Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Pathigam Hymn | Thonde Lamalar Thuvi Lyrics in English

Saint Thirugnanasambanthar visited this temple and sang this Pathigam. Devotees visiting this temple should practice reciting this Pathigam.

Thonde Lamalar Thuvi Lyrics in English:

Thonde lamalar thuvi ethananj chunta laruyi raya thanmaiyar
kanta narkaru vuru lanilai anta nararu liyum anpare ॥ 1 ॥

Nithi yarninain thaya nanmaṟai ōthi yarotung kuta lar kuzhaik
kathi narkaru vuru lanilai athi yaradi yartham anpare ॥ 2 ॥

Vinnu lamathi chudi vethame pannu larpara maya panpinar
kannu larkaru vuru lanilai anna laradi yarkku nallare ॥ 3 ॥

Mudiyar mum’matha yanai yiruri podiyar pungkanai velaich chetṟavar
katiyu larkaru vuru lanilai adikal yavaiyu maya isare ॥ 4 ॥

Panka yam’malarp pathar pathiyōr mangai yarmani nila kandarvan
gankai yarkaru vuru lanilai ankai yatara vaththem mannale ॥ 6 ॥

Thevar thinkalum pampunj chenniyil mevar mum’mathi leytha villiyar
kava larkaru vuru lanilai muva rakiya moympa rallare ॥ 7 ॥

Panni narpadi yetṟar nitṟarmeyp penni narpiṟai thanku netṟiyar
kanni narkaru vuru lanilai nanni narnamai yalum nathare ॥ 8 ॥

Katutha valarak kanka yilaiyai edutha vanthalai thōlunth talinal
adartha vankaru vuru lanilai kotutha vannarul kutha nallane ॥ 9 ॥

Uzhuthu manilath thena makimal thozhuthu mamala rōnung kankilar
kazhuthi nankaru vuru lanilai muzhuthu makiya murthi pathame ॥ 10 ॥

Puthar punsaman athar poyyuraip pithar pesiya pechai vittumeyp
pathar serkaru vuru lanilai athar patham adainthu vazhmine ॥ 11 ॥

Kantha marpozhil kazhi gnanasam panthan serkaru vuru lanilai
enthai yaichonna pathum vallavar sinthai yilthuya raya thirvare ॥ 12 ॥

Also Read:

Thonde Lamalar Thuvi Lyrics in English | Tamil

Pathigam Hymn | Thonde Lamalar Thuvi Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top