Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Sadvimsadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneeyam Dasakam 26

Narayaniyam Sadvimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಡ್ವಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಡ್ವಿಂಶದಶಕಮ್ (೨೬) – ಗಜೇನ್ದ್ರಮೋಕ್ಷಮ್

ಇನ್ದ್ರದ್ಯುಮ್ನಃ ಪಾಣ್ಡ್ಯಖಣ್ಡಾಧಿರಾಜ-
ಸ್ತ್ವದ್ಭಕ್ತಾತ್ಮಾ ಚನ್ದನಾದ್ರೌ ಕದಾಚಿತ್ |
ತ್ವತ್ಸೇವಾಯಾಂ ಮಗ್ನಧೀರಾಲುಲೋಕೇ
ನೈವಾಗಸ್ತ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಮಾತಿಥ್ಯಕಾಮಮ್ || ೨೬-೧ ||

ಕುಂಭೋದ್ಭೂತಿಃ ಸಂಭೃತಕ್ರೋಧಭಾರಃ
ಸ್ತಬ್ಧಾತ್ಮಾ ತ್ವಂ ಹಸ್ತಿಭೂಯಂ ಭಜೇತಿ |
ಶಪ್ತ್ವಾಥೈನಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಸೋಽಪಿ ಲೇಭೇ
ಹಸ್ತೀನ್ದ್ರತ್ವಂ ತ್ವತ್ಸ್ಮೃತಿವ್ಯಕ್ತಿಧನ್ಯಮ್ || ೨೬-೨ ||

ದುಗ್ಧಾಂಭೋಧೇರ್ಮಧ್ಯಭಾಜಿ ತ್ರಿಕೂಟೇ
ಕ್ರೀಡನ್ ಶೈಲೇ ಯೂಥಪೋಽಯಂ ವಶಾಭಿಃ |
ಸರ್ವಾನ್ಜನ್ತೂನತ್ಯವರ್ತಿಷ್ಟ ಶಕ್ತ್ಯಾ
ತ್ವದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ಕುತ್ರ ನೋತ್ಕರ್ಷಲಾಭಃ || ೨೬-೩ ||

ಸ್ವೇನ ಸ್ಥೇಮ್ನಾ ದಿವ್ಯದೇಹತ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ
ಸೋಽಯಂ ಖೇದಾನಪ್ರಜಾನನ್ ಕದಾಚಿತ್ |
ಶೈಲಪ್ರಾನ್ತೇ ಘರ್ಮತಾನ್ತಃ ಸರಸ್ಯಾಂ
ಯೂಥೈಸ್ಸಾರ್ಧಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಣುನ್ನೋಽಭಿರೇಮೇ || ೨೬-೪ ||

ಹೂಹೂಸ್ತಾವದ್ದೇವಲಸ್ಯಾಪಿ ಶಾಪತ್-
ಗ್ರಾಹೀಭೂತಸ್ತಜ್ಜಲೇ ವರ್ತಮಾನಃ |
ಜಗ್ರಾಹೈನಂ ಹಸ್ತಿನಂ ಪಾದದೇಶೇ
ಶಾನ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಹಿ ಶ್ರಾನ್ತಿದೋಽಸಿ ಸ್ವಕಾನಾಮ್ || ೨೬-೫ ||

ತ್ವತ್ಸೇವಾಯಾ ವೈಭವಾದ್ದುರ್ನಿರೋಧಂ
ಯುದ್ಧ್ಯನ್ತಂ ತಂ ವತ್ಸರಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರಮ್ |
ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಕಾಲೇ ತ್ವತ್ಪದೈಕಾಗ್ರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೈ
ನಕ್ರಾಕ್ರಾನ್ತಂ ಹಸ್ತಿವರ್ಯಂ ವ್ಯಧಾಸ್ತ್ವಮ್ || ೨೬-೬ ||

ಆರ್ತಿವ್ಯಕ್ತಪ್ರಾಕ್ತನಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಃ
ಶುಣ್ಡೋತ್ಕ್ಷಿಪ್ತೈಃ ಪುಣ್ಡರೀಕೈಃ ಸಮರ್ಚನ್ |
ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಸ್ತಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾತ್ಮನಿಷ್ಠಂ
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸೋಽನ್ವಗಾದೀತ್ಪರಾತ್ಮನ್ || ೨೬-೭ ||

ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಿರ್ಗುಣಸ್ಥಂ ಸಮಸ್ತಂ
ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾದ್ಯೈರ್ನಾಹಮಿತ್ಯಪ್ರಯಾತೇ |
ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ತ್ವಂ ಭೂರಿಕಾರುಣ್ಯವೇಗಾತ್
ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾರೂಢಃ ಪ್ರೇಕ್ಷಿತೋಽಭೂಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ || ೨೬-೮ ||

ಹಸ್ತೀನ್ದ್ರಂ ತಂ ಹಸ್ತಪದ್ಮೇನ ಧೃತ್ವಾ
ಚಕ್ರೇಣ ತ್ವಂ ನಕ್ರವರ್ಯಂ ವ್ಯದಾರೀಃ |
ಗನ್ಧರ್ವೇಽಸ್ಮಿನ್ಮುಕ್ತಶಾಪೇ ಸ ಹಸ್ತೀ
ತ್ವತ್ಸಾರೂಪ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ದೇದೀಪ್ಯತೇ ಸ್ಮ || ೨೬-೯ ||

ಏತದ್ವೃತ್ತಂ ತ್ವಾಂ ಚ ಮಾಂ ಚ ಪ್ರಗೇ ಯೋ
ಗಾಯೇತ್ಸೋಽಯಂ ಭೂಯಸೇ ಶ್ರೇಯಸೇ ಸ್ಯಾತ್ |
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವೈನಂ ತೇನ ಸಾರ್ಧಂ ಗತಸ್ತ್ವಂ
ಧಿಷ್ಣ್ಯಂ ವಿಷ್ಣೋ ಪಾಹಿ ವಾತಾಲಯೇಶ || ೨೬-೧೦ ||

ಇತಿ ಷಡ್ವಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Also Read:

Narayaniyam Sadvimsadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top