Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Narayaniyam Ekavimsadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneeyam Dasakam 21

Narayaniyam Ekavimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕವಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕವಿಂಶದಶಕಮ್ (೨೧) – ನವ ವರ್ಷಾಃ ತಥಾ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾಃ | ಜಂಬೂದ್ವೀಪಾದಿಷು ಉಪಾಸನಾಪದ್ಧತಿಃ |

ಮಧ್ಯೋದ್ಭವೇ ಭುವ ಇಲಾವೃತನಾಮ್ನಿ ವರ್ಷೇ
ಗೌರೀಪ್ರಧಾನವನಿತಾಜನಮಾತ್ರಭಾಜಿ |
ಶರ್ವೇಣ ಮನ್ತ್ರನುತಿಭಿಃ ಸುಮುಪಾಸ್ಯಮಾನಂ
ಸಙ್ಕರ್ಷಣಾತ್ಮಕಮಧೀಶ್ವರ ಸಂಶ್ರಯೇ ತ್ವಾಮ್ || ೨೧-೧ ||

ಭದ್ರಾಶ್ವನಾಮಕ ಇಲಾವೃತಪೂರ್ವವರ್ಷೇ
ಭದ್ರಶ್ರವೋಭಿರೃಷಿಭಿಃ ಪರಿಣೂಯಮಾನಮ್ |
ಕಲ್ಪಾನ್ತಗೂಢನಿಗಮೋದ್ಧರಣಪ್ರವೀಣಂ
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ದೇವ ಹಯಶೀರ್ಷತನುಂ ಭವನ್ತಮ್ || ೨೧-೨ ||

ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ದಕ್ಷಿಣಗತೇ ಹರಿವರ್ಷವರ್ಷೇ
ಪ್ರಾಹ್ಲಾದಮುಖ್ಯಪುರುಷೈಃ ಪರಿಷೇವ್ಯಮಾಣಮ್ |
ಉತ್ತುಙ್ಗಶಾನ್ತಧವಲಾಕೃತಿಮೇಕಶುದ್ಧ-
ಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ನರಹರಿಂ ಭಗವನ್ ಭವನ್ತಮ್ || ೨೧-೩ ||

ವರ್ಷೇ ಪ್ರತೀಚಿ ಲಲಿತಾತ್ಮನಿ ಕೇತುಮಾಲೇ
ಲೀಲಾವಿಶೇಷಲಲಿತಸ್ಮಿತಶೋಭನಾಙ್ಗಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪತಿಸುತೈಶ್ಚ ನಿಷೇವ್ಯಮಾಣಂ
ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯಾಯ ಧೃತಕಾಮತನುಂ ಭಜೇ ತ್ವಾಮ್ || ೨೧-೪ ||

ರಮ್ಯೇ ಹ್ಯುದೀಚಿ ಖಲು ರಮ್ಯಕನಾಮ್ನಿ ವರ್ಷೇ
ತದ್ವರ್ಷನಾಥಮನುವರ್ಯಸಪರ್ಯಮಾಣಮ್ |
ಭಕ್ತೈಕವತ್ಸಲಮಮತ್ಸರಹೃತ್ಸು ಭಾನ್ತಂ
ಮತ್ಸ್ಯಾಕೃತಿಂ ಭುವನನಾಥ ಭಜೇ ಭವನ್ತಮ್ || ೨೧-೫ ||

ವರ್ಷಂ ಹಿರಣ್ಮಯಸಮಾಹ್ವಯಮೌತ್ತರಾಹ-
ಮಾಸೀನಮದ್ರಿಧೃತಿಕರ್ಮಠಕಾಮಠಾಙ್ಗಮ್ |
ಸಂಸೇವತೇ ಪಿತೃಗಣಪ್ರವರೋಽರ್ಯಮಾ ಯಂ
ತಂ ತ್ವಾಂ ಭಜಾಮಿ ಭಗವನ್ ಪರಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮನ್ || ೨೧-೬ ||

