Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / Rama Sahasranama Stotram from Bhushundiramaya Lyrics in Malayalam

Rama Sahasranama Stotram from Bhushundiramaya Lyrics in Malayalam

Ramasahasranamastotram from Bhushundiramaya Lyrics in Malayalam:

॥ രാമസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ഭുഷുണ്ഡിരാമായണാന്തര്‍ഗതം ॥
ത്രയോദശോഽധ്യായഃ
ബ്രഹ്മോവാച –
അഥ ത്രയോദശതമേ ദിനേ നാമവിഘിത്സയാ ।
കുമാരാണാം സുജനുഷാം പരമായുശ്ചികീര്‍ഷയാ ॥ 1 ॥

വസിഷ്ഠോ വംശപൌരൌധാഃ മുദായുക്തഃ സമായയൌ ।
രാജ്ഞോ ദശരഥസ്യാന്തഃപുരേ സര്‍വസമര്‍ദ്ധനേ ॥ 2 ॥ var സമൃദ്ധനേ

സമായാതം മുനിധേഷ്ഠം രാജാ ദശരഥോഽഗ്രഹീത് ।
അഹോ മേ ഭാഗ്യസമ്പത്യാ സങ്ഗതോഽദ്യ പുരോഹിതഃ ॥ 3 ॥

പ്രാജാപത്യോ മുനിശ്രേഷ്ഠഃ പരമാനന്ദദര്‍ശനഃ ।
നമസ്തേ മുനിശാര്‍ദൂല പ്രാജാപത്യ മഹാപ്രഭ ॥ 4 ॥ var മഹാപ്രഭോ

വസിഷ്ഠ ഉവാച –
നരേന്ദ്ര വത തേ ഭാഗ്യം ജാതോഽസി തനു പുത്രവാന്‍ ॥ 5 ॥

തേഷാമഹം കുമാരാണാം നാമകൃത്യം സുഖപ്രദം ।
തവാജ്ഞയാ വിധാസ്യാമി യദ്ഗോപ്യമമരൈരപി ॥ 6 ॥

അഹോ അമീ പ്രഭോരംശാ രാമസ്യാമിതതേജസഃ ।
യോഽസൌ തവ കുമാരാണാമഗ്രണീ രാമ ഏവ സഃ ॥ 7 ॥

അസ്യ ചത്വാര ഏവാംശാഃ ബ്രഹ്മരൂപാഃ സനാതനാഃ ।
വാസുദേവഃ സംകര്‍ഷണഃ പ്രദ്യുംനശ്ചാനിരുദ്ധകഃ ॥ 8 ॥

ചത്വാര ഏതേ പുരുഷാഃ സ്വസ്വകാര്യവിധായകാഃ ।
ധര്‍മരൂപാസ്തു രാമസ്യ പുരുഷോത്തമരൂപിണഃ ॥ 9 ॥

തതഃ സംസ്താതസംസ്കാരാന്‍ മന്ത്രിതാന്‍ വിധിവര്‍ത്മനാ ।
നാമാനി ചക്രേ വ്രഹ്മര്‍ഷിഃ കോടികല്‍പവിദുത്തമഃ ॥ 10 ॥

വസിഷ്ഠ ഉവാച –
രാമഃ ശ്യാമോ ഹരിര്‍വിഷ്ണുഃ കേശവഃ കേശിനാശനഃ ।
നാരായണോ മാധവശ്ച ശ്രീധരോ മധുസൂദനഃ ॥ 11 ॥

രാവണാരിഃ കംസനിഹാ വകീപ്രാണനിവര്‍ത്തനഃ ।
താഡകാഹനനോദ്യുക്തോ വിശ്വാമിത്രപ്രിയഃ കൃതീ ॥ 12 ॥

വേദാങ്ഗോ യജ്ഞവാരാഹോ ധര്‍മജ്ഞോ മേദിനീപതിഃ ।
വാസുദേവോഽരവിന്ദാക്ഷോ ഗോവിന്ദോ ഗോപതിഃ പ്രഭുഃ ॥ 13 ॥

