Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Paduka Ashtakam Lyrics in Kannada

Paduka Ashtakam in Kannada:

॥ ಪಾದುಕಾಷ್ಟಕಂ ॥
ಶ್ರೀಸಮಂಚಿತಮವ್ಯಯಂ ಪರಮಪ್ರಕಾಶಮಗೋಚರಂ
ಭೇದವರ್ಜಿತಮಪ್ರಮೇಯಮನನ್ತಮುಝ್ಝಿತಕಲ್ಮಷಮ್ |
ನಿರ್ಮಲಂ ನಿಗಮಾನ್ತಮದ್ಭುತಮಪ್ಯತರ್ಕ್ಯಮನುತ್ತಮಂ
ಪ್ರಾತರೇವ ಹಿ ಮಾನಸೇ ಗುರುಪಾದುಕಾದ್ವಯಮಾಶ್ರಯೇ || ೧ ||

ನಾದಬಿನ್ದುಕಳಾತ್ಮಕಂ ದಶನಾದವೇದವಿನೋದಿತಂ
ಮನ್ತ್ರರಾಜಪರಾಜಿತಂ ನಿಜಮಂಡಲಾನ್ತರಭಾಸಿತಮ್ |
ಪಂಚವರ್ಣಮಖಂಡಮದ್ಭುತಮಾದಿಕಾರಣಮಚ್ಯುತಂ
ಪ್ರಾತರೇವ ಹಿ ಮಾನಸೇ ಗುರುಪಾದುಕಾದ್ವಯಮಾಶ್ರಯೇ || ೨ ||

ಹಂತಚಾರುಮಖಂಡನಾದಮನೇಕವರ್ಣಮರೂಪಕಂ
ಶಬ್ದಜಾಲಮಯಂ ಚರಾಚರಜನ್ತುದೇಹನಿರಾಸಿನಮ್ |
ಚಕ್ರರಾಜಮನಾಹತೋದ್ಭವಮೇಘವರ್ಣಮತತ್ಪರಂ
ಪ್ರಾತರೇವ ಹಿ ಮಾನಸೇ ಗುರುಪಾದುಕಾದ್ವಯಮಾಶ್ರಯೇ || ೩ ||

ಬುದ್ಧಿರೂಪಮಬದ್ಧಕಂ ತ್ರಿದೈವಕೂಟಸ್ಥನಿವಾಸಿನಂ
ನಿಶ್ಚಯಂ ನಿರತಪ್ರಕಾಶಮನೇಕಸದ್ರುಚಿರೂಪಕಮ್ |
ಪಂಕಜಾನ್ತರಖೇಲನಂ ನಿಜಶುದ್ಧಸಖ್ಯಮಗೋಚರಂ
ಪ್ರಾತರೇವ ಹಿ ಮಾನಸೇ ಗುರುಪಾದುಕಾದ್ವಯಮಾಶ್ರಯೇ || ೪ ||

ಪಂಚ ಪಂಚ ಹೃಷೀಕದೇಹಮನಶ್ಚತುಷ್ಕ ಪರಸ್ಪರಂ
ಪಂಚಭೂತನಿಕಾಮಷಟ್ಕಸಮೀರಶಬ್ದಮಭೀಕರಮ್ |
ಪಂಚಕೋಶಗುಣತ್ರಯಾದಿಸಮಸ್ತಧರ್ಮವಿಲಕ್ಷಣಂ
ಪ್ರಾತರೇವ ಹಿ ಮಾನಸೇ ಗುರುಪಾದುಕಾದ್ವಯಮಾಶ್ರಯೇ || ೫ ||

ಪಂಚಮುದ್ರಸುಲಕ್ಷ್ಯದರ್ಶನಭಾವಮಾತ್ರನಿರೂಪಣಂ
ವಿದ್ಯುದಾದಿದಗದ್ಧಗಿತವಿನೋದಕಾನ್ತಿ ವಿವರ್ತನಮ್ |
ಚಿನ್ಮಯತ್ರಯವರ್ತಿನಂ ಸದಸದ್ವಿವೇಕಮಮಾಯಿಕಂ
ಪ್ರಾತರೇವ ಹಿ ಮಾನಸೇ ಗುರುಪಾದುಕಾದ್ವಯಮಾಶ್ರಯೇ || ೬ ||

ಪಂಚವರ್ಣಶುಕಂ ಸಮಸ್ತರುಚಿರ್ವಿಚಿತ್ರವಿಚಾರಿಣಂ
ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಚಿದಾಗ್ನಿಮಂಡಲಮಂಡಿತಂ ಘನಚಿನ್ಮಯಮ್ |
ಚಿತ್ಕಳಾಪರಿಪೂರ್ಣಮಂಡಲಚಿತ್ಸಮಾಧಿನಿರೀಕ್ಷಿತಂ
ಪ್ರಾತರೇವ ಹಿ ಮಾನಸೇ ಗುರುಪಾದುಕಾದ್ವಯಮಾಶ್ರಯೇ || ೭ ||

ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಸಕಾರಣಾನ್ತರ ಖೇಲನಂ ಪರಿಪಾಲನಂ
ವಿಶ್ವತೈಜಪಪ್ರಾಜ್ಞಚೇತಸಮನ್ತರಾತ್ಮನಿಜಸ್ಥಿತಿಮ್ |
ಸರ್ವಕಾರಣಮೀಶ್ವರಂ ನಿಟಲಾನ್ತರಾಲವಿಹಾರಿಣಂ
ಪ್ರಾತರೇವ ಹಿ ಮಾನಸೇ ಗುರುಪಾದುಕಾದ್ವಯಮಾಶ್ರಯೇ || ೮ ||

ತಪ್ತಕಾಂಚನದೀಪ್ಯಮಾನ ಮಹಾನುರೂಪಮರೂಪಕಂ
ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತರತಾರಕೈರವಮುಜ್ಜ್ವಲಂ ಪರಮಂ ಪದಮ್ |
ನೀಲನೀರದಮಧ್ಯಮಸ್ಥಿತವಿದ್ಯುದಾಭವಿಭಾಸಿತಂ
ಪ್ರಾತರೇವ ಹಿ ಮಾನಸೇ ಗುರುಪಾದುಕಾದ್ವಯಮಾಶ್ರಯೇ || ೯ ||

ಇತಿ ಪಾದುಕಾಷ್ಟಕಮ್ |

Also Read:

Paduka Ashtakam Lyrics in English | Sanskrit | Kannada | Telugu | Tamil

Paduka Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top