Information

Places For Asthi Visarjan and Pind Daan

Places For Asthi Visarjan:

1) Varanasi – Kashi, Ganga Ghat
2) Mathura – Vishranti Tirth, Bodhini Tirth, Vayu Tirth
3) Gaya
4) Ayodhya, Bharata Kund
5) Badrinath – Brahma Kapal Ghat
6) Siddhpur, Kapilamuni Ashram
7) Allahabad Sangam
8) Pushkar
9) Jagannath Puri
10) Kurukshetra – Pehowa, Sannihit Sarovar
11) Dwarka, Pindar
12) Haridwar
13) Avantika, Shaktibeah Tirth
14) Ujjain

Asthi Visarjan and Pind Daan

Places For Pind Daan:

1) Varanasi – Kashi, Ganga Ghat
2) Mathura – Vishranti Tirth, Bodhini Tirth, Vayu Tirth
3) Gaya
4) Ayodhya, Bharata Kund
5) Badrinath – Brahma Kapal Ghat
6) Siddhpur, Kapilamuni Ashram
7) Allahabad Sangam
8) Pushkar
9) Jagannath Puri
10) Kurukshetra – Pehowa, Sannihit Sarovar
11) Dwarka, Pindar
12) Haridwar
13) Avantika, Shaktibeah Tirth
14) Ujjain

Add Comment

Click here to post a comment