Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Narayaniyam Sastitamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 60

Narayaniyam Sastitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ (೬೦) – ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣಮ್

ಮದನಾತುರಚೇತಸೋಽನ್ವಹಂ
ಭವದಙ್ಘ್ರಿದ್ವಯದಾಸ್ಯಕಾಮ್ಯಯಾ |
ಯಮುನಾತಟಸೀಮ್ನಿ ಸೈಕತೀಂ
ತರಲಾಕ್ಷ್ಯೋ ಗಿರಿಜಾಂ ಸಮಾರ್ಚಿಚನ್ || ೬೦-೧ ||

ತವ ನಾಮಕಥಾರತಾಃ ಸಮಂ
ಸುದೃಶಃ ಪ್ರಾತರುಪಾಗತಾ ನದೀಮ್ |
ಉಪಹಾರಶತೈರಪೂಜಯನ್
ದಯಿತೋ ನನ್ದಸುತೋ ಭವೇದಿತಿ || ೬೦-೨ ||

ಇತಿ ಮಾಸಮುಪಾಹಿತವ್ರತಾ-
ಸ್ತರಲಾಕ್ಷೀರಭಿವೀಕ್ಷ್ಯ ತಾ ಭವಾನ್ |
ಕರುಣಾಮೃದುಲೋ ನದೀತಟಂ
ಸಮಯಾಸೀತ್ತದನುಗ್ರಹೇಚ್ಛಯಾ || ೬೦-೩ ||

ನಿಯಮಾವಸಿತೌ ನಿಜಾಂಬರಂ
ತಟಸೀಮನ್ಯವಮುಚ್ಯ ತಾಸ್ತದಾ |
ಯಮುನಾಜಲಖೇಲನಾಕುಲಾಃ
ಪುರತಸ್ತ್ವಾಮವಲೋಕ್ಯ ಲಜ್ಜಿತಾಃ || ೬೦-೪ ||

ತ್ರಪಯಾ ನಮಿತಾನನಾಸ್ವಥೋ
ವನಿತಾಸ್ವಂಬರಜಾಲಮನ್ತಿಕೇ |
ನಿಹಿತಂ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಭೂರುಹೋ
ವಿಟಪಂ ತ್ವಂ ತರಸಾಧಿರೂಢವಾನ್ || ೬೦-೫ ||

ಇಹ ತಾವದುಪೇತ್ಯ ನೀಯತಾಂ
ವಸನಂ ವಃ ಸುದೃಶೋ ಯಥಾಯಥಮ್ |
ಇತಿ ನರ್ಮಮೃದುಸ್ಮಿತೇ ತ್ವಯಿ
ಬ್ರುವತಿ ವ್ಯಾಮುಮುಹೇ ವಧೂಜನೈಃ || ೬೦-೬ ||

ಅಯಿ ಜೀವ ಚಿರಂ ಕಿಶೋರ ನ-
ಸ್ತವ ದಾಸೀರವಶೀಕರೋಷಿ ಕಿಮ್ |
ಪ್ರದಿಶಾಂಬರಮಂಬುಜೇಕ್ಷಣೇ-
ತ್ಯುದಿತಸ್ತ್ವಂ ಸ್ಮಿತಮೇವ ದತ್ತವಾನ್ || ೬೦-೭ ||

ಅಧಿರುಹ್ಯ ತಟಂ ಕೃತಾಞ್ಜಲೀಃ
ಪರಿಶುದ್ಧಾಃ ಸ್ವಗತೀರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ತಾಃ |
ವಸನಾನ್ಯಖಿಲಾನ್ಯನುಗ್ರಹಂ
ಪುನರೇವಂ ಗಿರಮಪ್ಯದಾ ಮುದಾ || ೬೦-೮ ||

ವಿದಿತಂ ನನು ವೋ ಮನೀಷಿತಂ
ವದಿತಾರಸ್ತ್ವಿಹ ಯೋಗ್ಯಮುತ್ತರಮ್ |
ಯಮುನಾಪುಲಿನೇ ಸಚನ್ದ್ರಿಕಾಃ
ಕ್ಷಣದಾ ಇತ್ಯಬಲಾಸ್ತ್ವಮೂಚಿವಾನ್ || ೬೦-೯ ||

ಉಪಕರ್ಣ್ಯ ಭವನ್ಮುಖಚ್ಯುತಂ
ಮಧುನಿಷ್ಯನ್ದಿ ವಚೋ ಮೃಗೀದೃಶಃ |
ಪ್ರಣಯಾದಯಿ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವೀಕ್ಷ್ಯ ತೇ
ವದನಾಬ್ಜಂ ಶನಕೈರ್ಗೃಹಂ ಗತಾಃ || ೬೦-೧೦ ||

ಇತಿ ನನ್ವನುಗೃಹ್ಯ ವಲ್ಲವೀ-
ರ್ವಿಪಿನಾನ್ತೇಷು ಪುರೇವ ಸಞ್ಚರನ್ |
ಕರುಣಾಶಿಶಿರೋ ಹರೇ ಹರ
ತ್ವರಯಾ ಮೇ ಸಕಲಾಮಯಾವಲಿಮ್ || ೬೦-೧೧ ||

ಇತಿ ಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

Also Read:

Narayaneeyam sastitamadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Narayaniyam Sastitamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top