പദ്മാകാന്തോ വികുണ്ഠാഭൂഃ കീര്‍തികന്യാസുഖപ്രദഃ ।
ജാനകീപ്രാണനാഥശ്ച സീതാവിശ്ലേഷനാശനഃ ॥ 14 ॥

മുകുന്ദോ മുക്തിദാതാ ച കൌസ്തുഭീ കരുണാകരഃ ।
ഖരദൂഷണനാശീ ച മാരീചപ്രാണനാശകഃ ॥ 15 ॥

സുബാഹുമാരണോത്സാഹീ പക്ഷിശ്രാദ്ധവിധായകഃ ।
വിഹങ്ഗപിതൃസംബന്ധീ ക്ഷണതുഷ്ടോ ഗതിപ്രദഃ ॥ 16 ॥

പൂതനാമാതൃഗതിദോ വിനിവൃത്തതൃണാനിലഃ ।
പാവനഃ പരമാനന്ദഃ കാലിന്ദീജലകേലികൃത് ॥ 17 ॥

സരയൂജലകേലിശ്ച സാകേതപുരദൈവതഃ ।
മഥുരാസ്ഥാനനിലയോ വിശ്രുതാത്മാ ത്രയീസ്തുതഃ ॥ 18 ॥

കൌന്തേയവിജയോദ്യുക്തഃ സേതുകൃത് സിന്ധുഗര്‍ഭവിത് ।
സപ്തതാലപ്രഭേദീ ച മഹാസ്ഥിക്ഷേപണോദ്ധുരഃ ॥ 19 ॥

കൌശല്യാനന്ദനഃ കൃഷ്ണഃ കിശോരീജനവല്ലഭഃ ।
ആഭീരീവല്ലഭോ വീരഃ കോടികന്ദര്‍പവിഗ്രഹഃ ॥ 20 ॥

ഗോവര്‍ദ്ധനഗിരിപ്രാശീ ഗോവര്‍ദ്ധനഗിരീശ്വരഃ ।
ഗോകുലേശോ ന്നജേശശ്ച സഹജാപ്രാണവല്ലഭഃ ॥ 21 ॥

ഭൂലീലാകേലിസന്തോഷീ വാമാകോടിപ്രസാദനഃ ।
ഭില്ലപത്നീകൃപാസിന്ധുഃ കൈവര്‍ത്തകരുണാകരഃ ॥ 22 ॥

ജാംബവദ്ഭക്തിദോ ഭോക്താ ജാംബവത്യങ്ഗനാപതിഃ ।
സീതാപ്രിയോ രുക്മിണീശഃ കല്യാണഗുണസാഗരഃ ॥ 23 ॥

ഭക്തപ്രിയോ ദാശരഥിഃ കൈടഭാരിഃ കൃതോത്സവഃ ।
കദംബവനമധ്യസ്ഥഃ ശിലാസംതാരദായകഃ ॥ 24 ॥

രാഘവോ രഘുവീരശ്ച ഹനുമത്സഖ്യവര്‍ദ്ധനഃ ।
പീതാംബരോഽച്യുതഃ ശ്രീമാന്‍ ശ്രീഗോപീജനവല്ലഭഃ ॥ 25 ॥

ഭക്തേഷ്ടോ ഭക്തിദാതാ ച ഭാര്‍ഗവദ്വിജഗര്‍വജിത് ।
കോദണ്ഡരാമഃ ക്രോധാത്മാ ലങ്കാവിജയപണ്ഡിതഃ ॥ 26 ॥