ಕಿಂ ಚೋತ್ತರೇಷು ಕುರುಷು ಪ್ರಿಯಯಾ ಧರಣ್ಯಾ
ಸಂಸೇವಿತೋ ಮಹಿತಮನ್ತ್ರನುತಿಪ್ರಭೇದೈಃ |
ದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರಘೃಷ್ಟಘನಪೃಷ್ಠಗರಿಷ್ಠವರ್ಷ್ಮಾ
ತ್ವಂ ಪಾಹಿ ವಿಜ್ಞನುತ ಯಜ್ಞವರಾಹಮೂರ್ತೇ || ೨೧-೭ ||

ಯಾಮ್ಯಾಂ ದಿಶಂ ಭಜತಿ ಕಿಮ್ಪುರುಷಾಖ್ಯವರ್ಷೇ
ಸಂಸೇವಿತೋ ಹನುಮತಾ ದೃಢಭಕ್ತಿಭಾಜಾ |
ಸೀತಾಭಿರಾಮಪರಮಾದ್ಭುತರೂಪಶಾಲೀ
ರಾಮಾತ್ಮಕಃ ಪರಿಲಸನ್ಪರಿಪಾಹಿ ವಿಷ್ಣೋ || ೨೧-೮ ||

ಶ್ರೀನಾರದೇನ ಸಹ ಭಾರತಖಣ್ಡಮುಖ್ಯೈ-
ಸ್ತ್ವಂ ಸಾಙ್ಖ್ಯಯೋಗನುತಿಭಿಃ ಸಮುಪಾಸ್ಯಮಾನಃ |
ಆಕಲ್ಪಕಾಲಮಿಹ ಸಾಧುಜನಾಭಿರಕ್ಷೀ
ನಾರಾಯಣೋ ನರಸಖಃ ಪರಿಪಾಹಿ ಭೂಮನ್ || ೨೧-೯ ||

ಪ್ಲಾಕ್ಷೇಽರ್ಕರೂಪಮಯಿ ಶಾಲ್ಮಲ ಇನ್ದುರೂಪಂ
ದ್ವೀಪೇ ಭಜನ್ತಿ ಕುಶನಾಮನಿ ವಹ್ನಿರೂಪಮ್ |
ಕ್ರೌಞ್ಚೇಽಂಬುರೂಪಮಥ ವಾಯುಮಯಂ ಚ ಶಾಕೇ
ತ್ವಾಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಮಯಿ ಪುಷ್ಕರನಾಮ್ನಿ ಲೋಕಾಃ || ೨೧-೧೦ ||

ಸರ್ವೈರ್ಧ್ರುವಾದಿಭಿರುಡುಪ್ರಕರೈರ್ಗ್ರಹೈಶ್ಚ
ಪುಚ್ಛಾದಿಕೇಷ್ವವಯವೇಷ್ವಭಿಕಲ್ಪ್ಯಮಾನೈಃ |
ತ್ವಂ ಶಿಂಶುಮಾರವಪುಷಾ ಮಹತಾಮುಪಾಸ್ಯಃ
ಸನ್ಧ್ಯಾಸು ರುನ್ಧಿ ನರಕಂ ಮಮ ಸಿನ್ಧುಶಾಯಿನ್ || ೨೧-೧೧ ||

ಪಾತಾಲಮೂಲಭುವಿ ಶೇಷತನುಂ ಭವನ್ತಂ
ಲೋಲೈಕಕುಣ್ಡಲವಿರಾಜಿಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮ್ |
ನೀಲಾಂಬರಂ ಧೃತಹಲಂ ಭುಜಗಾಙ್ಗನಾಭಿ-
ರ್ಜುಷ್ಟಂ ಭಜೇ ಹರ ಗದಾನ್ಗುರುಗೇಹನಾಥ || ೨೧-೧೨ ||

ಇತಿ ಏಕವಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Also Read:

Narayaniyam Ekavimsadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Narayaniyam Ekavimsadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneeyam Dasakam 21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top