Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Rama Sahasranama Stotram from Bhushundiramaya Lyrics in Kannada

Ramasahasranamastotram from Bhushundiramaya Lyrics in Kannada:

॥ ರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಭುಷುಂಡಿರಾಮಾಯಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್ ॥
ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ
ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ –
ಅಥ ತ್ರಯೋದಶತಮೇ ದಿನೇ ನಾಮವಿಘಿತ್ಸಯಾ ।
ಕುಮಾರಾಣಾಂ ಸುಜನುಷಾಂ ಪರಮಾಯುಶ್ಚಿಕೀರ್ಷಯಾ ॥ 1 ॥

ವಸಿಷ್ಠೋ ವಂಶಪೌರೌಧಾಃ ಮುದಾಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಯಯೌ ।
ರಾಜ್ಞೋ ದಶರಥಸ್ಯಾನ್ತಃಪುರೇ ಸರ್ವಸಮರ್ದ್ಧನೇ ॥ 2 ॥ var ಸಮೃದ್ಧನೇ

ಸಮಾಯಾತಂ ಮುನಿಧೇಷ್ಠಂ ರಾಜಾ ದಶರಥೋಽಗ್ರಹೀತ್ ।
ಅಹೋ ಮೇ ಭಾಗ್ಯಸಂಪತ್ಯಾ ಸಂಗತೋಽದ್ಯ ಪುರೋಹಿತಃ ॥ 3 ॥

ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯೋ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪರಮಾನನ್ದದರ್ಶನಃ ।
ನಮಸ್ತೇ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭ ॥ 4 ॥ var ಮಹಾಪ್ರಭೋ

ವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ –
ನರೇನ್ದ್ರ ವತ ತೇ ಭಾಗ್ಯಂ ಜಾತೋಽಸಿ ತನು ಪುತ್ರವಾನ್ ॥ 5 ॥

ತೇಷಾಮಹಂ ಕುಮಾರಾಣಾಂ ನಾಮಕೃತ್ಯಂ ಸುಖಪ್ರದಮ್ ।
ತವಾಜ್ಞಯಾ ವಿಧಾಸ್ಯಾಮಿ ಯದ್ಗೋಪ್ಯಮಮರೈರಪಿ ॥ 6 ॥

ಅಹೋ ಅಮೀ ಪ್ರಭೋರಂಶಾ ರಾಮಸ್ಯಾಮಿತತೇಜಸಃ ।
ಯೋಽಸೌ ತವ ಕುಮಾರಾಣಾಮಗ್ರಣೀ ರಾಮ ಏವ ಸಃ ॥ 7 ॥

ಅಸ್ಯ ಚತ್ವಾರ ಏವಾಂಶಾಃ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಃ ಸನಾತನಾಃ ।
ವಾಸುದೇವಃ ಸಂಕರ್ಷಣಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಶ್ಚಾನಿರುದ್ಧಕಃ ॥ 8 ॥

ಚತ್ವಾರ ಏತೇ ಪುರುಷಾಃ ಸ್ವಸ್ವಕಾರ್ಯವಿಧಾಯಕಾಃ ।
ಧರ್ಮರೂಪಾಸ್ತು ರಾಮಸ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮರೂಪಿಣಃ ॥ 9 ॥

ತತಃ ಸಂಸ್ತಾತಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ ಮನ್ತ್ರಿತಾನ್ ವಿಧಿವರ್ತ್ಮನಾ ।
ನಾಮಾನಿ ಚಕ್ರೇ ವ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಃ ಕೋಟಿಕಲ್ಪವಿದುತ್ತಮಃ ॥ 10 ॥

ವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ –
ರಾಮಃ ಶ್ಯಾಮೋ ಹರಿರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಕೇಶವಃ ಕೇಶಿನಾಶನಃ ।
ನಾರಾಯಣೋ ಮಾಧವಶ್ಚ ಶ್ರೀಧರೋ ಮಧುಸೂದನಃ ॥ 11 ॥

ರಾವಣಾರಿಃ ಕಂಸನಿಹಾ ವಕೀಪ್ರಾಣನಿವರ್ತ್ತನಃ ।
ತಾಡಕಾಹನನೋದ್ಯುಕ್ತೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಃ ಕೃತೀ ॥ 12 ॥

ವೇದಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾರಾಹೋ ಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಮೇದಿನೀಪತಿಃ ।
ವಾಸುದೇವೋಽರವಿನ್ದಾಕ್ಷೋ ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋಪತಿಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 13 ॥

ಪದ್ಮಾಕಾನ್ತೋ ವಿಕುಂಠಾಭೂಃ ಕೀರ್ತಿಕನ್ಯಾಸುಖಪ್ರದಃ ।
ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣನಾಥಶ್ಚ ಸೀತಾವಿಶ್ಲೇಷನಾಶನಃ ॥ 14 ॥

ಮುಕುನ್ದೋ ಮುಕ್ತಿದಾತಾ ಚ ಕೌಸ್ತುಭೀ ಕರುಣಾಕರಃ ।
ಖರದೂಷಣನಾಶೀ ಚ ಮಾರೀಚಪ್ರಾಣನಾಶಕಃ ॥ 15 ॥

ಸುಬಾಹುಮಾರಣೋತ್ಸಾಹೀ ಪಕ್ಷಿಶ್ರಾದ್ಧವಿಧಾಯಕಃ ।
ವಿಹಂಗಪಿತೃಸಮ್ಬನ್ಧೀ ಕ್ಷಣತುಷ್ಟೋ ಗತಿಪ್ರದಃ ॥ 16 ॥

ಪೂತನಾಮಾತೃಗತಿದೋ ವಿನಿವೃತ್ತತೃಣಾನಿಲಃ ।
ಪಾವನಃ ಪರಮಾನನ್ದಃ ಕಾಲಿನ್ದೀಜಲಕೇಲಿಕೃತ್ ॥ 17 ॥

ಸರಯೂಜಲಕೇಲಿಶ್ಚ ಸಾಕೇತಪುರದೈವತಃ ।
ಮಥುರಾಸ್ಥಾನನಿಲಯೋ ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮಾ ತ್ರಯೀಸ್ತುತಃ ॥ 18 ॥

ಕೌನ್ತೇಯವಿಜಯೋದ್ಯುಕ್ತಃ ಸೇತುಕೃತ್ ಸಿನ್ಧುಗರ್ಭವಿತ್ ।
ಸಪ್ತತಾಲಪ್ರಭೇದೀ ಚ ಮಹಾಸ್ಥಿಕ್ಷೇಪಣೋದ್ಧುರಃ ॥ 19 ॥

ಕೌಶಲ್ಯಾನನ್ದನಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಕಿಶೋರೀಜನವಲ್ಲಭಃ ।
ಆಭೀರೀವಲ್ಲಭೋ ವೀರಃ ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪವಿಗ್ರಹಃ ॥ 20 ॥

ಗೋವರ್ದ್ಧನಗಿರಿಪ್ರಾಶೀ ಗೋವರ್ದ್ಧನಗಿರೀಶ್ವರಃ ।
ಗೋಕುಲೇಶೋ ನ್ನಜೇಶಶ್ಚ ಸಹಜಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ॥ 21 ॥

ಭೂಲೀಲಾಕೇಲಿಸನ್ತೋಷೀ ವಾಮಾಕೋಟಿಪ್ರಸಾದನಃ ।
ಭಿಲ್ಲಪತ್ನೀಕೃಪಾಸಿನ್ಧುಃ ಕೈವರ್ತ್ತಕರುಣಾಕರಃ ॥ 22 ॥

ಜಾಮ್ಬವದ್ಭಕ್ತಿದೋ ಭೋಕ್ತಾ ಜಾಮ್ಬವತ್ಯಂಗನಾಪತಿಃ ।
ಸೀತಾಪ್ರಿಯೋ ರುಕ್ಮಿಣೀಶಃ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಸಾಗರಃ ॥ 23 ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೋ ದಾಶರಥಿಃ ಕೈಟಭಾರಿಃ ಕೃತೋತ್ಸವಃ ।
ಕದಮ್ಬವನಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಶಿಲಾಸಂತಾರದಾಯಕಃ ॥ 24 ॥

