1008 - Sahasranamavali Sri Rama Stotram Vishnu Stotram

Rama Sahasranama Stotram from Bhushundiramaya Lyrics in Tamil

Ramasahasranamastotram from Bhushundiramaya Lyrics in Tamil:

॥ ராமஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் பு⁴ஷுண்டி³ராமாயணாந்தர்க³தம் ॥
த்ரயோத³ஶோঽத்⁴யாய:
ப்³ரஹ்மோவாச –
அத² த்ரயோத³ஶதமே தி³நே நாமவிகி⁴த்ஸயா ।
குமாராணாம் ஸுஜநுஷாம் பரமாயுஶ்சிகீர்ஷயா ॥ 1 ॥

வஸிஷ்டோ² வம்ஶபௌரௌதா:⁴ முதா³யுக்த: ஸமாயயௌ ।
ராஜ்ஞோ த³ஶரத²ஸ்யாந்த:புரே ஸர்வஸமர்த்³த⁴நே ॥ 2 ॥ var ஸம்ருʼத்³த⁴நே

ஸமாயாதம் முநிதே⁴ஷ்ட²ம் ராஜா த³ஶரதோ²ঽக்³ரஹீத் ।
அஹோ மே பா⁴க்³யஸம்பத்யா ஸங்க³தோঽத்³ய புரோஹித: ॥ 3 ॥

ப்ராஜாபத்யோ முநிஶ்ரேஷ்ட:² பரமாநந்த³த³ர்ஶந: ।
நமஸ்தே முநிஶார்தூ³ல ப்ராஜாபத்ய மஹாப்ரப⁴ ॥ 4 ॥ var மஹாப்ரபோ⁴

வஸிஷ்ட² உவாச –
நரேந்த்³ர வத தே பா⁴க்³யம் ஜாதோঽஸி தநு புத்ரவாந் ॥ 5 ॥

தேஷாமஹம் குமாராணாம் நாமக்ருʼத்யம் ஸுக²ப்ரத³ம் ।
தவாஜ்ஞயா விதா⁴ஸ்யாமி யத்³கோ³ப்யமமரைரபி ॥ 6 ॥

அஹோ அமீ ப்ரபோ⁴ரம்ஶா ராமஸ்யாமிததேஜஸ: ।
யோঽஸௌ தவ குமாராணாமக்³ரணீ ராம ஏவ ஸ: ॥ 7 ॥

அஸ்ய சத்வார ஏவாம்ஶா: ப்³ரஹ்மரூபா: ஸநாதநா: ।
வாஸுதே³வ: ஸங்கர்ஷண: ப்ரத்³யும்நஶ்சாநிருத்³த⁴க: ॥ 8 ॥

சத்வார ஏதே புருஷா: ஸ்வஸ்வகார்யவிதா⁴யகா: ।
த⁴ர்மரூபாஸ்து ராமஸ்ய புருஷோத்தமரூபிண: ॥ 9 ॥

தத: ஸம்ஸ்தாதஸம்ஸ்காராந் மந்த்ரிதாந் விதி⁴வர்த்மநா ।
நாமாநி சக்ரே வ்ரஹ்மர்ஷி: கோடிகல்பவிது³த்தம: ॥ 10 ॥

வஸிஷ்ட² உவாச –
ராம: ஶ்யாமோ ஹரிர்விஷ்ணு: கேஶவ: கேஶிநாஶந: ।
நாராயணோ மாத⁴வஶ்ச ஶ்ரீத⁴ரோ மது⁴ஸூத³ந: ॥ 11 ॥

ராவணாரி: கம்ஸநிஹா வகீப்ராணநிவர்த்தந: ।
தாட³காஹநநோத்³யுக்தோ விஶ்வாமித்ரப்ரிய: க்ருʼதீ ॥ 12 ॥

வேதா³ங்கோ³ யஜ்ஞவாராஹோ த⁴ர்மஜ்ஞோ மேதி³நீபதி: ।
வாஸுதே³வோঽரவிந்தா³க்ஷோ கோ³விந்தோ³ கோ³பதி: ப்ரபு:⁴ ॥ 13 ॥

பத்³மாகாந்தோ விகுண்டா²பூ:⁴ கீர்திகந்யாஸுக²ப்ரத:³ ।
ஜாநகீப்ராணநாத²ஶ்ச ஸீதாவிஶ்லேஷநாஶந: ॥ 14 ॥

முகுந்தோ³ முக்திதா³தா ச கௌஸ்துபீ⁴ கருணாகர: ।
க²ரதூ³ஷணநாஶீ ச மாரீசப்ராணநாஶக: ॥ 15 ॥

ஸுபா³ஹுமாரணோத்ஸாஹீ பக்ஷிஶ்ராத்³த⁴விதா⁴யக: ।
விஹங்க³பித்ருʼஸம்ப³ந்தீ⁴ க்ஷணதுஷ்டோ க³திப்ரத:³ ॥ 16 ॥

பூதநாமாத்ருʼக³திதோ³ விநிவ்ருʼத்தத்ருʼணாநில: ।
பாவந: பரமாநந்த:³ காலிந்தீ³ஜலகேலிக்ருʼத் ॥ 17 ॥

ஸரயூஜலகேலிஶ்ச ஸாகேதபுரதை³வத: ।
மது²ராஸ்தா²நநிலயோ விஶ்ருதாத்மா த்ரயீஸ்துத: ॥ 18 ॥

கௌந்தேயவிஜயோத்³யுக்த: ஸேதுக்ருʼத் ஸிந்து⁴க³ர்ப⁴வித் ।
ஸப்ததாலப்ரபே⁴தீ³ ச மஹாஸ்தி²க்ஷேபணோத்³து⁴ர: ॥ 19 ॥

கௌஶல்யாநந்த³ந: க்ருʼஷ்ண: கிஶோரீஜநவல்லப:⁴ ।
ஆபீ⁴ரீவல்லபோ⁴ வீர: கோடிகந்த³ர்பவிக்³ரஹ: ॥ 20 ॥

கோ³வர்த்³த⁴நகி³ரிப்ராஶீ கோ³வர்த்³த⁴நகி³ரீஶ்வர: ।
கோ³குலேஶோ ந்நஜேஶஶ்ச ஸஹஜாப்ராணவல்லப:⁴ ॥ 21 ॥

பூ⁴லீலாகேலிஸந்தோஷீ வாமாகோடிப்ரஸாத³ந: ।
பி⁴ல்லபத்நீக்ருʼபாஸிந்து:⁴ கைவர்த்தகருணாகர: ॥ 22 ॥

ஜாம்ப³வத்³ப⁴க்திதோ³ போ⁴க்தா ஜாம்ப³வத்யங்க³நாபதி: ।
ஸீதாப்ரியோ ருக்மிணீஶ: கல்யாணகு³ணஸாக³ர: ॥ 23 ॥

ப⁴க்தப்ரியோ தா³ஶரதி:² கைடபா⁴ரி: க்ருʼதோத்ஸவ: ।
கத³ம்ப³வநமத்⁴யஸ்த:² ஶிலாஸந்தாரதா³யக: ॥ 24 ॥

ராக⁴வோ ரகு⁴வீரஶ்ச ஹநுமத்ஸக்²யவர்த்³த⁴ந: ।
பீதாம்ப³ரோঽச்யுத: ஶ்ரீமாந் ஶ்ரீகோ³பீஜநவல்லப:⁴ ॥ 25 ॥

ப⁴க்தேஷ்டோ ப⁴க்திதா³தா ச பா⁴ர்க³வத்³விஜக³ர்வஜித் ।
கோத³ண்ட³ராம: க்ரோதா⁴த்மா லங்காவிஜயபண்டி³த: ॥ 26 ॥

கும்ப⁴கர்ணநிஹந்தா ச யுவா கைஶோரஸுந்த³ர: ।
வநமாலீ க⁴நஶ்யாமோ கோ³சாரணபராக்ரமீ ॥ 27 ॥

காகபக்ஷத⁴ரோ வேஷோ விடோ த்⁴ருʼஷ்ட: ஶட:² பதி: ।
அநுகூலோ த³க்ஷிணஶ்ச தார: கபடகோவித:³ ॥ 28 ॥

அஶ்வமேத⁴ப்ரணேதா ச ராஜா த³ஶரதா²த்மஜ: ।
ராக⁴வேந்த்³ரோ மஹாராஜ: ஶ்ரீராமாநந்த³விக்³ரஹ: ॥ 29 ॥

க்ஷத்த்ர: க்ஷத்த்ரகுலோத்தஸோ மஹாதேஜா: ப்ரதாபவாந் ।
மஹாஸைந்யோ மஹாசாபோ லக்ஷ்மணைகாந்தஸுப்ரிய: ॥ 30 ॥

கைகேயீப்ரணநிர்மாதா வீதராஜ்யோ வநாலய: ।
சித்ரகூடப்ரியஸ்தா²நோ ம்ருʼக³யாசாரதத்பர: ॥ 31 ॥

கிராதவேஷ: க்ரூராத்மா பஶுமாம்ஸைகபோ⁴ஜந: ।
ப²லபுஷ்பக்ருʼதாஹார: கந்த³மூலநிஷேவண: ॥ 32 ॥

பயோவ்ரதோ விதா⁴நஜ்ஞ: ஸத்³த⁴ர்மப்ரதிபாலக: ।
க³தா³த⁴ரோ யஜ்ஞகர்த்தா ஶ்ராத்³த⁴கர்தா த்³விஜார்சக: ॥ 33 ॥

பித்ருʼப⁴க்தோ மாத்ருʼப⁴க்தோ ப³ந்து:⁴ ஸ்வஜநதோஷக்ருʼத் ।
மத்ஸ்ய: கூர்மோ ந்ருʼஸிம்ஹஶ்ச வராஹோ வாமநஸ்ததா² ॥ 34 ॥

ரகு⁴ராம: பரஶுராமோ ப³லராமோ ரமாபதி: ।
ராமலிங்க³ஸ்தா²பயிதா ஶிவப⁴க்திபராயண: ॥ 35 ॥ var ருத்³ரமாஹாத்ம்யவர்த⁴ந:

சண்டி³கார்சநக்ருʼத்யஜ்ஞஶ்சண்டீ³பாட²விதா⁴நவித் ।
அஷ்டமீவ்ரதகர்மஜ்ஞோ விஜயாத³ஶமீப்ரிய: ॥ 36 ॥

கபிஸைந்யஸமாரம்பீ⁴ ஸுக்³ரீவப்ராணத:³ பர: ।
ஸூர்யவம்ஶத்⁴வஜோ தீ⁴ரோ ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ராஹ்மணப்ரிய: ॥ 37 ॥

ப்³ரஹ்மார்பணீ ப்³ரஹ்மஹோதா ப்³ரஹ்மகர்மவிது³த்தம: ।
ப்³ரஹ்மஜ்ஞோ ப்³ராஹ்மணாசார: க்ருʼதக்ருʼத்ய: ஸநாதந: ॥ 38 ॥

ஸச்சிதா³நந்த³ரூபஶ்ச நிரீஹோ நிர்விகாரக: ।
நித்யாகாரோ நிராதா⁴ரோ ராமோ ரமயதாம் வர: ॥ 39 ॥

ரகாராதி³ர்மகாராதி:³ ராம: கைவல்யமங்க³ள: ।
ஸந்த³ர்போ⁴ ஸம்ஶயச்சே²த்தா ஶேஷஶாயீ ஸதாம் க³தி: ॥ 40 ॥

புருஷ: புருஷாகார: ப்ரமேய: புருஷோத்தம: ।
வஶீத⁴ரோ விஹாரஜ்ஞோ ரஸாநந்தீ³ஜிதஸ்மர: ॥ 41 ॥

பூர்ணாதிதி²விநோதீ³ ச வ்ருʼந்தா³வநவிலாஸக்ருʼத் ।
ரத்நகடகத⁴ரோ வீரோ முக்தாஹாரவிபூ⁴ஷண: ॥ 42 ॥

ந்ருʼத்யப்ரியோ ந்ருʼத்யகரோ நித்யஸீதாவிஹாரவாந் ।
மஹாலக்ஷ்மீத்³ருʼடா⁴நந்தோ³ ப்ரமோத³வநநாயக: ॥ 43 ॥

பரப்ரேமா பராநந்த:³ பரப⁴க்திஸ்வரூபக: ।
அக்³நிரூப: காலரூப: ப்ரலயாந்தமஹாநல: ॥ 44 ॥ var மஹப³ல:

ஸுப்ரஸந்ந: ப்ரஸாதா³த்மா ப்ரஸந்நாஸ்ய: பர: ப்ரபு:⁴ ।
ப்ரீதி: ப்ரீதி மநா: ப்ரீதி: ஶகடாஸுரப⁴ஞ்ஜந: ॥ 45 ॥ var ப்ரீத: ப்ரீத மநா:

க²ட்வாஸுரவதோ⁴த்³யுக்த: காலரூபோ து³ரந்தக: ।
ஹம்ஸ: ஸ்மரஸஹஸ்ராத்மா ஸ்மரணீயோ ருசிப்ரத:³ ॥ 46 ॥

பண்டா³ பண்டி³தமாநீ ச வேத³ரூப: ஸரஸ்வதீ ।
கு³ஹ்யார்த²தோ³ கு³ருர்தே³வோ மந்த்ரஜ்ஞோ மந்த்ரதீ³க்ஷித: ॥ 47 ॥

யோக³ஜ்ஞோ யோக³விந்நாத:² ஸ்வாத்மயோக³விஶாரத:³ ।
அத்⁴யாத்மஶாஸ்த்ரஸாரஜ்ஞோ ரஸரூபோ ரஸாத்மக: ॥ 48 ॥

ஶ்ருʼங்கா³ரவேஶோ மத³நோ மாநிநீமாநவர்த்³த⁴ந: ।
சந்த³நத்³ரவஸஶீதஶ்சந்த³நத்³ரவலேபந: ॥ 49 ॥

ஶ்ரீவத்ஸலாந்ச²ந: ஶ்ரீமாந் மாநீ மாநுஷவிக்³ரஹ: ।
கரணம் காரணம் கர்தாঽঽதா⁴ரோ வித⁴ரணோ த⁴ர: ॥ 50 ॥

த⁴ரித்ரீத⁴ரணோ தீ⁴ர: ஸ்த்ர்யதீ⁴ஶ: ஸத்யவாக் ப்ரிய: ।
ஸத்யக்ருʼத் ஸத்ரகர்தா ச கர்மீ கர்மவிவர்த்³த⁴ந: ॥ 51 ॥

கார்முகீ விஶிகீ² ஶக்தித⁴ரோ விஜயதா³யக:
ஊர்ஜ்ஜஸ்வலோ ப³லீ ஜிஷ்ணுர்லங்கேஶப்ராணநாஶக: ॥ 52 ॥

ஶிஶுபாலப்ரஹந்தா ச த³ந்தவக்த்ரவிநாஶந: ।
பரமோத்ஸாஹநோঽஸஹ்ய: கலிதோ³ஷவிநாஶந: ॥ 53 ॥ var பரமோத்ஸாஹநோ ஸத்த்வ

ஜராஸந்த⁴மஹாயுத்³தோ⁴ நி:கிஞ்சநஜநப்ரிய: । var யோத்³தா⁴
த்³வாரகாஸ்தா²நநிர்மாதா மது²ராவாஸஶூந்யக்ருʼத் ॥ 54 ॥

காகுத்ஸ்தோ² விநயீ வாக்³மீ மநஸ்வீ த³க்ஷிணாப்ரத:³ ।
ப்ராச்யவாசீப்ரதீச்யுக்தத³க்ஷிணோ பூ⁴ரித³க்ஷிண: ॥ 55 ॥

த³க்ஷயஜ்ஞஸமாநேதா விஶ்வகேலி: ஸுரார்சித: ।
தே³வாதி⁴போ தி³வோதா³ஸோ தி³வாஸ்வாபீ தி³வாகர: ॥ 56 ॥

கமலாக்ஷ: க்ருʼபாவாஸோ த்³விஜபத்நீமநோஹர: ।
விபீ⁴ஷணஶரண்யஶ்ச ஶரணம் பரமா க³தி: ॥ 57 ॥

சாணூரப³லநிர்மாதீ² மஹாமாதங்க³நாஶந: ।
ப³த்³த⁴கக்ஷோ மஹாமல்லீ மல்லயுத்³த⁴விஶாரத:³ ॥ 58 ॥

அப்ரமேய: ப்ரமேயாத்மா ப்ரமாணாத்மா ஸநாதந: ।
மர்யாதா³வதரோ விஜ்ஞோ மர்யாதா³புருஷோத்தம: ॥ 59 ॥

மஹாக்ரதுவிதா⁴நஜ்ஞ: க்ரதுகர்மா க்ரதுப்ரிய: ।
வ்ருʼஷஸ்கந்தோ⁴ வ்ருʼஷஸ்கந்தோ³ வ்ருʼஷத்⁴வஜமஹாஸக:² ॥ 60 ॥

சக்ரீ ஶார்ங்கீ³ க³தா³பாணி: ஶங்க²ப்⁴ருʼத் ஸுஸ்மிதாநந: ।
யோக³த்⁴யாநீ யோக³க³ம்யோ யோகா³சார்யோ த்³ருʼடா⁴ஸந: ॥ 61 ॥

ஜிதாஹாரோ மிதாஹார: பரஹா தி³க்³ஜயோத்³து⁴ர: ।
ஸுபர்ணாஸநஸம்ஸ்தா²தா க³ஜாபோ⁴ க³ஜமோக்ஷண: ॥ 62 ॥

க³ஜகா³மீ ஜ்ஞாநக³ம்யோ ப⁴க்திக³ம்யோ ப⁴யாபஹ: ।
ப⁴க³வாந் ஸுமஹைஶ்வர்ய: பரம: பரமாம்ருʼத: ॥ 63 ॥

ஸ்வாநந்தீ³ ஸச்சிதா³நந்தீ³ நந்தி³க்³ராமநிகேதந: ।
வர்ஹோத்தம்ஸ: கலாகாந்த: காலரூப: கலாகர: ॥ 64 ॥

கமநீய: குமாராபோ⁴ முசுகுந்த³க³திப்ரத:³ ।
முக்திபூ⁴ரிப²லாகார: காருண்யத்⁴ருʼதவிக்³ரஹ: ॥ 65 ॥

பூ⁴லீலாரமணோத்³யுக்த: ஶததா⁴க்ருʼதவிக்³ரஹ: ।
ரஸாஸ்வாதீ³ ரஸாநந்தீ³ ரஸாதலவிநோத³க்ருʼத் ॥ 66 ॥

அப்ரதர்க்ய: புநீதாத்மா விநீதாத்மா விதா⁴நவித் ।
பு⁴ஜ்யு: ஸபா⁴ஜந: ஸப்⁴ய: பண்ட:³ பண்டு³ர்விபண்யஜ: ॥ 67 ॥

சர்ஷணீ உத்கடோ வீதோ வித்தத:³ ஸவிதாঽவிதா ।
விப⁴வோ விவிதா⁴காரோ ராம: கல்யாணஸாக³ர: ॥ 68 ॥

ஸீதாஸ்வயவரோத்³யுக்தோ ஹரகார்முகப⁴ஞ்ஜந: ।
ராவணோந்மாத³ஶமந: ஸீதாவிரஹகாதர: ॥ 69 ॥

குமாரகுஶல: காம: காமத:³ கோதிவர்த்³த⁴ந: ।
து³ர்யோத⁴நமஹாவைரீ யுதி⁴ஷ்டி²ரஹிதப்ரத:³ ॥ 70 ॥

