Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Narayaniyam Sadasititamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 87

Narayaniyam Sadasititamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೭) – ಕುಚೇಲೋಪಾಖ್ಯಾನಮ್ |

ಕುಚೇಲನಾಮಾ ಭವತಃ ಸತೀರ್ಥ್ಯತಾಂ
ಗತಃ ಸ ಸಾನ್ದೀಪನಿಮನ್ದಿರೇ ದ್ವಿಜಃ |
ತ್ವದೇಕರಾಗೇಣ ಧನಾದಿನಿಃಸ್ಪೃಹೋ
ದಿನಾನಿ ನಿನ್ಯೇ ಪ್ರಶಮೀ ಗೃಹಾಶ್ರಮೀ || ೮೭-೧ ||

ಸಮಾನಶೀಲಾಽಪಿ ತದೀಯವಲ್ಲಭಾ
ತಥೈವ ನೋ ಚಿತ್ತಜಯಂ ಸಮೇಯುಷೀ |
ಕದಾಚಿದೂಚೇ ಬತ ವೃತ್ತಿಲಬ್ಧಯೇ
ರಮಾಪತಿಃ ಕಿಂ ನ ಸಖಾ ನಿಷೇವ್ಯತೇ || ೮೭-೨ ||

ಇತೀರಿತೋಽಯಂ ಪ್ರಿಯಯಾ ಕ್ಷುಧಾರ್ತಯಾ
ಜುಗುಪ್ಸಮಾನೋಽಪಿ ಧನೇ ಮದಾವಹೇ |
ತದಾ ತ್ವದಾಲೋಕನಕೌತುಕಾದ್ಯಯೌ
ವಹನ್ಪಟಾನ್ತೇ ಪೃಥುಕಾನುಪಾಯನಮ್ || ೮೭-೩ ||

ಗತೋಽಯಮಾಶ್ಚರ್ಯಮಯೀಂ ಭವತ್ಪೂರೀಂ
ಗೃಹೇಷು ಶೈಬ್ಯಾಭವನಂ ಸಮೇಯಿವಾನ್ |
ಪ್ರವಿಶ್ಯ ವೈಕುಣ್ಠಮಿವಾಪ ನಿರ್ವೃತಿಂ
ತವಾತಿಸಂಭಾವನಯಾ ತು ಕಿಂ ಪುನಃ || ೮೭-೪ ||

ಪ್ರಪೂಜಿತಂ ತಂ ಪ್ರಿಯಯಾ ಚ ವೀಜಿತಂ
ಕರೇ ಗೃಹೀತ್ವಾಽಕಥಯಃ ಪುರಾಕೃತಮ್ |
ಯದಿನ್ಧನಾರ್ಥಂ ಗುರುದಾರಚೋದಿತೈ-
ರಪರ್ತುವರ್ಷಂ ತದಮರ್ಷಿ ಕಾನನೇ || ೮೭-೫ ||

ತ್ರಪಾಜುಷೋಽಸ್ಮಾತ್ಪೃಥುಕಂ ಬಲಾದಥ
ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ಮುಷ್ಟೌ ಸಕೃದಾಶಿತೇ ತ್ವಯಾ |
ಕೃತಂ ಕೃತಂ ನನ್ವಿಯತೇತಿ ಸಂಭ್ರಮಾ-
ದ್ರಮಾ ಕಿಲೋಪೇತ್ಯ ಕರಂ ರುರೋಧ ತೇ || ೮೭-೬ ||

ಭಕ್ತೇಷು ಭಕ್ತೇನ ಸ ಮಾನಿತಸ್ತ್ವಯಾ
ಪುರೀಂ ವಸನ್ನೇಕನಿಶಾಂ ಮಹಾಸುಖಮ್ |
ಬತಾಪರೇದ್ಯುರ್ದ್ರವಿಣಂ ವಿನಾ ಯಯೌ
ವಿಚಿತ್ರರೂಪಸ್ತವ ಖಲ್ವನುಗ್ರಹಃ || ೮೭-೭ ||

ಯದಿ ಹ್ಯಯಾಚಿಷ್ಯಮದಾಸ್ಯದಚ್ಯುತೋ
ವದಾಮಿ ಭಾರ್ಯಾಂ ಕಿಮಿತಿ ವ್ರಜನ್ನಸೌ |
ತ್ವದುಕ್ತಿಲೀಲಾಸ್ಮಿತಮಗ್ನಧೀಃ ಪುನಃ
ಕ್ರಮಾದಪಶ್ಯನ್ಮಣಿದೀಪ್ರಮಾಲಯಮ್ || ೮೭-೮ ||

ಕಿಂ ಮಾರ್ಗವಿಭ್ರಂಶ ಇತಿ ಭ್ರಮನ್ಕ್ಷಣಂ
ಗೃಹಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ಸ ದದರ್ಶ ವಲ್ಲಭಾಮ್ |
ಸಖೀಪರೀತಾಂ ಮಣಿಹೇಮಭೂಷಿತಾಂ
ಬುಬೋಧ ಚ ತ್ವತ್ಕರುಣಾಂ ಮಹಾದ್ಭುತಾಮ್ || ೮೭-೯ ||

ಸ ರತ್ನಶಾಲಾಸು ವಸನ್ನಪಿ ಸ್ವಯಂ
ಸಮುನ್ನಮದ್ಭಕ್ತಿಭರೋಽಮೃತಂ ಯಯೌ |
ತ್ವಮೇವಮಾಪೂರಿತಭಕ್ತವಾಞ್ಛಿತೋ
ಮರುತ್ಪುರಾಧೀಶ ಹರಸ್ವ ಮೇ ಗದಾನ್ || ೮೭-೧೦ ||

ಇತಿ ಷಡಶೀತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

Also Read:

Narayaneeyam Sadasititamadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Narayaniyam Sadasititamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 87

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top