Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Purajanagita from Sri Ramacharitamanas Lyrics in Malayalam

Purajanagita from Shri Ramacharitamanas in Malayalam:

॥ പുരജനഗീതാ രാമചരിതമാനസസേ ॥
ദോഹാ
ജീവനമുക്ത ബ്രഹ്മപര ചരിത സുനഹിം തജി ധ്യാന ।
ജേ ഹരി കഥാഁ ന കരഹിം രതി തിൻഹ കേ ഹിയ പാഷാന । 42 ।

Even those (like Sanaka and others) who are liberated though embodied and are absorbed in Brahma hear the narrative of Shri Rama even by interrupting their meditation (abstraction). Truly theirs must be a heart of stone, who take no delight in the stories of Shri Hari.

ചൗപാഈ
ഏക ബാര രഘുനാഥ ബോലാഏ । ഗുര ദ്വിജ പുരബാസീ സബ ആഏ ।
ബൈഠേ ഗുര മുനി അരു ദ്വിജ സജ്ജന । ബോലേ ബചന ഭഗത ഭവ ഭഞ്ജന । 1 ।
സുനഹു സകല പുരജന മമ ബാനീ । കഹഉഁ ന കഛു മമതാ ഉര ആനീ ।
നഹിം അനീതി നഹിം കഛു പ്രഭുതാഈ । സുനഹു കരഹു ജോ തുമ്ഹഹി സോഹാഈ । 2 ।
സോഇ സേവക പ്രിയതമ മമ സോഈ । മമ അനുസാസന മാനൈ ജോഈ ।
ജൗഁ അനീതി കഛു ഭാഷൗഁ ഭാഈ । തൗ മോഹി ബരജഹു ഭയ ബിസരാഈ । 3 ।
ബഡേം ഭാഗ മാനുഷ തനു പാവാ । സുര ദുർലഭ സബ ഗ്രന്ഥൻഹി ഗാവാ ।
സാധന ധാമ മോച്ഛ കര ദ്വാരാ । പാഇ ന ജേഹിം പരലോക സഁവാരാ । 4 ।

One day, invited by the Lord of the Raghu’s, the preceptor (vasiShTha) and other leading Brahmanas and all the other citizens assembled (in the royal court). When the preceptor and the other sages and Brahmanas, as well as all other gentlemen, had taken their seats, the Lord who puts an end to the round of births of His devotees, addressed them in the following words:- `Listen to My words, citizens all: I am not going to say anything out of attachment for you in My heart; I do not ask you to do anything wrong nor do I make use of My authority. Therefore, listen to Me and act accordingly if you please. He is My servant and he is dearest to Me, who obeys My command. If I say anything which is wrong, brethren, be not afraid to correct Me. It is by good fortune that you have secured a human body, which-as declared by all the scriptures-is difficult even for the gods to attain. It is a tabernacle suitable for spiritual endeavors, the gateway to liberation. He who fails to earn a good destiny hereafter even on attaining it — (1-4)

ദോഹാ
സോ പരത്ര ദുഖ പാവഇ സിര ധുനി ധുനി പഛിതാഇ ।
കാലഹി കർമഹി ഈസ്വരഹി മിഥ്യാ ദോഷ ലഗാഇ । 43 ।

— he reaps torture in the other world and beats his head in remorse, wrongly attributing the blame to Time, Fate and God.’ (43)

ചൗപാഈ
ഏഹി തന കര ഫല ബിഷയ ന ഭാഈ । സ്വർഗഉ സ്വൽപ അന്ത ദുഖദാഈ ।
നര തനു പാഇ ബിഷയഁ മന ദേഹീം । പലടി സുധാ തേ സഠ ബിഷ ലേഹീം । 1 ।
താഹി കബഹുഁ ഭല കഹഈ ന കോഈ । ഗുഞ്ജാ ഗ്രഹൈ പരസ മനി ഖോഈ ।
ആകര ചാരി ലച്ഛ ചൗരാസീ । ജോനി ഭ്രമത യഹ ജിവ അബിനാസീ । 2 ।
ഫിരത സദാ മായാ കര പ്രേരാ । കാല കർമ സുഭാവ ഗുന ഘേരാ ।
കബഹുഁക കരി കരുനാ നര ദേഹീ । ദേത ഈസ ബിനു ഹേതു സനേഹീ । 3 ।
നര തനു ഭവ ബാരിധി കഹുഁ ബേരോ । സന്മുഖ മരുത അനുഗ്രഹ മേരോ ।
കരനധാര സദഗുര ദൃഢ നാവാ । ദുർലഭ സാജ സുലഭ കരി പാവാ । 4 ।

`Sensuous enjoyment, brethren, is not the be-all and end-all of human existence; even heavenly enjoyment is short-lived and ends in sorrow. The fools who devote their mind to the pleasures of sense even after attaining human birth, take poison in exchange for nectar. None will ever speak well of him who picks up a peppercorn throwing away the philosopher’s stone. This immortal soul goes round through eighty-four lakh species of life, falling under four broad divisions. Driven by Maya (My deluding potency) and encompassed by Time, destiny, Nature and phenomenal existence, it ever drifts along. Rarely does God, who loves the Jiva without any self-interest, graciously bestow on it a human form, which is a veritable raft whereby it can cross the ocean of mundane existence, with My grace for favorable wind and a worthy preceptor for a helmsman to steer this strong bark – a combination which, though difficult to secure, has been made easily available to it.’ (1-4)

ദോഹാ
ജോ ന തരൈ ഭവ സാഗര നര സമാജ അസ പാഇ ।
സോ കൃത നിന്ദക മന്ദമതി ആത്മാഹന ഗതി ജാഇ । 44 ।

`The man who, though equipped with all these resources, fails to cross the ocean of metempsychosis is ungrateful and dull-witted and meets the fate of a self-murderer.’ (44)

ചൗപാഈ
ജൗഁ പരലോക ഇഹാഁ സുഖ ചഹഹൂ । സുനി മമ ബചന ഹൃദയഁ ദൃഢ ഗഹഹൂ ।
സുലഭ സുഖദ മാരഗ യഹ ഭാഈ । ഭഗതി മോരി പുരാന ശ്രുതി ഗാഈ । 1 ।
ഗ്യാന അഗമ പ്രത്യൂഹ അനേകാ । സാധന കഠിന ന മന കഹുഁ ടേകാ ।
കരത കഷ്ട ബഹു പാവഇ കോഊ । ഭക്തി ഹീന മോഹി പ്രിയ നഹിം സോഊ । 2 ।
ഭക്തി സുതന്ത്ര സകല സുഖ ഖാനീ । ബിനു സതസംഗ ന പാവഹിം പ്രാനീ ।
പുന്യ പുഞ്ജ ബിനു മിലഹിം ന സന്താ । സതസംഗതി സംസൃതി കര അന്താ । 3 ।
പുന്യ ഏക ജഗ മഹുഁ നഹിം ദൂജാ । മന ക്രമ ബചന ബിപ്ര പദ പൂജാ ।
സാനുകൂല തേഹി പര മുനി ദേവാ । ജോ തജി കപടു കരഇ ദ്വിജ സേവാ । 4 ।

`If you seek happiness here as well as hereafter, listen to My words and imprint them deeply in your heart. It is an easy and pleasant road, brethren, that of devotion to My feet extolled in the Puranas and Vedas. Gnosis is difficult to attain and beset with numerous obstacles. The path is rugged and there is no solid ground for the mind to rest on. Scarcely one attains it after a hard struggle; yet, lacking in Devotion, the man fails to win My love. Devotion is independent and a mine of all blessings; men, however, cannot attain it except through the fellowship of saints. Saints for their part are inaccessible without a stock of merit; communion with the Lord’s devotees, in any case, brings to an end the cycle of births and deaths. There is only one meritorious act in this world and no other- to adore the feet of the Brahmanas by thought, word and deed. The sages and gods are propitious to him who guilelessly serves the twice-born (the Brahmanas).’ (1-4)

ദോഹാ
ഔരഉ ഏക ഗുപുത മത സബഹി കഹഉഁ കര ജോരി ।
സങ്കര ഭജന ബിനാ നര ഭഗതി ന പാവഇ മോരി । 45 ।

`With joined palms I lay before you all, another secret doctrine: without adoring Shankara (Lord Shiva) man cannot attain devotion to Me.’ (45)

ചൗപാഈ
കഹഹു ഭഗതി പഥ കവന പ്രയാസാ । ജോഗ ന മഖ ജപ തപ ഉപവാസാ ।
സരല സുഭാവ ന മന കുടിലാഈ । ജഥാ ലാഭ സന്തോഷ സദാഈ । 1 ।
മോര ദാസ കഹാഇ നര ആസാ । കരഇ തൗ കഹഹു കഹാ ബിസ്വാസാ ।
ബഹുത കഹഉഁ കാ കഥാ ബഢാഈ । ഏഹി ആചരന ബസ്യ മൈം ഭാഈ । 2 ।
ബൈര ന ബിഗ്രഹ ആസ ന ത്രാസാ । സുഖമയ താഹി സദാ സബ ആസാ ।
അനാരംഭ അനികേത അമാനീ । അനഘ അരോഷ ദച്ഛ ബിഗ്യാനീ । 3 ।
പ്രീതി സദാ സജ്ജന സംസർഗാ । തൃന സമ ബിഷയ സ്വർഗ അപബർഗാ ।
ഭഗതി പച്ഛ ഹഠ നഹിം സഠതാഈ । ദുഷ്ട തർക സബ ദൂരി ബഹാഈ । 4 ।