த்³ரௌபதீ³சீரவிஸ்தாரீ குந்தீஶோகநிவாரண: ।
கா³ந்தா⁴ரீஶோகஸந்தாந: க்ருʼபாகோமலமாநஸ: ॥ 71 ॥

சித்ரகூடக்ருʼதாவாஸோ க³ங்கா³ஸலிலபாவந: ।
ப்³ரஹ்மசாரீ ஸதா³சார: கமலாகேலிபா⁴ஜந: ॥ 72 ॥

து³ராஸத:³ கலஹக்ருʼத் கலி: கலிவிநாஶந: ।
சாரீ த³ண்டா³ஜிநீ ச²த்ரீ புஸ்தகீ க்ருʼஷ்ணமேக²ல: ॥ 73 ॥ var ப்³ரஹ்மசாரீ த³ண்ட³ச²த்ரீ

த³ண்ட³காரண்யமத்⁴யஸ்த:² பஞ்சவட்யாலயஸ்தி²த: ।
பரிணாமஜயாநந்தீ³ நந்தி³க்³ராமஸுக²ப்ரத:³ ॥ 74 ॥

இந்த்³ராரிமாநமத²நோ ப³த்³த⁴த³க்ஷிணஸாக³ர: ।
ஶைலஸேதுவிநிர்மாதா கபிஸைந்யமஹீபதி: ॥ 75 ॥

ரதா²ரூடோ⁴ க³ஜாரூடோ⁴ ஹயாரூடோ⁴ மஹாப³லீ ।
நிஷங்கீ³ கவசீ க²ட்³கீ³ க²லக³ர்வநிவஹண: ॥ 76 ॥

வேதா³ந்தவிஜ்ஞோ விஜ்ஞாநீ ஜாநகீப்³ரஹ்மத³ர்ஶந: ।
லங்காஜேதா விமாநஸ்தோ² நாக³பாஶவிமோசக: ॥ 77 ॥

அநந்தகோடிக³ணபூ:⁴ கல்யாண: கேலிநீபதி: ।
து³ர்வாஸாபூஜநபரோ வநவாஸீ மஹாஜவ: ॥ 78 ॥

ஸுஸ்மய: ஸுஸ்மிதமுக:² காலியாஹிப²ணாநட: ।
விபு⁴ர்விஷஹரோ வத்ஸோ வத்ஸாஸுரவிநாஶந: ॥ 79 ॥

வ்ருʼஷப்ரமத²நோ வேத்தா மரீசிர்முநிரங்கி³ரா: ।
வஸிஷ்டோ² த்³ரோணபுத்ரஶ்ச த்³ரோணாசார்யோ ரகூ⁴த்தம: ॥ 80 ॥

ரகு⁴வர்யோ து:³க²ஹந்தா வநதா⁴வநஸஶ்ரம: ।
பி⁴ல்லக்³ராமநிவாஸீ ச பி⁴ல்லபி⁴ல்லிஹிதப்ரத:³ ॥ 81 ॥

ராமோ ரவிகுலோத்தம்ஸ: வ்ருʼஷ்ணிக³ர்போ⁴ மஹாமணி: । var ப்ருʼஶ்நிக³ர்போ⁴
யஶோதா³ப³ந்த⁴நப்ராப்தோ யமலார்ஜுநப⁴ஞ்ஜந: ॥ 82 ॥

தா³மோத³ரோ து³ராராத்⁴யோ தூ³ரக:³ ப்ரியத³ர்ஶந: ।
ம்ருʼத்திகாப⁴க்ஷணக்ரீடோ³ ப்³ரஹ்மாண்டா³வலிவிக்³ரஹ: ॥ 83 ॥

பா³லலீலாவிநோதீ³ ச ரதிலீலாவிஶாரத:³ ।
வஸுதே³வஸுத: ஶ்ரீமாந் ப⁴வ்யோ த³ஶரதா²த்மஜ: ॥ 84 ॥

வலிப்ரியோ வாலிஹந்தா விக்ரமீ கேஸரீ கரீ ।
ஸநிக்³ரஹப²லாநந்தீ³ ஸநிக்³ரஹநிவாரண: ॥ 85 ॥

ஸீதாவாமாங்க³ஸம்லிஷ்ட: கமலாபாங்க³வீக்ஷித: ।
ஸ்யமந்தபஞ்சகஸ்தா²யீ ப்⁴ருʼகு³வம்ஶமஹாயஶா: ॥ 86 ॥

அநந்தோঽநந்தமாதா ச ராமோ ராஜீவலோசந: ।
இத்யேவம் நாமஸாஹஸ்ரம் ராஜேந்த்³ர தநயஸ்ய தே ॥ 87 ॥

ய: படே²த்ப்ராதருத்தா²ய தௌ⁴தபாத:³ ஶுசிவ்ரத்ர: ।
ஸ யாதி ராமஸாயுஜ்யம் பு⁴க்த்வாந்தே கேவலம் பத³ம் ॥ 88 ॥

ந யத்ர த்ரிகு³ணக்³ராஸோ ந மாயா ந ஸ்மயோ மத:³ ।
தத்³யாதி விரஜம் ஸ்தா²நம் ராமநாமாநுகீர்தயந் ॥ 89 ॥

ந தே புத்ரஸ்ய நாமாநி ஸங்க்²யாதுமஹமீஶ்வர: ।
ஸங்க்ஷேபேண து யத்ப்ரோக்தம் தந்மாத்ரமவதா⁴ரய ॥ 90 ॥

யாவந்தி ஸந்தி ரூபாணி விஷ்ணோரமிததேஜஸ: ।
தாவந்தி தவ புத்ரஸ்ய பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிண: ॥ 91 ॥

பாஜ்வபௌ⁴திகமேதத்³தி⁴ விஶ்வம் ஸமுபதா⁴ரய ।
தத: பரம் பரப்³ரஹ்ம வித்³தி⁴ ராமம் ஸநாதநம் ॥ 92 ॥

நஶ்வரம் ஸகலம் த்³ருʼஶ்யம் ராமம் ப்³ரூம: ஸநாதநம் ।
ஏதத்³தி⁴ தவ புத்ரத்வம் ப்ராப்தோ ராம: பராத்பர: ॥ 93 ॥

ஸத்³வேதை³ரபி வேதா³ந்தைர்நேதி நேதீதி கீ³யதே । var வேதா³ந்தே
தமேவ ஜலத³ஶ்யாமம் ராமம் பா⁴வய பா⁴வய ॥ 94 ॥

ய ஏதத் பட²தே நித்யம் ராமஸாஹஸ்ரகம் விபோ⁴ ।
ஸ யாதி பரமாம் முக்திம் ராமகைவல்யரூபிணீம் ॥ 95 ॥

மா ஶங்கிஷ்டா² நராதீ⁴ஶ: ஶ்ரீராமரஸிகஸ்ய ச ।
அநந்தகோடிரூபாணி ராமஸ்தேஷாம் விபா⁴வக: ॥ 95 ॥

த்ரைலோக்யமேதத³கி²லம் ராமவீர்யே ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
விஜாநந்தி நரா: ஸர்வே நாஸ்ய ரூபம் ச நாம ச ॥ 97 ॥

ய ஏதஸ்மிந் மஹாப்ரீதிம் கலயிஷ்யந்தி மாநவா: ।
த ஏவ த⁴ந்யா ராஜேந்த்³ர நாந்யே ஸ்வஜநதூ³ஷகா: ॥ 98 ॥

இதி ஶ்ரீமதா³தி³ராமாயணே ப்³ரஹ்மபு⁴ஶுண்ட³ஸவாதே³ வஸிஷ்ட²க்ருʼதநாம-
ஸஹஸ்ரகத²நம் நாம த்ரயோத³ஶோঽத்⁴யாய: ॥ 13 ॥

Also Read 1000 Names of Rama by Bhushundiramaya:

Rama Sahasranama Stotram from Bhushundiramaya in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment