Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Narayaniyam Ekonasatitamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 59

Narayaniyam Ekonasatitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ (೫೯) – ವೇಣುಗಾನವರ್ಣನಮ್

ತ್ವದ್ವಪುರ್ನವಕಲಾಯಕೋಮಲಂ
ಪ್ರೇಮದೋಹನಮಶೇಷಮೋಹನಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಪರಚಿನ್ಮುದಾತ್ಮಕಂ
ವೀಕ್ಷ್ಯ ಸಮ್ಮುಮುಹುರನ್ವಹಂ ಸ್ತ್ರಿಯಃ || ೫೯-೧ ||

ಮನ್ಮಥೋನ್ಮಥಿತಮಾನಸಾಃ ಕ್ರಮಾ-
ತ್ತ್ವದ್ವಿಲೋಕನರತಾಸ್ತತಸ್ತತಃ |
ಗೋಪಿಕಾಸ್ತವ ನ ಸೇಹಿರೇ ಹರೇ
ಕಾನನೋಪಗತಿಮಪ್ಯಹರ್ಮುಖೇ || ೫೯-೨ ||

ನಿರ್ಗತೇ ಭವತಿ ದತ್ತದೃಷ್ಟಯ-
ಸ್ತ್ವದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಮೃಗೇಕ್ಷಣಾಃ |
ವೇಣುನಾದಮುಪಕರ್ಣ್ಯ ದೂರತ-
ಸ್ತ್ವದ್ವಿಲಾಸಕಥಯಾಭಿರೇಮಿರೇ || ೫೯-೩ ||

ಕಾನನಾನ್ತಮಿತವಾನ್ಭವಾನಪಿ
ಸ್ನಿಗ್ಧಪಾದಪತಲೇ ಮನೋರಮೇ |
ವ್ಯತ್ಯಯಾಕಲಿತಪಾದಮಾಸ್ಥಿತಃ
ಪ್ರತ್ಯಪೂರಯತ ವೇಣುನಾಲಿಕಾಮ್ || ೫೯-೪ ||

ಮಾರಬಾಣಧುತಖೇಚರೀಕುಲಂ
ನಿರ್ವಿಕಾರಪಶುಪಕ್ಷಿಮಣ್ಡಲಮ್ |
ದ್ರಾವಣಂ ಚ ದೃಷದಾಮಪಿ ಪ್ರಭೋ
ತಾವಕಂ ವ್ಯಜನಿ ವೇಣುಕೂಜಿತಮ್ || ೫೯-೫ ||

ವೇಣುರನ್ಧ್ರತರಲಾಙ್ಗುಲೀದಲಂ
ತಾಲಸಞ್ಚಲಿತಪಾದಪಲ್ಲವಮ್ |
ತತ್ಸ್ಥಿತಂ ತವ ಪರೋಕ್ಷಮಪ್ಯಹೋ
ಸಂವಿಚಿನ್ತ್ಯ ಮುಮುಹುರ್ವ್ರಜಾಙ್ಗನಾಃ || ೫೯-೬ ||

ನಿರ್ವಿಶಙ್ಕಭವದಙ್ಗದರ್ಶಿನೀಃ
ಖೇಚರೀಃ ಖಗಮೃಗಾನ್ಪಶೂನಪಿ |
ತ್ವತ್ಪದಪ್ರಣಯಿ ಕಾನನಂ ಚ ತಾಃ
ಧನ್ಯಧನ್ಯಮಿತಿ ನನ್ವಮಾನಯನ್ || ೫೯-೭ ||

ಆಪಿಬೇಯಮಧರಾಮೃತಂ ಕದಾ
ವೇಣುಭುಕ್ತರಸಶೇಷಮೇಕದಾ |
ದೂರತೋ ಬತ ಕೃತಂ ದುರಾಶಯೇ-
ತ್ಯಾಕುಲಾ ಮುಹುರಿಮಾಃ ಸಮಾಮುಹನ್ || ೫೯-೮ ||

ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಚ ಪುನರಿತ್ಥಮಙ್ಗನಾ-
ಶ್ಚಿತ್ತಯೋನಿಜನಿತಾದನುಗ್ರಹಾತ್ |
ಬದ್ಧರಾಗವಿವಶಾಸ್ತ್ವಯಿ ಪ್ರಭೋ
ನಿತ್ಯಮಾಪುರಿಹ ಕೃತ್ಯಮೂಢತಾಮ್ || ೫೯-೯ ||

ರಾಗಸ್ತಾವಜ್ಜಾಯತೇ ಹಿ ಸ್ವಭಾವಾ-
ನ್ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯೋ ಯತ್ನತಃ ಸ್ಯಾನ್ನ ವಾ ಸ್ಯಾತ್ |
ತಾಸಾಂ ತ್ವೇಕಂ ತದ್ವಯಂ ಲಬ್ಧಮಾಸೀತ್
ಭಾಗ್ಯಂ ಭಾಗ್ಯಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಮಾರುತೇಶ || ೫೯-೧೦ ||
[** ವಾತಾಲಯೇಶ **]

ಇತಿ ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

Also Read:

Narayaneeyam Ekonasatitamadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Narayaniyam Ekonasatitamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top