Home / Ashtaka / Pradosha Stotra Ashtakam Lyrics in English

Pradosha Stotra Ashtakam Lyrics in English

pradoṣastotrāṣṭakam Lyrics in English:

sri ganesaya namah ।
satyam bravimi paralokahitam bravrimi
saram bravimyupanisaddhrdayam bravimi ।
samsaramulbanamasaramavapya jantoh
saro'yamisvarapadamburuhasya seva ॥ 1॥

ye narcayanti girisam samaye pradose
ye narcitam sivamapi pranamanti canye ।
etatkatham srutiputairna pibanti mūdhaste
janmajanmasu bhavanti nara daridrah ॥ 2॥

ye vai pradosasamaye paramesvarasya,
kurvantyananyamanasom'ghrisarojapūjam ।
nityam pravrddhadhanadhanyakalatraputrasaubhagya-
sampadadhikasta ihaiva loke ॥ 3॥

kailasasailabhuvane trijagajjanitrim gaurim
nivesya kanakacitaratnapithe ।
nrtyam vidhatumabhivanchati sūlapanau
devah pradosasamaye nu bhajanti sarve ॥ 4॥

vagdevi dhrtavallaki satamakho venum dadhatpadmaja-
stalonnidrakaro rama bhagavati geyaprayoganvita ।
visnuh sandramrdaṅgavadanapaturdevah samantatsthitah
sevante tamanu pradosasamaye devam mrdanipatim ॥ 5॥

gandharvayaksapatagoragasiddhasadhya-
vidyadharamaravarapsarasam ganamsca ।
ye'nye trilokanilaya sahabhūtavargah
prapte pradosasamaye haraparsvasamsthah ॥ 6॥

atah pradose siva eka eva
pūjyo'tha nanye haripadmajadyah ।
tasminmahese vidhinejyamane
sarve prasidanti suradhinathah ॥ 7॥

esa te tanayah pūrvajanmani brahmanottamah ।
pratigrahairvayo ninye na danadyaih sukarmabhih ॥ 8॥

ato daridryamapannah putraste dvijabhamini ।
taddosapariharartham saranam yatu saṅkaram ॥ 9॥

॥ iti sriskandoktam pradosastotrastakam sampūrnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment