Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Rakaradi Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Vishnu Script

Rakaradi Shri Ramashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ રકારાદિ શ્રીરામાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥
શ્રી હયગ્રીવાય નમઃ ।
હરિઃ ૐ

રામો રાજીવપત્રાક્ષો રાકાચન્દ્રનિભાનનઃ ।
રાત્રિઞ્ચરાર્દિતક્ષોણી પરિતાપવિનાશનઃ ॥ ૧ ॥

રાજીવનાભો રાજેન્દ્રો રાજીવાસનસંસ્તુતઃ ।
રાજરાજાદિદિક્પાલમૌલિ માણિક્યદીપિતઃ ॥ ૨ ॥

રાઘવાન્વયપાથોધિચન્દ્રો રાકેન્દુસદ્યશાઃ ।
રામચન્દ્રો રાઘવેન્દ્રો રાજીવરુચિરાનનઃ ॥ ૩ ॥

રાજાનુજામન્દિરોરા રાજીવવિલસત્પદઃ ।
રાજીવહસ્તો રાજીવપ્રિયવંશકૃતોદયઃ ॥ ૪ ॥

રાત્રિનવ્યામ્બુભૃન્મૂર્તી રાજાંશુરુચિરસ્મિતઃ ।
રાજીવહારો રાજીવધારી રાજીવજાપ્રિયઃ ॥ ૫ ॥

રાઘવોત્સઙ્ગવિદ્યોતો રાકેન્દ્વયુતભાસ્વરઃ ।
રાજલેખાનખાઙ્કૂરો રાજીવપ્રિયભૂષણઃ ॥ ૬ ॥

રાજરાજન્મણીભૂષો રારાજદ્ભ્રમરાલકઃ ।
રાજલેખાભસીમન્તો રાજન્મૃગમદાઙ્કનઃ ॥ ૭ ॥

રાજહીરલસચ્છ્રોત્રો રાજીવકરગામૃતઃ ।
રત્નકાઞ્ચીધરો રમ્યો રત્નકાઞ્ચનકઙ્કણઃ ॥ ૮ ॥

રણત્કાઞ્ચનમઞ્જીરો રઞ્જિતાખિલભૂતલઃ ।
રારાજત્કુન્દરદનો રમ્યકણ્ઠો રતવ્રજઃ ॥ ૯ ॥

રઞ્જિતાદ્ભુતગાધેયો રાત્રિઞ્ચરસતીહરઃ ।
રાત્રિઞ્ચરભયત્ત્રાતગાધેય સવનોત્તમઃ ॥ ૧૦ ॥

રારાજચ્ચરણામ્ભોજરજઃપૂતમુનિપ્રિયઃ ।
રાજરાજસુહૃચ્ચાપભેદનો રાજપૂજિતઃ ॥ ૧૧ ॥

રમારામાકરામ્ભોજ માલોન્મીલિતકણ્ઠમઃ ।
રમાકરાબ્જમારન્દબિન્દુમુક્તાફલાવૃતઃ ॥ ૧૨ ॥

રત્નકઙ્કણનિધ્વાનમિષલ્લક્ષ્મીસ્તુતિશ્રુતિઃ ।
રમાવામદૃગન્તાલિ વ્યાપ્તદુર્લક્ષ્યવિગ્રહઃ ॥ ૧૩ ॥

રામતેજસ્સમાહર્તા રામસોપાનભઞ્જનઃ ।
રાઘવાજ્ઞાકૃતારણ્યવાસો રામાનુજાર્ચિતઃ ॥ ૧૪ ॥

રક્તકઞ્જાતચરણો રમ્યવલ્કલવેષ્ટિતઃ ।
રાત્ર્યમ્બુદજટાભારો રમ્યાઙ્ગશ્રીવિભૂષણઃ ॥ ૧૫ ॥

રણચ્ચાપગુણોરક્તમુનિત્રાણપરાયણઃ ।
રાત્રિઞ્ચરગણપ્રાણહર્તા રમ્યફલાદનઃ ॥ ૧૬ ॥

રાત્રિઞ્ચરેન્દ્રભગિનીકર્ણનાસોષ્ટભેદનઃ ।
રાતમાયામૃગપ્રાણો રાવણાહૃતસત્પ્રિયઃ ॥ ૧૭ ॥

રાજીવબન્ધુપુત્રાપ્તો રાજદેવસુતાર્ધનઃ ।
રક્તશ્રીહનુમદ્વાહો રત્નાકરનિબન્ધનઃ ॥ ૧૮ ॥

રુદ્ધરાત્રિઞ્ચરાવાસો રાવણાદિવિમર્દનઃ ।
રામાસમાલિઙ્ગિતાઙ્કો રાવણાનુજપૂજિતઃ ॥ ૧૯ ॥

રત્નસિંહાસનાસીનો રાજ્યપટ્ટાભિષેચનઃ ।
રાજનક્ષત્રવલયવૃત રાકેન્દુસુન્દરઃ ॥ ૨૦ ॥

રાકેન્દુમણ્ડલચ્ચત્રો રાજાંશૂત્કરચામરઃ ।
રાજર્ષિગણસંવીતો રઞ્જિતપ્લવગાધિપઃ ॥ ૨૧ ॥

રમાદૃઙ્માલિકાનીલા નીરાજિતપદામ્બુજઃ ।
રામતત્ત્વપ્રવચનો રાજરાજસખોદયઃ ॥ ૨૨ ॥

રાજબિમ્બાનનાગાનનર્તનામોદિતાન્તરઃ ।
રાજ્યલક્ષ્મીપરીરમ્ભસમ્ભૃતાદ્ભુતકણ્ટકઃ ॥ ૨૩ ॥

રામાયણકથામાલાનાયકો રાષ્ટ્રશોભનઃ ।
રાજમાલામૌલિમાલામકરન્દપ્લુતાઙ્ઘ્રિકઃ ॥ ૨૪ ॥

રાજતાદ્રિમહાધીરો રાદ્ધદેવગુરુદ્વિજઃ ।
રાદ્ધભક્તાશયારામો રમિતાખિલદૈવતઃ ॥ ૨૫ ॥

રાગી રાગવિહીનાત્મભક્તપ્રાપ્યો રસાત્મકઃ ।
રસપ્રદો રસાસ્વાદો રસાધીશો રસાતિગઃ ॥ ૨૬ ॥

રસનાપાવનાભિખ્યો રામનામામૃતોદધિઃ ।
રાજરાજીવમિત્રાક્ષો રાજીવભવકારણમ્ ॥ ૨૭ ॥

રમારામાશયાનન્દ દુગ્ધસાગરચન્દ્રમાઃ ।
રામભદ્રો રાજમાનો રાજીવપ્રિયબિમ્બગઃ ॥ ૨૮ ॥

રમારામાભુજલતા કણ્ઠાલિઙ્ગનમઙ્ગલઃ ।
રામસૂરિહૃદમ્ભોધિવૃત્તિવીચીવિહારવાન્ ॥ ૨૯ ॥

॥ ઇતિ વિશ્વાવસુ ચૈત્રશુદ્ધ નવમી દિને રામેણ લિખિતં
સમર્પિતં ચ રામભદ્રાય સદ્વિજયતે તરામ્
રકારાદિ શ્રી રામનામાષ્ટોત્તરશતં ॥

Also Read:

Rakaradi Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Rakaradi Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Vishnu Script

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top