കുംഭകര്‍ണനിഹന്താ ച യുവാ കൈശോരസുന്ദരഃ ।
വനമാലീ ഘനശ്യാമോ ഗോചാരണപരാക്രമീ ॥ 27 ॥

കാകപക്ഷധരോ വേഷോ വിടോ ധൃഷ്ടഃ ശഠഃ പതിഃ ।
അനുകൂലോ ദക്ഷിണശ്ച താരഃ കപടകോവിദഃ ॥ 28 ॥

അശ്വമേധപ്രണേതാ ച രാജാ ദശരഥാത്മജഃ ।
രാഘവേന്ദ്രോ മഹാരാജഃ ശ്രീരാമാനന്ദവിഗ്രഹഃ ॥ 29 ॥

ക്ഷത്ത്രഃ ക്ഷത്ത്രകുലോത്തസോ മഹാതേജാഃ പ്രതാപവാന്‍ ।
മഹാസൈന്യോ മഹാചാപോ ലക്ഷ്മണൈകാന്തസുപ്രിയഃ ॥ 30 ॥

കൈകേയീപ്രണനിര്‍മാതാ വീതരാജ്യോ വനാലയഃ ।
ചിത്രകൂടപ്രിയസ്ഥാനോ മൃഗയാചാരതത്പരഃ ॥ 31 ॥

കിരാതവേഷഃ ക്രൂരാത്മാ പശുമാംസൈകഭോജനഃ ।
ഫലപുഷ്പകൃതാഹാരഃ കന്ദമൂലനിഷേവണഃ ॥ 32 ॥

പയോവ്രതോ വിധാനജ്ഞഃ സദ്ധര്‍മപ്രതിപാലകഃ ।
ഗദാധരോ യജ്ഞകര്‍ത്താ ശ്രാദ്ധകര്‍താ ദ്വിജാര്‍ചകഃ ॥ 33 ॥

പിതൃഭക്തോ മാതൃഭക്തോ ബന്ധുഃ സ്വജനതോഷകൃത് ।
മത്സ്യഃ കൂര്‍മോ നൃസിംഹശ്ച വരാഹോ വാമനസ്തഥാ ॥ 34 ॥

രഘുരാമഃ പരശുരാമോ ബലരാമോ രമാപതിഃ ।
രാമലിങ്ഗസ്ഥാപയിതാ ശിവഭക്തിപരായണഃ ॥ 35 ॥ var രുദ്രമാഹാത്മ്യവര്‍ധനഃ

ചണ്ഡികാര്‍ചനകൃത്യജ്ഞശ്ചണ്ഡീപാഠവിധാനവിത് ।
അഷ്ടമീവ്രതകര്‍മജ്ഞോ വിജയാദശമീപ്രിയഃ ॥ 36 ॥

കപിസൈന്യസമാരംഭീ സുഗ്രീവപ്രാണദഃ പരഃ ।
സൂര്യവംശധ്വജോ ധീരോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രാഹ്മണപ്രിയഃ ॥ 37 ॥

ബ്രഹ്മാര്‍പണീ ബ്രഹ്മഹോതാ ബ്രഹ്മകര്‍മവിദുത്തമഃ ।
ബ്രഹ്മജ്ഞോ ബ്രാഹ്മണാചാരഃ കൃതകൃത്യഃ സനാതനഃ ॥ 38 ॥

സച്ചിദാനന്ദരൂപശ്ച നിരീഹോ നിര്‍വികാരകഃ ।
നിത്യാകാരോ നിരാധാരോ രാമോ രമയതാം വരഃ ॥ 39 ॥

രകാരാദിര്‍മകാരാദിഃ രാമഃ കൈവല്യമങ്ഗലഃ ।
സംദര്‍ഭോ സംശയച്ഛേത്താ ശേഷശായീ സതാം ഗതിഃ ॥ 40 ॥

പുരുഷഃ പുരുഷാകാരഃ പ്രമേയഃ പുരുഷോത്തമഃ ।
വശീധരോ വിഹാരജ്ഞോ രസാനന്ദീജിതസ്മരഃ ॥ 41 ॥

പൂര്‍ണാതിഥിവിനോദീ ച വൃന്ദാവനവിലാസകൃത് ।
രത്നകടകധരോ വീരോ മുക്താഹാരവിഭൂഷണഃ ॥ 42 ॥

നൃത്യപ്രിയോ നൃത്യകരോ നിത്യസീതാവിഹാരവാന്‍ ।
മഹാലക്ഷ്മീദൃഢാനന്ദോ പ്രമോദവനനായകഃ ॥ 43 ॥

പരപ്രേമാ പരാനന്ദഃ പരഭക്തിസ്വരൂപകഃ ।
അഗ്നിരൂപഃ കാലരൂപഃ പ്രലയാന്തമഹാനലഃ ॥ 44 ॥ var മഹബലഃ

സുപ്രസന്നഃ പ്രസാദാത്മാ പ്രസന്നാസ്യഃ പരഃ പ്രഭുഃ ।
പ്രീതിഃ പ്രീതി മനാഃ പ്രീതിഃ ശകടാസുരഭഞ്ജനഃ ॥ 45 ॥ var പ്രീതഃ പ്രീത മനാഃ

ഖട്വാസുരവധോദ്യുക്തഃ കാലരൂപോ ദുരന്തകഃ ।
ഹംസഃ സ്മരസഹസ്രാത്മാ സ്മരണീയോ രുചിപ്രദഃ ॥ 46 ॥

പണ്ഡാ പണ്ഡിതമാനീ ച വേദരൂപഃ സരസ്വതീ ।
ഗുഹ്യാര്‍ഥദോ ഗുരുര്‍ദേവോ മന്ത്രജ്ഞോ മന്ത്രദീക്ഷിതഃ ॥ 47 ॥

യോഗജ്ഞോ യോഗവിന്നാഥഃ സ്വാത്മയോഗവിശാരദഃ ।
അധ്യാത്മശാസ്ത്രസാരജ്ഞോ രസരൂപോ രസാത്മകഃ ॥ 48 ॥

ശൃങ്ഗാരവേശോ മദനോ മാനിനീമാനവര്‍ദ്ധനഃ ।
ചന്ദനദ്രവസശീതശ്ചന്ദനദ്രവലേപനഃ ॥ 49 ॥

ശ്രീവത്സലാന്‍ഛനഃ ശ്രീമാന്‍ മാനീ മാനുഷവിഗ്രഹഃ ।
കരണം കാരണം കര്‍താഽഽധാരോ വിധരണോ ധരഃ ॥ 50 ॥

ധരിത്രീധരണോ ധീരഃ സ്ത്ര്യധീശഃ സത്യവാക് പ്രിയഃ ।
സത്യകൃത് സത്രകര്‍താ ച കര്‍മീ കര്‍മവിവര്‍ദ്ധനഃ ॥ 51 ॥

കാര്‍മുകീ വിശിഖീ ശക്തിധരോ വിജയദായകഃ
ഊര്‍ജ്ജസ്വലോ ബലീ ജിഷ്ണുര്ലങ്കേശപ്രാണനാശകഃ ॥ 52 ॥

ശിശുപാലപ്രഹന്താ ച ദന്തവക്ത്രവിനാശനഃ ।
പരമോത്സാഹനോഽസഹ്യഃ കലിദോഷവിനാശനഃ ॥ 53 ॥ var പരമോത്സാഹനോ സത്ത്വ

ജരാസന്ധമഹായുദ്ധോ നിഃകിംചനജനപ്രിയഃ । var യോദ്ധാ
ദ്വാരകാസ്ഥാനനിര്‍മാതാ മഥുരാവാസശൂന്യകൃത് ॥ 54 ॥

കാകുത്സ്ഥോ വിനയീ വാഗ്മീ മനസ്വീ ദക്ഷിണാപ്രദഃ ।
പ്രാച്യവാചീപ്രതീച്യുക്തദക്ഷിണോ ഭൂരിദക്ഷിണഃ ॥ 55 ॥

ദക്ഷയജ്ഞസമാനേതാ വിശ്വകേലിഃ സുരാര്‍ചിതഃ ।
ദേവാധിപോ ദിവോദാസോ ദിവാസ്വാപീ ദിവാകരഃ ॥ 56 ॥

കമലാക്ഷഃ കൃപാവാസോ ദ്വിജപത്നീമനോഹരഃ ।
വിഭീഷണശരണ്യശ്ച ശരണം പരമാ ഗതിഃ ॥ 57 ॥

ചാണൂരബലനിര്‍മാഥീ മഹാമാതങ്ഗനാശനഃ ।
ബദ്ധകക്ഷോ മഹാമല്ലീ മല്ലയുദ്ധവിശാരദഃ ॥ 58 ॥

അപ്രമേയഃ പ്രമേയാത്മാ പ്രമാണാത്മാ സനാതനഃ ।
മര്യാദാവതരോ വിജ്ഞോ മര്യാദാപുരുഷോത്തമഃ ॥ 59 ॥

മഹാക്രതുവിധാനജ്ഞഃ ക്രതുകര്‍മാ ക്രതുപ്രിയഃ ।
വൃഷസ്കന്ധോ വൃഷസ്കന്ദോ വൃഷധ്വജമഹാസഖഃ ॥ 60 ॥

ചക്രീ ശാര്‍ങ്ഗീ ഗദാപാണിഃ ശങ്ഖഭൃത് സുസ്മിതാനനഃ ।
യോഗധ്യാനീ യോഗഗംയോ യോഗാചാര്യോ ദൃഢാസനഃ ॥ 61 ॥

ജിതാഹാരോ മിതാഹാരഃ പരഹാ ദിഗ്ജയോദ്ധുരഃ ।
സുപര്‍ണാസനസംസ്ഥാതാ ഗജാഭോ ഗജമോക്ഷണഃ ॥ 62 ॥

ഗജഗാമീ ജ്ഞാനഗംയോ ഭക്തിഗംയോ ഭയാപഹഃ ।
ഭഗവാന്‍ സുമഹൈശ്വര്യഃ പരമഃ പരമാമൃതഃ ॥ 63 ॥

സ്വാനന്ദീ സച്ചിദാനന്ദീ നന്ദിഗ്രാമനികേതനഃ ।
വര്‍ഹോത്തംസഃ കലാകാന്തഃ കാലരൂപഃ കലാകരഃ ॥ 64 ॥

കമനീയഃ കുമാരാഭോ മുചുകുന്ദഗതിപ്രദഃ ।
മുക്തിഭൂരിഫലാകാരഃ കാരുണ്യധൃതവിഗ്രഹഃ ॥ 65 ॥

ഭൂലീലാരമണോദ്യുക്തഃ ശതധാകൃതവിഗ്രഹഃ ।
രസാസ്വാദീ രസാനന്ദീ രസാതലവിനോദകൃത് ॥ 66 ॥

അപ്രതര്‍ക്യഃ പുനീതാത്മാ വിനീതാത്മാ വിധാനവിത് ।
ഭുജ്യുഃ സഭാജനഃ സഭ്യഃ പണ്ഡഃ പണ്ഡുര്‍വിപണ്യജഃ ॥ 67 ॥

ചര്‍ഷണീ ഉത്കടോ വീതോ വിത്തദഃ സവിതാഽവിതാ ।
വിഭവോ വിവിധാകാരോ രാമഃ കല്യാണസാഗരഃ ॥ 68 ॥

സീതാസ്വയവരോദ്യുക്തോ ഹരകാര്‍മുകഭഞ്ജനഃ ।
രാവണോന്‍മാദശമനഃ സീതാവിരഹകാതരഃ ॥ 69 ॥

കുമാരകുശലഃ കാമഃ കാമദഃ കോതിവര്‍ദ്ധനഃ ।
ദുര്യോധനമഹാവൈരീ യുധിഷ്ഠിരഹിതപ്രദഃ ॥ 70 ॥

ദ്രൌപദീചീരവിസ്താരീ കുന്തീശോകനിവാരണഃ ।
ഗാന്ധാരീശോകസംതാനഃ കൃപാകോമലമാനസഃ ॥ 71 ॥

ചിത്രകൂടകൃതാവാസോ ഗങ്ഗാസലിലപാവനഃ ।
ബ്രഹ്മചാരീ സദാചാരഃ കമലാകേലിഭാജനഃ ॥ 72 ॥

ദുരാസദഃ കലഹകൃത് കലിഃ കലിവിനാശനഃ ।
ചാരീ ദണ്ഡാജിനീ ഛത്രീ പുസ്തകീ കൃഷ്ണമേഖലഃ ॥ 73 ॥ var ബ്രഹ്മചാരീ ദണ്ഡഛത്രീ

ദണ്ഡകാരണ്യമധ്യസ്ഥഃ പഞ്ചവട്യാലയസ്ഥിതഃ ।
പരിണാമജയാനന്ദീ നന്ദിഗ്രാമസുഖപ്രദഃ ॥ 74 ॥

ഇന്ദ്രാരിമാനമഥനോ ബദ്ധദക്ഷിണസാഗരഃ ।
ശൈലസേതുവിനിര്‍മാതാ കപിസൈന്യമഹീപതിഃ ॥ 75 ॥

രഥാരൂഢോ ഗജാരൂഢോ ഹയാരൂഢോ മഹാബലീ ।
നിഷങ്ഗീ കവചീ ഖഡ്ഗീ ഖലഗര്‍വനിവഹണഃ ॥ 76 ॥

വേദാന്തവിജ്ഞോ വിജ്ഞാനീ ജാനകീബ്രഹ്മദര്‍ശനഃ ।
ലങ്കാജേതാ വിമാനസ്ഥോ നാഗപാശവിമോചകഃ ॥ 77 ॥

അനന്തകോടിഗണഭൂഃ കല്യാണഃ കേലിനീപതിഃ ।
ദുര്‍വാസാപൂജനപരോ വനവാസീ മഹാജവഃ ॥ 78 ॥

സുസ്മയഃ സുസ്മിതമുഖഃ കാലിയാഹിഫണാനടഃ ।
വിഭുര്‍വിഷഹരോ വത്സോ വത്സാസുരവിനാശനഃ ॥ 79 ॥

വൃഷപ്രമഥനോ വേത്താ മരീചിര്‍മുനിരങ്ഗിരാഃ ।
വസിഷ്ഠോ ദ്രോണപുത്രശ്ച ദ്രോണാചാര്യോ രഘൂത്തമഃ ॥ 80 ॥

രഘുവര്യോ ദുഃഖഹന്താ വനധാവനസശ്രമഃ ।
ഭില്ലഗ്രാമനിവാസീ ച ഭില്ലഭില്ലിഹിതപ്രദഃ ॥ 81 ॥

രാമോ രവികുലോത്തംസഃ വൃഷ്ണിഗര്‍ഭോ മഹാമണിഃ । var പൃശ്നിഗര്‍ഭോ
യശോദാബന്ധനപ്രാപ്തോ യമലാര്‍ജുനഭഞ്ജനഃ ॥ 82 ॥

ദാമോദരോ ദുരാരാധ്യോ ദൂരഗഃ പ്രിയദര്‍ശനഃ ।
മൃത്തികാഭക്ഷണക്രീഡോ ബ്രഹ്മാണ്ഡാവലിവിഗ്രഹഃ ॥ 83 ॥

ബാലലീലാവിനോദീ ച രതിലീലാവിശാരദഃ ।
വസുദേവസുതഃ ശ്രീമാന്‍ ഭവ്യോ ദശരഥാത്മജഃ ॥ 84 ॥

വലിപ്രിയോ വാലിഹന്താ വിക്രമീ കേസരീ കരീ ।
സനിഗ്രഹഫലാനന്ദീ സനിഗ്രഹനിവാരണഃ ॥ 85 ॥

സീതാവാമാങ്ഗസംലിഷ്ടഃ കമലാപാങ്ഗവീക്ഷിതഃ ।
സ്യമന്തപഞ്ചകസ്ഥായീ ഭൃഗുവംശമഹായശാഃ ॥ 86 ॥

അനന്തോഽനന്തമാതാ ച രാമോ രാജീവലോചനഃ ।
ഇത്യേവം നാമസാഹസ്രം രാജേന്ദ്ര തനയസ്യ തേ ॥ 87 ॥

യഃ പഠേത്പ്രാതരുത്ഥായ ധൌതപാദഃ ശുചിവ്രത്രഃ ।
സ യാതി രാമസായുജ്യം ഭുക്ത്വാന്തേ കേവലം പദം ॥ 88 ॥

ന യത്ര ത്രിഗുണഗ്രാസോ ന മായാ ന സ്മയോ മദഃ ।
തദ്യാതി വിരജം സ്ഥാനം രാമനാമാനുകീര്‍തയന്‍ ॥ 89 ॥

ന തേ പുത്രസ്യ നാമാനി സംഖ്യാതുമഹമീശ്വരഃ ।
സംക്ഷേപേണ തു യത്പ്രോക്തം തന്‍മാത്രമവധാരയ ॥ 90 ॥

യാവന്തി സന്തി രൂപാണി വിഷ്ണോരമിതതേജസഃ ।
താവന്തി തവ പുത്രസ്യ പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണഃ ॥ 91 ॥

പാജ്വഭൌതികമേതദ്ധി വിശ്വം സമുപധാരയ ।
തതഃ പരം പരബ്രഹ്മ വിദ്ധി രാമം സനാതനം ॥ 92 ॥

നശ്വരം സകലം ദൃശ്യം രാമം ബ്രൂമഃ സനാതനം ।
ഏതദ്ധി തവ പുത്രത്വം പ്രാപ്തോ രാമഃ പരാത്പരഃ ॥ 93 ॥

സദ്വേദൈരപി വേദാന്തൈര്‍നേതി നേതീതി ഗീയതേ । var വേദാന്തേ
തമേവ ജലദശ്യാമം രാമം ഭാവയ ഭാവയ ॥ 94 ॥

യ ഏതത് പഠതേ നിത്യം രാമസാഹസ്രകം വിഭോ ।
സ യാതി പരമാം മുക്തിം രാമകൈവല്യരൂപിണീം ॥ 95 ॥

മാ ശങ്കിഷ്ഠാ നരാധീശഃ ശ്രീരാമരസികസ്യ ച ।
അനന്തകോടിരൂപാണി രാമസ്തേഷാം വിഭാവകഃ ॥ 95 ॥

ത്രൈലോക്യമേതദഖിലം രാമവീര്യേ പ്രതിഷ്ഠിതം ।
വിജാനന്തി നരാഃ സര്‍വേ നാസ്യ രൂപം ച നാമ ച ॥ 97 ॥

യ ഏതസ്മിന്‍ മഹാപ്രീതിം കലയിഷ്യന്തി മാനവാഃ ।
ത ഏവ ധന്യാ രാജേന്ദ്ര നാന്യേ സ്വജനദൂഷകാഃ ॥ 98 ॥

ഇതി ശ്രീമദാദിരാമായണേ ബ്രഹ്മഭുശുണ്ഡസവാദേ വസിഷ്ഠകൃതനാമ-
സഹസ്രകഥനം നാമ ത്രയോദശോഽധ്യായഃ ॥

Also Read 1000 Names of Rama by Bhushundiramaya:

Rama Sahasranama Stotram from Bhushundiramaya in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *