Ashtaka

Prayag Ashtakam Lyrics in Bengali | প্রয়াগাষ্টকম্

প্রয়াগাষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

শ্রীগণেশায় নমঃ ।
মুনয় ঊচুঃ
সুরমুনিদিতিজেন্দ্রৈঃ সেব্যতে য়োঽস্ততন্দ্রৈর্গুরুতরদুরিতানাং কা কথা মানবানাম্ ।
স ভুবি সুকৃতকর্তুর্বাঞ্ছিতাবাপ্তিহেতুর্জয়তি বিজিতয়াগস্তীর্থরাজঃ প্রয়াগঃ ॥ ১॥
শ্রুতিঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং পুরাণমপ্যত্র পরং প্রমা ণম্ ।
য়ত্রাস্তি গঙ্গা য়মুনা প্রমাণং স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥ ২॥

ন য়ত্র য়োগাচরণপ্রতীক্ষা ন য়ত্র য়জ্ঞেষ্টিবিশিষ্টদীক্ষা ।
ন তারকজ্ঞানগুরোরপেক্ষা স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥ ৩॥

চিরং নিবাসং ন সমীক্ষতে য়ো হ্যুদারচিত্তঃ প্রদদাতি চ ক্রমাত্ ।
য়ঃ কল্পিতাথাংর্শ্চ দদাতি পুংসঃ স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥ ৪॥

য়ত্রাপ্লুতানাং ন য়মো নিয়ন্তা য়ত্রাস্থিতানাং সুগতিপ্রদাতা ।
য়ত্রাশ্রিতানামমৃতপ্রদাতা স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥ ৫॥

পুর্যঃ সপ্ত প্রসিদ্ধাঃপ্রতিবচনকরীস্তীর্থরাজস্য নার্যো
নৈকটয়ান্মুক্তিদানে প্রভবতি সুগুণা কাশ্যতে ব্রহ্ম য়স্যাম্ ।
সেয়ং রাজ্ঞী প্রধানা প্রিয়বচনকরী মুক্তিদানেন য়ুক্তা
য়েন ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে স জয়তি সুতরাং তীর্থরাজঃ প্রয়াগঃ ॥ ৬॥

তীর্থাবলী য়স্য তু কণ্ঠভাগে দানাবলী বল্গতি পাদমূলে ।
ব্রতাবলী দক্ষিণপাদমূলে স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥ ৭॥

আজ্ঞাপি য়জ্ঞাঃ প্রভবোপি য়জ্ঞাঃ সপ্তর্ষিসিদ্ধাঃ সুকৃতানভিজ্ঞাঃ ।
বিজ্ঞাপয়ন্তঃ সততং হি কালে স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥ ৮॥

সিতাসিতে য়ত্র তরঙ্গচামরে নদ্যৌ বিভাতে মুনিভানুকন্যকে ।
লীলাতপত্রং বট এক সাক্ষাত্স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥ ৯॥

তীর্থরাজপ্রয়াগস্য মাহাত্ম্যং কথয়িষ্যতি ।
শৃণ্বতঃ সততং ভক্ত্যা বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নুয়াত্ ॥ ১০॥

ইতি শ্রীমত্স্যপুরাণে প্রয়াগরাজমাহাত্ম্যাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

Add Comment

Click here to post a comment