ರಾಘವೋ ರಘುವೀರಶ್ಚ ಹನುಮತ್ಸಖ್ಯವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಪೀತಾಮ್ಬರೋಽಚ್ಯುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಃ ॥ 25 ॥

ಭಕ್ತೇಷ್ಟೋ ಭಕ್ತಿದಾತಾ ಚ ಭಾರ್ಗವದ್ವಿಜಗರ್ವಜಿತ್ ।
ಕೋದಂಡರಾಮಃ ಕ್ರೋಧಾತ್ಮಾ ಲಂಕಾವಿಜಯಪಂಡಿತಃ ॥ 26 ॥

ಕುಮ್ಭಕರ್ಣನಿಹನ್ತಾ ಚ ಯುವಾ ಕೈಶೋರಸುನ್ದರಃ ।
ವನಮಾಲೀ ಘನಶ್ಯಾಮೋ ಗೋಚಾರಣಪರಾಕ್ರಮೀ ॥ 27 ॥

ಕಾಕಪಕ್ಷಧರೋ ವೇಷೋ ವಿಟೋ ಧೃಷ್ಟಃ ಶಠಃ ಪತಿಃ ।
ಅನುಕೂಲೋ ದಕ್ಷಿಣಶ್ಚ ತಾರಃ ಕಪಟಕೋವಿದಃ ॥ 28 ॥

ಅಶ್ವಮೇಧಪ್ರಣೇತಾ ಚ ರಾಜಾ ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ ।
ರಾಘವೇನ್ದ್ರೋ ಮಹಾರಾಜಃ ಶ್ರೀರಾಮಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 29 ॥

ಕ್ಷತ್ತ್ರಃ ಕ್ಷತ್ತ್ರಕುಲೋತ್ತಸೋ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ಮಹಾಸೈನ್ಯೋ ಮಹಾಚಾಪೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣೈಕಾನ್ತಸುಪ್ರಿಯಃ ॥ 30 ॥

ಕೈಕೇಯೀಪ್ರಣನಿರ್ಮಾತಾ ವೀತರಾಜ್ಯೋ ವನಾಲಯಃ ।
ಚಿತ್ರಕೂಟಪ್ರಿಯಸ್ಥಾನೋ ಮೃಗಯಾಚಾರತತ್ಪರಃ ॥ 31 ॥

ಕಿರಾತವೇಷಃ ಕ್ರೂರಾತ್ಮಾ ಪಶುಮಾಂಸೈಕಭೋಜನಃ ।
ಫಲಪುಷ್ಪಕೃತಾಹಾರಃ ಕನ್ದಮೂಲನಿಷೇವಣಃ ॥ 32 ॥

ಪಯೋವ್ರತೋ ವಿಧಾನಜ್ಞಃ ಸದ್ಧರ್ಮಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ ।
ಗದಾಧರೋ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ತಾ ಶ್ರಾದ್ಧಕರ್ತಾ ದ್ವಿಜಾರ್ಚಕಃ ॥ 33 ॥

ಪಿತೃಭಕ್ತೋ ಮಾತೃಭಕ್ತೋ ಬನ್ಧುಃ ಸ್ವಜನತೋಷಕೃತ್ ।
ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮೋ ನೃಸಿಂಹಶ್ಚ ವರಾಹೋ ವಾಮನಸ್ತಥಾ ॥ 34 ॥

ರಘುರಾಮಃ ಪರಶುರಾಮೋ ಬಲರಾಮೋ ರಮಾಪತಿಃ ।
ರಾಮಲಿಂಗಸ್ಥಾಪಯಿತಾ ಶಿವಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಃ ॥ 35 ॥ var ರುದ್ರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಧನಃ

ಚಂಡಿಕಾರ್ಚನಕೃತ್ಯಜ್ಞಶ್ಚಂಡೀಪಾಠವಿಧಾನವಿತ್ ।
ಅಷ್ಟಮೀವ್ರತಕರ್ಮಜ್ಞೋ ವಿಜಯಾದಶಮೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 36 ॥

ಕಪಿಸೈನ್ಯಸಮಾರಮ್ಭೀ ಸುಗ್ರೀವಪ್ರಾಣದಃ ಪರಃ ।
ಸೂರ್ಯವಂಶಧ್ವಜೋ ಧೀರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 37 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಹೋತಾ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮವಿದುತ್ತಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚಾರಃ ಕೃತಕೃತ್ಯಃ ಸನಾತನಃ ॥ 38 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಶ್ಚ ನಿರೀಹೋ ನಿರ್ವಿಕಾರಕಃ ।
ನಿತ್ಯಾಕಾರೋ ನಿರಾಧಾರೋ ರಾಮೋ ರಮಯತಾಂ ವರಃ ॥ 39 ॥

ರಕಾರಾದಿರ್ಮಕಾರಾದಿಃ ರಾಮಃ ಕೈವಲ್ಯಮಂಗಲಃ ।
ಸಂದರ್ಭೋ ಸಂಶಯಚ್ಛೇತ್ತಾ ಶೇಷಶಾಯೀ ಸತಾಂ ಗತಿಃ ॥ 40 ॥

ಪುರುಷಃ ಪುರುಷಾಕಾರಃ ಪ್ರಮೇಯಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ವಶೀಧರೋ ವಿಹಾರಜ್ಞೋ ರಸಾನನ್ದೀಜಿತಸ್ಮರಃ ॥ 41 ॥

ಪೂರ್ಣಾತಿಥಿವಿನೋದೀ ಚ ವೃನ್ದಾವನವಿಲಾಸಕೃತ್ ।
ರತ್ನಕಟಕಧರೋ ವೀರೋ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಣಃ ॥ 42 ॥

ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯೋ ನೃತ್ಯಕರೋ ನಿತ್ಯಸೀತಾವಿಹಾರವಾನ್ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೃಢಾನನ್ದೋ ಪ್ರಮೋದವನನಾಯಕಃ ॥ 43 ॥

ಪರಪ್ರೇಮಾ ಪರಾನನ್ದಃ ಪರಭಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಕಃ ।
ಅಗ್ನಿರೂಪಃ ಕಾಲರೂಪಃ ಪ್ರಲಯಾನ್ತಮಹಾನಲಃ ॥ 44 ॥ var ಮಹಬಲಃ

ಸುಪ್ರಸನ್ನಃ ಪ್ರಸಾದಾತ್ಮಾ ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಃ ಪರಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಪ್ರೀತಿಃ ಪ್ರೀತಿ ಮನಾಃ ಪ್ರೀತಿಃ ಶಕಟಾಸುರಭಂಜನಃ ॥ 45 ॥ var ಪ್ರೀತಃ ಪ್ರೀತ ಮನಾಃ

ಖಟ್ವಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಃ ಕಾಲರೂಪೋ ದುರನ್ತಕಃ ।
ಹಂಸಃ ಸ್ಮರಸಹಸ್ರಾತ್ಮಾ ಸ್ಮರಣೀಯೋ ರುಚಿಪ್ರದಃ ॥ 46 ॥

ಪಂಡಾ ಪಂಡಿತಮಾನೀ ಚ ವೇದರೂಪಃ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಗುಹ್ಯಾರ್ಥದೋ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮನ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಮನ್ತ್ರದೀಕ್ಷಿತಃ ॥ 47 ॥

ಯೋಗಜ್ಞೋ ಯೋಗವಿನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾತ್ಮಯೋಗವಿಶಾರದಃ ।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಜ್ಞೋ ರಸರೂಪೋ ರಸಾತ್ಮಕಃ ॥ 48 ॥

ಶೃಂಗಾರವೇಶೋ ಮದನೋ ಮಾನಿನೀಮಾನವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಚನ್ದನದ್ರವಸಶೀತಶ್ಚನ್ದನದ್ರವಲೇಪನಃ ॥ 49 ॥

ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾನ್ಛನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾನೀ ಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಃ ।
ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತಾಽಽಧಾರೋ ವಿಧರಣೋ ಧರಃ ॥ 50 ॥

