Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Pathigam Hymn | Panthar Viralmadavaḷ Pakama Lyrics in English

Saint Thirugnanasambanthar visited this temple and sang this Pathigam. Devotees visiting this temple should make it a practice to recite this Pathigam.

Panthar Viralmadavaḷ Pakama Lyrics in English:

Panthar viralmadaval pakama nakampun teratheri
anthar aravanintha am’manitam polum anthansaral
vanthar madamanthi kuthada varpozhilil vandupadach
senthen theliyolirath themakkani yuthirkkunth thirunanave ॥ 1 ॥

Nattam polinthilanku netriyinan matrorukai veenai yenthi
ittunth thuyararukkum em’ma nitampolu milaisuzh kanil
ottanth tharumaruvi vizhum visaikatta munthu zhosaich
chettar manikal aniyunth thiraiserkkunth thirunanave ॥ 2 ॥

Nantrang kisaimozhinthu nannuthalal pakamay gnalametha
minthanku chenchadaiyem vikitharkkitampolum viraichuzhverpil
kuntronki vanthiraikal motha mayilalunj chararchevvi
sentronki vanavarka lethi yatipaniyunth thirunanave ॥ 3 ॥

Kaiyil mazhuventhik kalir silampaninthu karithol kondu
meyyil muzhuthanintha vikirthark kidampolu mitainthu vanor
aiya’arane peruman arulentren ratharikkach
cheyya kamalam pozhithe nalithiyalunth thirunanave ॥ 4 ॥

Muther nakaiya lidamakath tham’marpil vennulpundu
thother malarchadaiyil vaitharitampolunj cholaisuzhntha
athen aliyun kaliya lisaimurala alathumpi
thethe yenamuralak kettar vinaikedukkunth thirunanave ॥ 5 ॥

Villar varaiyaka manakam nanaka vedangkondu
pullar puramun trerithark kidampolum puliyumanum
allatha sathikalu mangkazhalmer kaikuppa adiyarkudich
chella varunerikke sella arulpuriyunth thirunanave ॥ 6 ॥

Kanar kalitrurivai melmudi ataravon traraimersathi
unar tahlaiyotti lunukanthan thanukantha koyilenkum
nana vithathal virathikal nalnamame yethi vazhthath
thenar malarkon datiyar adivanankunth thirunanave ॥ 7 ॥

Manni rilankaiyarthang koman valitholaiya viralaluntri
munnirk kadalnanchai yundark kidampolum munaisersiyam
annir maikuntri azhalal vizhikuraiya vazhiyumuntrir
sennir parappach chiranthu kariyolikkunth thirunanave ॥ 8 ॥

Maiyar manimidaran mangkaiyor pangkudaiyan manaikadorum
kaiyar paliyetra kalvan itampolung kazhalkal nedip
poyya maraiyanum pumiyalanthanum potra mannich
cheyyar eriyam uruvamura vanankunth thirunanave ॥ 9 ॥

adai yozhithang kamane thirinthunpar allalpesi
mudu ruvamukan thar’urai yakatrum murthikoyil
odu natihserum nithilamum moythakilung karaiyirsarach
chedar siranthethath thontriyoli perukunth thirunanave ॥ 10 ॥

Kalvith thakathal thiraichuzh kadarkazhik kavunisirar
nalvith thakathal inithunarum gnanasam pantan ennum
solvith thakathal iraivan thirunana ethu padal
valvith thakathan mozhivar pazhiyilarim mannin mele ॥ 11 ॥

Also Read:

Panthar Viralmadavaḷ Pakama Lyrics in English | Tamil

Pathigam Hymn | Panthar Viralmadavaḷ Pakama Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top