Narayaneeyam

Narayaniyam Trayodasadasakam Lyrics in Telugu | Narayaneeyam Dasakam 13

Narayaniyam Trayodasadasakam in Telugu:

॥ నారాయణీయం త్రయోదశదశకమ్॥

త్రయోదశదశకమ్ (౧౩) – హిరణ్యాక్షవధమ్

హిరణ్యాక్షం తావద్వరద భవదన్వేషణపరం
చరన్తం సాంవర్తే పయసి నిజజఙ్ఘాపరిమితే |
భవద్భక్తో గత్వా కపటపటుధీర్నారదమునిః
శనైరూచే నన్దన్ దనుజమపి నిన్దంస్తవ బలమ్ || ౧౩-౧ ||

స మాయావీ విష్ణుర్హరతి భవదీయాం వసుమతీం
ప్రభో కష్టం కష్టం కిమిదమితి తేనాభిగదితః |
నదన్ క్వాసౌ క్వాసావితి స మునినా దర్శితపథో
భవన్తం సమ్ప్రాపద్ధరణిధరముద్యన్తముదకాత్ || ౧౩-౨ ||

అహో ఆరణ్యోఽయం మృగ ఇతి హసన్తం బహుతరై-
ర్దురుక్తైర్విధ్యన్తం దితిసుతమవజ్ఞాయ భగవన్ |
మహీం దృష్ట్వా దంష్ట్రాశిరసి చకితాం స్వేన మహసా
పయోధావాధాయ ప్రసభముదయుఙ్క్థా మృధవిధౌ || ౧౩-౩ ||

గదాపాణౌ దైత్యే త్వమపి హి గృహీతోన్నతగదో
నియుద్ధేన క్రీడన్ఘటఘటరవోద్ఘుష్టవియతా |
రణాలోకౌత్సుక్యాన్మిలతి సురసఙ్ఘే ద్రుతమముం
నిరున్ధ్యాః సన్ధ్యాతః ప్రథమమితి ధాత్రా జగదిషే || ౧౩-౪ ||

గదోన్మర్దే తస్మింస్తవ ఖలు గదాయాం దితిభువో
గదాఘాతాద్భూమౌ ఝటితి పతితాయామహహ భోః |
మృదుస్మేరాస్యస్త్వం దనుజకులనిర్మూలనచణం
మహాచక్రం స్మృత్వా కరభువి దధానో రురుచిషే || ౧౩-౫ ||

తతః శూలం కాలప్రతిమరుషి దైత్యే విసృజతి
త్వయి ఛిన్దత్యేనత్ కరకలితచక్రప్రహరణాత్ |
సమారుష్టో ముష్ట్యా స ఖలు వితుదంస్త్వాం సమతనోత్
గలన్మాయే మాయాస్త్వయి కిల జగన్మోహనకరీః || ౧౩-౬ ||

భవచ్చక్రజ్యోతిష్కణలవనిపాతేన విధుతే
తతో మాయాచక్రే వితతఘనరోషాన్ధమనసమ్ |
గరిష్ఠాభిర్ముష్టిప్రహృతిభిరభిఘ్నన్తమసురం
స్వపాదాఙ్గుష్ఠేన శ్రవణపదమూలే నిరవధీః || ౧౩-౭ ||
[** కరాగ్రేన్నస్వేన **]

మహాకాయస్సోఽయం తవ కరసరోజప్రమథితో
గలద్రక్తో వక్త్రాదపతదృషిభిః శ్లాఘితహతిః |
తదా త్వాముద్దామప్రమదభరవిద్యోతిహృదయా
మునీన్ద్రాస్సాన్ద్రాభిః స్తుతిభిరనువన్నధ్వరతనుమ్ || ౧౩-౮ ||

[** త్వయిచ్ఛన్దో **] త్వచి చ్ఛన్దో రోమస్వపి కుశగణశ్చక్షుషి ఘృతం
చతుర్హోతారోఽఙ్ఘ్రౌ స్రుగపి వదనే చోదర ఇడా |
గ్రహా జిహ్వాయాం తే పరపురుష కర్ణే చ చమసా
విభో సోమో వీర్యం వరద గలదేశేఽప్యుపసదః || ౧౩-౯ ||

మునీన్ద్రైరిత్యాదిస్తవనముఖరైర్మోదితమనా
మహీయస్యా మూర్త్యా విమలతరకీర్త్యా చ విలసన్ |
స్వధిష్ణ్యం సమ్ప్రాప్తః సుఖరసవిహారీ మధురిపో
నిరున్ధ్యా రోగం మే సకలమపి వాతాలయపతే || ౧౩-౧౦ ||

ఇతి త్రయోదశదశకం సమాప్తమ్ |

Also Read:

Narayaniyam Trayodasadasakam Lyrics in English |  Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment