Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Rakaradi Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Vishnu Script

Rakaradi Shri Ramashtottarashatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਰਕਾਰਾਦਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਸ਼੍ਰੀ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਹਰਿਃ ॐ

ਰਾਮੋ ਰਾਜੀਵਪਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੋ ਰਾਕਾਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾਨਨਃ ।
ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰਾਰ੍ਦਿਤਕ੍ਸ਼ੋਣੀ ਪਰਿਤਾਪਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧ ॥

ਰਾਜੀਵਨਾਭੋ ਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਰਾਜੀਵਾਸਨਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਰਾਜਰਾਜਾਦਿਦਿਕ੍ਪਾਲਮੌਲਿ ਮਾਣਿਕ੍ਯਦੀਪਿਤਃ ॥ ੨ ॥

ਰਾਘਵਾਨ੍ਵਯਪਾਥੋਧਿਚਨ੍ਦ੍ਰੋ ਰਾਕੇਨ੍ਦੁਸਦ੍ਯਸ਼ਾਃ ।
ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰੋ ਰਾਘਵੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਰਾਜੀਵਰੁਚਿਰਾਨਨਃ ॥ ੩ ॥

ਰਾਜਾਨੁਜਾਮਨ੍ਦਿਰੋਰਾ ਰਾਜੀਵਵਿਲਸਤ੍ਪਦਃ ।
ਰਾਜੀਵਹਸ੍ਤੋ ਰਾਜੀਵਪ੍ਰਿਯਵਂਸ਼ਕਤੋਦਯਃ ॥ ੪ ॥

ਰਾਤ੍ਰਿਨਵ੍ਯਾਮ੍ਬੁਭਨ੍ਮੂਰ੍ਤੀ ਰਾਜਾਂਸ਼ੁਰੁਚਿਰਸ੍ਮਿਤਃ ।
ਰਾਜੀਵਹਾਰੋ ਰਾਜੀਵਧਾਰੀ ਰਾਜੀਵਜਾਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੫ ॥

ਰਾਘਵੋਤ੍ਸਙ੍ਗਵਿਦ੍ਯੋਤੋ ਰਾਕੇਨ੍ਦ੍ਵਯੁਤਭਾਸ੍ਵਰਃ ।
ਰਾਜਲੇਖਾਨਖਾਙ੍ਕੂਰੋ ਰਾਜੀਵਪ੍ਰਿਯਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੬ ॥

ਰਾਜਰਾਜਨ੍ਮਣੀਭੂਸ਼ੋ ਰਾਰਾਜਦ੍ਭ੍ਰਮਰਾਲਕਃ ।
ਰਾਜਲੇਖਾਭਸੀਮਨ੍ਤੋ ਰਾਜਨ੍ਮਗਮਦਾਙ੍ਕਨਃ ॥ ੭ ॥

ਰਾਜਹੀਰਲਸਚ੍ਛ੍ਰੋਤ੍ਰੋ ਰਾਜੀਵਕਰਗਾਮਤਃ ।
ਰਤ੍ਨਕਾਞ੍ਚੀਧਰੋ ਰਮ੍ਯੋ ਰਤ੍ਨਕਾਞ੍ਚਨਕਙ੍ਕਣਃ ॥ ੮ ॥

ਰਣਤ੍ਕਾਞ੍ਚਨਮਞ੍ਜੀਰੋ ਰਞ੍ਜਿਤਾਖਿਲਭੂਤਲਃ ।
ਰਾਰਾਜਤ੍ਕੁਨ੍ਦਰਦਨੋ ਰਮ੍ਯਕਣ੍ਠੋ ਰਤਵ੍ਰਜਃ ॥ ੯ ॥

ਰਞ੍ਜਿਤਾਦ੍ਭੁਤਗਾਧੇਯੋ ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰਸਤੀਹਰਃ ।
ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰਭਯਤ੍ਤ੍ਰਾਤਗਾਧੇਯ ਸਵਨੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੦ ॥

ਰਾਰਾਜਚ੍ਚਰਣਾਮ੍ਭੋਜਰਜਃਪੂਤਮੁਨਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਰਾਜਰਾਜਸੁਹਚ੍ਚਾਪਭੇਦਨੋ ਰਾਜਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੧ ॥

ਰਮਾਰਾਮਾਕਰਾਮ੍ਭੋਜ ਮਾਲੋਨ੍ਮੀਲਿਤਕਣ੍ਠਮਃ ।
ਰਮਾਕਰਾਬ੍ਜਮਾਰਨ੍ਦਬਿਨ੍ਦੁਮੁਕ੍ਤਾਫਲਾਵਤਃ ॥ ੧੨ ॥

ਰਤ੍ਨਕਙ੍ਕਣਨਿਧ੍ਵਾਨਮਿਸ਼ਲ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ੍ਤੁਤਿਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ।
ਰਮਾਵਾਮਦਗਨ੍ਤਾਲਿ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਦੁਰ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੩ ॥

ਰਾਮਤੇਜਸ੍ਸਮਾਹਰ੍ਤਾ ਰਾਮਸੋਪਾਨਭਞ੍ਜਨਃ ।
ਰਾਘਵਾਜ੍ਞਾਕਤਾਰਣ੍ਯਵਾਸੋ ਰਾਮਾਨੁਜਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੪ ॥

ਰਕ੍ਤਕਞ੍ਜਾਤਚਰਣੋ ਰਮ੍ਯਵਲ੍ਕਲਵੇਸ਼੍ਟਿਤਃ ।
ਰਾਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬੁਦਜਟਾਭਾਰੋ ਰਮ੍ਯਾਙ੍ਗਸ਼੍ਰੀਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੫ ॥

ਰਣਚ੍ਚਾਪਗੁਣੋਰਕ੍ਤਮੁਨਿਤ੍ਰਾਣਪਰਾਯਣਃ ।
ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰਗਣਪ੍ਰਾਣਹਰ੍ਤਾ ਰਮ੍ਯਫਲਾਦਨਃ ॥ ੧੬ ॥

ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰੇਨ੍ਦ੍ਰਭਗਿਨੀਕਰ੍ਣਨਾਸੋਸ਼੍ਟਭੇਦਨਃ ।
ਰਾਤਮਾਯਾਮਗਪ੍ਰਾਣੋ ਰਾਵਣਾਹਤਸਤ੍ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੭ ॥

ਰਾਜੀਵਬਨ੍ਧੁਪੁਤ੍ਰਾਪ੍ਤੋ ਰਾਜਦੇਵਸੁਤਾਰ੍ਧਨਃ ।
ਰਕ੍ਤਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਦ੍ਵਾਹੋ ਰਤ੍ਨਾਕਰਨਿਬਨ੍ਧਨਃ ॥ ੧੮ ॥

ਰੁਦ੍ਧਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰਾਵਾਸੋ ਰਾਵਣਾਦਿਵਿਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਰਾਮਾਸਮਾਲਿਙ੍ਗਿਤਾਙ੍ਕੋ ਰਾਵਣਾਨੁਜਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੯ ॥

ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨਾਸੀਨੋ ਰਾਜ੍ਯਪਟ੍ਟਾਭਿਸ਼ੇਚਨਃ ।
ਰਾਜਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਵਲਯਵਤ ਰਾਕੇਨ੍ਦੁਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੨੦ ॥

ਰਾਕੇਨ੍ਦੁਮਣ੍ਡਲਚ੍ਚਤ੍ਰੋ ਰਾਜਾਂਸ਼ੂਤ੍ਕਰਚਾਮਰਃ ।
ਰਾਜਰ੍ਸ਼ਿਗਣਸਂਵੀਤੋ ਰਞ੍ਜਿਤਪ੍ਲਵਗਾਧਿਪਃ ॥ ੨੧ ॥

ਰਮਾਦਙ੍ਮਾਲਿਕਾਨੀਲਾ ਨੀਰਾਜਿਤਪਦਾਮ੍ਬੁਜਃ ।
ਰਾਮਤਤ੍ਤ੍ਵਪ੍ਰਵਚਨੋ ਰਾਜਰਾਜਸਖੋਦਯਃ ॥ ੨੨ ॥

ਰਾਜਬਿਮ੍ਬਾਨਨਾਗਾਨਨਰ੍ਤਨਾਮੋਦਿਤਾਨ੍ਤਰਃ ।
ਰਾਜ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪਰੀਰਮ੍ਭਸਮ੍ਭਤਾਦ੍ਭੁਤਕਣ੍ਟਕਃ ॥ ੨੩ ॥

ਰਾਮਾਯਣਕਥਾਮਾਲਾਨਾਯਕੋ ਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰਸ਼ੋਭਨਃ ।
ਰਾਜਮਾਲਾਮੌਲਿਮਾਲਾਮਕਰਨ੍ਦਪ੍ਲੁਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਃ ॥ ੨੪ ॥

ਰਾਜਤਾਦ੍ਰਿਮਹਾਧੀਰੋ ਰਾਦ੍ਧਦੇਵਗੁਰੁਦ੍ਵਿਜਃ ।
ਰਾਦ੍ਧਭਕ੍ਤਾਸ਼ਯਾਰਾਮੋ ਰਮਿਤਾਖਿਲਦੈਵਤਃ ॥ ੨੫ ॥

ਰਾਗੀ ਰਾਗਵਿਹੀਨਾਤ੍ਮਭਕ੍ਤਪ੍ਰਾਪ੍ਯੋ ਰਸਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਰਸਪ੍ਰਦੋ ਰਸਾਸ੍ਵਾਦੋ ਰਸਾਧੀਸ਼ੋ ਰਸਾਤਿਗਃ ॥ ੨੬ ॥

ਰਸਨਾਪਾਵਨਾਭਿਖ੍ਯੋ ਰਾਮਨਾਮਾਮਤੋਦਧਿਃ ।
ਰਾਜਰਾਜੀਵਮਿਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੋ ਰਾਜੀਵਭਵਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੨੭ ॥

ਰਮਾਰਾਮਾਸ਼ਯਾਨਨ੍ਦ ਦੁਗ੍ਧਸਾਗਰਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾਃ ।
ਰਾਮਭਦ੍ਰੋ ਰਾਜਮਾਨੋ ਰਾਜੀਵਪ੍ਰਿਯਬਿਮ੍ਬਗਃ ॥ ੨੮ ॥

ਰਮਾਰਾਮਾਭੁਜਲਤਾ ਕਣ੍ਠਾਲਿਙ੍ਗਨਮਙ੍ਗਲਃ ।
ਰਾਮਸੂਰਿਹਦਮ੍ਭੋਧਿਵਤ੍ਤਿਵੀਚੀਵਿਹਾਰਵਾਨ੍ ॥ ੨੯ ॥

॥ ਇਤਿ ਵਿਸ਼੍ਵਾਵਸੁ ਚੈਤ੍ਰਸ਼ੁਦ੍ਧ ਨਵਮੀ ਦਿਨੇ ਰਾਮੇਣ ਲਿਖਿਤਂ
ਸਮਰ੍ਪਿਤਂ ਚ ਰਾਮਭਦ੍ਰਾਯ ਸਦ੍ਵਿਜਯਤੇ ਤਰਾਮ੍
ਰਕਾਰਾਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ॥

Also Read:

Rakaradi Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Rakaradi Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Vishnu Script

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top