Ganesh Stotram

Om Gananaam twa Ganpati gum havamahe

Om Gananaam twa Ganpati gum havamahe

Kavimkaveenaa mupamashravastamam

Jyestharaajam brahmanaam brahmanaspta

Aana shrunvanootibhi seedhasadhanam

Maha Ganapataye namah
Ganesh