ಷರಮಾತ್ರವೈಭವಾತ್ |
ಪುರೋಽಭಿಪೇತುರ್ಭವದೀಯಪಾರ್ಷದಾಃ
ಶ್ಚತುರ್ಭುಜಾಃ ಪೀತಪಟಾ ಮನೋಹರಾಃ || ೨೨-೪ ||
[** ಮನೋರಮಾಃ **]

ಅಮುಂ ಚ ಸಮ್ಪಾಶ್ಯ ವಿಕರ್ಷತೋ ಭಟಾನ್
ವಿಮುಞ್ಚತೇತ್ಯಾರುರುಧುರ್ಬಲಾದಮೀ |
ನಿವಾರಿತಾಸ್ತೇ ಚ ಭವಜ್ಜನೈಸ್ತದಾ
ತದೀಯಪಾಪಂ ನಿಖಿಲಂ ನ್ಯವೇದಯನ್ || ೨೨-೫ ||

ಭವನ್ತು ಪಾಪಾನಿ ಕಥಂ ತು ನಿಷ್ಕೃತೇ
ಕೃತೇಽಪಿ ಭೋ ದಣ್ಡನಮಸ್ತಿ ಪಣ್ಡಿತಾಃ |
ನ ನಿಷ್ಕೃತಿಃ ಕಿಂ ವಿದಿತಾ ಭವಾದೃಶಾ-
ಮಿತಿ ಪ್ರಭೋ ತ್ವತ್ಪುರುಷಾ ಬಭಾಷಿರೇ || ೨೨-೬ ||

ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ವಿಹಿತಾ ವ್ರತಾದಯಃ
ಪುನನ್ತಿ ಪಾಪಂ ನ ಲುನನ್ತಿ ವಾಸನಾಮ್ |
ಅನನ್ತಸೇವಾ ತು ನಿಕೃನ್ತತಿ ದ್ವಯೀ-
ಮಿತಿ ಪ್ರಭೋ ತ್ವತ್ಪುರುಷಾ ಬಭಾಷಿರೇ || ೨೨-೭ ||

ಅನೇನ ಭೋ ಜನ್ಮಸಹಸ್ರಕೋಟಿಭಿಃ
ಕೃತೇಷು ಪಾಪೇಷ್ವಪಿ ನಿಷ್ಕೃತಿಃ ಕೃತಾ |
ಯದಗ್ರಹೀನ್ನಾಮ ಭಯಾಕುಲೋ ಹರೇ-
ರಿತಿ ಪ್ರಭೋ ತ್ವತ್ಪುರುಷಾ ಬಭಾಷಿರೇ || ೨೨-೮ ||

ನೃಣಾಮಬುದ್ಧ್ಯಾಪಿ ಮುಕುನ್ದಕೀರ್ತನಂ
ದಹತ್ಯಘೌಘಾನ್ಮಹಿಮಾಸ್ಯ ತಾದೃಶಃ |
ಯಥಾಗ್ನಿರೇಧಾಂಸಿ ಯಥೌಷಧಂ ಗದಾ-
ನಿತಿ ಪ್ರಭೋ ತ್ವತ್ಪುರುಷಾ ಬಭಾಷಿರೇ || ೨೨-೯ ||

ಇತೀರಿತೈರ್ಯಾಮ್ಯಭಟೈರಪಾಸೃತೇ
ಭವದ್ಭಟಾನಾಂ ಚ ಗಣೇ ತಿರೋಹಿತೇ |
ಭವತ್ಸ್ಮೃತಿಂ ಕಞ್ಚನ ಕಾಲಮಾಚರನ್
ಭವತ್ಪದಂ ಪ್ರಾಪಿ ಭವದ್ಭಟೈರಸೌ || ೨೨-೧೦ ||

ಸ್ವಕಿಙ್ಕರಾವೇದನಶಙ್ಕಿತೋ ಯಮ-
ಸ್ತ್ವದಙ್ಘ್ರಿಭಕ್ತೇಷು ನ ಗಮ್ಯತಾಮಿತಿ |
ಸ್ವಕೀಯಭೃತ್ಯಾನಶಿಶಿಕ್ಷದುಚ್ಚಕೈಃ
ಸ ದೇವ ವಾತಾಲಯನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೨೨-೧೧ ||

ಇತಿ ದ್ವಾವಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

Also Read:

Narayaniyam Dvavimsatidasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top