ಧರಿತ್ರೀಧರಣೋ ಧೀರಃ ಸ್ತ್ರ್ಯಧೀಶಃ ಸತ್ಯವಾಕ್ ಪ್ರಿಯಃ ।
ಸತ್ಯಕೃತ್ ಸತ್ರಕರ್ತಾ ಚ ಕರ್ಮೀ ಕರ್ಮವಿವರ್ದ್ಧನಃ ॥ 51 ॥

ಕಾರ್ಮುಕೀ ವಿಶಿಖೀ ಶಕ್ತಿಧರೋ ವಿಜಯದಾಯಕಃ
ಊರ್ಜ್ಜಸ್ವಲೋ ಬಲೀ ಜಿಷ್ಣುರ್ಲಂಕೇಶಪ್ರಾಣನಾಶಕಃ ॥ 52 ॥

ಶಿಶುಪಾಲಪ್ರಹನ್ತಾ ಚ ದನ್ತವಕ್ತ್ರವಿನಾಶನಃ ।
ಪರಮೋತ್ಸಾಹನೋಽಸಹ್ಯಃ ಕಲಿದೋಷವಿನಾಶನಃ ॥ 53 ॥ var ಪರಮೋತ್ಸಾಹನೋ ಸತ್ತ್ವ

ಜರಾಸನ್ಧಮಹಾಯುದ್ಧೋ ನಿಃಕಿಂಚನಜನಪ್ರಿಯಃ । var ಯೋದ್ಧಾ
ದ್ವಾರಕಾಸ್ಥಾನನಿರ್ಮಾತಾ ಮಥುರಾವಾಸಶೂನ್ಯಕೃತ್ ॥ 54 ॥

ಕಾಕುತ್ಸ್ಥೋ ವಿನಯೀ ವಾಗ್ಮೀ ಮನಸ್ವೀ ದಕ್ಷಿಣಾಪ್ರದಃ ।
ಪ್ರಾಚ್ಯವಾಚೀಪ್ರತೀಚ್ಯುಕ್ತದಕ್ಷಿಣೋ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಃ ॥ 55 ॥

ದಕ್ಷಯಜ್ಞಸಮಾನೇತಾ ವಿಶ್ವಕೇಲಿಃ ಸುರಾರ್ಚಿತಃ ।
ದೇವಾಧಿಪೋ ದಿವೋದಾಸೋ ದಿವಾಸ್ವಾಪೀ ದಿವಾಕರಃ ॥ 56 ॥

ಕಮಲಾಕ್ಷಃ ಕೃಪಾವಾಸೋ ದ್ವಿಜಪತ್ನೀಮನೋಹರಃ ।
ವಿಭೀಷಣಶರಣ್ಯಶ್ಚ ಶರಣಂ ಪರಮಾ ಗತಿಃ ॥ 57 ॥

ಚಾಣೂರಬಲನಿರ್ಮಾಥೀ ಮಹಾಮಾತಂಗನಾಶನಃ ।
ಬದ್ಧಕಕ್ಷೋ ಮಹಾಮಲ್ಲೀ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ ॥ 58 ॥

ಅಪ್ರಮೇಯಃ ಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಪ್ರಮಾಣಾತ್ಮಾ ಸನಾತನಃ ।
ಮರ್ಯಾದಾವತರೋ ವಿಜ್ಞೋ ಮರ್ಯಾದಾಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 59 ॥

ಮಹಾಕ್ರತುವಿಧಾನಜ್ಞಃ ಕ್ರತುಕರ್ಮಾ ಕ್ರತುಪ್ರಿಯಃ ।
ವೃಷಸ್ಕನ್ಧೋ ವೃಷಸ್ಕನ್ದೋ ವೃಷಧ್ವಜಮಹಾಸಖಃ ॥ 60 ॥

ಚಕ್ರೀ ಶಾರ್ಂಗೀ ಗದಾಪಾಣಿಃ ಶಂಖಭೃತ್ ಸುಸ್ಮಿತಾನನಃ ।
ಯೋಗಧ್ಯಾನೀ ಯೋಗಗಮ್ಯೋ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯೋ ದೃಢಾಸನಃ ॥ 61 ॥

ಜಿತಾಹಾರೋ ಮಿತಾಹಾರಃ ಪರಹಾ ದಿಗ್ಜಯೋದ್ಧುರಃ ।
ಸುಪರ್ಣಾಸನಸಂಸ್ಥಾತಾ ಗಜಾಭೋ ಗಜಮೋಕ್ಷಣಃ ॥ 62 ॥

ಗಜಗಾಮೀ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯೋ ಭಯಾಪಹಃ ।
ಭಗವಾನ್ ಸುಮಹೈಶ್ವರ್ಯಃ ಪರಮಃ ಪರಮಾಮೃತಃ ॥ 63 ॥

ಸ್ವಾನನ್ದೀ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದೀ ನನ್ದಿಗ್ರಾಮನಿಕೇತನಃ ।
ವರ್ಹೋತ್ತಂಸಃ ಕಲಾಕಾನ್ತಃ ಕಾಲರೂಪಃ ಕಲಾಕರಃ ॥ 64 ॥

ಕಮನೀಯಃ ಕುಮಾರಾಭೋ ಮುಚುಕುನ್ದಗತಿಪ್ರದಃ ।
ಮುಕ್ತಿಭೂರಿಫಲಾಕಾರಃ ಕಾರುಣ್ಯಧೃತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 65 ॥

ಭೂಲೀಲಾರಮಣೋದ್ಯುಕ್ತಃ ಶತಧಾಕೃತವಿಗ್ರಹಃ ।
ರಸಾಸ್ವಾದೀ ರಸಾನನ್ದೀ ರಸಾತಲವಿನೋದಕೃತ್ ॥ 66 ॥

ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಃ ಪುನೀತಾತ್ಮಾ ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ವಿಧಾನವಿತ್ ।
ಭುಜ್ಯುಃ ಸಭಾಜನಃ ಸಭ್ಯಃ ಪಂಡಃ ಪಂಡುರ್ವಿಪಣ್ಯಜಃ ॥ 67 ॥

ಚರ್ಷಣೀ ಉತ್ಕಟೋ ವೀತೋ ವಿತ್ತದಃ ಸವಿತಾಽವಿತಾ ।
ವಿಭವೋ ವಿವಿಧಾಕಾರೋ ರಾಮಃ ಕಲ್ಯಾಣಸಾಗರಃ ॥ 68 ॥

ಸೀತಾಸ್ವಯವರೋದ್ಯುಕ್ತೋ ಹರಕಾರ್ಮುಕಭಂಜನಃ ।
ರಾವಣೋನ್ಮಾದಶಮನಃ ಸೀತಾವಿರಹಕಾತರಃ ॥ 69 ॥

ಕುಮಾರಕುಶಲಃ ಕಾಮಃ ಕಾಮದಃ ಕೋತಿವರ್ದ್ಧನಃ ।
ದುರ್ಯೋಧನಮಹಾವೈರೀ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಹಿತಪ್ರದಃ ॥ 70 ॥

ದ್ರೌಪದೀಚೀರವಿಸ್ತಾರೀ ಕುನ್ತೀಶೋಕನಿವಾರಣಃ ।
ಗಾನ್ಧಾರೀಶೋಕಸಂತಾನಃ ಕೃಪಾಕೋಮಲಮಾನಸಃ ॥ 71 ॥

ಚಿತ್ರಕೂಟಕೃತಾವಾಸೋ ಗಂಗಾಸಲಿಲಪಾವನಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಸದಾಚಾರಃ ಕಮಲಾಕೇಲಿಭಾಜನಃ ॥ 72 ॥

ದುರಾಸದಃ ಕಲಹಕೃತ್ ಕಲಿಃ ಕಲಿವಿನಾಶನಃ ।
ಚಾರೀ ದಂಡಾಜಿನೀ ಛತ್ರೀ ಪುಸ್ತಕೀ ಕೃಷ್ಣಮೇಖಲಃ ॥ 73 ॥ var ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ದಂಡಛತ್ರೀ

ದಂಡಕಾರಣ್ಯಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಪಂಚವಟ್ಯಾಲಯಸ್ಥಿತಃ ।
ಪರಿಣಾಮಜಯಾನನ್ದೀ ನನ್ದಿಗ್ರಾಮಸುಖಪ್ರದಃ ॥ 74 ॥

ಇನ್ದ್ರಾರಿಮಾನಮಥನೋ ಬದ್ಧದಕ್ಷಿಣಸಾಗರಃ ।
ಶೈಲಸೇತುವಿನಿರ್ಮಾತಾ ಕಪಿಸೈನ್ಯಮಹೀಪತಿಃ ॥ 75 ॥

ರಥಾರೂಢೋ ಗಜಾರೂಢೋ ಹಯಾರೂಢೋ ಮಹಾಬಲೀ ।
ನಿಷಂಗೀ ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ ಖಲಗರ್ವನಿವಹಣಃ ॥ 76 ॥

ವೇದಾನ್ತವಿಜ್ಞೋ ವಿಜ್ಞಾನೀ ಜಾನಕೀಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಃ ।
ಲಂಕಾಜೇತಾ ವಿಮಾನಸ್ಥೋ ನಾಗಪಾಶವಿಮೋಚಕಃ ॥ 77 ॥

ಅನನ್ತಕೋಟಿಗಣಭೂಃ ಕಲ್ಯಾಣಃ ಕೇಲಿನೀಪತಿಃ ।
ದುರ್ವಾಸಾಪೂಜನಪರೋ ವನವಾಸೀ ಮಹಾಜವಃ ॥ 78 ॥

ಸುಸ್ಮಯಃ ಸುಸ್ಮಿತಮುಖಃ ಕಾಲಿಯಾಹಿಫಣಾನಟಃ ।
ವಿಭುರ್ವಿಷಹರೋ ವತ್ಸೋ ವತ್ಸಾಸುರವಿನಾಶನಃ ॥ 79 ॥

ವೃಷಪ್ರಮಥನೋ ವೇತ್ತಾ ಮರೀಚಿರ್ಮುನಿರಂಗಿರಾಃ ।
ವಸಿಷ್ಠೋ ದ್ರೋಣಪುತ್ರಶ್ಚ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯೋ ರಘೂತ್ತಮಃ ॥ 80 ॥

ರಘುವರ್ಯೋ ದುಃಖಹನ್ತಾ ವನಧಾವನಸಶ್ರಮಃ ।
ಭಿಲ್ಲಗ್ರಾಮನಿವಾಸೀ ಚ ಭಿಲ್ಲಭಿಲ್ಲಿಹಿತಪ್ರದಃ ॥ 81 ॥

ರಾಮೋ ರವಿಕುಲೋತ್ತಂಸಃ ವೃಷ್ಣಿಗರ್ಭೋ ಮಹಾಮಣಿಃ । var ಪೃಶ್ನಿಗರ್ಭೋ
ಯಶೋದಾಬನ್ಧನಪ್ರಾಪ್ತೋ ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜನಃ ॥ 82 ॥

ದಾಮೋದರೋ ದುರಾರಾಧ್ಯೋ ದೂರಗಃ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ।
ಮೃತ್ತಿಕಾಭಕ್ಷಣಕ್ರೀಡೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾವಲಿವಿಗ್ರಹಃ ॥ 83 ॥

ಬಾಲಲೀಲಾವಿನೋದೀ ಚ ರತಿಲೀಲಾವಿಶಾರದಃ ।
ವಸುದೇವಸುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭವ್ಯೋ ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ ॥ 84 ॥

ವಲಿಪ್ರಿಯೋ ವಾಲಿಹನ್ತಾ ವಿಕ್ರಮೀ ಕೇಸರೀ ಕರೀ ।
ಸನಿಗ್ರಹಫಲಾನನ್ದೀ ಸನಿಗ್ರಹನಿವಾರಣಃ ॥ 85 ॥

ಸೀತಾವಾಮಾಂಗಸಂಲಿಷ್ಟಃ ಕಮಲಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಿತಃ ।
ಸ್ಯಮನ್ತಪಂಚಕಸ್ಥಾಯೀ ಭೃಗುವಂಶಮಹಾಯಶಾಃ ॥ 86 ॥

ಅನನ್ತೋಽನನ್ತಮಾತಾ ಚ ರಾಮೋ ರಾಜೀವಲೋಚನಃ ।
ಇತ್ಯೇವಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ರಾಜೇನ್ದ್ರ ತನಯಸ್ಯ ತೇ ॥ 87 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಧೌತಪಾದಃ ಶುಚಿವ್ರತ್ರಃ ।
ಸ ಯಾತಿ ರಾಮಸಾಯುಜ್ಯಂ ಭುಕ್ತ್ವಾನ್ತೇ ಕೇವಲಂ ಪದಮ್ ॥ 88 ॥

ನ ಯತ್ರ ತ್ರಿಗುಣಗ್ರಾಸೋ ನ ಮಾಯಾ ನ ಸ್ಮಯೋ ಮದಃ ।
ತದ್ಯಾತಿ ವಿರಜಂ ಸ್ಥಾನಂ ರಾಮನಾಮಾನುಕೀರ್ತಯನ್ ॥ 89 ॥

ನ ತೇ ಪುತ್ರಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಸಂಖ್ಯಾತುಮಹಮೀಶ್ವರಃ ।
ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ತು ಯತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತನ್ಮಾತ್ರಮವಧಾರಯ ॥ 90 ॥

ಯಾವನ್ತಿ ಸನ್ತಿ ರೂಪಾಣಿ ವಿಷ್ಣೋರಮಿತತೇಜಸಃ ।
ತಾವನ್ತಿ ತವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣಃ ॥ 91 ॥

ಪಾಜ್ವಭೌತಿಕಮೇತದ್ಧಿ ವಿಶ್ವಂ ಸಮುಪಧಾರಯ ।
ತತಃ ಪರಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಧಿ ರಾಮಂ ಸನಾತನಮ್ ॥ 92 ॥

ನಶ್ವರಂ ಸಕಲಂ ದೃಶ್ಯಂ ರಾಮಂ ಬ್ರೂಮಃ ಸನಾತನಮ್ ।
ಏತದ್ಧಿ ತವ ಪುತ್ರತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ರಾಮಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 93 ॥

ಸದ್ವೇದೈರಪಿ ವೇದಾನ್ತೈರ್ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ಗೀಯತೇ । var ವೇದಾನ್ತೇ
ತಮೇವ ಜಲದಶ್ಯಾಮಂ ರಾಮಂ ಭಾವಯ ಭಾವಯ ॥ 94 ॥

ಯ ಏತತ್ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ರಾಮಸಾಹಸ್ರಕಂ ವಿಭೋ ।
ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಮುಕ್ತಿಂ ರಾಮಕೈವಲ್ಯರೂಪಿಣೀಮ್ ॥ 95 ॥

ಮಾ ಶಂಕಿಷ್ಠಾ ನರಾಧೀಶಃ ಶ್ರೀರಾಮರಸಿಕಸ್ಯ ಚ ।
ಅನನ್ತಕೋಟಿರೂಪಾಣಿ ರಾಮಸ್ತೇಷಾಂ ವಿಭಾವಕಃ ॥ 95 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೇತದಖಿಲಂ ರಾಮವೀರ್ಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ ।
ವಿಜಾನನ್ತಿ ನರಾಃ ಸರ್ವೇ ನಾಸ್ಯ ರೂಪಂ ಚ ನಾಮ ಚ ॥ 97 ॥

ಯ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಮಹಾಪ್ರೀತಿಂ ಕಲಯಿಷ್ಯನ್ತಿ ಮಾನವಾಃ ।
ತ ಏವ ಧನ್ಯಾ ರಾಜೇನ್ದ್ರ ನಾನ್ಯೇ ಸ್ವಜನದೂಷಕಾಃ ॥ 98 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾದಿರಾಮಾಯಣೇ ಬ್ರಹ್ಮಭುಶುಂಡಸವಾದೇ ವಸಿಷ್ಠಕೃತನಾಮ-
ಸಹಸ್ರಕಥನಂ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

Also Read 1000 Names of Rama by Bhushundiramaya:

Rama Sahasranama Stotram from Bhushundiramaya in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top