Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Rama Sahasranama Stotram from Bhushundiramaya Lyrics in Telugu

Ramasahasranamastotram from Bhushundiramaya Lyrics in Telugu:

॥ రామసహస్రనామస్తోత్రమ్ భుషుణ్డిరామాయణాన్తర్గతమ్ ॥
త్రయోదశోఽధ్యాయః
బ్రహ్మోవాచ –
అథ త్రయోదశతమే దినే నామవిఘిత్సయా ।
కుమారాణాం సుజనుషాం పరమాయుశ్చికీర్షయా ॥ ౧ ॥

వసిష్ఠో వంశపౌరౌధాః ముదాయుక్తః సమాయయౌ ।
రాజ్ఞో దశరథస్యాన్తఃపురే సర్వసమర్ద్ధనే ॥ ౨ ॥ var సమృద్ధనే

సమాయాతం మునిధేష్ఠం రాజా దశరథోఽగ్రహీత్ ।
అహో మే భాగ్యసంపత్యా సఙ్గతోఽద్య పురోహితః ॥ ౩ ॥

ప్రాజాపత్యో మునిశ్రేష్ఠః పరమానన్దదర్శనః ।
నమస్తే మునిశార్దూల ప్రాజాపత్య మహాప్రభ ॥ ౪ ॥ var మహాప్రభో

వసిష్ఠ ఉవాచ –
నరేన్ద్ర వత తే భాగ్యం జాతోఽసి తను పుత్రవాన్ ॥ ౫ ॥

తేషామహం కుమారాణాం నామకృత్యం సుఖప్రదమ్ ।
తవాజ్ఞయా విధాస్యామి యద్గోప్యమమరైరపి ॥ ౬ ॥

అహో అమీ ప్రభోరంశా రామస్యామితతేజసః ।
యోఽసౌ తవ కుమారాణామగ్రణీ రామ ఏవ సః ॥ ౭ ॥

అస్య చత్వార ఏవాంశాః బ్రహ్మరూపాః సనాతనాః ।
వాసుదేవః సంకర్షణః ప్రద్యుమ్నశ్చానిరుద్ధకః ॥ ౮ ॥

చత్వార ఏతే పురుషాః స్వస్వకార్యవిధాయకాః ।
ధర్మరూపాస్తు రామస్య పురుషోత్తమరూపిణః ॥ ౯ ॥

తతః సంస్తాతసంస్కారాన్ మన్త్రితాన్ విధివర్త్మనా ।
నామాని చక్రే వ్రహ్మర్షిః కోటికల్పవిదుత్తమః ॥ ౧౦ ॥

వసిష్ఠ ఉవాచ –
రామః శ్యామో హరిర్విష్ణుః కేశవః కేశినాశనః ।
నారాయణో మాధవశ్చ శ్రీధరో మధుసూదనః ॥ ౧౧ ॥

రావణారిః కంసనిహా వకీప్రాణనివర్త్తనః ।
తాడకాహననోద్యుక్తో విశ్వామిత్రప్రియః కృతీ ॥ ౧౨ ॥

వేదాఙ్గో యజ్ఞవారాహో ధర్మజ్ఞో మేదినీపతిః ।
వాసుదేవోఽరవిన్దాక్షో గోవిన్దో గోపతిః ప్రభుః ॥ ౧౩ ॥

పద్మాకాన్తో వికుణ్ఠాభూః కీర్తికన్యాసుఖప్రదః ।
జానకీప్రాణనాథశ్చ సీతావిశ్లేషనాశనః ॥ ౧౪ ॥

ముకున్దో ముక్తిదాతా చ కౌస్తుభీ కరుణాకరః ।
ఖరదూషణనాశీ చ మారీచప్రాణనాశకః ॥ ౧౫ ॥

సుబాహుమారణోత్సాహీ పక్షిశ్రాద్ధవిధాయకః ।
విహఙ్గపితృసమ్బన్ధీ క్షణతుష్టో గతిప్రదః ॥ ౧౬ ॥

పూతనామాతృగతిదో వినివృత్తతృణానిలః ।
పావనః పరమానన్దః కాలిన్దీజలకేలికృత్ ॥ ౧౭ ॥

సరయూజలకేలిశ్చ సాకేతపురదైవతః ।
మథురాస్థాననిలయో విశ్రుతాత్మా త్రయీస్తుతః ॥ ౧౮ ॥

కౌన్తేయవిజయోద్యుక్తః సేతుకృత్ సిన్ధుగర్భవిత్ ।
సప్తతాలప్రభేదీ చ మహాస్థిక్షేపణోద్ధురః ॥ ౧౯ ॥

కౌశల్యానన్దనః కృష్ణః కిశోరీజనవల్లభః ।
ఆభీరీవల్లభో వీరః కోటికన్దర్పవిగ్రహః ॥ ౨౦ ॥

గోవర్ద్ధనగిరిప్రాశీ గోవర్ద్ధనగిరీశ్వరః ।
గోకులేశో న్నజేశశ్చ సహజాప్రాణవల్లభః ॥ ౨౧ ॥

భూలీలాకేలిసన్తోషీ వామాకోటిప్రసాదనః ।
భిల్లపత్నీకృపాసిన్ధుః కైవర్త్తకరుణాకరః ॥ ౨౨ ॥

జామ్బవద్భక్తిదో భోక్తా జామ్బవత్యఙ్గనాపతిః ।
సీతాప్రియో రుక్మిణీశః కల్యాణగుణసాగరః ॥ ౨౩ ॥

భక్తప్రియో దాశరథిః కైటభారిః కృతోత్సవః ।
కదమ్బవనమధ్యస్థః శిలాసంతారదాయకః ॥ ౨౪ ॥

రాఘవో రఘువీరశ్చ హనుమత్సఖ్యవర్ద్ధనః ।
పీతామ్బరోఽచ్యుతః శ్రీమాన్ శ్రీగోపీజనవల్లభః ॥ ౨౫ ॥

భక్తేష్టో భక్తిదాతా చ భార్గవద్విజగర్వజిత్ ।
కోదణ్డరామః క్రోధాత్మా లఙ్కావిజయపణ్డితః ॥ ౨౬ ॥

కుమ్భకర్ణనిహన్తా చ యువా కైశోరసున్దరః ।
వనమాలీ ఘనశ్యామో గోచారణపరాక్రమీ ॥ ౨౭ ॥

కాకపక్షధరో వేషో విటో ధృష్టః శఠః పతిః ।
అనుకూలో దక్షిణశ్చ తారః కపటకోవిదః ॥ ౨౮ ॥

అశ్వమేధప్రణేతా చ రాజా దశరథాత్మజః ।
రాఘవేన్ద్రో మహారాజః శ్రీరామానన్దవిగ్రహః ॥ ౨౯ ॥

క్షత్త్రః క్షత్త్రకులోత్తసో మహాతేజాః ప్రతాపవాన్ ।
మహాసైన్యో మహాచాపో లక్ష్మణైకాన్తసుప్రియః ॥ ౩౦ ॥

కైకేయీప్రణనిర్మాతా వీతరాజ్యో వనాలయః ।
చిత్రకూటప్రియస్థానో మృగయాచారతత్పరః ॥ ౩౧ ॥

కిరాతవేషః క్రూరాత్మా పశుమాంసైకభోజనః ।
ఫలపుష్పకృతాహారః కన్దమూలనిషేవణః ॥ ౩౨ ॥

పయోవ్రతో విధానజ్ఞః సద్ధర్మప్రతిపాలకః ।
గదాధరో యజ్ఞకర్త్తా శ్రాద్ధకర్తా ద్విజార్చకః ॥ ౩౩ ॥

పితృభక్తో మాతృభక్తో బన్ధుః స్వజనతోషకృత్ ।
మత్స్యః కూర్మో నృసింహశ్చ వరాహో వామనస్తథా ॥ ౩౪ ॥

రఘురామః పరశురామో బలరామో రమాపతిః ।
రామలిఙ్గస్థాపయితా శివభక్తిపరాయణః ॥ ౩౫ ॥ var రుద్రమాహాత్మ్యవర్ధనః

చణ్డికార్చనకృత్యజ్ఞశ్చణ్డీపాఠవిధానవిత్ ।
అష్టమీవ్రతకర్మజ్ఞో విజయాదశమీప్రియః ॥ ౩౬ ॥

కపిసైన్యసమారమ్భీ సుగ్రీవప్రాణదః పరః ।
సూర్యవంశధ్వజో ధీరో బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః ॥ ౩౭ ॥

బ్రహ్మార్పణీ బ్రహ్మహోతా బ్రహ్మకర్మవిదుత్తమః ।
బ్రహ్మజ్ఞో బ్రాహ్మణాచారః కృతకృత్యః సనాతనః ॥ ౩౮ ॥

సచ్చిదానన్దరూపశ్చ నిరీహో నిర్వికారకః ।
నిత్యాకారో నిరాధారో రామో రమయతాం వరః ॥ ౩౯ ॥

రకారాదిర్మకారాదిః రామః కైవల్యమఙ్గలః ।
సందర్భో సంశయచ్ఛేత్తా శేషశాయీ సతాం గతిః ॥ ౪౦ ॥

పురుషః పురుషాకారః ప్రమేయః పురుషోత్తమః ।
వశీధరో విహారజ్ఞో రసానన్దీజితస్మరః ॥ ౪౧ ॥

పూర్ణాతిథివినోదీ చ వృన్దావనవిలాసకృత్ ।
రత్నకటకధరో వీరో ముక్తాహారవిభూషణః ॥ ౪౨ ॥

నృత్యప్రియో నృత్యకరో నిత్యసీతావిహారవాన్ ।
మహాలక్ష్మీదృఢానన్దో ప్రమోదవననాయకః ॥ ౪౩ ॥

పరప్రేమా పరానన్దః పరభక్తిస్వరూపకః ।
అగ్నిరూపః కాలరూపః ప్రలయాన్తమహానలః ॥ ౪౪ ॥ var మహబలః

సుప్రసన్నః ప్రసాదాత్మా ప్రసన్నాస్యః పరః ప్రభుః ।
ప్రీతిః ప్రీతి మనాః ప్రీతిః శకటాసురభఞ్జనః ॥ ౪౫ ॥ var ప్రీతః ప్రీత మనాః

ఖట్వాసురవధోద్యుక్తః కాలరూపో దురన్తకః ।
హంసః స్మరసహస్రాత్మా స్మరణీయో రుచిప్రదః ॥ ౪౬ ॥

పణ్డా పణ్డితమానీ చ వేదరూపః సరస్వతీ ।
గుహ్యార్థదో గురుర్దేవో మన్త్రజ్ఞో మన్త్రదీక్షితః ॥ ౪౭ ॥

యోగజ్ఞో యోగవిన్నాథః స్వాత్మయోగవిశారదః ।
అధ్యాత్మశాస్త్రసారజ్ఞో రసరూపో రసాత్మకః ॥ ౪౮ ॥

శృఙ్గారవేశో మదనో మానినీమానవర్ద్ధనః ।
చన్దనద్రవసశీతశ్చన్దనద్రవలేపనః ॥ ౪౯ ॥

శ్రీవత్సలాన్ఛనః శ్రీమాన్ మానీ మానుషవిగ్రహః ।
కరణం కారణం కర్తాఽఽధారో విధరణో ధరః ॥ ౫౦ ॥

ధరిత్రీధరణో ధీరః స్త్ర్యధీశః సత్యవాక్ ప్రియః ।
సత్యకృత్ సత్రకర్తా చ కర్మీ కర్మవివర్ద్ధనః ॥ ౫౧ ॥

కార్ముకీ విశిఖీ శక్తిధరో విజయదాయకః
ఊర్జ్జస్వలో బలీ జిష్ణుర్లఙ్కేశప్రాణనాశకః ॥ ౫౨ ॥

శిశుపాలప్రహన్తా చ దన్తవక్త్రవినాశనః ।
పరమోత్సాహనోఽసహ్యః కలిదోషవినాశనః ॥ ౫౩ ॥ var పరమోత్సాహనో సత్త్వ

జరాసన్ధమహాయుద్ధో నిఃకించనజనప్రియః । var యోద్ధా
ద్వారకాస్థాననిర్మాతా మథురావాసశూన్యకృత్ ॥ ౫౪ ॥

కాకుత్స్థో వినయీ వాగ్మీ మనస్వీ దక్షిణాప్రదః ।
ప్రాచ్యవాచీప్రతీచ్యుక్తదక్షిణో భూరిదక్షిణః ॥ ౫౫ ॥

దక్షయజ్ఞసమానేతా విశ్వకేలిః సురార్చితః ।
దేవాధిపో దివోదాసో దివాస్వాపీ దివాకరః ॥ ౫౬ ॥

కమలాక్షః కృపావాసో ద్విజపత్నీమనోహరః ।
విభీషణశరణ్యశ్చ శరణం పరమా గతిః ॥ ౫౭ ॥

చాణూరబలనిర్మాథీ మహామాతఙ్గనాశనః ।
బద్ధకక్షో మహామల్లీ మల్లయుద్ధవిశారదః ॥ ౫౮ ॥

అప్రమేయః ప్రమేయాత్మా ప్రమాణాత్మా సనాతనః ।
మర్యాదావతరో విజ్ఞో మర్యాదాపురుషోత్తమః ॥ ౫౯ ॥

మహాక్రతువిధానజ్ఞః క్రతుకర్మా క్రతుప్రియః ।
వృషస్కన్ధో వృషస్కన్దో వృషధ్వజమహాసఖః ॥ ౬౦ ॥

చక్రీ శార్ఙ్గీ గదాపాణిః శఙ్ఖభృత్ సుస్మితాననః ।
యోగధ్యానీ యోగగమ్యో యోగాచార్యో దృఢాసనః ॥ ౬౧ ॥

జితాహారో మితాహారః పరహా దిగ్జయోద్ధురః ।
సుపర్ణాసనసంస్థాతా గజాభో గజమోక్షణః ॥ ౬౨ ॥

గజగామీ జ్ఞానగమ్యో భక్తిగమ్యో భయాపహః ।
భగవాన్ సుమహైశ్వర్యః పరమః పరమామృతః ॥ ౬౩ ॥

స్వానన్దీ సచ్చిదానన్దీ నన్దిగ్రామనికేతనః ।
వర్హోత్తంసః కలాకాన్తః కాలరూపః కలాకరః ॥ ౬౪ ॥

కమనీయః కుమారాభో ముచుకున్దగతిప్రదః ।
ముక్తిభూరిఫలాకారః కారుణ్యధృతవిగ్రహః ॥ ౬౫ ॥

భూలీలారమణోద్యుక్తః శతధాకృతవిగ్రహః ।
రసాస్వాదీ రసానన్దీ రసాతలవినోదకృత్ ॥ ౬౬ ॥

అప్రతర్క్యః పునీతాత్మా వినీతాత్మా విధానవిత్ ।
భుజ్యుః సభాజనః సభ్యః పణ్డః పణ్డుర్విపణ్యజః ॥ ౬౭ ॥

చర్షణీ ఉత్కటో వీతో విత్తదః సవితాఽవితా ।
విభవో వివిధాకారో రామః కల్యాణసాగరః ॥ ౬౮ ॥

సీతాస్వయవరోద్యుక్తో హరకార్ముకభఞ్జనః ।
రావణోన్మాదశమనః సీతావిరహకాతరః ॥ ౬౯ ॥

కుమారకుశలః కామః కామదః కోతివర్ద్ధనః ।
దుర్యోధనమహావైరీ యుధిష్ఠిరహితప్రదః ॥ ౭౦ ॥

ద్రౌపదీచీరవిస్తారీ కున్తీశోకనివారణః ।
గాన్ధారీశోకసంతానః కృపాకోమలమానసః ॥ ౭౧ ॥

చిత్రకూటకృతావాసో గఙ్గాసలిలపావనః ।
బ్రహ్మచారీ సదాచారః కమలాకేలిభాజనః ॥ ౭౨ ॥

దురాసదః కలహకృత్ కలిః కలివినాశనః ।
చారీ దణ్డాజినీ ఛత్రీ పుస్తకీ కృష్ణమేఖలః ॥ ౭౩ ॥ var బ్రహ్మచారీ దణ్డఛత్రీ

దణ్డకారణ్యమధ్యస్థః పఞ్చవట్యాలయస్థితః ।
పరిణామజయానన్దీ నన్దిగ్రామసుఖప్రదః ॥ ౭౪ ॥

ఇన్ద్రారిమానమథనో బద్ధదక్షిణసాగరః ।
శైలసేతువినిర్మాతా కపిసైన్యమహీపతిః ॥ ౭౫ ॥

రథారూఢో గజారూఢో హయారూఢో మహాబలీ ।
నిషఙ్గీ కవచీ ఖడ్గీ ఖలగర్వనివహణః ॥ ౭౬ ॥

వేదాన్తవిజ్ఞో విజ్ఞానీ జానకీబ్రహ్మదర్శనః ।
లఙ్కాజేతా విమానస్థో నాగపాశవిమోచకః ॥ ౭౭ ॥

అనన్తకోటిగణభూః కల్యాణః కేలినీపతిః ।
దుర్వాసాపూజనపరో వనవాసీ మహాజవః ॥ ౭౮ ॥

సుస్మయః సుస్మితముఖః కాలియాహిఫణానటః ।
విభుర్విషహరో వత్సో వత్సాసురవినాశనః ॥ ౭౯ ॥

వృషప్రమథనో వేత్తా మరీచిర్మునిరఙ్గిరాః ।
వసిష్ఠో ద్రోణపుత్రశ్చ ద్రోణాచార్యో రఘూత్తమః ॥ ౮౦ ॥

రఘువర్యో దుఃఖహన్తా వనధావనసశ్రమః ।
భిల్లగ్రామనివాసీ చ భిల్లభిల్లిహితప్రదః ॥ ౮౧ ॥

రామో రవికులోత్తంసః వృష్ణిగర్భో మహామణిః । var పృశ్నిగర్భో
యశోదాబన్ధనప్రాప్తో యమలార్జునభఞ్జనః ॥ ౮౨ ॥

దామోదరో దురారాధ్యో దూరగః ప్రియదర్శనః ।
మృత్తికాభక్షణక్రీడో బ్రహ్మాణ్డావలివిగ్రహః ॥ ౮౩ ॥

బాలలీలావినోదీ చ రతిలీలావిశారదః ।
వసుదేవసుతః శ్రీమాన్ భవ్యో దశరథాత్మజః ॥ ౮౪ ॥

వలిప్రియో వాలిహన్తా విక్రమీ కేసరీ కరీ ।
సనిగ్రహఫలానన్దీ సనిగ్రహనివారణః ॥ ౮౫ ॥

సీతావామాఙ్గసంలిష్టః కమలాపాఙ్గవీక్షితః ।
స్యమన్తపఞ్చకస్థాయీ భృగువంశమహాయశాః ॥ ౮౬ ॥

అనన్తోఽనన్తమాతా చ రామో రాజీవలోచనః ।
ఇత్యేవం నామసాహస్రం రాజేన్ద్ర తనయస్య తే ॥ ౮౭ ॥

యః పఠేత్ప్రాతరుత్థాయ ధౌతపాదః శుచివ్రత్రః ।
స యాతి రామసాయుజ్యం భుక్త్వాన్తే కేవలం పదమ్ ॥ ౮౮ ॥

న యత్ర త్రిగుణగ్రాసో న మాయా న స్మయో మదః ।
తద్యాతి విరజం స్థానం రామనామానుకీర్తయన్ ॥ ౮౯ ॥

న తే పుత్రస్య నామాని సంఖ్యాతుమహమీశ్వరః ।
సంక్షేపేణ తు యత్ప్రోక్తం తన్మాత్రమవధారయ ॥ ౯౦ ॥

యావన్తి సన్తి రూపాణి విష్ణోరమితతేజసః ।
తావన్తి తవ పుత్రస్య పరబ్రహ్మస్వరూపిణః ॥ ౯౧ ॥

పాజ్వభౌతికమేతద్ధి విశ్వం సముపధారయ ।
తతః పరం పరబ్రహ్మ విద్ధి రామం సనాతనమ్ ॥ ౯౨ ॥

నశ్వరం సకలం దృశ్యం రామం బ్రూమః సనాతనమ్ ।
ఏతద్ధి తవ పుత్రత్వం ప్రాప్తో రామః పరాత్పరః ॥ ౯౩ ॥

సద్వేదైరపి వేదాన్తైర్నేతి నేతీతి గీయతే । var వేదాన్తే
తమేవ జలదశ్యామం రామం భావయ భావయ ॥ ౯౪ ॥

య ఏతత్ పఠతే నిత్యం రామసాహస్రకం విభో ।
స యాతి పరమాం ముక్తిం రామకైవల్యరూపిణీమ్ ॥ ౯౫ ॥

మా శఙ్కిష్ఠా నరాధీశః శ్రీరామరసికస్య చ ।
అనన్తకోటిరూపాణి రామస్తేషాం విభావకః ॥ ౯౫ ॥

త్రైలోక్యమేతదఖిలం రామవీర్యే ప్రతిష్ఠితమ్ ।
విజానన్తి నరాః సర్వే నాస్య రూపం చ నామ చ ॥ ౯౭ ॥

య ఏతస్మిన్ మహాప్రీతిం కలయిష్యన్తి మానవాః ।
త ఏవ ధన్యా రాజేన్ద్ర నాన్యే స్వజనదూషకాః ॥ ౯౮ ॥

ఇతి శ్రీమదాదిరామాయణే బ్రహ్మభుశుణ్డసవాదే వసిష్ఠకృతనామ-
సహస్రకథనం నామ త్రయోదశోఽధ్యాయః ॥

Also Read 1000 Names of Rama by Bhushundiramaya:

Rama Sahasranama Stotram from Bhushundiramaya in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top