`Tell Me what pains are involved in treading the path of Devotion: it requires neither Yoga (mind-control), nor sacrifices, nor Japa (muttering of prayers), nor penance, nor fasting. A guileless disposition, a mind free from perversity and absolute contentment with whatever may be got-this is all that is needed. If he who is called a devotee yet counts upon man, tell me, what faith does he have in Me? What use My dwelling on the subject further: I am won by the conduct of a man as depicted below, brethren. He who has no enmity or quarrel with anyone and is devoid of hope and fear-to such a man all the quarters are ever full of joy. Undertaking nothing (with an interested motive), without a home, without pride and without sin, free from wrath, clever and wise, ever-loving the company of saints and accounting the enjoyments even of heaven as well as final beatitude as no more than a blade of grass, tenaciously adhering to the cult of Devotion but avoiding bigotry, and giving up all sophistical reasoning’:- (1-4)

ദോഹാ
മമ ഗുന ഗ്രാമ നാമ രത ഗത മമതാ മദ മോഹ ।
താ കര സുഖ സോഇ ജാനഇ പരാനന്ദ സന്ദോഹ । 46 ।

`Fond of singing and hearing My praises and devoted to My Name, and free from attachment to the world, arrogance and infatuation-the felicity that such a man enjoys is known to him alone who has become one with God, the embodiment of supreme bliss.’ (46)

ചൗപാഈ
സുനത സുധാസമ ബചന രാമ കേ । ഗഹേ സബനി പദ കൃപാധാമ കേ ।
ജനനി ജനക ഗുര ബന്ധു ഹമാരേ । കൃപാ നിധാന പ്രാന തേ പ്യാരേ । 1 ।
തനു ധനു ധാമ രാമ ഹിതകാരീ । സബ ബിധി തുമ്ഹ പ്രനതാരതി ഹാരീ ।
അസി സിഖ തുമ്ഹ ബിനു ദേഇ ന കോഊ । മാതു പിതാ സ്വാരഥ രത ഓഊ । 2 ।
ഹേതു രഹിത ജഗ ജുഗ ഉപകാരീ । തുമ്ഹ തുമ്ഹാര സേവക അസുരാരീ ।
സ്വാരഥ മീത സകല ജഗ മാഹീം । സപനേഹുഁ പ്രഭു പരമാരഥ നാഹീം । 3 ।
സബ കേ ബചന പ്രേമ രസ സാനേ । സുനി രഘുനാഥ ഹൃദയഁ ഹരഷാനേ ।
നിജ നിജ ഗൃഹ ഗഏ ആയസു പാഈ । ബരനത പ്രഭു ബതകഹീ സുഹാഈ । 4 ।

On hearing Shri Rama’s nectar-like words all (who had assembled there) clasped the feet of the All-merciful. `Fountain of mercy! You are our father and mother, preceptor and kinsman; You are dearer to us than our own life. Rama, You are our body, wealth and habitat and You are beneficent to us in every way, relieving as You do the agony of the suppliant. None other than You could give such instruction; for even father and mother are devoted to their own interest. You two are the only disinterested benefactors in this world-Yourself and Your servant, O Destroyer of the demons. Everyone else in this world has his own interest to serve; no one thinks of others’ highest (spiritual) interests even in a dream, O Lord.’ The Lord of the Raghus was delighted at heart to hear the words of all, steeped as those words were in the nectar of love. On receiving the Lord’s permission they returned each to his own residence, repeating on the way the Lord’s charming discourse. (1-4)

ദോഹാ
ഉമാ അവധബാസീ നര നാരി കൃതാരഥ രൂപ ।
ബ്രഹ്മ സച്ചിദാനന്ദ ഘന രഘുനായക ജഹഁ ഭൂപ । 47 ।

Uma, (continues Lord Shiva,) the people of Ayodhya, both men and women, were the very picture of blessedness: for the Lord of the Raghus, who was none other than Brahma, the embodiment of truth, intelligence and bliss, ruled there as king. (47)

Also Read:

Purajanagita from Sri Ramacharitamanas Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Purajanagita from Sri Ramacharitamanas Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top