Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Pradosha Stotra Ashtakam Lyrics in Kannada

Pradosha Stotrashtakam in Kannada:

॥ ಪ್ರದೋಷಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ ಪರಲೋಕಹಿತಂ ಬ್ರವ್ರೀಮಿ
ಸಾರಂ ಬ್ರವೀಮ್ಯುಪನಿಷದ್ಧೃದಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ ।
ಸಂಸಾರಮುಲ್ಬಣಮಸಾರಮವಾಪ್ಯ ಜನ್ತೋಃ
ಸಾರೋಽಯಮೀಶ್ವರಪದಾಮ್ಬುರುಹಸ್ಯ ಸೇವಾ ॥ 1 ॥

ಯೇ ನಾರ್ಚಯನ್ತಿ ಗಿರಿಶಂ ಸಮಯೇ ಪ್ರದೋಷೇ
ಯೇ ನಾರ್ಚಿತಂ ಶಿವಮಪಿ ಪ್ರಣಮನ್ತಿ ಚಾನ್ಯೇ ।
ಏತತ್ಕಥಾಂ ಶ್ರುತಿಪುಟೈರ್ನ ಪಿಬನ್ತಿ ಮೂಢಾಸ್ತೇ
ಜನ್ಮಜನ್ಮಸು ಭವನ್ತಿ ನರಾ ದರಿದ್ರಾಃ ॥ 2 ॥

ಯೇ ವೈ ಪ್ರದೋಷಸಮಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ,
ಕುರ್ವನ್ತ್ಯನನ್ಯಮನಸೋಂಽಘ್ರಿಸರೋಜಪೂಜಾಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರವೃದ್ಧಧನಧಾನ್ಯಕಲತ್ರಪುತ್ರಸೌಭಾಗ್ಯ-
ಸಮ್ಪದಧಿಕಾಸ್ತ ಇಹೈವ ಲೋಕೇ ॥ 3 ॥

ಕೈಲಾಸಶೈಲಭುವನೇ ತ್ರಿಜಗಜ್ಜನಿತ್ರೀಂ ಗೌರೀಂ
ನಿವೇಶ್ಯ ಕನಕಾಚಿತರತ್ನಪೀಠೇ ।
ನೃತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಮಭಿವಾಂಛತಿ ಶೂಲಪಾಣೌ
ದೇವಾಃ ಪ್ರದೋಷಸಮಯೇ ನು ಭಜನ್ತಿ ಸರ್ವೇ ॥ 4 ॥

ವಾಗ್ದೇವೀ ಧೃತವಲ್ಲಕೀ ಶತಮಖೋ ವೇಣುಂ ದಧತ್ಪದ್ಮಜ-
ಸ್ತಾಲೋನ್ನಿದ್ರಕರೋ ರಮಾ ಭಗವತೀ ಗೇಯಪ್ರಯೋಗಾನ್ವಿತಾ ।
ವಿಷ್ಣುಃ ಸಾನ್ದ್ರಮೃದಂಗವಾದನಪಟುರ್ದೇವಾಃ ಸಮನ್ತಾತ್ಸ್ಥಿತಾಃ
ಸೇವನ್ತೇ ತಮನು ಪ್ರದೋಷಸಮಯೇ ದೇವಂ ಮೃಡಾನೀಪತಿಮ್ ॥ 5 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಯಕ್ಷಪತಗೋರಗಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯ-
ವಿದ್ಯಾಧರಾಮರವರಾಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಂಶ್ಚ ।
ಯೇಽನ್ಯೇ ತ್ರಿಲೋಕನಿಲಯಾ ಸಹಭೂತವರ್ಗಾಃ
ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪ್ರದೋಷಸಮಯೇ ಹರಪಾರ್ಶ್ವಸಂಸ್ಥಾಃ ॥ 6 ॥

ಅತಃ ಪ್ರದೋಷೇ ಶಿವ ಏಕ ಏವ
ಪೂಜ್ಯೋಽಥ ನಾನ್ಯೇ ಹರಿಪದ್ಮಜಾದ್ಯಾಃ ।
ತಸ್ಮಿನ್ಮಹೇಶೇ ವಿಧಿನೇಜ್ಯಮಾನೇ
ಸರ್ವೇ ಪ್ರಸೀದನ್ತಿ ಸುರಾಧಿನಾಥಾಃ ॥ 7 ॥

ಏಷ ತೇ ತನಯಃ ಪೂರ್ವಜನ್ಮನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮಃ ।
ಪ್ರತಿಗ್ರಹೈರ್ವಯೋ ನಿನ್ಯೇ ನ ದಾನಾದ್ಯೈಃ ಸುಕರ್ಮಭಿಃ ॥ 8 ॥

ಅತೋ ದಾರಿದ್ರ್ಯಮಾಪನ್ನಃ ಪುತ್ರಸ್ತೇ ದ್ವಿಜಭಾಮಿನಿ ।
ತದ್ದೋಷಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಶರಣಾಂ ಯಾತು ಶಂಕರಮ್ ॥ 9 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾನ್ದೋಕ್ತಂ ಪ್ರದೋಷಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Pradosha Stotra Ashtakam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Marathi | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Pradosha Stotra Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top