Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Panchashloki Sri Ganesha Puranam Lyrics in Kannada

Panchashloki Ganesha Puranam Tamil Lyrics:

ಪಂಚಶ್ಲೋಕಿ ಗಣೇಶ ಪುರಾಣಂ
ಶ್ರೀವಿಘ್ನೇಶಪುರಾಣಸಾರಮುದಿತಂ ವ್ಯಾಸಾಯ ಧಾತ್ರಾ ಪುರಾ
ತತ್ಖಂಡಂ ಪ್ರಥಮಂ ಮಹಾಗಣಪತೇಶ್ಚೋಪಾಸನಾಖ್ಯಂ ಯಥಾ |
ಸಂಹರ್ತುಂ ತ್ರಿಪುರಂ ಶಿವೇನ ಗಣಪಸ್ಯಾದೌ ಕೃತಂ ಪೂಜನಂ
ಕರ್ತುಂ ಸೃಷ್ಟಿಮಿಮಾಂ ಸ್ತುತಃ ಸ ವಿಧಿನಾ ವ್ಯಾಸೇನ ಬುದ್ಧ್ಯಾಪ್ತಯೇ || ೧ ||

ಸಂಕಷ್ಟ್ಯಾಶ್ಚ ವಿನಾಯಕಸ್ಯ ಚ ಮನೋಃ ಸ್ಥಾನಸ್ಯ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ವೈ
ದೂರ್ವಾಣಾಂ ಮಹಿಮೇತಿ ಭಕ್ತಿಚರಿತಂ ತತ್ಪಾರ್ಥಿವಸ್ಯಾರ್ಚನಮ್ |
ತೇಭ್ಯೋ ಯೈರ್ಯದಭೀಪ್ಸಿತಂ ಗಣಪತಿಸ್ತತ್ತತ್ಪ್ರತುಷ್ಟೋ ದದೌ
ತಾಃ ಸರ್ವಾ ನ ಸಮರ್ಥ ಏವ ಕಥಿತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕುತೋ ಮಾನವಃ || ೨ ||

ಕ್ರೀಡಾಕಾಂಡಮಥೋ ವದೇ ಕೃತಯುಗೇ ಶ್ವೇತಚ್ಛವಿಃ ಕಾಶ್ಯಪಃ
ಸಿಂಹಾಂಕಃ ಸ ವಿನಾಯಕೋ ದಶಭುಜೋ ಭೂತ್ವಾಥ ಕಾಶೀಂ ಯಯೌ |
ಹತ್ವಾ ತತ್ರ ನರಾಂತಕಂ ತದನುಜಂ ದೇವಾಂತಕಂ ದಾನವಂ
ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಶಿವನಂದನೋ ರಸಭುಜೋ ಜಾತೋ ಮಯೂರಧ್ವಜಃ || ೩ ||

ಹತ್ವಾ ತಂ ಕಮಲಾಸುರಂ ಚ ಸಗಣಂ ಸಿಂಧುಂ ಮಹಾದೈತ್ಯಪಂ
ಪಶ್ಚಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಮತೀಸುತೇ ಕಮಲಜಸ್ತಸ್ಮೈ ಚ ಜ್ಞಾನಂ ದದೌ |
ದ್ವಾಪಾರೇ ತು ಗಜಾನನೋ ಯುಗಭುಜೋ ಗೌರೀಸುತಃ ಸಿಂದುರಂ
ಸಮ್ಮರ್ದ್ಯ ಸ್ವಕರೇಣ ತಂ ನಿಜಮುಖೇ ಚಾಖುಧ್ವಜೋ ಲಿಪ್ತವಾನ್ || ೪ ||

ಗೀತಾಯಾ ಉಪದೇಶ ಏವ ಹಿ ಕೃತೋ ರಾಜ್ಞೇ ವರೇಣ್ಯಾಯ ವೈ
ತುಷ್ಟಾಯಾಥ ಚ ಧೂಮ್ರಕೇತುರಭಿಧೋ ವಿಪ್ರಃ ಸಧರ್ಮರ್ಧಿಕಃ |
ಅಶ್ವಾಂಕೋ ದ್ವಿಭುಜೋ ಸಿತೋ ಗಣಪತಿರ್ಮ್ಲೇಚ್ಛಾಂತಕಃ ಸ್ವರ್ಣದಃ
ಕ್ರೀಡಾಕಾಂಡಮಿದಂ ಗಣಸ್ಯ ಹರಿಣಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಿಧಾತ್ರೇ ಪುರಾ || ೫ ||

ಏತಚ್ಛ್ಲೋಕಸುಪಂಚಕಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದ್ಯಃ ಪುಮಾನ್ |
ನಿರ್ವಾಣಂ ಪರಮಂ ವ್ರಜೇತ್ಸ ಸಕಲಾನ್ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸುಭೋಗಾನಪಿ || ೬ ||

ಇತಿ ಪಂಚಶ್ಲೋಕಿ ಗಣೇಶಪುರಾಣಮ್ |

Also Read:

Panchashloki Ganesha Puranam lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top