Home / Ashtaka / Narmada Ashtakam Lyrics in English

Narmada Ashtakam Lyrics in English

narmadāṣṭakam Lyrics in English:

srinarmade sakala-duhkhahare pavitre
isana-nandini krpakari devi dhanye ।
reve girindra-tanayatanaye vadanye
dharmanuraga-rasike satatam namaste ॥ 1॥

vindhyadrimekalasute viditaprabhave
sante prasantajana-sevitapadapadme ।
bhaktartiharini manohara-divyadhare
somodbhave mayi nidhehi krpakataksam ॥ 2॥

amekaladapara-sindhu-tarangamala
yavad brhad -vimala -vari-visaladhara ।
sarvatra dharmikajana''plutatirthadesa
srinarmada disatu me nijabhaktimisa ॥ 3॥

sarvah sila yadanusangamavapya lola
visvesarupamadhigamya camatkrtangah ।
pujya bhavanti jagatam sa-sura'suranam
tasyai namo'stu satatam girisangajayai ॥ 4॥

yasyastatimubhayatah krtasannivesa
desah samira-jalabindu-krtabhisekah ।
sotkantha-devagana-varnitapunyamalah
sribharatasya gunagauravamudgrnanti ॥ 5॥

svasthyaya sarvavidhaye dhana-dhanya-sidhyai
vrddhiprabhavanidhaye janajagarayai ।
divyavabodhavibhavaya mahesvarayai
bhuyo namo'stu varamanjulamangalayai ॥ 6॥

kalyana-mangala-samujjvala-manjulayai
piyusasara-sarasiruha-rajahamsyai ।
mandakini-kanaka-niraja-pujitayai
stotrarcananyamara-kantaka-kanyakayai ॥ 7॥

syamam mugdhasudha-mayuravadanam ratnojjavalalankrtim
ramam phulla-sahasrapatranayanam hasollasantim sivam ।
vamam bahuvisala-vallivalaya-lolangulipallavam
lalityollasitalakavalikalam srinarmadam bhavaye ॥ 8॥

srinarmadanghri-sarasiruha-rajahamsi
stotrastakavaliriyam kalagitavamsi ।
samvadyate'nudinamekasamam bhajadbhi-
ryaiste bhavanti jagadambikaya'nukampyah ॥ 9॥

kasipithadhinathena sankaracaryabhiksuna ।
krta mahesvarananda-svamina''stam satam mude ॥ 10॥

iti kasipithadhisvara-jagadguru-sankaracarya-svami-
srimahesvarananda-sarasvati-viracitam narmadastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment